SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
D?YALOG
Abdullah DEMİRCİOĞLU
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

 

Abdullah Demircio?lu, Zaman Yakla??yor,  Eski?ehir 2012.

 

Son bir kaç senedir, diyalog meselesi ortaya at?lm??t?r. Bu kelime asl?nda bize yabanc?d?r. Latince as?ll? olsa gerek, ama di?er dillerde de kullan?ld???n? görmekteyiz.

Frans?zcada “La dialogue” olarak kullan?l?r. Sorulu-cevapl? kar??l?kl? konu?ma, anlam?na gelmektedir. Bizde ise; muhâdese ve mukâleme olarak Arapçadan al?narak y?llarca kullan?lm??t?r.

Son zamanlarda ?slâm dininde ne kusur ve ne hata görmü? ya da bulmu?larsa, diyalog yoluyla bu mübarek dinde herhalde reform yapmak amac?yla baz? kimseler faaliyet gösteriyorlar. Kur’ân diyor ki:

“Bugün size dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetlerimi tamamlad?m ve din olarak size ?slâm’? seçtim ve ondan raz? oldum.” (Mâide, 3)

?nanma hürriyeti vard?r. ?steyen istedi?i dini seçebilir. Nitekim de seçiyor. Ancak yüce Peygamber (s.a.s):

“Her do?an ?slâm f?trat? üzerine do?ar.”(Buhârî, Cenâiz/79)buyuruyor.

?slâm’?n kendisi zaten bar??t?r. Sulh ve selamet içinde ya?amakt?r. Ayet ve hadislere bakt???m?zda bunu kolayca anlar?z. Ama “sulh ve selamet dinidir” diye bu mübarek ve son dinin esaslar?n? de?i?tirmeye kimsenin hakk? yoktur.

“Dinler aras? diyalog”tabiri de yanl??t?r. ?ki bak?mdan yanl??t?r.

Bir defa ?slâm, gelmekle bütün ilahî dinleri la?vetmi?tir.

“Allah kat?nda din ?slâm’d?r.” (Âl-i ‘?mrân, 19),

“Kim ondan ba?ka bir din ararsa, o asla kabul olunmaz. Onlar ahirette de hüsrana u?rayanlar?n ta kendileridir.” (Âl-i ‘?mrân, 85)

?kincisi; as?llar? ilahî din olmakla beraber, kitaplar?n?n mürekkebi kurumadan, Peygamberleri daha hayatta iken bu ilahî dinler sars?nt?lar geçirmi?lerdir. Dü?ünün ki Hz. Musa, ilahî emir gere?i Tûr Da??’na ç?km?? da, Sâmirî ad?ndaki bir kuyumcu bunu f?rsat bilerek nas?l insanlar? sapt?rm??. “?nand?k” diyen bir sürü yahudi “Göklerden bize mükellef sofralar indir, ey Musa!” diye talepte bulunmu?.

Ya H?ristiyanl?k… O da Yahudilikten pek farkl? de?ildir. Kendilerine “havârî” denilen on iki ki?i Hz. ?sa’ya inanm??, aralar?ndan Paulos jurnalleyince de Hz. ?sa gö?e yükseltilmi?tir.

Görüldü?ü gibi daha ?slâm gelmeden, kitap verilmi? bu peygamberlerin getirdikleri dinler bozulmu?, munkariz olmu?tur. Bugün, dün de oldu?u gibi onlar, ilahî vasf?n? kaybetmi? dinleri için‘ille de bizim dinimiz, biz ba?kas?na inanmay?z’ diyorlar. Evet, inanma serbestli?i var. ?slâm, kimseye ‘k?l?ç gücüyle inanacaks?n’ demiyor.

Peygamber (s.a.s) buyuruyor ki:

“Ehl-i kitab? tasdik etmeyiniz, tekzib de etmeyiniz. Aksine, ‘Musa’ya ve ?sa’ya inenin asl?na iman ettik’ deyiniz.”(Buhârî, ?ehâdât/24, ?’tisam/25; Ebû Dâvûd, ?lm/2; ?bn Hanbel, Müsned, IV, 136)

?slâm, i?te bu güzel emirlerle donat?lm??t?r. Biz bütün ilahî dinlere ve bu dinlerin peygamberlerine inan?r?z. Bu, âmetünün de esaslar?ndand?r.

E?er diyalog; konu?al?m, görü?elim, birbirimizle sava?mayal?m, birbirimizi incitmeyelim, anla?al?m, dünyan?n nimetlerinden karde?çe payla?al?m, istifade edelim, zulme raz? olmayal?m, ay?r?mc?l?k yapmayal?m gibi güzel ?eyler ise ?slâm’?n emirleri de budur. As?l itibar?yla bütün ilahî dinler de bu hükümlerle gelmi?lerdir. ?slâm, bu ça?r?y? geldi?i anda yapt? ve onun bu daveti k?yamete kadar da devam edecektir. Cenâb-? Allah buyuruyor ki:

“Ey Ehl-i Kitab! Sizinle bizim aram?zda müsavi olan; Allah’tan ba?kas?na kulluk etmemek ve ona ?irk ko?mamak hususunda bir araya gelelim.”(Âli ‘?mrân, 64)

??te davet bu… Cenâb-? Allah bu daveti, Peygamberi (a.s) daha hayatta iken yapt?, ama uyan olmad?. “Yahudilerden bana on ki?i iman etseydi, bütün yahudiler iman ederdi.” (Buhârî, Kitabu Menâk?bi’l-Ensâr/51; Müslim, Kitabu S?fatu’l-Munafikin/3; ?bn Hanbel, Müsned, I, 150 vd) buyurdu.

O’nun üzüntüsü büyüktü ama yahudilerden sadece yedi-sekiz ki?i iman etti. Demek oluyor ki Peygamber (s.a.s), ilahî din mensuplar?na inançlar? üzerinde bask? kurarak “iman edeceksiniz!” ?eklinde bir ?iddet uygulamam??t?r. Tolerans göstermi?tir ama onlar?n bozuk inançlar?n? da asla tasvib etmemi?tir.

E?er diyalog; huzura kavu?mak, konu?up tart???p do?rularda bir araya gelmekse ne güzel! Ancak bu diyalogcular, diyalog ad? alt?nda, Hz. Peygamber’in (s.a.s) baz? hal ve hareketlerinden manalar ç?kararak, kendilerini me?ru göstermeye çal???yorlar. ?öyle deniliyor;

Güya Hz. Peygamber (s.a.s), ibadet maksad?yla yer göstermesini talep eden gayr-i müslimlere kendi mescidinden bir bölüm tahsis etmi?tir. Bu ne büyük bir gaflet ve yanl??t?r! Gerçekte Peygamber (s.a.s), bozuk da olsa her inanç mensubuyla konu?mu?, görü?mü? ve onlar? ?slâm’a ça??rm??t?r. Ama o, kendi mescidinin içinde veya yan?nda, bir kilisenin aç?lmas?na, orada ayin yap?lmas?na, bir havran?n icra-i faaliyette bulunmas?na nas?l müsaade edebilir? Yapacaklarsa ba?ka yerlerde yaps?nlar, Allah’?n ar?? geni? de?il mi? Mescidin içinde yahudilerden veya h?ristiyanlardan bir cemaat kendi inançlar? do?rultusunda ayin yapacak ve bu müsaade de Hz. Peygamber’den ç?kacak, bu nas?l olur? Bunda büyük bir yanl??l?k vard?r. Böyle bir olay yoktur. Söyleniyorsa da kesinlikle uydurmad?r, yaland?r. Evvelâ, maazallah küfre r?zad?r bu. Peygamberlerin masumiyet s?fat?na ayk?r?d?r. Di?er taraftan, Hz. Peygamberin geli?ine ve Kitâb’?n ini?ine de tamamen terstir.

“Ben insanlar ‘Lailahe illallah’ deyinceye kadar, onlarla u?ra?makla emrolundum!” (Buhârî, ?mân/17; Müslim, ?mân/22, 41; Tirmizî, ?mân/1-2) diyen bir Peygamberin mübarek sözüne de terstir.

Ben olsam kendime sorar?m:

* Rabbimle, Peygamberimle, Kitâb?mla ve müslümanlarla diyalogum var m?d?r ve nas?ld?r?

* Kendi aralar?nda diyalog sa?layamayanlar?n ba?kalar?yla diyalog kurmas? ne demektir?

* Benim dinim diyalogu geni? anlam?yla; da?larla, ta?larla, a?açlarla ve ku?larla kurmay? emretmi?tir. Kendi öz benli?iyle diyalogu emretmi?tir. K?yamet koparken bir fidan? dikmeyi, hayvanlara bile iyi muamele etmeyi emretmi?tir. Geni? anlamda diyalog bunlar olmal? de?il midir? Selamla?ma bir diyalogdur. Belki diyaloglar?n en güçlüsüdür. Yard?mla?ma bir diyalogdur.

* Diyalogun mutlaka dil ile mi olmas? laz?md?r? Belki kalp ile belki hal ile ve belki de davran??larla olan diyaloglar, diyaloglar?n en iyisidir, en güzelidir.

* 73 f?rkaya ayr?lm?? bir ümmetin, “f?rka-i nâciye” olarak kurtulan tek f?rkas?n?n bile birlik ve bütünlü?ü söz konusu de?ilken, öncelikle kendisi d???ndakilerle uyum sa?lamaya çal??mas? ne kadar gariptir!

Hülasa; din ba?tan a?a?? diyalogdur. Namaz, hayr u hasanetlar, zekât, iyi amellere te?vik edi?ler, hac ve oruç emirleri ile Kur’ân-? Kerim ve hadislerdeki di?er emir ve yasaklar kulun Yaradan’? ve öteki yarat?lm??larla olan birer diyalogu de?il midir? Peygamberler, ümmetleriyle hep diyalog halinde olmu?lard?r. Onlarda “hadis” kavram? kullan?l?rd?. Diyalog kelimesi, o hadislerin yan?nda anlams?z kal?r.

?u hadis-i ?erife bak?n?z.

“Cibril Hadisi”hem e?itici ve hem de ö?reticidir. Kar??l?kl? soru-cevap… Soran Cebrail (a.s), cevap veren Hz. Peygamber (s.a.s). Son sözü:

“O, Cebrail’di. Size dininizi ö?retmek için gelmi?tir.”(Buhârî, ?mân/37; Müslim, ?mân/1; ?bn Mâce, Mukaddime/6) oldu.

Kar??l?kl? konu?malarda bir fayda, bir ö?retme ve do?ruya yönelme yoksa neye yarar? Bu ö?renme do?rular hakk?nda olacakt?r, yanl??lar de?il. ?u manada bir diyalog olamaz.

“Siz bizim e?rilerimizi kabul edin, bayra??n?za bas?n, biz sizin do?rular?n?z? kabul etmeyiz.”

Peygamber (s.a.s), zaman?n devlet reislerine mektuplar yazd?, onlar? ?slâm’a ça??rd?. Bu mektuplar?n hepsinde de, ?slâm’a davet vard?r. Mektuplara bakt???m?zda, Besmele ile ba?lan?r sonunda ise (Fe eslim teslim / Müslüman ol ki kurtulas?n) daveti yap?l?r.

O halde davet müslümanlardan oluyorsa, bu ‘Risâle-i Peygamber / Peygamberimizin mektuplar?’ örnek al?nmal?, kar?? taraftan geliyorsa ?slâm’?n emrettikleri ne ise onlardan taviz verilmemelidir.

4

05/11/2018 Tasavvuf Peygamber Efendimizin Yolu ve Şeriatın Aynıdır.

4

18/09/2018 ?ahadet ve Namaz

4

09/03/2018 Bir Gün Gelecek?

4

29/10/2017 Tasavvuf yolunu tuttum giderim

4

29/10/2017 Do?ru ve Sa?lam ?tikad

4

17/07/2017 Dua Üzerine

4

23/02/2017 Kandiller ve Hadiselere Bak??

4

23/02/2017 Bütün Müslümanlar, Bütün Maneviyat Erleri, Karde?lerim

4

26/10/2016 Zaman Gelecek ki?

4

25/10/2016 D?YALOG

4

09/03/2016 Emaneti Yüklenmek

4

31/01/2016 Be?eriyetin ?htiyaçlar?; ?lim ve Kur?ân-? Kerîm

4

31/10/2015 Bir Hadîs-i ?erîf Üzerine

4

30/07/2015 ?ehr-i Ramazan

4

28/02/2015 Rab?tan?n Mahiyeti?

4

16/11/2014 Kul Haklar?

4

03/06/2014 Mekke Ve Medine?nin Fazileti

4

09/02/2014 Do?ru Söylediyse Kurtuldu

4

17/09/2013 Biz Neredeyiz?

4

25/05/2013 ?lim Üzerine

4

16/02/2013 Temel ?ki Kaynak

4

03/11/2012 Dinî Hassasiyet

4

11/08/2012 Kur?ân ve Sünnet?te Veli Kavram?

4

11/03/2012 O?ndan Af Dileyiniz!

4

29/12/2011 Zikrullâh?n Feyz ve Bereketleri

4

06/10/2011 Hasb-i Hâl / ?ntibalar?m

4

28/06/2011 Üç Aylar ve Oruç

4

15/04/2011 Kutlu Do?um ve Kaside-i Bür`e

4

26/02/2011 Hayat Veren Davet

4

25/12/2010 Zamân? Durdurun

4

25/12/2010 Mâ ?Adette Lehâ

4

12/10/2010 E?itim ve Ö?retim Y?l? Münasebetiyle

4

08/08/2010 Rahmet ve Ma?firet Ay?

4

22/07/2010 Dört Unsur

4

22/07/2010 Ne Olurdu

4

04/04/2010 Hz. Peygamber\'in Yüksek Ahlâk?
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net