SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Tasavvuf ve Tarikatlarla ?lgili Fetvalar
Mizan
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Soru

Gerek hayatlar?nda, gerek ölümlerinden sonra peygamberler veya velîlerden birini hat?rlamak, dü?ünmek, onlar?n ?ekillerini veya rûhâniyetlerini kalbinde tahayyül ederek, onlar?n tav?r ve davran??lar?na bürünmeye çal??mak, kalbi bir râb?ta ile onlara sevgi duymak ve sayg? göstermek, böylece onlardan feyz almak, yard?m talebinde bulunmak, çözümünde güçlük çekti?i konularda onlar?n söz, tav?r ve davran??lar?ndan delâlet istemek dînen do?ru mudur?

 

Cevap

Do?rudur. Oldukça da güzel ve semereli bir harekettir. Belki de mutlaka lâz?m olan bir uygulamad?r. ?eyh Muhammed Bûs?rî'nin beytini, Harpûti, ?erhinde ?öyle yorumlam??t?r:

Buradaki “Selem”den murad, Dâru's-Selâm cenneti veya günahlardan kurtulu? demektir. Buna göre “Cirân”dan maksad ise, peygamberler, velîler ve sâlihlerin rûhlar? ile yap?lan kom?uluktur. Bunlar?n kom?ulu?undan gaye, rûhlar âleminde onlarla yap?lacak kom?uluk ve meydana gelecek yak?nla?mad?r.

Nitekim bir hadîs-i ?erifte:

“Ruhlar toplu olarak bulunan bir ordu gibidir. Orada tan??anlar, dünya hayat?nda birbirine yak?nl?k duyar. Uyu?mayanlar ise dünyada derin bir ayr?l??a dü?er.”buyurulur. Bu aç?klamalara göre beytin manas?:

“Ruhlar âleminde Dâru's-Selâm'da bulunan kom?ular?n? hat?rlamaktan ve ?imdi onlardan ayr? kal?nd???ndan m? kanl? gözya?? döküyorsun. Çünkü o kom?ular?n bulundu?u yer a'lâ-y? ?lliyyindir.”?eklindedir. Di?er bir beyiti de Harpûtî ?öyle aç?klamaktad?r:

“Evet, sevdi?imin hayâli ve sevgilime duydu?um muhabbet gece gelip beni uykudan uyand?rd?. Sevgilisini arzulayan kimsenin kalbi, sevdi?inin hayâli ve a?k?yla doldu?u zaman, iki gözünden de uyku gider ve onlara hiç bir ?ey gizli kalmaz. Sevgi ise, beraberinde getirdi?i elemle, lezzet ve zevklere mâni duyar.”

“Peygamberlerin hepsi, Rasûlullah'?n irfan deryâs?ndan bir avuç veya kerem ya?murundan bir yudum su isterler”beytini de ?öyle aç?klamaktad?r:

“Beyitte Hz. Peygamber'e, O'nun huzûrunda bulunman?n hu?û' ve hudû'u art?rmas? sebebiyle, sanki yüz yüzeymi?çesine hitâb edilmi?tir.”(?erhu'l-‘Ibâd li-?bn-i Hacer)

?bn-i Abbâs (r.a) Tahiyyât’ta “es-selâmüaleyke eyyühe'n-nebiyyü” derken, kalb gözleri önünde Hz. Peygamber'i canland?r?rd?. Kendisini Hz. Peygamber'e ba?lamaya öylesine vermi?ti ki, aynaya bakt??? böyle bir gün, kendisini de?il Rasûlullah'? görmü?tü. (?bn-i Hacer'in ?emâil ?erhi'nden k?salt?larak al?nm??t?r.)Zikreden kimsenin, zikrederken ?eyhini hayâlin de canland?rmas? ve O'nun huzurundaym?? gibi zikretmesi, zikrin tesirini art?ran en önemli edeblerden biridir. (?a'râni, Nefehâtü'l-Kudsiyye)

Buhârî'nin Du'â Kitab?'n?n sonlar?nda bulunan Zikrullah'?n ve zikir meclislerinin fazileti bâb?nda ?öyle bir nakil yer almaktad?r.

“Zikredenlerin etraf?nda dönen meleklere Cenâb-? Hakk ?öyle hitâb eder: ‘Sizi ?âhid tutarak söylüyorum ki onlar? affettim. Muhakkak onlar? ba???lad?m.’ Huzûrda bulunan meleklerden birisi de ‘Onlar?n aras?nda biri var. Onlardan olmad??? halde bir ihtiyac?n? gidermek için aralar?nda bulunmaktad?r. Onu da m? affettin yâ ?lâhî!’ diye sormu?, Allahü Te'âlâ cevâben ‘Onlar beni zikretmek için toplanm?? oturan kimselerdir. Onlarla oturan ve berâber olan nasîbsiz kalamaz.’ müjdesini vermi?tir.”

Di?er bir hadîs-i ?erifte de:

“Cenâb-? Hakk'a tazarrû ve niyazda bulunurken, peygamberlerinden veya sâlih kullar?ndan birisini vesile edinmek duân?n edeblerindendir.”buyurulmu?tur. (H?snü'l-hasin'de Buhâri'den rivâyet edilmi?tir.)

Râb?tan?n üçüncü ?ekli mü?âhede makam?na ula?m??, Cenâb-? Hakk'?n zâti s?fatlar?n?n hakikatine ermi? olan ?eyhlere yap?lan râb?tad?r. “Görüldükleri zaman Allah'? hat?rlat?rlar” hadîsi gere?ince görenlere Cenâb-? Hakk'? hat?rlat?r ve zikrin faydas?na ula?t?r?rlar…

 

Tâcuddin Efendi'nin Tâciyyesi ile Abdül?anî Nablûsî'nin ?erhinden al?nm??t?r.

4

18/09/2018 Gül yapra?? olmak, kolay de?il!

4

09/03/2018 ?lhâm Bilgi Kayna?? m?d?r?

4

09/03/2018 Allah?? Zikretmenin Fazileti

4

29/10/2017 Ömer Hüdâî Baba Kö?engî Hazretleri ve Mür?idi

4

17/07/2017 K?ssadan Hisseler

4

17/07/2017 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 2. Mektubu

4

17/07/2017 Allah?a ?timat Etmek

4

23/02/2017 ?nsan?n Manevî Yap?s? ile ?lgili Sorular

4

25/10/2016 Tasavvuf ve Tarikatlarla ?lgili Fetvalar

4

09/03/2016 Nefsin Kötü Hasletlerinden Haset

4

31/10/2015 Nefsin Kötü Hasletlerinden; Kibir ve Ucb

4

30/07/2015 Sa?lam Bir Tasavvuf Yolunun Esaslar?

4

30/07/2015 ?mam-? ?âfiî?nin Mür?idi

4

27/02/2015 Ashâb-? Suffa?n?n Tasavvufa Etkisi

4

06/11/2014 ?stimdât, Tevessül ve Teveccüh

4

08/02/2014 Beni Seviyorsan / Abdülkâdir GEYLÂNÎ

4

17/09/2013 Hakk Yolunda Cesur Ol

4

17/09/2013 Ey Azrail! _ Cengiz NUMANOGLU

4

25/05/2013 Mücâhede Ehli ve Huylar?

4

16/02/2013 Dostuyla Dost Olmak

4

03/11/2012 Pîr Abdülkâdir Geylanî?nin Akîdesi

4

11/08/2012 Dualar, Zikirler?

4

05/10/2011 Harabe
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net