SON SAYI
1. Sayż
es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek iēin tżklayżnżz
 
Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 16. Mektubu
Editör
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Ezelin ezelinde bilinmeyi ve sevilmeyi murad ederek muhabbetiyle âlemleri halk eden ve bu muhabbetle âlemleri muhît ve cami olan muhabbetinin cazibesini ve zevkini âlemlerin bekas? içün kuvvet eyleyen, be?eriyeti muhabbetle îmâna sevkedüp ?slâm ile mü?erref k?lan, ihsan?yla dünya ve ahiret nimetleri lütfedip kullar?na vadetti?i nimetleri asla de?i?tirmeyen kelâm? güzel, kendisi güzel, cemâliyle güzelli?inden cümle âlemi nasibdâr k?lan Cenâb-? zü’l-Celâl, ve’l-Cemâl, ve’l-Kemâl ve tekaddes Hazretleri’ne a?k u ?evk ile hamdolsun.

Cenâb-? Hakk’?n muhabbetinin mazhar?, rasûllerdeki nurun menba?, lî maallâh taht?n?n ?âh?, sübhânellezî esrâ bi ‘abdihî’nin mazhar?, mahbûbu’l-kulûb, mürebbi-i vicdan, ekmel-i mahlûkat ve be?erin yani benî Âdem’in mefhari Hazret-i Fahr-i âlem Efendimiz’e, muhabbetle halkolunan âlemler adedince muhabbetle salât ü selâm olsun.

Cenâb-? Hakk’?n kabul eyledi?i bu hamd ü senâ ve salât ü selâmdan Allah Rasûlüne tâbi olan cümle ehl-i îmâna, hassaten ehl-i beyt-i Mustafa’ya, ashab?na ve etba’?na en güzel ?ekilde ikram ve ihsan olunsun.

O?lum ?hsan Efendi, esselâmu aleyküm ve rahmetullahi ve berakâtuhû

Güzel evlâd?m, Allah seni iki cihanda azîz eylesin. Maddî ve manevî mü?killerini hall u âsân eylesin. Halini ahsenü’l-hâl ve ekmelü’l-hâl üzere dâim eylesin.

Tarikat?n s?rr-? sâd?k bendegâna meftuhtur (Sadâkatle yola devam edenler için tarikat?n incelikleri ve güzellikleri kendini gösterir, onlara aç?l?r). Zira s?rra mahrem olmak bir haneye veya ki?iye mahrem olmak gibidir. A?inal?k akrabal???, akrabal?k da mahremiyeti celbeder. Mahremiyetten öte ki?iye lâz?m olan muhabbettir. Nas?l ki ki?i bir aile edindi?inde o ailenin kendi içindeki zâhirî ?artlar?n? yerine getirir. Yuvalar?nda huzur olur mesut olurlar.

Mahremiyet muhabbete mâni de?ildir, muhabbet ise mahremiyet hususunda ki?iyi laubalili?e sevk etmemelidir. Aile içinde bunu teessüs edenler saadet marifetine eri?irler. Ayn? bunun gibi ki?inin ibadet ve taat?nda ilk önce o mahrem hudutlar? yani zâhirî çerçeveyi bilmesi ve bu hudutlara ta’zîm göstermesi îcab eder. Ancak bu kâfi de?ildir. Hürmetle riayet etti?i bu hudut içerisinde muhakkak muhabbet ne?esini tahsil etmelidir. Muhabbet olmazsa ne hâs?l olur? Hiç. ?bâdât u taat, kulluk haddini bilmek Allah Teâlâ’ya kurbiyyeti (yak?nl???) tahsil etmek ve muhafaza etmek içindir. Cenâb-? Hakk âdem sûretimizde cevherini s?rlad??? gibi bu s?r dahî muhabbet eseridir. Muhabbetini de ibâdât u taat?n zâhirînin içerisinde s?rlam??t?r. Ol sebepten Cenâb-? Hakk’?n ?eriat?n? tahrif, tezyif, tahrip ederek ve bu hususta lakay?t olarak muhabbetin s?rr?n? ve Cenâb-? Hakk’a kurbiyyeti bulmak mümkün de?ildir. Bir ?eyler bulsa da, bu buldu?unda muhabbet eseri olsa da hududa riayet etmedi?inden bu muhabbeti muhafazas? da mümkün de?ildir.

Ki?inin Allah Teâlâ’n?n emirlerine ve nehiylerine meyletmesi, hürmetle, ta’zîmle bunlar? yerine getirmeye gayret etmesi do?ru bir halde oldu?una i?arettir. Sevdi?inin izini süren â??k gibi ilk önce kulda, Cenâb-? Hakk’a muhabbetin ?evkiyle O’na kulluk etme zevki ba?lar. O zevk ki?iyi o sahan?n ilmiyle ve ilm-i haliyle me?gul eder. Amma i?ledi?i güzel amellerin içinde sakl? olan bir s?rr-? muhabbet vard?r ki i?te onun tad?na doyum olmaz.

Ol sebepten din-i mübîn-i Ahmediyye ya?an?nca anla??l?r, anla??l?nca ya?anmaz. “Ben hele iyice bir hikmetini ö?reneyim de sonra kulluk yapar?m.” diyen hiçbir kimse muvaffak olamam??, sâlih âmel i?leyemeden göçüp gitmi?tir. ??te tarîkat, ö?rendi?ini hemen hayata tatbik etmektir. Evvelce söyledi?im gibi hikmet de?ildir, lezzettir. Tasavvuf erbâb?n?n hikmetleri bu lezzetten sonra gelen hikmettir.

?hsan Efendi o?lum!

Sofilerin tezkiye-i nefis ve tasfiye-i kalb diye beyân ettikleri usûlü tahfif ederler (hafife al?rlar). Hâlbuki cümle ibâdât u taat tezkiye-i nefis ve tasfiye-i kalb içündür. ?slâm be? esas üzere bina olunmu?tur. Binay? niçün yaparlar? Öylece dursun diye mi? Binan?n in?as?nda bir maksûd vard?r. Lezzetle mü?ahede edildi?inde bu be? esas?n tezkiye-i nefis ve tasfiye-i kalb için oldu?u ârif olanlar?n ve birazc?k insaf sahibi olanlar?n nazar?ndan kaçmaz. Bu be? esas?n ilki ?ehâdettir.

“E?hedü en lâ ilahe illallah ve e?hedü enne Muhammeden abduhû ve Rasûluhû...” Yani ?ehâdet ederiz. Ne deriz, “Yâ Rabbi, ben kendi benli?im vehmindeydim. Amma ruhlar âlemindeki sözümü hat?rlad?m ve bu nefis benli?inden s?yr?ld?m. Bu zevk ile Senin birli?ini mü?ahede ettim. Ben yokum Sen vars?n Allah’?m. Buna ?ahidim ve benim kendi ?eraitim, kendi akl?m ve fikrim Sana kulluk etmek üzere kurban olsun. Ben bu zevk ile Senin gönderdi?in Rasûlü’nü tasdik ettim. Kendi yoluma de?il, kendi nefsimin çekti?i yere de?il, Rasûlü’nün yoluna gitmek zevkine eri?tim ve ona tâbi oldum.

Benli?imi Muhammed’in yolunda sarf ettim, hakîkî kullu?u onda mü?ahede ettim, diyerek ?ehâdet etmez miyiz? Bak gördün mü, ?ehâdet bizlere tezkiye-i nefsi ve tasfiye-i kalbi nas?l i?aret ediyor. Cenâb-? Hakk son kelâmlar?m?z? kelime-i tevhîd, son nefeslerimizdeki mü?ahedemizi de o kelime-i ?ehâdetin ?ehâdet mertebesinde eylesin. Âmin.

Savm yani oruç, nefsi Allah Teâlâ’n?n r?zas? için helâlden dahî al?koymak de?il midir? Nefsin i?tihas?n? Allah Teâlâ’ya kurbiyyet için tehir eder, rahmanî hudutlar içerisinde rahîmiyyet kokular?n? al?rs?n.

Hal sahibi zâtlar mâsivaya oruçludurlar. ?öyle beyân edelim: Nas?l ki bir insan oruçlu iken iftar vaktine kadar kendisini nimetlerden al?koyar, hâ?â nimetlerden al?koyar dedim fakat esas?nda en büyük nimet îmând?r. Fâni olan ikramlar? bakî olan ikrama de?i?meyece?ini fiilen gösterir. Amma dü?ün ki bir adam imsak etti?i vakitte a?z?yla bir ?ey yemese de iftar vaktine kadar hep “Ah ke?ke yemek olsayd?, ah ke?ke ?unu yeseydim, ?unu i?leseydim, ?öyle etseydim.” dese o orucun feyzini alabilir mi? Alamaz.

Demek ki kalbindeki niyetle ba?lad??? o amel ifsad olmas?n diye o niyete uygun amel ve ahvâl içinde olmal?. Peki, bir ki?i Allah Teâlâ’ya muhabbet ve kurbiyyet niyetindeyse art?k mâsivaya (Allah’?n gayr?nda olan ?eylere) meyleder ve yalan?p durursa kalbindeki bu imsak lay?k?yla iftara eri?ir mi? Eri?mez. Amma biz sözün ba??na dönelim. Oruç ibadeti de gösterir ki, bu nefis tezkiye edilmeli ve kalb tasfiye edilmelidir.

4

23/09/2018 Ēingene Ali

4

23/09/2018 Avrupa ?lahiyat Fakültesi - Gent

4

18/09/2018 Cem Olmu? Dervi?leri

4

18/09/2018 Müslümanlar zamane yatl? oldu,

4

18/09/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 21. Mektubu

4

09/03/2018 Tasdik ve ?nkār Bak?m?ndan ?nsanlar - Ömer Nesefī

4

09/03/2018 Kudüs Davas? Sahipsiz De?ildir!

4

09/03/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

09/03/2018 Hz. Peygamber, Bar?? ve Sava?

4

09/03/2018 Peygamberimiz, Efendimize Hitap!- Divān-? Kebīr“den

4

29/10/2017 Kabir Azab?n? ?nkār Edenlere Güzel Bir Cevap

4

29/10/2017 Sular?n K?s?mlar?

4

29/10/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

29/10/2017 Bir Mucize, Süheyl b. Amr (r.a)

4

29/10/2017 Olmay?nca

4

29/10/2017 Gel Papaz Efendi!

4

17/07/2017 Oruē yüzünden bizim can?m?z dirilik elde edecektir!

4

23/02/2017 es-Selāmü Aleyküm

4

23/02/2017 Abdesti Bozmayan ?eyler

4

23/02/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 18. Mektubu

4

23/02/2017 Himmetini Ālī Tut - Pir Abdulkādir Geylāni Hazretleri

4

02/11/2016 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh - TAKD?M

4

25/10/2016 Bize Ula?an Haberler

4

25/10/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 16. Mektubu

4

25/10/2016 Sünnetsiz ?slam Aray??lar?

4

09/03/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 11. Mektubu

4

09/03/2016 Mü?min Kul ve Dünyan?n Hali - Pīr Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

31/01/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

31/01/2016 Bir Kāmil Mür?ide Varmasan Olmaz

4

31/10/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 12. Mektubu

4

31/10/2015 Mustafa Hayri Ö?ÜT Efendi (k.s) Hazretlerini Rahmet ve Minnet ile An?yoruz (1895 ? 1979)

4

31/10/2015 Rab?ta

4

26/10/2015 Āhireti Dü?ününüz! - Pīr Abdülkādir GEYLĀNĪ

4

26/10/2015 Osmanl??n?n Manevi Kurucusu ?eyh Edebālī (k.s)

4

30/07/2015 Namazda Huzur ve Hu?uyu Yakalamak

4

30/07/2015 Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

30/07/2015 Seyyidü\'l-?sti?fār - ?mam GAZALĪ

4

30/07/2015 Abdullah b. Mes?ūd (r.a) Müslüman Olu?u

4

30/07/2015 Tāif Duas?

4

01/03/2015 O Günden Beri Bu Haldeyim

4

27/02/2015 Baz?lar?na Ne Oluyor ki!

4

27/02/2015 Ebū Hanife\'nin Tasavvufi Hayat?

4

27/02/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

26/02/2015 Olgun Müslüman??n Vas?flar?

4

26/02/2015 Tasavvuf, Havāssa Ait Ledün ?lmidir

4

06/11/2014 ?efaati Ve Vesile (Arac?) K?lmay? ?irk Olarak Görme Hastal???

4

06/11/2014 Āriflerin ?lāhī Huzurdaki Edepleri

4

06/11/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

06/11/2014 ?ntisāb Niēin Gereklidir?

4

06/11/2014 Gerēek Teslimiyet -Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

25/09/2014 Zilhicce Ay? Nas?l ?hya Edilmeli

4

03/06/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 9. Mektubu

4

08/02/2014 Kendimizi Nas?l Aldat?yoruz? ?mam GAZALĪ

4

08/02/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

08/02/2014 Asr-? Saādette Mescid-i Nebevī ve Di?er Mescidler

4

08/02/2014 es-selāmü aleyküm

4

17/09/2013 Mustafa Hayri Ö?üt (ks.)

4

17/09/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 6. Mektubu

4

17/09/2013 Esmā?ya Babas?ndan Mektup

4

25/05/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (39. Mektub)

4

25/05/2013 ?eyh Abdurrahman Hālis et-Tālebānī

4

16/02/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (38. Mektub)

4

03/11/2012 GEYLANĪ TEFS?R? - Kitap Tan?t?m?

4

03/11/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (1. Mektub)

4

03/11/2012 es-selāmü aleyküm

4

11/08/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (17. Mektub)

4

11/08/2012 Sūfīlerden Esintiler - Cüneyd-i Ba?dadi (k.s)

4

11/03/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (30. Mektub)

4

11/03/2012 Sūfīlerden Esintiler-Ku?eyrī Risālesi

4

11/03/2012 Tasavvuf-Abdülkadir GEYLANĪ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmet Ākif ve Sudanl? Genē

4

11/03/2012 Merhabalar Efendim

4

29/12/2011 Temizleme Yollar?

4

29/12/2011 Anadolu Selēuklu Dönemi, Müslim-Gayr-i Müslim ?li?kileri

4

29/12/2011 Mesnevīden - Mür?id-Mürid-?lāhī A?k

4

29/12/2011 On Dört As?r Evvel

4

29/12/2011 Kalbin Māhiyeti

4

29/12/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (28)

4

29/12/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

29/12/2011 es-selāmü aleyküm

4

05/10/2011 Sūfilerin Ahlak?

4

05/10/2011 ?evvāl Orucunun De?eri

4

05/10/2011 Peygamberimizin K?lmam?z? ?stedi?i Namaz

4

05/10/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (25)

4

05/10/2011 Alt?n Ö?ütler - Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

05/10/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

05/10/2011 es-selāmü aleyküm

4

28/06/2011 Kitap Tan?t?m? - Dostluk Üzerine

4

28/06/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (15)

4

28/06/2011 Mesnevī?den - Benli?in ??mart?lmas?

4

28/06/2011 K?ssadan Hisse

4

28/06/2011 Sohbet, Abdülkādir GEYLĀNĪ (k.s)

4

28/06/2011 es-selāmü aleyküm

4

15/04/2011 Röportaj - Rektör Abdullah Demircio?lu

4

15/04/2011 Müslüman Kimleri Sever?

4

15/04/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (4)

4

15/04/2011 Geēmi?ten Günümüze Naat-? ?erifler

4

15/04/2011 Abdulkadir Geylani Hz.nin Hicrī 18 Zilkade 545 Tarihli Konu?mas?

4

15/04/2011 Yeniliklere Aē?k Olu?u

4

15/04/2011 ?aka ve Latīfe Yapmas?

4

15/04/2011 Ashab?yla Münasebeti

4

15/04/2011 ?ecāat ve Necdeti

4

15/04/2011 Allah?? Zikretmesi

4

15/04/2011 Cömertli?i

4

15/04/2011 Do?ru Sözlülü?ü

4

15/04/2011 Zühdü

4

15/04/2011 Hayās? ve Tevāzuu

4

15/04/2011 Peygamberimizin ?emāili

4

26/02/2011 Hadislerle Kabir Azab?

4

26/02/2011 Serdār-? Hakan

4

26/02/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (3)

4

26/02/2011 Erzurumlu ?brahim Hakk? ve ?smail Fakirullah (k.s) Türbesi

4

26/02/2011 es-Selāmü Aleyküm

4

25/12/2010 Aziz Okuyucular?m?z;

4

25/12/2010 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (2)

4

25/12/2010 Hz. Ali?nin (k.v) Zühdü

4

25/12/2010 Hz. Mevlānā?dan

4

25/12/2010 Muharrem Orucu ve A?ūre Günü

4

25/12/2010 Hz. Āi?e-i S?ddīka (r.anhā) Annemizden Peygamberimize (as.)

4

12/10/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

12/10/2010 Köstendilli Halil Efendi?nin (k.s) Müridine Mektubu

4

12/10/2010 Zamana De?er Verenler - Lādikli Hac? Ahmet A?a (k.s)

4

08/08/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

08/08/2010 Tasavvufi ?iir ?erhi

4

08/08/2010 Hikmet Deryās?

4

22/07/2010 Ey Gönül

4

22/07/2010 Gönül Ālemi

4

22/07/2010 Kitap Tan?t?m?

4

03/04/2010 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh

4

31/03/2010 Kalbin ?ikayeti

4

31/03/2010 Nas?l Sevdiler?

4

31/03/2010 Rasūlullāh??n (s.a.v.) Toplum ?ēindeki Ahvali
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemirciošlu Facebook/7KubbeSufiGenēlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Haklarż Saklżdżr © 2010 (Müžteri Hizmetleri Telefon Numarasż : (0 533) 474 70 26 ) Tasarżm & Yazżlżm : Networkbil.Net