SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
?ehit ve ?ehitlik Makam?
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir MACİT
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis
“?ehitler Ay?”
?ubat ay?, gerçekte y?l?n aylar?ndan herhangi bir ay olmas?na ra?men içerisinde bar?nd?rd??? mühim vefatlardan dolay? “?ehitler ay?” olarak hat?rlanmaktad?r. El-hak do?rudur. Zira ?slam dünyas?n?n muhtelif yerlerinde örne?in Hasan El-Benna’dan ?skilipli At?f Hoca’ya, Malcolm X’ten Metin Yüksel’e kadar birçok sembol ismin tarihte bu ay içerisinde ?ehit edilmesi ?ubat ay?n?n “?ehadet ay?” olarak yadedilmesini beraberinde getirmi?tir. Esas?nda bu aya ?öhret katan temel husus mezkûr isimlerin son nefeslerini bu ayda “?ehit” olarak vermi? olmalar?ndand?r.
 
?ehitlik
Bu konuda ilk olarak izah etmemiz gereken husus tabiat?yla ?ehit, ?ehitlik ve ?ehitlik makam? olacakt?r. ?slâm’a göre ?ehit, iman?n?n do?rulu?unu kan?yla do?rulayan Müslüman’a denir. ?ehit, inkâr ve isyan yollar?n? t?kamak için tenini ve can?n? set yapan, mal?n? da o setin içine harç yapan insand?r. Di?er bir anlat?mla ?ehit, kan?n? kendi kandiline ya? yap?p kör kâfirlere ???k saçarken, nefesi kesilen insand?r. Yani can?n? cehenneme atmak için u?ra?anlar?n önüne ç?karak: “kendinizi ate?e atamazs?n?z” diye ba??r?rken nefesi kesilen insand?r.
Burada hususen vurgulamak gerekir ki, ?ehidin de?eri en sevdi?i can?n? Allah yolunda vermesinden kaynaklanmaktad?r. Can? veren, mal? veren, sa?l??? veren, evlatlar? veren Allah Teala, sevdi?i kullar?ndan verdi?i canlar?n? ve mallar?n? cennet kar??l???nda tekrar sat?n almak istemektedir. ??te ?ehit, hâli ile buna ?ahitlik yapan kimsedir. Bundan dolay?, “Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyin. Hay?r, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz” buyuran Yüce Rabbimiz, “?ehitler ölmez” gerçe?ini tüm insanl??a bu ?ekilde müjdelemi?tir.
Bizim inanc?m?z odur ki, ?ehit, en k?ymetli varl???n?, yani can?n? Allah için verdi?inden, ilk dökülen kan?n kar??l???nda günahlar? silinir, sonraki dökülen kanlar ise derecesini yükseltir. Bu yüzden ?ehit için en k?ymetli mükâfat, kanlar?yla günahlar? affedilen insan olmas?d?r. Bir ?ehidin manevi derecelerinin yan?nda ona ailesi dâhil olmak üzere 40 ki?iye kadar ?efaat etme izninin mükâfat olarak verilece?i bildirilmektedir. Bütün bunlardan dolay? ?ehit, ahirette bu mükâfatlar? gördü?ü zaman, tekrar tekrar öldürülüp yine ?ehit olmay? arzu edecektir.
Burada tekrar ediyoruz: ?ehit deyince, ilk olarak “Allah yolunda can?n? seve seve veren adam” anla??lmaktad?r. Ancak genel olarak ?ehitlik, “Allah?n verdiklerini, O’nun r?zas?n? kazand?racak yolda harcarken ölen adam” ?eklinde de anla??lmal?d?r. Bu konuda ilk s?rada, ?üphesiz, Allah’?n dininin hayata hâkim olmas? için yani, ?lay-? Kelimetullah için can? ile cihad eden kimse vard?r. Ancak bu konuda gücü ile, mal? ile, ilmi ile, duas? ile mücadele eden adam da Allah yolundad?r. Helal yoldan para kazanan, çocuklar?n?n iffeti ve ilmi için çabalayan adam da Allah yolundad?r. Hacca giden, camiye giden, ö?renci okutan da Allah yolundad?r.
 
?ehitlik Makam?
?ehitlik makam?; “Allah yolunda kendinden bir ?eylerin döküldü?ü adam”?n ula?aca?? en yüce makamd?r. Burada, konumuza ???k tutmas? için ?u kadar?n? söylememiz kafidir: ?ehit olmak arzusunda olan kimse ?slam için ya al?n teri ya gözya?? ya para dökmeli ya da kan dökmelidir. ??te ?ehitlik, zikretti?imiz dökmelerin zirvesidir. Ancak unutmamak gerekir ki, ter, gözya?? ve yorgunluk dökülmeden de kan dökülmez. Di?er bir ifadeyle, ?slam için al?n teri ve gözya?? dökmeyen, mal?n? R?za-i Bârî yolunda harcamayan birisine Allah, kendisi için kan dökülmesini de nasip etmez.
?uras? muhakkakt?r ki, ?ehitli?e lay?k olanlar ?slam’?n gönüllere, hayata, müesseselere hâkim olmas? için en büyük görevi yerine getirenlerdir. Bu görevi yerine getirme arzusu ile vefat eden insan da hadiste yer alan ?u kutlu müjdeye ula??r: “Her kim samimi olarak Allah’tan ?ehid olmay? isterse, dö?e?i üzerinde bile ölse, Allah o ?ahs? ?ehitler mertebesine ula?t?r?r.”
?ehit, öldü?ü vakit baz?lar? onun hakk?nda ?öyle derler: “Gitmeseydi ölmeyecekti”. Bu hem Allah’?n kitab?na hem Resul’ün sünnetine hem de günlük olaylarda ölen insanlar?n ak?betine ayk?r? bir sözdür. Ecel herkes için takdir edildi?i zamanda gelecek, ne bir an için öne al?nacak, ne de bir an için ileri at?lacakt?r. Onun için ?ehidin de?eri, o tatl? can?n? ve tenini kendini Yaratan’?n yolunda halk içi feda etmesindendir.
Bu memleket de ?ehitlerin kanlar? üzerine kurulmu?tur. ?lay-? kelimetullah için canlar?n? Allah yolunda verenlerin emaneti olan topraklarda ya??yoruz. Akif’in dörtlükte ifade etti?i gibi bunlar gerek Çanakkale ve Milli Mücadele gerekse de 15 Temmuz ve terörle mücadele halinde iken canlar?n? feda eden ?ehitlerdir.
Bast???n yerleri «toprak!» diyerek geçme, tan?!
Dü?ün alt?ndaki binlerce kefensiz yatan?.
Sen ?ehîd o?lusun, incitme, yaz?kt?r, atan?:
Verme, dünyâlar? alsan da, bu cennet vatan?.
 
“Adamlar”
Kendisi üzerinde konu?maya çal??t???m?z ?ehitlik ve ?ehadet arzusuna dair en güzel örnekler Kuran’? Kerim’de “er-ricâl” kavram? ile nitelendirilen “adamlar” hakk?nda geçmektedir. ?u ayeti kerime bu “adamlar” hakk?nda sarih bir numunedir: “Mü'minlerden öyle adamlar vard?r ki, Allah'a verdikleri söze sâd?k kald?lar. ?çlerinden bir k?sm? verdikleri sözü yerine getirmi?tir (?ehit olmu?tur). Bir k?sm? da (?ehit olmay?) beklemektedir. Verdikleri sözü asla de?i?tirmemi?lerdir.” Bu “adamlar” hakk?nda örnek vermemiz gerekirse ilkin Abdullah b. Cah? (r.a.) dikkate ?ayand?r. Sa'd b. Ebi Vakkas anlat?yor: "Uhud sava??nda... Bir ara bakt?m. Abdullah bin Cah? yan?ma geldi. Dedi ki: "?öyle bir kenara çekilsek, ben dua etsem, sen amin desen; sonra istersen sen dua et, ben amin diyeyim olmaz m??" Ben de davetine icabet ettim ve olur dedim. Bir kenara çekildik. Önce ben dua ettim: "Allah'?m! Bugün benim kar??ma güçlü, kuvvetli birini ç?kar, onunla çarp??al?m, ben onu öldüreyim. Böylece hem en büyük hizmeti yapm?? olay?m, hem de ganimetini alay?m." Abdullah b. Cah? (r.a.) bu duaya "amin" dedi. Allah'a yemin olsun istedi?im oldu. Sonra Abdullah b. Cah? (r.a.) dua etti: "Allah'?m! Bugün benim kar??ma güçlü, kuvvetli, zorba birisini ç?kar. Onunla k?yas?ya sava?ay?m. Sonra o beni öldürsün. Bununla yetinmeyip karn?m? yars?n. Kulaklar?m?, burnumu kessin. Ve ben o halimle huzuruna ç?kay?m. Sen bana: “Kulum Abdullah! Sana verdi?im azalar? ne yapt?n? Bunlar? kim böyle yapt??" diye sordu?unda ben de: "Ey Rabbim! Emanet olarak verdi?in o azalar? yerinde kullanamad?m. Haklar?n? veremedim. Sa?lam olarak onlarla senin huzuruna ç?kmaktan haya ettim. Bunun için onlar? senin ve Resulünün yolunda harcad?m" diyeyim. Sen de bana: "Do?ru söyledin" diyesin ve beni affedesin... Bu duaya amin demek içimden hiç gelmedi. Fakat sözle?ti?imiz için amin dedim. Vallahi onun duas? benimkinden daha hay?rl?yd?. Vallahi ak?ama do?ru onu gördüm. Duas? kabul edilmi? bir halde idi.
 “Adamlar” kategorisinde ifade edebilece?imiz bir di?er örnek ise Enes b. Nadr’d?r (r.a.). Uhud harbinde Müslümanlar?n darmada??n oldu?u anlarda baz?lar? Medine’ye dönmeye çal???yor, baz?lar? Ebû Süfyan’a teslim olmak istiyor, bir k?sm? da ?oka girmi? ya a?l?yor ya da ?a?k?n ?a?k?n bekliyordu. Enes b. Nadr i?te tam bu s?rada “Ya Rabbi! ?u müminlerin halinden, da??n?kl???ndan ötürü Sen’den af diliyorum. ?u mü?riklerin yapt?klar?ndan da Sana s???n?yorum.” diyerek mü?riklerin üzerine do?ru yürümeye ba?lad?. Yolda gördü?ü arkada?lar?na sesleniyor, onlar? direnmeye davet ediyordu: “Allah Rasûlü öldüyse, Allah bâkidir. Haydi! Allah yolunda sava?al?m, biz de ?ehit olal?m. O öldükten sonra ya?aman?n ne anlam? var? Haydi! O’nun u?runa ?ehit oldu?u dava yolunda biz de sava?al?m, Haydi, biz de ?ehit olal?m.” Bu hayk?r??tan sonra yava? yava? Uhud’a yeni bir canl?l?k geliyor, “Rasûlullah öldükten sonra sava?man?n ne anlam? var?” fikri yok oluyor, “Efendimizden sonra ya?aman?n ne önemi var!” slogan? dalga dalga yay?l?yordu. Sava??n sonunda Enes b. Nadr’?n vücudunun seksen yerinde k?l?ç ve m?zrak darbesi bulunuyor, vah?i mü?rik kad?nlar?n cesedini parçalamas? sebebi ile kim oldu?u anla??lam?yordu. Sonra Rübeyy adl? bir kad?n geldi ve ?ehidin ayak parmaklar?na bak?p a?lamaya ba?lad?. Karde?ini ancak parma??ndaki bir i?aretten tan?m??t?. Bu ?ehit Enes b. Nadr’dan ba?kas? de?ildi.
Allah onlardan gani gani raz? olsun.
 
Hülasa
Söz konusu etti?imiz bu hususlar?n ?????nda bugün en büyük sorumluluk iki cihanda saadete ermek için ?ehitli?i göze alan insanlar olmak ve bu vas?fta insanlar? yeti?tirmek olmal?d?r. Elbette bu hepimizin sorumlulu?udur. Ancak bu husus ile ilgili daima ak?lda tutulmas? mühim olan bir ?ey varsa, o da ?udur: ?ehitlik, Allah için kan dökmeden ve can vermeden önce yine Allah için vaktinden, rahat?ndan, mal?ndan, uykundan ve zevklerinden fedakârl?k istemektedir. Sur ç?kar a?yâr? dilden ta tecelli ede Hak / Padi?ah konmaz saraya hâne mamur olmadan, dedi?i gibi ?airin, insan ak?l-gönül-kalp üçlüsü ile evvelemirde ?ehitli?i arzulayacak, onun gereklerini yerine getirecektir. Di?er taraftan, “Ci?erleri hastal?kl? bir bedenden gür ses ç?kmayaca??” gibi mezkûr gerekleri yerine getirmeyen bir bedenin de ölümünden ?ehitlik temenni edilmemelidir.
Ayr?ca sorumluluklar?m?zdan bir tanesinin de ?ehitlerin geride b?rakt?klar? kimseler oldu?unu unutmamam?z gerekmektedir. Gerek ülkemizin gerek ?slam co?rafyas?n?n yetim ve öksüzleri hepimize Allah’?n bir emanetidir.
Ne büyük bahtiyarl?kt?r ki, duas?n?n kabulünde Allah ile aras?nda perde olmayan yetimlere sahip ç?kanlara.

4

18/09/2018 Mescid-i Aksâ ve Bizden Bekledikleri

4

09/03/2018 ?nsan Olmam Neyi Gerektirir?

4

29/10/2017 Hicrete Haz?r m?s?n?z?

4

17/07/2017 Bir Fatih Olarak Yeni Fetihlere Veya 4. Fethe Yelken Açmak

4

28/05/2017 Bir Fatih Olarak Yeni Fetihlere Veya 4. Fethe Yelken Açmak

4

14/02/2017 ?ehit ve ?ehitlik Makam?

4

27/10/2016 K?TAP TANITIMI - Ali Ulvi Kurucu ve Hat?ralar?

4

25/10/2016 Bir Üniversite Ö?rencisine Hayat Rehberi

4

09/03/2016 Bir Hadis Ba?lam?nda -Özlenen Toplumsal Ya?am

4

31/01/2016 ?slâm Karde?li?i Ve Ümmet Olma Bilinci

4

31/10/2015 Vak?f ?nsan Olmak

4

30/07/2015 Tâlût K?ssas?ndan Günümüze Yans?yanlar
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net