SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
K?TAP TANITIMI - Ali Ulvi Kurucu ve Hat?ralar?
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir MACİT
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

“Eski güzel adamlar, atlar?na binip gittiler”

Elimizde mevcut olan hat?ratlar bizler için hareketlere, fikri ak?mlara, tarihi vak?alara, medeniyet birikimlerine, kültürel kodlara dair rehber niteli?i ta??yan önemli eserlerdir. Bunlar aras?nda son dönemin en dikkate de?er olan? hiç ?üphesiz Ali Ulvi Kurucu’nun 4 ciltlik Hat?ralar’?d?r. Osmanl? sonras?nda Mahir ?z’in Y?llar?n ?zi, Celal Hoca’n?n Hat?rat’? ve Ahmet Muhtar Büyüç?nar’?n Hayat?m ?bret Aynas? adl? hat?ralar?n?n sonras?nda yaz?lan bu hat?rat, önemli bir bo?lu?u doldurmu? olmaktad?r. Nitekim kitab?n sat?rlar? aras?na bakt???m?zda ilim, edep, irfan, tarihimiz, dilimiz, edebiyat?m?z, hâs?l?, “bizi biz yapan de?erlerimiz”in olmas? bunun kan?t?d?r. Yine sat?rlar?na 80 y?ll?k bir hayat?n (1922-2002) naif ruhaniyeti sinmi? olan bu hat?rat, Ali Ulvi’nin do?umundan vefat?na kadar, ?slam dünyas?n?n bütün meseleleriyle yak?ndan ilgilenen bir vicdana ve derin çözümlemeler getirebilecek irfana sahip bir eser hüviyetiyle önemlidir. Yine bu eser, elli alt? talihli ve güzel y?l? “Ravza-i Nebevi"ye biti?ik ?eyhülislam Arif Hikmet Bey Kütüphanesi’nin müdürlü?ü ile geçen hikmetli bir ömrün mahsulat? olmas? itibariyle de?erlidir.

Kitapta bizi biz k?lan zengin ayr?nt?lar var

Bu eseri di?er hat?ratlardan ay?ran önemli özelliklerinden birisi bütün ciltlerinde Ali Ulvi üzerinden devrin önemli simalar?n? tan?yor olmam?zd?r. ?lk ciltte Konya’da ?slami uyan???n öncüsü mücahit-âlim bir aileden tevarüs edilen ilim ve irfandan bahseden Ali Ulvi, yak?n tarihimizi isabetle anlamland?rmam?z için bize küçümsenemeyecek delil ve ipuçlar? sunmaktad?r. ?slam Tarihi’nde husûsen Hz. ?brahim ve ailesinin, Hz. Ebu Bekir ve ailesinin yüklendi?i tarihi misyonu, Hac? Veyis Efendi ve o?ullar? Hac? Veyis-zade ?brahim Efendi ile Hac? Veyis-zade Mustafa Efendi’de görmekteyiz. ?üphesiz bu ki?ilerde Allah r?zas?, ilim ve samimiyet en önemli payedir.

?kinci ciltte tarihin çok kez dönüm ve ak?? noktalar?nda, tarihin kahramanlar?yla yan yana dü?en M?s?r y?llar?n? görüyoruz. Dönemin asl?nda hicret yurdu mesabesinde olan M?s?r’da sözgelimi ?eyhü’l-?slâm Mustafa Sabri, Zahidu’l-Kevseri, Mehmet Akif Ersoy, ?hsan Efendi gibi insanlar?n menkul hat?rat?na canl? kaynak olmu?tur. Ayr?ca Hasanü’l-Benna üzerinden ?hvanü’l-Müslimîn hareketine ve M?s?r’daki idare ile Müslümanlar aras?ndaki ili?kilere tan?kl?k etmektedir.

Geriye kalan iki ciltte ise Ali Ulvi’nin ça?lar?na, co?rafyalar?na ve tarihe renk ve anlam katan yak?n dostlar?n?n, hocalar?n?n, talebelerinin resmi geçit yapt??? samimi diyaloglar çok zengin bir halde takdim edilmektedir. Örne?in, Türkiye’deki isimler aras?nda zaman?n?n ir?ad kutbu M. Sami Ramazano?lu, ?eyh M. Zahid Kotku, Ladikli Ahmed A?a; Hint co?rafyas?n?n mühim âlimlerinden Ebul Hasan Nedvi, Filistin müftüsü ?erif El-Hüseyni hemen ilk etapta dikkat çeken isimlerdir. Ayr?ca Abdülgaffar Abbasi, ??h Muhammed'ül Gazalî, Ali Yakup, Mustafa Runyun, Miralay Sad?k Beyler. Her biri ile ilgili çok de?erli münasebetlerinden bahseden Ali Ulvi, bu insanlar?n kanaatlerine vak?f olmas? ve bunlar? aktarmas? ile gerçekten çok hayati bir rol üstlenmektedir. Misal olarak; Süleyman Nedvi'nin Osmanl? hakk?ndaki takdirkâr ifadelerini zikrediyor. Nedvi, Osmanl?’n?n ?slâm'? sahabe-i güzîn gibi anlad???n? söylüyor, "Çok büyük ecdad?n?z var. Hilafeti üzerine alarak tüm ?slâm âleminin sorumlulu?unu omuzlar?na alm??. Çocuklar?m?za sizin atalar?n?z?n ismini koyuyoruz". Zikretti?imiz bu isimler Ali Ulvi’nin ifadesiyle “Güne?in bat???n? gören” yani Osmanl? Devleti’nin çökü?üne ve sonras?nda ?slam beldelerinin her kar???n?n i?gal sürecine tan?kl?k eden nesildir. Ancak kendi ?artlar?nda verdikleri mücadele ile ayn? zamanda numune-i imtisal olan nesildir.

Sanki Ba?ka Bir Âlemden Yans?malar

Eserin hülasas? olarak "Müslüman dünyas?n?n derdi çok büyük" mefhumu Ali Ulvi’nin bizlere hat?rlatt??? önemli bir hakikattir. ??h Muhammed'ül Gazalî, El-Muslimun adl? dergi için Ali Ulvi’ye yazarl?k teklif etti?inde ?u cevab? al?r: "Siz benden tatl? hayâl istiyorsunuz, ben ise ac? hakikatlerle doluyum. Raz? iseniz yazar?m." Bu ac? itiraf, Osmanl? sonras?nda i?gal edilmemi? bir kar?? topra?? kalmayan ?slam beldelerinin tablosuna ve dertlerine Müslümanlar?n kav?ak noktas? mesabesinde olan Arabistan’dan ?ahitlik etmenin bir yans?mas?d?r. Eserin sat?rlar? aras?nda korku ile ümit aras?nda bir psikoloji içerisinde; "Allah'tan ümid kesilmez ancak kaynaklar kurumu?tu. Konya'n?n Kap? Camii'nde biz Ramazan aylar?nda ikindiden sonra mukabele okur idik. Ben 10 ya??mda h?fz?m? tamamlad?m. Oraya mukabele dinlemek için üç lise talebesi gelirdi. Ya?l? cemaat sanki fetih ordusunu kar??lar gibi bunlara aya?a kalkard?. 'Allah Allah, hem lisede okuyor, hem de camiye geliyor!' derlerdi. Bu manzaray? gören insan?n hâlet-i rûhiyesi ne olur, tabii ki bir nevi ümidsizlik. Fakat Allah'?n da va'di var, her ne kadar istemeyenler olsa da nûrunu tamamlayaca??n? müjdeliyor" gibi bir nevi ümitsizlik, "?slâm âleminde, bilhassa vatan?m?zda uyanan bir ilim, iman ve irfan gençli?i görüyorum. Bunlar?n yeti?mesiyle rûhum ayd?nlan?yor. Bu nesil için 1939'dan beri duac?y?m. Böyle bir gençli?in yeti?mesini istiyordum, görmekle bahtiyar?m" gibi her ?eye ra?men tatl? bir nevi sevinç ta??yan cümleler geçiyor.

?lim akl?n ibadetidir

Bu sat?rlar?n yazar?n?n gönül ikliminde eserin b?rakt??? en kal?c? izlerden bir tanesi, ilim ö?renmenin ve ilim üzerinden ?slam’a hizmet etmenin ne denli önemli oldu?unu örneklikleri ile ortaya koyan pek çok gaye ve yüksek vas?fl? insana dair sundu?u hayat k?ssalar?d?r. Bu hususta evvela vurgulanmas? gereken isimler; ilme daha çok vakit ay?rmak için sabahtan bulguru ?slayarak ö?len, üzerine biraz tuz biber katarak onu kendisine a? eden Hac? Veyis-zade Efendi, okumak ve okutmak için gecesini gündüzüne katan Hac? Veyis-zade Mustafa Efendi, zindana at?ld???nda dahi yazmay? b?rakmadan yazd?klar?n? kibrit kutusuna saklayarak muhafaza eden Mustafa Sabri Efendi, yaz? yazmaktan ac?kan ve kebap ?smarlamak isteyen talebesine “Sepette kuru pide var, mangalda et suyu var, tel dolapta yo?urt var. Ekme?i böl, et suyunu dök, yo?urdu da koy. Ne niyetle yersen o olur” diyen Bediüzzaman Said Nursi, ilme ay?rd??? vakitten nafile ibadete zaman ay?ramayan Zahidü’l-Kevseri ve yats? namaz?ndan sonra oturarak sabah ezan?na kadar Riyazu’s-Salihin okuyan Saatçi Osman Efendi’dir. Bu örnekler itibariyle, ?imdi, hayat? bir tiride ve bulgur pilav?na indiren, zindanda dahi ilim ile me?gul olan, ilim ö?renmek, ö?retmek ve onunla amel etmek u?runa gecesini gündüzüne katan insanlar?n kimseye minneti olur mu!

Hülasa olarak, bu hat?ralar hem Ali Ulvi’nin kendi gözüyle hem de çevresinin gözüyle bizlere bir devrin (1930-2000) tan?kl???n? yapmaktad?r. Bu sayede bu hat?ralar, ?slam ve Osmanl? ilim gelene?inin ya?anmas? ve ya?at?lmas? ad?na yap?lan ihlas dolu çal??malara ?ahitlik etmektedir. Bu haliyle geçmi? zaman?n daha iyi anla??lmas?na katk? sa?lamaktad?r. Bütün bu zikretti?imiz çal??malar sistemli bir bask?ya kar?? özelde Hac? Veyis-zade ailesinin genelde ise tüm isimlerin dayanmas?, sabr? ve metaneti, taviz vermeyen tav?rlar? sayesinde ortaya konulmu?tur. Ayr?ca bu çal??malar had safhada olan bir ?ükür hassasiyeti ile tezyin edilmi?tir. Bizim kanaatimiz odur ki, bu hat?ralarda ilim, edep, irfan tarihimiz heyecan uyand?r?rken, bunlardan bugünkü yokluklar?m?z ise yüzümüze tüm yak?c?l??? ile çarp?yor. Bunun önemli saiklerinden birisi olan Cumhuriyet tarihinin hazin öyküsünün bir yans?mas?n? da bu hat?rat gözler önüne sermektedir.

"Baki kalan bu kubbede bir ho? sada imi?..."

Edebî bir zevk ve ilahi bir a?k kokusu içerisinde bir araya getirilerek kaleme al?nan bu hat?ralar için Ali Ulvi’yi ne kadar hay?rla yad etmek gerekirse Ertu?rul Düzda?’? da bir o kadar yadetmek durumunday?z. Zira bin bir türlü me?akkat ile ses kayd? alarak bunlar? derleyen, tanzim eden ve ne?re haz?rlayan engin gayreti ve feragatiyle Düzda?, bizlere ?aheser hayatlardan müstesna portreler sunmakla tarihi bir vazife deruhte etmi? olmaktad?r.

4

18/09/2018 Mescid-i Aksâ ve Bizden Bekledikleri

4

09/03/2018 ?nsan Olmam Neyi Gerektirir?

4

29/10/2017 Hicrete Haz?r m?s?n?z?

4

17/07/2017 Bir Fatih Olarak Yeni Fetihlere Veya 4. Fethe Yelken Açmak

4

28/05/2017 Bir Fatih Olarak Yeni Fetihlere Veya 4. Fethe Yelken Açmak

4

14/02/2017 ?ehit ve ?ehitlik Makam?

4

27/10/2016 K?TAP TANITIMI - Ali Ulvi Kurucu ve Hat?ralar?

4

25/10/2016 Bir Üniversite Ö?rencisine Hayat Rehberi

4

09/03/2016 Bir Hadis Ba?lam?nda -Özlenen Toplumsal Ya?am

4

31/01/2016 ?slâm Karde?li?i Ve Ümmet Olma Bilinci

4

31/10/2015 Vak?f ?nsan Olmak

4

30/07/2015 Tâlût K?ssas?ndan Günümüze Yans?yanlar
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net