SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Himmetini Âlî Tut - Pir Abdulkâdir Geylâni Hazretleri
Editör
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Bu konu?ma pazar sabah? ribâtta yap?ld?.

Konu?ma tarihi: Hicrî 14 Recep 545, Milâdî 1150

 

Peygamber (s.a.v) Efendimiz ?öyle buyurur:

“Allah bir kulu hakk?nda hay?r dilerse, onu din ilimlerinde an­lay??l? k?lar. Nefsinde mevcut ay?plar? görmeyi kendisine nasip eder.”

Din i?lerinde derin bilgiye sahip olmak, nefsin bilinmesini sa?­lar. Dolay?s?yla Yaradan’?n kuvvet ve kudretini, O’nun yarat?c? ve besleyici kuvvetini bilen, bütün e?yay? oldu?u gibi görür ve bilir. Kulluk bu bilgi ile olur. Ba?kalar?n?n boyunduru?u alt?ndan bu bilgi ile ç?k?l?r. Senin için ne kurtulu?, ne bir felah çaresi dü?ünülebilir; ancak yukar?da anlat?lan bilgi ve görgüye sahip olup Hakk Teâlâ’y? di?er var görünen cümle e?yaya tercih ettikten sonra...

?ehvet duygular?n?, din i?lerinden sonraya b?rak. Âhiret i?lerini dünyadan önce dü?ün. Yarat?lm??lar?, Yaratan’?n emrinden sonra dü?ün. Y?k?l???n, ?ehevî duygular?n? din i?lerine tercihle ba?lar, dün­yay? âhiret i?lerinden üstün tutunca ve Yaratan’? yarat?lm??lardan sonra anmanla olur. Sözlerimiz büyüktür. Bunlarla amel edersen, sa­na yeter.

Önce gözünü kapayan perdeyi arala, sonra yalvar. Sen Hak’tan böyle perdeli kald?kça yapt???n duaya icabet olmaz. ?cabet ancak yalvarana olur.

Hakk Teâlâ’n?n emrine uyarak i? görürsen, O da yapt???n duay? kabul eder, arzunu yerine getirir. Harman, ancak ekim i?i yap?ld?ktan sonra beklenir. Ekini biçebilmek için bunu yapman gerekir. Bu durumu, Peygamber (s.a.v) Efendimiz ?öyle beyan eder:

“Dünya âhiretin ekene?idir/tarlas?d?r.

Bu dünyada bütün varl???nla ekim i?ine çal??. ?man tohumunu kalbine ve bütün varl???na saç. Ona iyi i?ler suyunu dök, büyüt. Bu kalp yumu?ak, merhamet ve ?efkat dolu olursa bitki biter. Sert, ha­?in ve kuraksa, ondan bitki bitmez. Kayalar?n üstüne saç?lan tohum, yoklu?a daha yakla??r. Bu ekim ilmini ö?ren, kendi reyinle yetinme. Peygamber (s.a.v) Efendimiz buyurur ki:

“Her sanat? ehlinden ö?reniniz.”

Sen yaln?z dünya i?leri ile olmaktas?n, öbür âlemin i?lerini bir yana atmaktas?n. Âhiret i?lerini istiyorsan, bu dünyan?n i?lerini kal­bine sokma. Hakk Teâlâ’y? arzu ediyorsan, âhireti kalbinden at. ?yi say?lmayan bütün kötü hazlar? benli?inden ç?kar. Bunlar? yapabilirsen dünya ve âhiret sana gelir. Çünkü esas seninledir. Gelecekler ise ona uyar.

Ak?ll? ol. Akl?na ve zekâna sahip ç?k. Akl?n bir ?eye ermiyor, seç­me kabiliyetin çok az. Bütün hâlin halka yana??k; onlar? Hakk Teâlâ’ya ortak kabul etmektesin. Bu hâline tevbe edip dönmedi?in takdirde ölürsün; manevi yönden çürür, Allah yoluna girenlerden ayr?lm?? olursun. Onlara bu kötü hâlinle yak?n olma. Onlara zahmet etme. Kap?lar?n? b?rak. Onlara kalbinle girersen olur. Kalbini onlar ney­lesin? Nifakl? hâlin onlar? üzer. Bir tak?m geçici ça?r? onlar? s?k?nt?­ya sokar. ?çinde bulundu?un bo? heves onlara ayan olur. Kalp ve s?r hâlinle onlara gidersen iyi olur. Fayday? kalbinle alabilirsin. O zât­lar?n kap?s? tevekkül ve sab?rl? ki?ileri içeri al?r. Onlar?n kap?s? k?s­metine raz? olanlara aç?l?r.

Ey evlat! ?eklini de?i?tirme. Hakk’? sev. Üzerine çe?itli bela ok­lar? bile ya?sa sesini ç?karma, sevgi ve muhabbet hâline devam et. F?rt?na seni yerinden kayd?rmas?n. Ya?an ya?mur seni kaç?rmas?n. At?lan oklar seni incitmesin. ?çini ve d???n? halk?n giremedi?i bir ma­kama ç?kar. Orada dünya olmas?n. Orada âhiret olmas?n. Mev­hum haklar? orada aramaya kalkma. Kötü nazlar?n? o yerde isteme, orada üzüntü duyma, ?ekil arama. Hakk’tan ba?ka ?eyin olaca??n? umma. Halk?n zahirdeki halini görüp üzüntü duyma. Ailenin geçim s?k?nt?s? seni derde sokmas?n. Eline dünya mal? az geçince üzülme, ?eklini de?i?tirme. Çok olursa hâlini çirkin etme. O makam büyük­tür. Sak?n o makama ç?karsan övülme bekleme. Kötüleyenlere dar?l­ma. Hepsini bo? gör. Zaten oraya yerli olursan bu i?ler kendili?inden olur. Ve sen tam bir yoklu?a gömülürsün. E?er elde edersen bulundu­?un o hâle, insan ve cin, cümle yarat?lm??lar içinden bir tanesi bile ak?l erdiremez. Zaten ak?l bunlar? idrakten âcizdir.

Baz? büyükler ?öyle der: “Do?rulu?un tamsa bize yana?, yoksa uzak ol.”

Bu söz ne kadar güzeldir. Sab?r, ihlâs, do?ruluk, anlatt???m ma­kam için esast?r.

Beni isteyip geliyorsun. Ben de sessiz duruyorum. Hâlini anla­maz gibi tav?r tak?n?yorum. Bir nevi ikiyüzlülük yap?yorum. Bütün çirkinli?ine ra?men yumu?ak konu?uyorum. Sen de kendini bir ?ey san?p ferahl?yorsun. Nefsini büyütüyor, kendini be?eniyorsun. Yaz?k, anlad???n gibi de?il. Ben ate?im; bende yaln?z ate?e dayanabilenler kalabilir. Ate? içinde dönen böcekler, varl???mda ya?ayabilir. Sen de onun gibi ol. Mücahede ve ufak s?k?nt? ate?lerine dayan. S?k?nt?y? görmeyen, geni?li?e pek al??amaz. Ba??n? kader ve keder çekici al­t?na koy. Korkma, bir ?ey olmaz. Sadece sabr? ö?renirsin. Sözüme, ancak öyle dayanmay? ö?renirsin. Sabra al???rsan sert sözlerimi din­lersin. Onlarla amel etmeyi, sana sab?r ö?retebilir. ?çin ve d???n sa­b?rla temizlenir. Gizli halin onunla temizlenir. O temizli?in tesiri ile d?? halin güzelle?ir. Sonras? öyle bir güzellik olur ki, çirkin yerin kalmaz. Bakanlar nuruna bo?ulur, hayran olur. Felah, böylelikle gelir. Âhiret ve dünyan?n iyili?i, ruh temizli?inden sonra ba?lar. Bunlar?n hepsi, Allah Teâlâ’n?n takdiri ve dile?i ile olur.

?lâhi kuvvet ve kudret elinin uzand??? hiçbir ?eyi kendim için k?lamam ve sevemem. O’nun zat?na has olan her ?eyden ayr?l?r?m. Kullar? için yapaca?? ?eye kar??mam. Ben de onlar aras?na girmeye gayret ederim. Kendi benli?imi de O’na vermeye bakar?m. Hangi hakla bir ?eye sahip olmay? arzulayabilirim ki, kendi özüm bile be­nim de?ildir. Hakk’?nd?r. Bu yüzden ölüme de dirime de dokunamam; sahibine b?rak?r?m, kadere uyar?m.

Baz? büyükler ?öyle der: “Kullar?n Hakk’a uymas?n? sa?la. Hakk Teâlâ kullara uymaz; buna çal??ma. Hakk’a kafa tutanlar? ez. O’na cebir kullanmak isteyenlere sert ol.”

Ben sana k?ymet vermem. Çünkü Hakk Teâlâ’ya kar?? çirkin tav?r tak?nmaktas?n. Emirlerini küçük görüyorsun. Verdi?i her hükme iti­raz ediyorsun. O’nun varl??? bütün haline sinmi?ken dü?manl?k et­mek sevdas?ndas?n. Gecen ve gündüzün iyi olmayan ?eylerle geçer. Bu hâlinle Hak kat?ndan kovuldun. Hakk?nda lanet hükmü ç?kt?. Sa­na yaz?k oldu. Hakk Teâlâ geçmi? peygamberlerin baz?s?na ?öyle vahyetti:

“Bana itaat edersen, raz? olurum. Raz? olursam üzerine bere­ket ya?d?r?r?m. Bereketimin sonu yoktur. Bana isyan edersen, öfke­lenirim, öfkemin sonu lanetle biter. Ben bir kimseye lanet edersem, yedinci çocu?una kadar ula??r.”

Zaman?m?z öyle bir hâl ald? ki, dinî ?eyler, adî dünyal??a de?i?­tirilir oldu. Ümitlerin ard? aras? kesilmiyor. H?rslar kuvvet yar???n­da... Yapmakta olduklar? hiçbir kötü i?i b?rakmadan yapt?lar. Fakat sonunda hepsi heba oldu. Toz y???n? gibi da??ld?, gitti. Sen sak?n bu zümreden olmayas?n. Allah r?zas? için yap?lmayan her ?ey bo?tur.

Ac?r?m sana. ?çini belki cahil ki?ilere sakl? tutabilirsin. Fakat ilim ve tecrübe sahibi kimselere kar?? nas?l saklayacaks?n? Onlar her hâlini oldu?u gibi görebilirler. Sarraf cahil de?ildir, ona hâlinden sakl? ?ey olmaz. Hele ilâhî bilginin verdi?i kuvvete sahip olanlara asla sakl? ?ey olmaz. Beyaz perde üzerine konan siyah lekeler gibi her ?eyi bütün inceli?i ile seyrederler.

Çal??, ihlâs sahibi ol. Hakk Teâlâ’n?n emirlerini yerine getirmeye çabala. Dünya ve âhirette sana faydas? dokunmayacak ?eyleri bir ya­na at. Kendi i?ine yaramayacak ?eyler bo?tur. Sana, iç âlemini iyiye götürecek ?eyleri aramak gerek. Nefsine tesir edebilmek için onun terbiye yollar?n? ara. Nefsine tesir etmen önemli ?eydir. Onu binek yap. Dünya bo?luklar?n? a?. Âhiret âdemine ula?. O uçakla halk? geç. Hakk’a ula?. Bunlar kolay olmaz. Ancak nefis yola geldikten sonra olur ki, o da, ancak Allah Teâlâ’n?n emrine tâbi olduktan sonra yola gelir.

Nefsini yola getir, halk? arkaya at. Dünyal?k kötü i?leri bir ya­na it. Mevlâ’y? her ?eyden önce an. Hikmet lokmalar?n? ye. Bunlar? yapmaya muvaffak oldu?un zaman a?z?ndan ç?kan ?eylere dikkat et, tevilli konu?ma. Tevilli konu?man tecavüz olur. Halktan korkma, onlardan bir ?ey ümit etme. Aksi hâller iman zay?fl???ndan do?ar.

Himmetini yüce tut; yükselirsin, korkma. Hakk Teâlâ himmetin kadar sana k?ymet verir. Do?rulu?un ve ihlâs?n kadar bu yolda derece alabilirsin.

Çal??, çabala; yap??, b?rakma. Sana laz?m olan ?ey kendili?inden gelmez. R?zk?n? kazanmak için nas?l çabal?yorsan, manevî çöküntü­den kurtulmak için de öyle çabala. Kendini iyi i?ler yapmaya zorla. Kendini ?eytandan koru. O, insanlar? elindeki oyuncak gibi oynat?r. Evinizde bulunan bir binek hayvan?na nas?l hâkimseniz o da size öyle hâkim olur. Kalplere yalandan vurulan kilidi sökebilir. Arzu et­ti?i hizmetini yapt?r?r. Birçok âbidleri mabedinden ç?kartt?, harap âlemlere çekti. Bu hâllerde nefis de ?eytana yard?mc? olur. ?eytan?n arzu etti?i ?eyleri yapabilmesi için, sebepler haz?rlar. O ?eytan nef­si de kendine yard?mc? ald? m?, cenk meydan?ndan çekip emrine tah­sis edemeyece?i mücahidi sa? b?rakmaz.

Ey evlat! Nefsini ?ehvetten kes. Yersiz lezzeti ona tatt?rma; bun­lardan yana onu aç ve susuz b?rak. Bunlar, nefsi y?ld?ran birer kam­ç?d?r, elinden b?rakma. Nefsin boynuna vur. Kalbini Allah korkusu ile ay?k tut. Daima Hakk Teâlâ’y? gözet.

Her hâlinde günahlar?n örtülmesini iste; âdetin bu olsun, iç âle­mini isti?farla pâk eyle. ?sti?far her taraf? y?kar. Her hâlinde Cenâb-? Mevlâ’ya uy, Peygamber âdetlerine uymak senin için en büyük gaye olmal?.

Ey anlay??? k?t adam, mademki, kader hükümlerini itmek elin­de de?il, de?i?tirmeyi ve yok etmeyi yapmaya güçlü de?ilsin, niçin ç?rp?n?rs?n? Muhalefet hâlinde elinden i? gelmedi?ine göre, bo?a yo­rulman?n manas? nedir? Bu hâlde sana dü?en, onun arzusu d???nda bir talepte, bulunmamak olmal? de?il mi? Ancak, onun arzu etti?i ?ey sana geldi?ine göre senin herhangi bir ?eyi dilemen lüzumsuz­dur. Bir ?eyi arzu etti?in zaman, yola gelmezse nefsini o yolda fazla yorma. Kalbini tazyik alt?na alma. Hâline b?rak; her ?eyi Rabb’ine ?s­marla. O’nun rahmet ete?ine yap??. Tevbe elinle O’nun rahmet ka­p???m çal. O’nun rahmetini istedi?in müddet, dünyal?k ?eyler için telâ?a kap?lmazs?n. Kalp gözün, s?r gözün aç?l?r. D?? gözün de onlarla olur. Dünya s?k?nt?s? senin için ?ekva konusu olmaz. Varl???n bela an?nda, Firavun’un han?m? Asiye Hatun gibi olur. O iman etmi?ti. Hep varl???n? Yaratan’?na teslim etmi?ti. Eline demir buka??lar vur­mu?lar, ayr?ca ayaklar?n? da sarm??lard?. Durmadan kamç? vuruyor­lard?. O, bu arada, Hakk’a teslim olmu?tu. Manevî kö?künü gördü, ölüm mele?i ona müjde ile geldi. O hiç birinin fark?nda de?ilmi? gi­bi gözlerini ötelere dikmi?, sessiz yat?yordu. Bir ara ?u duay? okudu­?u i?itildi: “Yâ Rabbi, kat?nda bana bir bina yap.” (et-Tahrîm, 66/11)

Sen de onun gibi olabilirsin. Yaln?z belâ ve s?k?nt?lara sab?r gerek. Y?lmadan usanmadan çal??mak icap eder. Kalbini ve bütün var­l???n? Hak yolda kullanman lâz?md?r. Bütün kuvvetini Allah yoluna harca, bütün gücünü O’na ver, teslim ol. O’nun kuvvet eli alt?nda uyu. Ve emirlerine uy. Kendin ve di?er kullar için yapt??? i?lere ha­ta yükleme. O’nun yapt??? tedbirde ikinci i?i dü?ünme. O’nun emri ile yetin. O’nun hükmü d???nda hüküm vermeye kalkma. O’nun seç­mi? oldu?u ?eyi bir yana itip keyfince ?eyler seçme. Bu hâli benli?in­de duyan ba?ka hâl arayamaz. Onun için Hakk Teâlâ’ya s???nmaktan ba?ka çare bulunmaz.

Akl? ba??nda oldu?unu iddia eden, bu hâli nas?l aramaz? Hakk sohbetini nas?l dilemez? Çünkü O’nsuz hiçbir i?in sonu bulunmaz. Ve yap?lan i?lerden tat al?nmaz.

4

23/09/2018 Çingene Ali

4

23/09/2018 Avrupa ?lahiyat Fakültesi - Gent

4

18/09/2018 Cem Olmu? Dervi?leri

4

18/09/2018 Müslümanlar zamane yatl? oldu,

4

18/09/2018 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 21. Mektubu

4

09/03/2018 Tasdik ve ?nkâr Bak?m?ndan ?nsanlar - Ömer Nesefî

4

09/03/2018 Kudüs Davas? Sahipsiz De?ildir!

4

09/03/2018 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

09/03/2018 Hz. Peygamber, Bar?? ve Sava?

4

09/03/2018 Peygamberimiz, Efendimize Hitap!- Divân-? Kebîr´den

4

29/10/2017 Kabir Azab?n? ?nkâr Edenlere Güzel Bir Cevap

4

29/10/2017 Sular?n K?s?mlar?

4

29/10/2017 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

29/10/2017 Bir Mucize, Süheyl b. Amr (r.a)

4

29/10/2017 Olmay?nca

4

29/10/2017 Gel Papaz Efendi!

4

17/07/2017 Oruç yüzünden bizim can?m?z dirilik elde edecektir!

4

23/02/2017 es-Selâmü Aleyküm

4

23/02/2017 Abdesti Bozmayan ?eyler

4

23/02/2017 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 18. Mektubu

4

23/02/2017 Himmetini Âlî Tut - Pir Abdulkâdir Geylâni Hazretleri

4

02/11/2016 es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh - TAKD?M

4

25/10/2016 Bize Ula?an Haberler

4

25/10/2016 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 16. Mektubu

4

25/10/2016 Sünnetsiz ?slam Aray??lar?

4

09/03/2016 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 11. Mektubu

4

09/03/2016 Mü?min Kul ve Dünyan?n Hali - Pîr Abdülkâdir Geylânî (k.s)

4

31/01/2016 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

31/01/2016 Bir Kâmil Mür?ide Varmasan Olmaz

4

31/10/2015 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 12. Mektubu

4

31/10/2015 Mustafa Hayri Ö?ÜT Efendi (k.s) Hazretlerini Rahmet ve Minnet ile An?yoruz (1895 ? 1979)

4

31/10/2015 Rab?ta

4

26/10/2015 Âhireti Dü?ününüz! - Pîr Abdülkâdir GEYLÂNÎ

4

26/10/2015 Osmanl??n?n Manevi Kurucusu ?eyh Edebâlî (k.s)

4

30/07/2015 Namazda Huzur ve Hu?uyu Yakalamak

4

30/07/2015 Köstendilî Halîl Efendi?nin Tûti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

30/07/2015 Seyyidü\'l-?sti?fâr - ?mam GAZALÎ

4

30/07/2015 Abdullah b. Mes?ûd (r.a) Müslüman Olu?u

4

30/07/2015 Tâif Duas?

4

01/03/2015 O Günden Beri Bu Haldeyim

4

27/02/2015 Baz?lar?na Ne Oluyor ki!

4

27/02/2015 Ebû Hanife\'nin Tasavvufi Hayat?

4

27/02/2015 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

26/02/2015 Olgun Müslüman??n Vas?flar?

4

26/02/2015 Tasavvuf, Havâssa Ait Ledün ?lmidir

4

06/11/2014 ?efaati Ve Vesile (Arac?) K?lmay? ?irk Olarak Görme Hastal???

4

06/11/2014 Âriflerin ?lâhî Huzurdaki Edepleri

4

06/11/2014 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

06/11/2014 ?ntisâb Niçin Gereklidir?

4

06/11/2014 Gerçek Teslimiyet -Abdülkâdir Geylânî (k.s)

4

25/09/2014 Zilhicce Ay? Nas?l ?hya Edilmeli

4

03/06/2014 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 9. Mektubu

4

08/02/2014 Kendimizi Nas?l Aldat?yoruz? ?mam GAZALÎ

4

08/02/2014 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

08/02/2014 Asr-? Saâdette Mescid-i Nebevî ve Di?er Mescidler

4

08/02/2014 es-selâmü aleyküm

4

17/09/2013 Mustafa Hayri Ö?üt (ks.)

4

17/09/2013 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 6. Mektubu

4

17/09/2013 Esmâ?ya Babas?ndan Mektup

4

25/05/2013 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye Mektubu (39. Mektub)

4

25/05/2013 ?eyh Abdurrahman Hâlis et-Tâlebânî

4

16/02/2013 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye Mektubu (38. Mektub)

4

03/11/2012 GEYLANÎ TEFS?R? - Kitap Tan?t?m?

4

03/11/2012 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye Mektubu (1. Mektub)

4

03/11/2012 es-selâmü aleyküm

4

11/08/2012 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye Mektubu (17. Mektub)

4

11/08/2012 Sûfîlerden Esintiler - Cüneyd-i Ba?dadi (k.s)

4

11/03/2012 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye Mektubu (30. Mektub)

4

11/03/2012 Sûfîlerden Esintiler-Ku?eyrî Risâlesi

4

11/03/2012 Tasavvuf-Abdülkadir GEYLANÎ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmet Âkif ve Sudanl? Genç

4

11/03/2012 Merhabalar Efendim

4

29/12/2011 Temizleme Yollar?

4

29/12/2011 Anadolu Selçuklu Dönemi, Müslim-Gayr-i Müslim ?li?kileri

4

29/12/2011 Mesnevîden - Mür?id-Mürid-?lâhî A?k

4

29/12/2011 On Dört As?r Evvel

4

29/12/2011 Kalbin Mâhiyeti

4

29/12/2011 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye Mektubu (28)

4

29/12/2011 Sûfîlerden Esintiler

4

29/12/2011 es-selâmü aleyküm

4

05/10/2011 Sûfilerin Ahlak?

4

05/10/2011 ?evvâl Orucunun De?eri

4

05/10/2011 Peygamberimizin K?lmam?z? ?stedi?i Namaz

4

05/10/2011 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye Mektubu (25)

4

05/10/2011 Alt?n Ö?ütler - Abdülkâdir Geylânî (k.s)

4

05/10/2011 Sûfîlerden Esintiler

4

05/10/2011 es-selâmü aleyküm

4

28/06/2011 Kitap Tan?t?m? - Dostluk Üzerine

4

28/06/2011 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin Tûti ?hsan Efendi?ye Mektubu (15)

4

28/06/2011 Mesnevî?den - Benli?in ??mart?lmas?

4

28/06/2011 K?ssadan Hisse

4

28/06/2011 Sohbet, Abdülkâdir GEYLÂNÎ (k.s)

4

28/06/2011 es-selâmü aleyküm

4

15/04/2011 Röportaj - Rektör Abdullah Demircio?lu

4

15/04/2011 Müslüman Kimleri Sever?

4

15/04/2011 Köstendilli Ârif-i Billâh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (4)

4

15/04/2011 Geçmi?ten Günümüze Naat-? ?erifler

4

15/04/2011 Abdulkadir Geylani Hz.nin Hicrî 18 Zilkade 545 Tarihli Konu?mas?

4

15/04/2011 Yeniliklere Aç?k Olu?u

4

15/04/2011 ?aka ve Latîfe Yapmas?

4

15/04/2011 Ashab?yla Münasebeti

4

15/04/2011 ?ecâat ve Necdeti

4

15/04/2011 Allah?? Zikretmesi

4

15/04/2011 Cömertli?i

4

15/04/2011 Do?ru Sözlülü?ü

4

15/04/2011 Zühdü

4

15/04/2011 Hayâs? ve Tevâzuu

4

15/04/2011 Peygamberimizin ?emâili

4

26/02/2011 Hadislerle Kabir Azab?

4

26/02/2011 Serdâr-? Hakan

4

26/02/2011 Köstendilli Ârif-i Billâh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (3)

4

26/02/2011 Erzurumlu ?brahim Hakk? ve ?smail Fakirullah (k.s) Türbesi

4

26/02/2011 es-Selâmü Aleyküm

4

25/12/2010 Aziz Okuyucular?m?z;

4

25/12/2010 Köstendilli Ârif-i Billâh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (2)

4

25/12/2010 Hz. Ali?nin (k.v) Zühdü

4

25/12/2010 Hz. Mevlânâ?dan

4

25/12/2010 Muharrem Orucu ve A?ûre Günü

4

25/12/2010 Hz. Âi?e-i S?ddîka (r.anhâ) Annemizden Peygamberimize (as.)

4

12/10/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

12/10/2010 Köstendilli Halil Efendi?nin (k.s) Müridine Mektubu

4

12/10/2010 Zamana De?er Verenler - Lâdikli Hac? Ahmet A?a (k.s)

4

08/08/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

08/08/2010 Tasavvufi ?iir ?erhi

4

08/08/2010 Hikmet Deryâs?

4

22/07/2010 Ey Gönül

4

22/07/2010 Gönül Âlemi

4

22/07/2010 Kitap Tan?t?m?

4

03/04/2010 es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh

4

31/03/2010 Kalbin ?ikayeti

4

31/03/2010 Nas?l Sevdiler?

4

31/03/2010 Rasûlullâh??n (s.a.v.) Toplum ?çindeki Ahvali
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net