SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Rabbim, Bunu Bo? Yere Yaratmad?n...
Ayşe DEMİRCİOĞLU
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Rabbimiz bizi, insanlar? yaratt?. Dünya misafirhanemize yerle?tirdi. Nas?l ya?ayaca??m?z gerekti?ini k?lavuzumuz olan Kur’an-? Kerimde bildirdi. Bu ya?ay?? kurallar?n? prati?e dönü?türen bir kutlu Resul (s.a.s) gönderdi, âlemlere rahmet, bizlere en güzel örnek...

Göklerin ve yerin yarat?l???nda, gece ile gündüzün birbiri ard?nca gelip gidi?inde, devenin yarat?lmas?nda, gö?ün yükseltilmesinde, da?lar?n dikilmesinde, yeryüzünün yay?lmas?nda mutlaka ak?l sahipleri için elbette ibretler vard?r. Her ?ey bir hikmetle yarat?lm??t?r. Bu hikmetlerin bir tanesi de: beyindir.

?nsan? hayvandan ay?rt eden iradedir, dü?ünme kabiliyetidir, beyindir. Allahu Teâla (c.c) beyni muazzam bir ?ekilde yaratm??t?r. Hem bili?sel hem de duygusal geli?imin birle?ti?i yerdir beyin. Matematik sorusu çözerken, hareket ederken, araba sürerken, ders çal???rken, yemek yerken hep beyin kullan?l?r. Beyinde, amigdala denilen duygusal bir santral vard?r. Bütün duygular burada üretilir. Buradan korteks denilen bölgeye iletilir. Kortekste bu duygular dinlendirilip adeta süzgeçten geçirilir ve duygular mant?k ile kar?? kar??ya gelir. Bunun sonucunda ya duygular?m?z kazan?r ya da mant???m?z. Bu sinyaller beynin bir k?sm?ndan di?er k?sm?na gönderilir ve ki?iye göre en uygun davran?? veya hareket ne ise onu gerçekle?tirir. Diyelim ki bir kimse size iltifatta bulundu. Bu sizin çok ho?unuza gider. O anda amigdalada olumlu pozitif duygular olu?ur. Bu duygular kortekse ula??r ve orada mant?k devreye girer, olay? de?erlendirip pozitif dü?ünceyle hareket etmemizi sa?lar. ?ltifata kar??l?k olarak “Allah raz? olsun, bu sizin güzel bak???n?zdan, iyi niyetinizden kaynaklan?yor” diye kar??l?k veririz.

Diyelim ki bir kimse size birden küfretmeye ba?lar. O anda siz o ki?inin söylediklerini alg?lars?n?z. Daha tepki vermeden önce o küfürleri ilk duydu?unuz anda amigdalada duygular geli?ir. Ya?anan hadise olumsuz oldu?u için olumsuz duygular olu?ur. Fakat bu duygular önce kortekse gönderilir. Burada mant?k devreye girer. Siz ilk ba?ta sinirlenip küfre küfür ile kar??l?k vermeye meyil edebilirsiniz. O anda söyledikleriniz a?z?n?zdan bir anda makinal? tüfek gibi ç?k?verir. Öyle ?eyler söylersiniz ki “bu sözleri ben mi söyledim ya” diye ?a??r?rs?n?z, pi?man olursunuz. Sonrada öfkeyle kalk?p zararla oturdu?unuzu anlars?n?z. Bu olay?n bir de tam tersini dü?ünelim. Olumlu dü?ünceler a??r basar, anlars?n?z ki cahille cahil olmamak gerekti?ini, “Sen af yolunu tut. ?yili?i emret, cahillerden yüz çevir” (A’râf, 7/199)ayetini hat?rlar, “Yâ Sab?r” der susars?n?z. Bu sinyallerin amigdaladan kortekse ula?ma süresi çok çok azd?r. Bir katil bu mücadeleyi ya?ar ama duygusu a??r basar o anda. O an dönü? yoktur, çeker teti?i ve pat öldürür.  “Acele i? ?eytandand?r, teenni (dikkatli yava? hareket etmek) Rahmandand?r” buyurmaktad?r Peygamberimiz (s.a.s) ??te dü?ünmeden, beklemeden, sindirmeden, ölçüp tartmadan yap?lan i?in kötü sonu budur.

En güzel örne?imiz, hayran kald???m?z Peygamberimiz’in (s.a.s) o mübarek a??zlar?ndan ne hikmetler, ne mucizeler, ne güzellikler daml?yor. O’nun davran??lar? ne güzel zarafet tohumlar? saç?yor... Bu davran??lardan bir tanesi de öfke an?nda ne yap?lmas? gerekti?i. Öfke nedir? Nas?l giderilir? ??te Rasûlullâh aç?kl?yor: “Öfke ?eytandand?r, ?eytan da ate?ten yarat?lm??t?r, ate? ise su ile söndürülmektedir; öyleyse biriniz öfkelenince hemen kalk?p abdest als?n.”(Ebû Dâvûd, Edeb 4, 4784)

Ba?ta Peygamberimiz öfkenin kayna??n? aç?klar: ba? dü?man?m?z ?eytandand?r. Euzu besmele ile onun ?errinden Allah’a s???n?r?z. ?eytan ate?tendir, ate?i ise su söndürür. Ki?i öfkelendi?inde ?eytanla??r, yüzü k?pk?rm?z? oluverir, kendinden geçer, gözü döner adeta.

Bu ani öfkeyi engellemek için ne yapmam?z gerekiyor? Kalk?p abdest almam?z gerekiyor. Dikkat edelim, öfke ân? ile harekete geçme ân? aras?nda ne kadar an vard?r? Bir kaç dakika vard?r, de?il mi? ??te Peygamberimiz’in (s.a.s) tavsiyesi de budur, ümmetinden bir kimse o öfke an?na yakalan?rsa, hemen kötü eyleme kalk??mas?n, bulundu?u yerden kalks?n, yürüsün lavaboya do?ru, muslu?u açs?n, güzelce abdestini als?n, öfkesi sönsün, dinsin, ferahlas?n. Bir di?er hadis-i ?erifte Peygamberimiz (s.a.s) ?öyle buyuruyor: “Biriniz ayakta iken öfkelenirse hemen otursun. Öfkesi geçerse ne ala geçmezse yats?n.”(Ebû Dâvûd, Edeb 4, 4782)Yine bir kimse öfke an?nda ayakta ise, oturmal?. Öfkesinin geçmesini beklemeli, geçerse ne güzel, geçmezse bir sonraki a?ama olan yatmaya geçmeli. Bu tavsiyeler hepsi fiillerdir, hareketlerdir. Bir nevi kafa da??tmakt?r, dü?ünceyi ba?ka yöne çevirmektir, ba?ka ?eylerle me?gul olmakt?r, ba?ka ?eylere odaklanmakt?r. Ki kötülük i?lemeyelim, zarara ziyana u?ramayal?m. Peygamberimiz (s.a.s) bizlere iyili?i emredip, kötülükten men ediyor. Bizi her türlü zarardan koruyor. Kortekse ula?an sinyallerin mant?kla, dü?ünceyle bir süzgeçten geçirilmesini istiyor. Öfkeyle kalk?p, eyleme geçip, pi?man olmam?z? engelliyor. Ümmetinin gelmi? geçmi? günahlar?n?n ba???lanmas? için dua eden O Kutlu Yâr, bize ne kadarda dü?kündür!

??te,  Sen Ahmed-i Mahmûd-i Muhammed’sin (s.a.s) Efendim,

Hakk’tan (c.c) bize Sultân-? müeyyedsin Efendim!

Kerem Sahibi olan Rabbimiz’e (c.c) sonsuz ?ükürler, en Sevgiliye binlerce salat ve selamlar olsun!  ??te bizde tekrar tekrar hu?u ile a?k ile muhabbet ile diyoruz ki:

Rabbimiz! Bunu bo? yere yaratmad?n, Seni eksikliklerden tenzih ederiz...

4

18/09/2018 Her An Gidecek Gibi Ya?amak?

4

09/03/2018 Gülmek, Bir Nimet

4

29/10/2017 Hz. Yusuf (a.s) Gibi Olabilmek...

4

17/07/2017 Ça??n Hastal??? Depresyon ve Sars?lmayan Bir ?man

4

21/02/2017 Ey Müzzemmil!

4

25/10/2016 Rabbim, Bunu Bo? Yere Yaratmad?n...

4

09/03/2016 Her An Gidecek Gibi Ya?amak?

4

31/01/2016 Duymak ve Dinlemek?

4

30/07/2015 ??nsanlara Güzel Ahlak?n Gere?ine Göre Davran!? (Hadis-i ?erif)

4

26/02/2015 Nasihatler; Bo? Ver!
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net