SON SAYI
1. Sayż
es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek iēin tżklayżnżz
 
Sünnetsiz ?slam Aray??lar?
Editör
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Prof Dr. ?smail Lütfi ÇAKAN (?ktibas)

 

Ebû Râfî rad?yallahu anh'den rivâyet edildi?ine göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ?öyle buyurmu?tur:

“Benim emretti?im veya nehyetti?im bir konu kendisine iletildi?inde sak?n sizden birinizi, koltu?una yaslanm?? olarak, ‘biz onu bunu bilmeyiz. Allah'?n kitab?nda ne görürsek ona uyar?z, o kadar’ derken bulmayay?m.”[1]

Bat?'n?n ?slâm ülkelerini istilâ etti?i ve askerî i?gali kültürel i?gale dönü?türüp sürekli k?lmaya karar verdi?i y?llardan itibaren planl? ve örgütlü olarak ba?lat?lm?? olan sünnet dü?manl???, ilerleyen y?llar içinde “Kur'an'la yetinme” ça?r?s?na dönü?tü. Oryantalistlerin sünnet verilerine yönelttikleri uydurulmu?luk, ithamlar?na körü körüne kap?lmaktan kaynaklanan bahis konusu dü?manl?k ve ça?r?, ilginç bir ?ekilde ?ran-Irak sava??n?n sona ermesinden sonra memleketimizde de?i?ik seviyede ulu orta yaz?l?r-çizilir ve konu?ulur oldu. Bat?ya yenik dü?mü? ?slâm ülkeleri ayd?nlar?ndan baz?lar? bu yenikli?in ve ezikli?in etkisiyle ?slâm'a müste?rikler gibi yakla??p onlar?n bedava avukatl???n? üstlenerek ülkele­rinin gündemine sünnet kar??t? fikirleri ta??m??lar ve kitapl?k hacimde yo?un tart??malara, sürtü?melere vesile olmu?lard?r. 

Bizde sadece sünnet'in de?il, bizzat ?slâm'?n kendisinin reddedilme­sine çal???lm??, ancak Müslüman halk?n, necip milletimizin yo?un bask? ve bilinçli direni?i sonucunda dinî e?itim-ö?retim resmen ba?lat?lm??t?. 1950'li y?llardan bu yana çok daha yayg?n ?ekilde bir ?slâm kimlik ve ki?ili?inin in?as? çal??malar? sürdürülmektedir. Ne kadar ac?d?r ki, bu ?slâmî kimlik ve ki?ilik mücadelesinde henüz yeterli birikim ve k?vam elde edilememi?ken, geli?mekte olan bu ?slâmî potansiyel, Bat?n?n sun­du?u bilimsel görünümdeki dü?man ?ablonuna uygun olarak sünnetsiz, yoz bir istikamete sürüklenmek istenmektedir. ?slâmî hareket ve ara?t?r­malar, “Kur'an'la yetinme” ça?r?lar? etraf?nda sünnetsiz bir çerçeveye oturtulmaya çal???lmaktad?r.

 

Kültürler Sava??

Olaya, kültürler aras? sava? noktas?ndan bak?ld??? zaman, bu giri?im­lerin, siyasal istiklâl mücadelesindeki vatan ihanetinden çok daha büyük bir ihanet oldu?u anla??lacakt?r. Zira bu, ümmet çap?nda yürütülen kül­türel istiklâl mücadelesinde, kimlik ve ki?ilik sava??nda irtikab edilen bir ihanettir. Parolan?n, "Kur'ân'la yetinme" olmas?, temeldeki sünnet ve ?slâm dü?manl??? cinâyetini hafifletmez, aksine daha da a??rla?t?r?r. Çünkü ?slâm dü?manl???na, “Kur'an taraftarl???” gerekçe ve vesile k?l?nmaktad?r. As?l dü?man çirkin yüzünü saklamay? ba?arm??, ortada oltaya tak?lm??, beyin ve yüreklerinden avlanm?? bir tak?m aldat?lm?? yerli ay­d?nlar kalm??t?r. Bunlar, iddia ve ça?r?lar? ne olursa olsun aldat?lm??l???n ac?s?n? temsil etmektedirler.

 

Suçüstü

Hadisimiz, i?te bu noktada ta??d??? Nebevî tespit ve ikaz ?????yla im­dada yeti?mekte, sergilenmekte olan oyunu gerçek yüzüyle inananlara tan?tmaktad?r. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), günün birinde kendisinin te?ri yetkisini tan?mayacak, Sünnet'in getirdi?i evrensel yorumu önemseme­yecek Kur'an'la yetindi?ini söyleyecek münasebetsizlerin ç?kaca??n?, ashâb?ndan (ve tabii ümmetinden) hiç kimseyi böylesi bir tav?r ve iddia içinde görmek istemedi?ini pek beli? ve etkili bir ?ekilde belirtmi?, sün­netsiz ?slâm iddialar?n?, suçüstü yakalay?p te?hir etmi?tir.

Hadisimizde öncelikle, Sünnet’e kar?? ç?k???n temelinde bir kabal?k, kay?ts?zl?k, nefsîlik, kendisini bir ?ey sanmak, müsta?nilik duygusunun yatt???, ortaya konan tavr?n da yak???ks?z ve Müslüman edebinden uzak bir tav?r oldu?u, koltu?una yaslanm?? (ya da kayk?lm??)” ifadesiyle tespit edilmektedir. Bir ba?ka rivayette durum; “koltu?una yaslanm?? karn? tok bir adam...” ?eklinde belirtilmi?tir. Dünyevî de?erlere s?rt?n? dayam?? ??mar?­??n, kendisine ula?an Peygamber (s.a.s) emir veya yasa?? kar??s?nda “ben anla­mam, onu-bunu bilmem, sünnet-münnet tan?mam” demesi, s?n?r tan?mazl???n?, “Allah'?n (c.c) kitab?nda ne bulursak ona uyar?z, o kadar”sözü de anlay?? eksikli?ini, kas?tl? bir cehaleti ortaya koymas?n?n ötesinde tav?r bozuklu?unun nas?l bir fikri bozuklu?a dayand???n? da göstermektedir. ?ç dayanaklar? ve d?? görünü?üyle bu bozuk ve hatal? tutum, “sak?n hiç birinizi bu halde görmeyeyim!” tenbih ve tehdidine muhatapt?r.

Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, bu sorumsuz, bölücü, ay?­r?mc?, yanl?? ve müstehzi üslûp ve tavr? görüldü?ü gibi hem te?his hem de mahkûm etmi?tir. Hadisimizin ifadesi son derece güçlü bir yasak tonu ve vurgusuna sahiptir: “Sak?n hiç birinizi bu halde bulmayay?m!” Bizim ifademizle bunun  anlam? “sak?n böyle bir edepsizlik yapmaya kalk??ma­y?n” demektir.

Sünnet’e kar?? ç?kanlarda ortak özellik olarak dün oldu?u gibi bu­gün de gözlemlenen üslûp ve tav?r bozuklu?u, hadisimizdeki tespitlerin somut delilini olu?turmaktad?r.

 

Aynen Vâki

Tirmizi ?ârihi Mübârekfûri, hadisimizin ?erhinde bir ba?ka gerçe?e dikkat çekmekte ve ?öyle demektedir:

“Bu hadis, peygamberlik delillerinden bir delil ve bir âlâmettir. Zira ha­diste haber verilen durum aynen gerçekle?mi?tir. Hindistan'?n Pencap eyale­tinde bir adam ç?kt? ve kendisini ‘ehl-i kur'an’ diye isimlendirip tan?tt?. Hâlbuki onunla ehl-i kur'an aras?nda da?lar kadar fark vard?. Asl?nda o ‘ehl-i Kur'an’ de?il, ehl-i ilhad idi. (Ne ac?d?r ki) bu zat önceleri sâlihlerdendi, ?eytan onu sap­t?rd?, azd?rd? ve s?rat-? müstakimden uzakla?t?rd? da ehl-i ?slâm'?n söylemedi?i bir tak?m sözler söylemeye ba?lad?. Peygamberin hadislerini bütünüyle kesin ?ekilde reddetmeye kadar i?i götürdü ve ‘bütün bunlar Allah ad?na uydurulmu? yalan ve iftiradan ibarettir, gerekli olan sadece Kur’ân-? azîm ile ameldir, Ha­dislerle de?il; isterse bu hadisler sahih-mütevâtir olsunlar. Kim Kur'an'dan ba?ka bir ?eyle amel ederse, o, “Allah'?n indirdi?iyle hükmetmeyenler, kâfirlerin ta kendileridir” ayetinin hükmü alt?na girer” dedi. Daha buna benzer küfrü gerektiren birçok söz söyledi ve bir sürü cahil de ona tâbi oldu, onu ‘imam’ edindi...

Devrin âlimleri bu adam?n küfrüne, ilhad?na ve ?slâm çerçevesinden ç?kt?­??na dair fetvâ verdiler. Bize göre de durum, âlimlerin dedi?i gibidir.[2]

Mübârekfûrî merhumun isim zikretmeden verdi?i bu çarp?c? örnek, “Kur'ân'la yetinme” ya da “sünnetsiz ?slâm aray???” yanl?lar?n?n sonuçta ula?acaklar? noktay? göstermesi bak?m?ndan fevkalâde dikkat çekicidir.

 

Sömürgeci Etkisi

Sünnet kar??t? görü?lerin, “Kur'an'la yetinme” ça?r?lar?n?n temelinde yatan aldat?lm??l??? da Mustafa A'zami ?öyle tespit etmektedir:

“?ngilizler, Hindistan'? geçen as?rda bütünüyle sömürgele?tirmi?ti. Müslümanlar ülkeyi onlar?n elinden kurtarmak için cihat ilân ettiler. Sömürgeciler silâhl? cihad?n tehlikesini fark ettiler. Bunun için Müslüman âlimler aras?nda k?l?çla cihad? reddeden bir grup peyda ettiler. Onlar da bu i?e k?l?çla cihad? emreden hadisleri reddetmekle ba?lad?lar. Çera? Ali ve Mirza Gulam Ahmed el-Kad?yânî bu ekolün önderlerindendir.

Nihâyet elle tutulur etkili bir faaliyet gösteren Gulam Ahmed Perviz geldi, ayl?k bir dergi yay?nlad??? gibi ‘Ehl-i Kur'an’ ad?yla bir cemiyet de kurdu ve bir çok kitap ne?retti.

Asl?nda Perviz, ictihad ve ba??ms?zl?k iddias?na ra?men, Tevfik S?dk?'y? takip ve taklid etti. Hadislerin herhangi bir te?riî de?eri olmad?­??n? iddia ile âhad haberleri ve hatta onlar?n ötesinde be? vakit namaz, namaz?n rekâtlar?, ?ekli ve buna benzer tevâtür yoluyla nakledile gelmi? bilgileri de reddetmi? ve ‘Kur'an bize sadece namaz? ikame etmeyi em­rediyor. Namaz?n nas?l k?l?naca?? ise, devlet ba?kan?na b?rak?lm?? bir i?tir. O, bunu dan??manlar?yla görü?erek zaman ve mekâna göre tespit eder’ demi?tir. Bu, Tevfik S?dk?'n?n ‘?slâm sadece Kur'an'dan ibarettir’ ba?l?kl? makalesinde ileri sürdü?ü görü?ün ta kendisidir. Fakat S?dk?, sonralar? bu görü?ünden vazgeçmi?ti.

Hülasa, ikinci hicrî as?rda çok az ki?i, sünnetin delil olu?unu ve te?riî (yasal) de?erini inkâr etmi?ti. Bunun kayna?? cahillikti. Ayn? ?ekilde sünnetin mütevâtir olmayan?n? inkâr eden bir ba?ka grup da görülmü?tü.

?kinci as?rdan sonra bu fitneye son verilmi?ti. ?imdilerde ayn? fitne, bat? sömürgecili?inin etkisiyle yeniden diriltildi. Baz? insanlar sadece cihad hadislerini, di?er baz?lar? da mütevâtiri, me?huru ve âhâd?yla Hz. Peygamber'in sünnetinin bütününü, tamam?yla inkâr etmektedirler.”[3]

Sünnet dü?manl???nda bat?n?n etkisini ve ya?anan aldat?lm??l??? an­lamak için asl?nda bu iki tespit, yeterli ipuçlar?n? vermektedir. Biz de bu kadar?yla ?imdilik yetiniyoruz. Ancak hadisimizin yorumu sadedinde bir iki noktaya daha dikkat çekmek istiyoruz.

 

Evrensel Yorum ?htiyac?

Nas?l, içimizden seçti?i peygamberler arac?l??? ile iradesini kullar?na duyurmak, Allah Teâlâ için bir acz ve eksiklik de?ilse; sünnet de Kur’ân-? Kerîm için asla bir yetersizlik belgesi de?ildir. Vahyi telakkîde Peygam­berin arac?l???na insanlar?n nas?l ve ne ölçüde ihtiyac? varsa, Kur'an'? anlamakta da Peygamberin yorumuna yani sünnete öylece ihtiyaç vard?r. Tabiî ve do?ru olan budur. Bunun d???ndaki iddialar ne ad?na yap?l?rsa yap?ls?n, nas?l takdim edilirse edilsin, temelden yanl??t?r. Hz. Peygamber taraf?ndan önceden te?his ve nehyedilmi?tir. Hadisimiz bu te?his, te?hir ve tehdidin belgesidir.

Muhataplar?n anlay??lar?n? belli ölçüde olgunla?t?racak ve belli çer­çevede birbirine yakla?t?racak, do?ruya yönlendirecek yetkili ve evrensel bir yoruma olan ihtiyaç ortadad?r. Ümmetin bu ihtiyac?n? kar??layan, kimlik ve ki?ili?ini dokuyan yorum, Hz. Peygamberin yorumu, yani sünnetidir. Bu sebeple Sünnet, ?slâm'? anlama, kavrama ve ya?amada vazge­çilmez en do?ru ölçü ve yorumdur. O'nun verilerine yöneltilecek hiç bir tenkit, ondan müsta?ni kalmay? hakl? k?lamaz. Yani ne sünnetsiz Müslümanl?k olur ne de sünnet'e ra?men Müslümanl?k olur.

 

Yakla??m Bozuklu?u

?slâm âlimlerinin tarih boyu verdikleri ilmi mesaileri, yabanc? ve dü?man kültür mensuplar?n?n telkinleri do?rultusunda, dü?manca bir yakla??mla de?erlendirmek ve ele?tirmek, iddia edildi?inin aksine, kim­seye iyi bir ün kazand?rmaz. Müslüman ilim adamlar? -?artlar ne olursa olsun- bu oyuna, bat?n?n bu sömürgecilik oyununa gelmemeli, yapacak­larsa, kendi öz de?erlerinin avukatl???n? yapmal?d?rlar.

Kur'an'la sünnet'in aras?n? ay?rma esas?na dayal? iddia sahipleri, ‘keyfi ?slâm’ aray?c?lar?, önü al?namayacak hurafe ve bid'atlara kap? aça­caklar?n? unutmamal?d?rlar. Bu tür anlay?? ve aray?? sahiplerini uyarmak, uyanmazlarsa kendilerini yaln?zl??a ve ilgisizli?e terk etmek, herhalde günün en uygun metodu olacakt?r. Zira Hattabî'nin de isabetle belirtti?i gibi, “Bid'at ve hevâ ehlinin selam?n? almamakla ki?i, günahkâr olmaz.”[4]

Sözü Hz. Ömer'in (r.a) dile getirdi?i teslimiyetle noktalayal?m:

“Biz rab olarak Allah'tan, din olarak ?slâm’dan, peygamber olarak da Mu­hammed'den (s.a.s) memnun ve raz?y?z.”[5]

 

Dipnotlar:

[1] Ebû Davud, Sünnet 5; Tirmizi, ?lim 10; ?bn Mace, Mukaddime 2 (Tirmizi "bu hadis hasen bir hadistir" demektedir.)

[2] Tuhfetü'l-Ahvezi, VII, 425.

[3] Dirâsât fi'l-hadisî'n-nebevî, s.28-29. Konuya ait deliller ve tart??malar?, Azami'nin bu kitab?ndan Doç. Dr. Abdullah Ayd?nl? taraf?ndan tercüme edilmi? ve bu makale Erzurum A. Üniversitesi ?lahiyat Fakültesi Dergisi'nin 8. say?s?nda yay?mlanm??t?r, (s. 281-302).  Ayn? k?sm?n bir ba?ka tercümesi de Dr. N. Topalo?lu imzas?yla Dokuzeylül Üniversitesi ?lahiyat Fakültesi Dergisi'nin 4. say?s?nda ne?redilmi?tir (s.433-455).

[4] Meâlimu's-Sünen, IV, 296.

[5] Bk. Buhârî, Ilim 26; Deavat 64; Fiten 15; itisam 3; Müslim, Iman 56, Tirmizi, Ilim 10.

4

23/09/2018 Ēingene Ali

4

23/09/2018 Avrupa ?lahiyat Fakültesi - Gent

4

18/09/2018 Cem Olmu? Dervi?leri

4

18/09/2018 Müslümanlar zamane yatl? oldu,

4

18/09/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 21. Mektubu

4

09/03/2018 Tasdik ve ?nkār Bak?m?ndan ?nsanlar - Ömer Nesefī

4

09/03/2018 Kudüs Davas? Sahipsiz De?ildir!

4

09/03/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

09/03/2018 Hz. Peygamber, Bar?? ve Sava?

4

09/03/2018 Peygamberimiz, Efendimize Hitap!- Divān-? Kebīr“den

4

29/10/2017 Kabir Azab?n? ?nkār Edenlere Güzel Bir Cevap

4

29/10/2017 Sular?n K?s?mlar?

4

29/10/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

29/10/2017 Bir Mucize, Süheyl b. Amr (r.a)

4

29/10/2017 Olmay?nca

4

29/10/2017 Gel Papaz Efendi!

4

17/07/2017 Oruē yüzünden bizim can?m?z dirilik elde edecektir!

4

23/02/2017 es-Selāmü Aleyküm

4

23/02/2017 Abdesti Bozmayan ?eyler

4

23/02/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 18. Mektubu

4

23/02/2017 Himmetini Ālī Tut - Pir Abdulkādir Geylāni Hazretleri

4

02/11/2016 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh - TAKD?M

4

25/10/2016 Bize Ula?an Haberler

4

25/10/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 16. Mektubu

4

25/10/2016 Sünnetsiz ?slam Aray??lar?

4

09/03/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 11. Mektubu

4

09/03/2016 Mü?min Kul ve Dünyan?n Hali - Pīr Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

31/01/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

31/01/2016 Bir Kāmil Mür?ide Varmasan Olmaz

4

31/10/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 12. Mektubu

4

31/10/2015 Mustafa Hayri Ö?ÜT Efendi (k.s) Hazretlerini Rahmet ve Minnet ile An?yoruz (1895 ? 1979)

4

31/10/2015 Rab?ta

4

26/10/2015 Āhireti Dü?ününüz! - Pīr Abdülkādir GEYLĀNĪ

4

26/10/2015 Osmanl??n?n Manevi Kurucusu ?eyh Edebālī (k.s)

4

30/07/2015 Namazda Huzur ve Hu?uyu Yakalamak

4

30/07/2015 Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

30/07/2015 Seyyidü\'l-?sti?fār - ?mam GAZALĪ

4

30/07/2015 Abdullah b. Mes?ūd (r.a) Müslüman Olu?u

4

30/07/2015 Tāif Duas?

4

01/03/2015 O Günden Beri Bu Haldeyim

4

27/02/2015 Baz?lar?na Ne Oluyor ki!

4

27/02/2015 Ebū Hanife\'nin Tasavvufi Hayat?

4

27/02/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

26/02/2015 Olgun Müslüman??n Vas?flar?

4

26/02/2015 Tasavvuf, Havāssa Ait Ledün ?lmidir

4

06/11/2014 ?efaati Ve Vesile (Arac?) K?lmay? ?irk Olarak Görme Hastal???

4

06/11/2014 Āriflerin ?lāhī Huzurdaki Edepleri

4

06/11/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

06/11/2014 ?ntisāb Niēin Gereklidir?

4

06/11/2014 Gerēek Teslimiyet -Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

25/09/2014 Zilhicce Ay? Nas?l ?hya Edilmeli

4

03/06/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 9. Mektubu

4

08/02/2014 Kendimizi Nas?l Aldat?yoruz? ?mam GAZALĪ

4

08/02/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

08/02/2014 Asr-? Saādette Mescid-i Nebevī ve Di?er Mescidler

4

08/02/2014 es-selāmü aleyküm

4

17/09/2013 Mustafa Hayri Ö?üt (ks.)

4

17/09/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 6. Mektubu

4

17/09/2013 Esmā?ya Babas?ndan Mektup

4

25/05/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (39. Mektub)

4

25/05/2013 ?eyh Abdurrahman Hālis et-Tālebānī

4

16/02/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (38. Mektub)

4

03/11/2012 GEYLANĪ TEFS?R? - Kitap Tan?t?m?

4

03/11/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (1. Mektub)

4

03/11/2012 es-selāmü aleyküm

4

11/08/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (17. Mektub)

4

11/08/2012 Sūfīlerden Esintiler - Cüneyd-i Ba?dadi (k.s)

4

11/03/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (30. Mektub)

4

11/03/2012 Sūfīlerden Esintiler-Ku?eyrī Risālesi

4

11/03/2012 Tasavvuf-Abdülkadir GEYLANĪ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmet Ākif ve Sudanl? Genē

4

11/03/2012 Merhabalar Efendim

4

29/12/2011 Temizleme Yollar?

4

29/12/2011 Anadolu Selēuklu Dönemi, Müslim-Gayr-i Müslim ?li?kileri

4

29/12/2011 Mesnevīden - Mür?id-Mürid-?lāhī A?k

4

29/12/2011 On Dört As?r Evvel

4

29/12/2011 Kalbin Māhiyeti

4

29/12/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (28)

4

29/12/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

29/12/2011 es-selāmü aleyküm

4

05/10/2011 Sūfilerin Ahlak?

4

05/10/2011 ?evvāl Orucunun De?eri

4

05/10/2011 Peygamberimizin K?lmam?z? ?stedi?i Namaz

4

05/10/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (25)

4

05/10/2011 Alt?n Ö?ütler - Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

05/10/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

05/10/2011 es-selāmü aleyküm

4

28/06/2011 Kitap Tan?t?m? - Dostluk Üzerine

4

28/06/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (15)

4

28/06/2011 Mesnevī?den - Benli?in ??mart?lmas?

4

28/06/2011 K?ssadan Hisse

4

28/06/2011 Sohbet, Abdülkādir GEYLĀNĪ (k.s)

4

28/06/2011 es-selāmü aleyküm

4

15/04/2011 Röportaj - Rektör Abdullah Demircio?lu

4

15/04/2011 Müslüman Kimleri Sever?

4

15/04/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (4)

4

15/04/2011 Geēmi?ten Günümüze Naat-? ?erifler

4

15/04/2011 Abdulkadir Geylani Hz.nin Hicrī 18 Zilkade 545 Tarihli Konu?mas?

4

15/04/2011 Yeniliklere Aē?k Olu?u

4

15/04/2011 ?aka ve Latīfe Yapmas?

4

15/04/2011 Ashab?yla Münasebeti

4

15/04/2011 ?ecāat ve Necdeti

4

15/04/2011 Allah?? Zikretmesi

4

15/04/2011 Cömertli?i

4

15/04/2011 Do?ru Sözlülü?ü

4

15/04/2011 Zühdü

4

15/04/2011 Hayās? ve Tevāzuu

4

15/04/2011 Peygamberimizin ?emāili

4

26/02/2011 Hadislerle Kabir Azab?

4

26/02/2011 Serdār-? Hakan

4

26/02/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (3)

4

26/02/2011 Erzurumlu ?brahim Hakk? ve ?smail Fakirullah (k.s) Türbesi

4

26/02/2011 es-Selāmü Aleyküm

4

25/12/2010 Aziz Okuyucular?m?z;

4

25/12/2010 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (2)

4

25/12/2010 Hz. Ali?nin (k.v) Zühdü

4

25/12/2010 Hz. Mevlānā?dan

4

25/12/2010 Muharrem Orucu ve A?ūre Günü

4

25/12/2010 Hz. Āi?e-i S?ddīka (r.anhā) Annemizden Peygamberimize (as.)

4

12/10/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

12/10/2010 Köstendilli Halil Efendi?nin (k.s) Müridine Mektubu

4

12/10/2010 Zamana De?er Verenler - Lādikli Hac? Ahmet A?a (k.s)

4

08/08/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

08/08/2010 Tasavvufi ?iir ?erhi

4

08/08/2010 Hikmet Deryās?

4

22/07/2010 Ey Gönül

4

22/07/2010 Gönül Ālemi

4

22/07/2010 Kitap Tan?t?m?

4

03/04/2010 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh

4

31/03/2010 Kalbin ?ikayeti

4

31/03/2010 Nas?l Sevdiler?

4

31/03/2010 Rasūlullāh??n (s.a.v.) Toplum ?ēindeki Ahvali
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemirciošlu Facebook/7KubbeSufiGenēlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Haklarż Saklżdżr © 2010 (Müžteri Hizmetleri Telefon Numarasż : (0 533) 474 70 26 ) Tasarżm & Yazżlżm : Networkbil.Net