SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Zaman Gelecek ki?
Abdullah DEMİRCİOĞLU
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Allah’a (c.c) hamd, Rasûlü’ne (s.a.s) salat ve selam olsun. O’na (c.c) ne kadar ?ükür ve hamd etsek azd?r. Bizleri do?ru yola iletmi?tir. Duâm?z, hidâyet verdikten sonra dalâlete dü?ürmemesi için olsun.

Peygamberlerin sonuncusunu (s.a.s) Allah (c.c) teyid ediyor, akl?m?za ?a?k?nl?k verecek, bizi hayrete dü?ürecek, haber verdikleri olaylar var. Bu sebeple mü’minlerin imanlar?n?n kat kat artt???n?, amellerinin ço?ald???n? görüyoruz. Bunlar bizleri mutlu ediyor. Bunun için bu yaz?mda bir hadis-i ?erifi konu ald?m. Umulur ki okuyanlar üzerinde dü?ünür ve ibret al?rlar.

“?nsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki ?slam’?n yaln?z ismi, Kur’ân’?n ise resmi kalacak. Mescidler d?? görünü?ü ile mamur, fakat içleri hidâyetten mahrum olacak. Onlar?n âlimleri gök kubbe alt?ndakilerin en ?erlileridir. Fitne onlardan ç?kt?, yine onlara dönecektir.”[Hadisi Beyhaki rivayet etmi?tir.]

Bugünkü ?artlarda hadisi bir defa daha dü?üne dü?üne okuyal?m. Ak?l kantar?m?zda tartabildi?imiz kadar tartal?m. Tehlikelerin neler oldu?unu görmeye çal??al?m. Kaç mü’min olaylar? dert ediniyor da tedirgin oluyor?

Burada ?slâm’a, onun kitab? Kur’ân’a vurgu yap?l?yor. Y?llardan beri içinin bo?alt?lmaya çal???ld??? ?slâm ve Kur’ân emaneti var ortada. Mamur mescidler, tezyinatl? büyük camiler cemaatsiz kalm??, kimin neyine...

Mescidlerin sadece Cumalarda, Ramazanlarda cemaatçe zenginle?mesi yetmez. Be? vakit namazlarda camiler bo? b?rak?lmamal?d?r. ?nananlar ancak mescidleri îmar ediyorlar. Ya fitnenin kendilerinden ç?kt??? ve gök kubbe alt?ndakilerin en ?erlileri olan âlim taslaklar?na ne demeli!

Hiçbir din âliminin yapmad??? yorumlarla yüce Kur’ân’a sald?ranlar, hadisleri lüzumsuz kabul edenler, dünyan?n en ?erlileri ve fitnecileri olmas?n m?? Bunlar?n itikat ve imanlar? hangi durumdad?r bilmek için çok derin âlim olmak gerekmez. Evet, kimsenin kalbi aç?l?p bak?lmam??t?r ama “âyinesi i?tir ki?inin lafa bak?lmaz” da çok do?rudur diyemez miyiz? Burada hadisle, bir ?iiri birinin di?erini nakzetmesi için söylemiyorum.

Niyetler belli, dine hücum etmek, tahrif etmektir. Kald? ki hadiste i?aret edilen husus tamamen ba?kad?r. “Lâilâheillallâh” diyen bir ki?iyi öldüren sahâbîye, Hz. Peygamber (s.a.s):

“Hel ?ekakte kalbehû / Kalbini yard?n da m? bakt?n?”buyurmu?tur.

?tikâdî hususlar o kadar hassast?rlar ki de?il inkâr, onlarla alay ve istihzâ edilmesi, hafife al?nmas? asla câiz de?ildir. Herkes bunu bilmeli ve hangi s?n?rda oldu?unu iyi kavramal?d?r.

Hâlâ Müslüman oldu?unu sanan nice dinden ç?km?? gayr-i müslimler saflar?m?zda, camilerimizde dönüp dola?maktad?r, maazallah, sonuç çok vahimdir.

4

05/11/2018 Tasavvuf Peygamber Efendimizin Yolu ve Şeriatın Aynıdır.

4

18/09/2018 ?ahadet ve Namaz

4

09/03/2018 Bir Gün Gelecek?

4

29/10/2017 Tasavvuf yolunu tuttum giderim

4

29/10/2017 Do?ru ve Sa?lam ?tikad

4

17/07/2017 Dua Üzerine

4

23/02/2017 Kandiller ve Hadiselere Bak??

4

23/02/2017 Bütün Müslümanlar, Bütün Maneviyat Erleri, Karde?lerim

4

26/10/2016 Zaman Gelecek ki?

4

25/10/2016 D?YALOG

4

09/03/2016 Emaneti Yüklenmek

4

31/01/2016 Be?eriyetin ?htiyaçlar?; ?lim ve Kur?ân-? Kerîm

4

31/10/2015 Bir Hadîs-i ?erîf Üzerine

4

30/07/2015 ?ehr-i Ramazan

4

28/02/2015 Rab?tan?n Mahiyeti?

4

16/11/2014 Kul Haklar?

4

03/06/2014 Mekke Ve Medine?nin Fazileti

4

09/02/2014 Do?ru Söylediyse Kurtuldu

4

17/09/2013 Biz Neredeyiz?

4

25/05/2013 ?lim Üzerine

4

16/02/2013 Temel ?ki Kaynak

4

03/11/2012 Dinî Hassasiyet

4

11/08/2012 Kur?ân ve Sünnet?te Veli Kavram?

4

11/03/2012 O?ndan Af Dileyiniz!

4

29/12/2011 Zikrullâh?n Feyz ve Bereketleri

4

06/10/2011 Hasb-i Hâl / ?ntibalar?m

4

28/06/2011 Üç Aylar ve Oruç

4

15/04/2011 Kutlu Do?um ve Kaside-i Bür`e

4

26/02/2011 Hayat Veren Davet

4

25/12/2010 Zamân? Durdurun

4

25/12/2010 Mâ ?Adette Lehâ

4

12/10/2010 E?itim ve Ö?retim Y?l? Münasebetiyle

4

08/08/2010 Rahmet ve Ma?firet Ay?

4

22/07/2010 Dört Unsur

4

22/07/2010 Ne Olurdu

4

04/04/2010 Hz. Peygamber\'in Yüksek Ahlâk?
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net