SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir (Cehrî Zikir) ? 5
Zül-Cenâheyn
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Sekizinci Hadis:

el-Beyhakî, Hz. Enes’in (r.a.) ?öyle dedi?ini tahric etmi?tir. Rasûlullah (s.a.v.) buyurdular ki:

“Cennet bahçelerine u?rad???n?z zaman, oradan istifade ediniz.”

Ashab dediler ki:

“Cennet bahçeleri hangileridir?”

O da:

“Zikir halkalar?/meclisleridir.”buyurdular.

 

Dokuzuncu Hadis:

Lek?yy,  Muhaletten, o da Abdullah b. Amrdan tahdis etmi?tir. Rasûlullah (s.a.v.), oturan iki meclise u?rad?. O meclislerden birisi, Cenâb-? Allah (c.c.)’a yalvar?yor ve ondan istiyorlard?. Di?er mecliste ise ilim ö?reniyorlard?. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v.):

“?ki meclis de hay?rl?d?r. Onlardan birincisi -yani zikir meclisi- di?erinden -ilim meclisinden- daha hay?rl?d?r.”) buyurdular.

 

?zah?:

?lmin Önemi: ?lim bir ?eyin hakikatinin ne oldu?unu bilmektir. Buna göre ilim iki k?sma ayr?l?r. Nazarî olan ilim, amelî olan ilim. Nazarî olan ilim, âlemdeki mevcudat ilmidir ki onu bilmekle ilim tamamlanm?? olur. Amelî ilim ise ancak tatbikat ile tamamlan?r; ibadetler gibi.

Di?er bir yönüyle ilim iki k?sma ayr?lm??t?r. Aklî olan, çal??makla, dü?ünmekle elde edilen ilim; durmakla elde edilen ilim.

?lme ait, ilmi te?vik eden, âlimi ö?en birçok âyetler ve hadisler vard?r. Efendimiz (s.a.v.), burada zikir meclislerini ilim meclislerinden üstün tutmu? ve onu daha hay?rl? olarak tavsif etmi?tir. ?u hadîs-i ?erîfte buyuruluyor ki:

Rasûlullah (s.a.v.), Mekke yolunda bulunuyordu. Cumdân denilen bir da??n yan?ndan geçti. Buyurdu ki:

“Bu Cumdân da??d?r. Müferridân ileriye geçtiler.”

Sahabîler dediler ki:

“Müferridun kimlerdir Ya Rasûlallah?”

O da:

“Allah’? (c.c.), çok zikreden erkekler ile kad?nlard?r.”buyurdu. (Müslim, IV, 2062)

 

Onuncu Hadis

el-Beyhakî, Abdullah b. Mu?affel’den ?öyle dedi?ini tahriç etmi?tir ki; Rasûlullah (s.a.v.)  Efendimiz ?öyle buyurdu:

“Allah (c.c.)’? zikretmek için toplanm?? bulunan bir kavim için gökten bir münadi, ?öyle nida eder:

Ma?firet olmu? bir halde kalk?n?z, sizin seyyiât?n?z/kötülükleriniz hasenâta/iyiliklere tebdil edilmi?tir!”

Kur’ân-? Kerîm’de buna i?aret eden ayetler vard?r.

“Ancak tevbe eden ve güzel güzel amel i?leyenler müstesna. ??te onlar?n günahlar?n? Cenâb-? Allah (c.c.), hasenâta tebdil etmi?tir. Allah çok ba???layan ve çok rahmet edendir.”(Furkan Sûresi, 70)

Cenâb-? Allah, kullar?na bir annenin evlad?na gösterdi?i merhametten daha çok, kat kat merhamet gösterir. Gerek hadîs-i ?erîflerden ve gerekse ayette i?aret edilen husus bunu göstermektedir. O sadece günahlar? affetmekle kalm?yor. O günahlar? sevaba tebdil ediyor. ??te burada hadîs-i ?erîf daha iyi anla??l?r.

“Rahmetim, gazab?m?geçmi?tir.” (Ke?fu’l-Hafâ, II, 448)

 

On Birinci Hadis

el-Beyhakî, Ebû Saîdi’l-Hudrî’den Rasûlullah (s.a.v.)’?n ?öyle dedi?ini tahriç etmi?tir.

“Rabbu Zülcelâl buyuruyor ki: Mah?er halk? k?yamet gününde kimin ehl-i kerem oldu?unu bileceklerdir.”

“Ehl-i kerem/iyilik ehli kimdir ya Rasûlullah?” denildi.

O da cevaben:

“Mescitlerde, zikir meclislerinin ehli olanlard?r.”buyurdu.

 

?zah?:

Tirmizî’nin rivayet etti?i ?u hadîs-i ?erîfte de zikir ehlinin derecesinin yüksek oldu?u bizlere haber veriliyor.

“Size amellerin en hay?rl?s?, Allah nezdinde (sevap bak?m?ndan) en çok ve en temiz olan, derecelerinizi en ziyade yükselten ve sizin için alt?n ve gümü?ü infak etmekten ve harp meydanlar?nda dü?manlar?n?zla kar??la??p (i‘lâ-y? Kelimetullâh/Allah’?n sözünü yüceltme u?runda) onlar?n sizin boyunlar?n?z? vurmas?ndan ve sizin de onlar?n boyunlar?n? vurman?zdan daha hay?rl? amelleri haber vereyim mi?”

Sahabe:

“Evet, Ya Rasûlullah!”deyince

“Allah’? zikretmektir.”buyurdu.

Muaz b. Cebel diyor ki:

“Allah’?n azab?ndan ki?iyi daha ziyade kurtar?c? zikrullahtan ba?ka bir amel yoktur.”(Tirmizi, V, 459)

Yukar?daki hadislerin muhteviyât?n? dü?ünecek olursak; mümin, k?sa yoldan kerem ehlinden yaz?lmaya ancak zikrullah ile ula?abiliyor ve ?u özellikleri kazan?yor:

1.      Amellerin en hay?rl?s?n? i?liyor, sevap bak?m?ndan çok sevaba eriyor.

2.      Alt?n ve gümü? infak etmi?çesine sevap kazan?yor.

3.      ?‘lâ-y? Kelimetullah için yap?lan cihat gibi ecre nail oluyor.

4

18/09/2018 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar ? 3

4

18/09/2018 Kadiri Mar??

4

09/03/2018 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar ? 2

4

09/03/2018 Zikir; ?badet ve Taatin Özüdür, ?li?idir

4

09/03/2018 Nasihatim Var

4

29/10/2017 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar - 1

4

17/07/2017 Cenâb-? Allah?? Sesli/Cehrî Zikir - 6

4

17/07/2017 Nas?l Ya?arsan

4

25/10/2016 Bir Nasihat; Temiz Ol, Temiz Öl!

4

25/10/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir (Cehrî Zikir) ? 5

4

09/03/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir (Cehrî Zikir) ? 4

4

31/01/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir - 3 (Cehri Zikir)

4

31/01/2016 Gel Seninle Dost Olal?m!

4

26/10/2015 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir - 2 (Cehri Zikir)

4

31/07/2015 CENÂB-I ALLAH?I SESL? Z?K?R- 1- (CEHR? Z?K?R)

4

30/07/2015 DAVET

4

27/02/2015 Seher Vakti Gördüklerim

4

06/11/2014 Rabbime Yalvard?m

4

03/06/2014 Ölüm Ötesi

4

08/02/2014 Mevlânâ ve Müsamaha

4

08/02/2014 Allah?? Zikredelim

4

17/09/2013 Hayata Bak??

4

17/09/2013 Cenâb-? Allah, Sekîneyi Müminlerin Kalplerine ?ndirdi

4

18/07/2013 Rahmet ve Merhamet Ay?

4

25/05/2013 Fikir Ya?muru

4

16/02/2013 Yâ Resûlallah

4

16/02/2013 Mevlid Kandili

4

03/11/2012 K?rk Ya??n Dü?ündürdükleri

4

03/11/2012 Ey Allah??m

4

11/08/2012 Sana S???n?r?m

4

11/08/2012 Tayy-i Zamân, Tayy-i Mekân

4

11/03/2012 Ak?emseddin

4

11/03/2012 Ölüm An?n?n Deh?eti

4

29/12/2011 Zelzeleye Çare Bulundu (mu?)

4

29/12/2011 EY RABB?M! SANK? BEN ?BRAH?M??M

4

05/10/2011 Bayram Gününde Hasret

4

05/10/2011 Kur?ân-? Kerîm ve ?lim

4

28/06/2011 Tokyo?da Deprem

4

28/06/2011 Zikrullâh??n Bereket Ve Üstünlü?ü

4

15/04/2011 ?brahim Gibi

4

26/02/2011 Topra??n (Anan?n) Dilinden

4

26/02/2011 Zikir ve Sohbet Meclisleri

4

25/12/2010 Ledünnî ?lim

4

12/10/2010 Ne Olurdu

4

12/10/2010 Mehdî Hakk?nda

4

08/08/2010 Mah?er Yolu Tutacaks?n

4

08/08/2010 Muhâsebe

4

22/07/2010 Üç Aylar?n Manevi ?klimine Do?ru

4

06/04/2010 Tasavvuf

4

31/03/2010 Sünnetin Önemi
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net