SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Aman Allah??m Aman, Zaman Âhir Zaman!
Yalçın ALBAYRAK
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Yarat?lm?? her varl?k, her mahlûk ölmeye ve yok olmaya muhtaçt?r ve buna duçard?. Zira ebedi olan, varl???n?n bir sonu ve ba?lang?c? olmayan, sadece Hazreti Allah’t?r (cc). Bu yüzden dünyam?z?n ve bu kâinat?n da sonunda yok olup ölümü tadaca?? a?ikârd?r.

Dünyan?n ve kâinat?n ölümü de “K?yâmet” olacakt?r. Peygamber Efendimiz (sav) mübarek hadisleri ile bizlere bunu zaman zaman hat?rlatm??, ikaz etmi?tir.

Bilim adamlar?n?n teorilerine göre;“E?er yarat?l??tan ?u ana kadar ki geçecek süreyi bir y?l (365 gün ) olmu? olsa idi, insanl???n yeryüzünde var oldu?u, görüldü?ü,  gönderildi?i, ortaya ç?kt??? süre 31 Aral?k günü ancak ikindi vaktinde denk gelecekti.” Dü?ünebiliyor musunuz ne kadar k?sa bir zamand?r dünyada misafiriz?

Bu misafirlik ahiret hayat?na göre ise gerçekten çok k?sad?r. Yine ayn? hesaba göre ?u anki zaman dilimimiz, yani ya?ad???m?z zaman; 31 Aral?k günü ak?am vaktine tekabül etmektedir. Böyle k?sa süre içerisinde imtihan için Cenab-? Erhamerrahimîn bizleri dünyada ya?at?yor. Bu ya?ay?? bitmeden yani k?yamet gelmeden önce ise vakit daral?yor.

Eskimeyen eskilerin dedi?i gibi “Ahir zaman?” ya??yoruz. K?yametin küçük alametlerinden ç?kmayanlar?n neredeyse kalmad???,  büyüklerinin de “K?sm-i Azam?’n?n” ç?kt???n? k?ymetli rehberimiz, ?ifaî sohbetlerinde zaman zaman belirtmi?lerdi. (1)

Hz. Mehdi’nin geli?i küçük alametlerdendir. Geldi?i zaman, 7 y?l dünyan?n mamur olaca??, onun zaman?nda dünyada bolluk ve bereket olaca??, adaleti tesis edece?i su götürmez bir gerçek olarak belirtilmi?tir. Hz. ?sa (as) geli?i ise büyük alametlerden olup henüz ç?kmad??? söylenmi?tir.

Yine bat?da, do?uda ve Suudi Arabistan’da, bu üç bölgede yere bat?r?lma (çökme) olaca?? söylenmektedir. Bunlar?n da yine herkesçe tereddüde yer b?rakmayacak ?ekilde gerçekle?ece?i söylenmi?tir. Bu bölgelerin, toprak parçalar?n?n bataca?? belirtilmi?tir. Bu da henüz gerçekle?memi? bir hadisattand?r.

K?yametten önce güne?in bat?dan do?aca?? bildirilmi?tir. Güne? bat?dan batacak ve üç gün do?mayaca?? bildirilmi?tir. Bu do?mama an?nda kâfirler durumdan ibret almayacaklard?r. Oysaki o zaman içerisinde, yani güne? bat?p do?mad??? üç gün içerisinde, vah?i hayvanlar dahi bir araya gelerek bu durumdan etkileneceklerdir. Yani av ile avc?da bu durum endi?eye sebep olup normal, mutat davran??lar?n? terk edeceklerdir. Müslümanlar ise bu durumdan ibaret alacaklar, normal olmayan bir durum ya?and???n? ibret nazar? ile bileceklerdir. Yine bu da henüz ç?kmam?? bir hadisatt?r.

Otuz iki adet küçük Deccal ç?km??t?r. Bunlar küçük olup as?l (otuz üçüncü büyük) Deccal henüz ç?kmam??t?r. O, her yere, her mekâna girebildi?i halde Mekke ve Medine’ye giremeyecektir. Hatta o geldi?i zaman, Medine ?ehri beyaza bürünmü? olacakt?r. Adeta Medine-i Münevvere’nin bembeyaz bir saray halinde olaca?? bildirilmi?tir. Peygamber Efendimiz (sav), Deccal’in Suriye’de, 16 tane kap?s? olan yerde iken Hz. ?sa (as) taraf?ndan yakalan?p öldürülece?ini bildirmi?lerdir. Bu kap?n?n ismi de söylenmi?tir. Bu da henüz olmam??, ç?kmam?? büyük alametlerdendir.

Sonra yine, Duhan isminde bir duman?n dünyay? kaplayaca?? bildirilmektedir. Bu duman Müslümanlardan ba?kalar?n? hasta edece?i bizlere haber veriliyor. ?nsanlar?n (sarho?lar gibi olup) yalpalay?p adeta yürüyemeyecekleri, sendeleyecekleri, yalpa yapacaklar? bildirilmi?tir. Müslümanlar ise bundan hafif bir nezle gibi çok hafif bir ?ey hissedecekler, zarar görmeyeceklerdir. Henüz ç?kmayan büyük alametlerden birisi de budur.

Melhame-i Kübra denilen büyük sava? henüz olmam??t?r. Bu da büyük alametlerdendir. Bu gün Antalya yak?nlar?nda Amik Ovas?’nda bu sava??n olaca??n? Peygamber Efendimiz (sav), yüzy?llar öncesinden bize bildirmi?tir. Cenab-? Allah’tan (cc) ald??? bu hadisat? biz ümmetine aç?klam??t?r. Hatta bizim (müslümanlar?n) “sar? ?rkla sava?aca??m?z?” bildirmi?tir.

Umreye gitti?imiz zaman, kafilemizle beraber Arafat Da??’na ç?km??t?k. Kafile hocam?z bizim yüzümüzü kendisine do?ru çevirmemizi isteyip bize iki hadis nakletti. Bu hadislerden bir tanesi; “K?yamete yak?n Arafat Meydan?’n?n ye?illenece?i (ki Arafat Meydan?’nda bu güne kadar ye?il bitki yoktur) ve insanlar?n gö?ü delercesine yüksek binalar yapacaklar?n?” belirten hadislerdi. Sonra yüzümüzü Arafat Meydan?’na çevirmemizi istedi (o s?rada s?rt?m?z Arafat Meydan?’na dönüktü). Bir de ne görelim! Arafat Meydan? komple yemye?il a?açlar ile kapl?. 25-30 y?ld?r Arafat Meydan?’n? ye?illendirmek için çal??malar yürütülmü?, son zamandan bunda ba?ar?l? olunmu?tu. Ve Arafat Meydan? ye?illenmi?ti. Yine takriben 10 km kadara uzakta olsak da Kâbe’nin hemen dibine yap?lan saat kulesi da?lar?n da üstünden ç?karak görünüyordu. Bu da ç?km?? olan küçük k?yamet alametlerinden olsa gerektir.

Peygamber Efendimiz (sav), F?rat Nehri’ni ve içinde bulundu?u bölgeyi kast ederek; burada müthi? olaylar?n olaca??n? bizlere haber vermi?lerdir. Bilindi?i gibi alt?n aray?c?lar? alt?n?, da?dan gelen nehirler ve ?rmaklarda aramaktad?rlar. F?rat nehrinin suyu; Erzurum’un da?lar?ndan, yukar? k?s?mlar?ndan gelmektedir. Ve burada “alt?nda da? ç?kaca??” bizlere bildirilmi?tir. Ve bu ç?kan alt?ndan uzak durmam?z da ?iddetle tavsiye edilmi?tir. Yine bu da küçük alametlerdendir. Henüz zuhur etmemi?tir.

Yine Peygamber Efendimiz (sav) do?u taraf?n? kast ederek; “?eytan?n boynuzunun burada oldu?unu, buradan ç?kaca??n?” bildirmi?tir. “K?z?l rüzgârlar?n da esece?ini” bildirmi?tir. Ki yetmi? y?la yak?n k?z?l ordu sahipleri buralarda hüküm sürmü?lerdir. Zaten küffar?n hakimiyetinin de yetmi?-seksen y?l olaca?? yine bildirilmi?tir.

Büyük ?slâm âlimi ve Allah dostu, ?eyhü’l-Ekber lakab? ile me?hur Muhyiddin ?bnü’l-Arabî Hazretleri (ks), Peygamberimizin (sav) hadisleri ?????nda, kendi ke?if ve kerametlerine dayanarak, ahir zamanda zuhur edecek bir k?s?m hadisat? üstü kapal? olarak baz? eserlerinde ne?retmi?tir. Avrupa’da me?hur olmu? Nostradamus ise yine gelecekle ilgili baz? olaylar? “Kehanetler” ismi ile yay?nlad??? bir kitapta toplam??t?r. Bunlar?n baz?lar?n? da isabet ettirmesi bir süre zihinleri me?gul etmi?tir. Fakat sonradan bir hakikat olarak ?u durum kesin kanaatle ortaya ç?km??t?r. “Nostradamus, ?bnü’l Arabi Hazretleri’nin (ks) yazd??? eserlerindeki baz? ?ifreleri çözmü?tür. Bu hadiseleri onun eserlerinden çalarak kendi görü?ü gibi aktarm??t?r.”Bu gelecek olaylar? ortaya koyar iken sanki kendisi (bir istidraç olarak) bunlar? kendisinin buldu?unu söylemi? ve yazm??t?r. Konunun bununla alakas? olmad???n?n delili ?uradan ortaya ç?km??t?r. ?bnü’l-Arabi Hazreleri (ks), (üstü kapal?, ?ifreli olarak) haber verdi?i olaylar?n zaman?n? hicrî takvime göre belirtmi?tir. Oysaki Nostradamus Avrupa’da miladi takvim kullan?ld??? için olaylar? bu takvime göre kronoloji etmi?tir. Olaylar?n (kehanetlerinin)gerçe?i tam yans?tmamas?, tutmamas? onun yapt???n?n; yani“ilmi h?rs?zl???n?n” aç?k bir delilidir. (2)

Allah’?n (cc) veli kullar? zaman zaman sevenlerine, muhiplerine k?yametle ilgili hat?rlatmalarda bulunmu?lard?r. Onlar? bu deh?etli güne dikkatlerini çekmi?ler, uyarm??lard?r.

?u an için dünya; ölüm an?n? ya?ayan insan?n bo?az?ndan gelen h?r?lt?lar gibi can çeki?mektedir. Dünya adeta S.O.S vermektedir. Kaynayan bir kazan gibi; (medya aracl??? ile) her gün sava?, katliam, açl?k, sefalet, h?rs?zl?k, cinayet haberleri ile kaynamaktad?r. Art?k (adeta) “k?yamet ba?lam??t?r.” Özellikle orta do?u kazan? daha bir hararetle kaynamaktad?r. Uzun süre uzak durmaya çal??t???n?z ate?leri sabah uyand???n?zda kuca??n?zda bulabilmektesiniz. Bu ortamdan kendimizi, ya?ad???m?z yeri, evi, bölgeyi, vatan?m?z?, co?rafyay? korumak için (manevi rehberimizin belirtti?i gibi)“duay? çokca yapmak, kelime-i tevhidi çokça yapmak” bizlere tavsiye edilmektedir. Bo? vakitlerimizde; dilimizi, kalbimizi Mevlâm?z?n zikri ile ?slak tutmam?z, Peygamberî bir hakikat olarak bizlere tavsiye edilmektedir. Fatih Sultan Mehmet Han, “?stanbul’un yeniden küffar?n eline geçmemesi için ne yapmal?y?z?” diye hocas?, manevi rehberi, Ak ?emseddin Hazretleri’ne (ks) sordu?unda ?u tarihi cevab? alm??t?r “Her gün yetmi? bin tevhid ?stanbul’dan semaya yükselirse bu ?ehir tekrar küffar?n eline geçmeyecektir.”

Zaman “Kelime-i Tehvide” sar?lma zaman?d?r. Allah Teâlâ buyurur ki:“Lâ ilahe illallah benim kalemdir. Bunu söyleyen kimse bu kaleye girer. Bu kaleye giren kimse de azab?mdan kurtulur."(3)

Ahir zaman fitnelerinden, Deccal?n fitnesinden, ölümün fitnesinden, kabrin fitnesinden, nefsin fitnesinden, ?eytanlar?n ve ?eytanla?m??lar?n fitnelerinden, k?yametin fitnesinden, ahiretin fitnesinden, alt? yönden gelecek kaza, bela, musibet ve arazlardan Cenab-? Allah (cc) cümlemize emân (aman) buyursun.

Aman Allah’?m aman, Zaman Âhir Zaman…

 

 

1. Bu yaz?m?z?n kahir ekseriyetinde Abdullah Demircio?lu Efendi Hazretleri’nin ?ifai Sohbetlerinden istifade edilmi?tir.

2. Bu durum Mustafa Akgün’ün kalem ald???  “Yahudinin Tahta K?l?c?” kitab?nda da aktar?lmaktad?r.

3. Ebû Nuaym, Hilye, 3, 224; Deylemî, Firdevsü'l-Ahbâr, Hadis no: 4458; Suyûtî, el-Câmiu's-Sagîr, Hadis no: 6048; Suyûtî, ed-Dürru'l-Mensûr, 4, 293.

4

18/09/2018 Allah (c.c) Dostlar?n?n Duas?

4

09/03/2018 Toplanmak ?çin Da??lmak Laz?m!

4

29/10/2017 Tasavvuf Okullar?

4

17/07/2017 Â??k Molla Rahim (ks)

4

21/02/2017 Aman Allah??m Aman, Zaman Âhir Zaman!

4

09/03/2016 Ç?kar Postu Aradan, Kals?n Seni Yaradan!

4

31/01/2016 Tohumu Ektik, Ç?kmazsa Toprak Utans?n!

4

31/10/2015 Manevi Yol Göstericiler, Gece Çakan ?im?ekler Gibidir
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net