SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Divan-? Kebir´den...
Yusuf SELİM
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Allah, insan?, can ku?u kafesinin demirden olmas?ndan korusun! (c.11. 568)

• Ay yüzlü sevgili gelince, can?n ne de?eri kal?r, onun yan?nda can kim oluyor? Gün do?unca, art?k gece bekçisinin i?i bitmi?tir; ona gerek yok!

• Ay?n ayl?k etmesi, ???klar saçmas?, gökyüzünde rahatça dola??p durmas? için güne? ona lütufta bulunur, geceleri kendini gizler, görünmez olur!

• Ey gönül! Sen de bu dünya evinden kaç git; bu kirli ev, seni rahats?z ediyor, seni s?k?yor! Asl?nda bu ev, bizim evimiz de?ildir; bu ev bize yabanc?d?r! Akl?n? ba??na al da, dö?emesi gökyüzü olan bir gül bahçesine, bir eyvana git!

• Bu dünya, ya?anacak bir yer de?ildir! Bu dünyada birbirleri ile sava?an insanlar, bar??t?klar? zaman bile, gönülleri kinlerle doludur. Bu dünyan?n sabah? bile yalanc?d?r! Çünkü sabah?n?n arkas?nda gece gizlenmi?tir; burada sonsuz sabah yoktur! Dünyan?n bu çe?it aldat?c? sabahlar? Hakk yolunda yürüyüp giden kervanlar? helak edegelmi?tir!

• Sen, varl?klara can ba???layan, arkas?nda gece bulunmayan gerçek sabah? ara! ??te o gerçek sabaht?r ki, binlerce ermi?e "Mansur ?arab?" sunar, binlerce Hakk a????na aman verir, kurtulu?a ula?t?r?r!

• A?k ate?i yan?nca gam?, kederi de yakar, yand?r?r! Fakat onun yan?na bir gül fidan? eksen, alevleri ile onu besler de, o gül fidan? bir gül bahçesi olur!

• Gönlü temiz, huyu güzel Hakk a????, insan? her türlü afetten korur! Hassas, ince, asîl ruhlu bir dosta, bir sevgiliye yüzlerce can feda olsun!

• Tatl? dilli bir dost, tatl? sözleri ile insan? ?arap gibi mest eder! Zaten kendisi, ilahî güzellikler kar??s?nda mest olmu?, daima Hakk'la vuslat halindedir!

• Rüyada kendisini gökyüzünde ayla bulu?mu? gören bir ki?inin bedeni, samanl?kta yatar uyursa ne gam!

• Allah, insan?, can ku?unun kafesinin demirden olmas?ndan korusun! Ötelerin ku?u olan zümrüdankan?n da, ?u dünyan?n darac?k yuvas?nda kalmas?n? Allah göstermesin!

• A?z?n? kapa, art?k sus! Sen, Hakk'?n ilham etti?i ilahî sözlere sahipsin! Sen, ölümsüz olan, sonsuz olan bir kulak, bir ak?l bul da, onlara seslen!

 Â??k kimsesiz, yapayaln?z kalsa bile, o, yaln?z de?ildir;  sevgilisi ile gizlice, manen beraberdir!(c. II, 662)

• Dünya, ba?tan ba?a dikenlerle dolu olsa, yine de â??k?n gönlü tamam?yla gül bahçesidir!

• ?u dönen gökyüzü dönmesini durdursa da i?siz güçsüz kalsa, â??klar?n gönlü yine i?tedir, güçtedir; bir sevgi al??veri?inde, sevgiliyi anmakta, sevgiliyi dü?ünmektedir!

• Herkes kederlere, gamlara u?rasa, herkesin ba??na belalar ya?sa, â??k?n can? sevinçlidir, ne?elidir, latîftir! Çünkü bütün ba?a gelenler, Hakk'tan gelmektedir!

• Â??k kimsesiz, tek ba??na, yapayaln?z kalsa da, o, yaln?z de?ildir; sevgilisi ile gizlice, beraberdir! Çünkü o, nerede olursa olsun, gerçek sevgili olan Allah ile manen beraberdir!

• Â??klar?n ?arab?, üzüm ?arab? gibi küpten co?maz, gönülden co?ar! Â??k, s?rlar âleminde a?ka dost olur, arkada? olur!

• Sen bir a???? hasta görürsen, ona ne gam! Onun gizli, güzel sevgilisi onun ba?ucunda de?il midir?

• Sen, a?k at?na bin; Hakk yolunun uzakl???n?, zorlu?unu dü?ünme! Çünkü a?k at? pek rahvand?r, pek h?zl? gider!

• Yol düzgün olmasa, zahmetlerle, s?k?nt?larla dolu olsa bile, a?k at? bir at?l???nda seni menzile, varaca??n yere götürür!

4

19/09/2018 Rüzgâr â??k olmasayd? böyle esip durmazd?. (c.7, tercî? 4)

4

18/09/2018 Siz Hiç Çocu?unuza Böyle Bir Mektup Yazd?n?z m??

4

09/03/2018 Ey Ahâlî, Rükû ve Secdelerimizle Hakk?a Meylimizi Art?ral?m

4

29/10/2017 Ahî Evran (k.s) ve Ahîlik

4

23/02/2017 Dîvân-? Kebîr?den?

4

25/10/2016 Divan-? Kebir´den...

4

09/03/2016 Ben çok eskiden sana gönül vermi?tim, ?imdi gel de sana can?m? vereyim

4

31/01/2016 Gönül Dokuyan Bir Güzelin Huzurunda

4

31/10/2015 Ey Dervi?, Ey Tâlib!

4

27/02/2015 Peygamberleri, Evliya-y? Kiram? Hat?rlama ve Rab?ta

4

06/11/2014 Dîvân-? Kebîr?den /Mevlânâ (k.s)

4

03/06/2014 Dîvân-? Kebîr?den -Bize Do?ru Gel, Bize

4

08/02/2014 Biz, orucumuzu gök sofras? ile açar?z!

4

17/09/2013 Allah\'?m! Bizi, Bedenimize Ait ?steklerden, ?ehvet ve Hiddetten Kurtar!

4

25/05/2013 Dîvân-? Kebîr?den?

4

16/02/2013 Divân-? Kebîr?den?

4

03/11/2012 Tarikat-? Kâdiriyye ve S?dk

4

03/11/2012 ?hvan ?le Hasbihal

4

11/08/2012 Güne? ve Ay? Görür Gibi - Abdülkadir GEYLANÎ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmed?i FAT?H Yapan AK?EMSEDD?N

4

11/03/2012 Divan-? Kebir den / Nas?l Oluyor da Seni Bu Kadar Seviyoruz!

4

29/12/2011 Lale (Lala) Camii

4

08/08/2010 Ey insanlar, ben sizi sizsiz isterim / Divan-? Kebir den
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net