SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Ey insanlar, ben sizi sizsiz isterim / Divan-? Kebir den
Yusuf SELİM
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

 

• Ey bir yerde duramayan, dinlenme nedir bilmeyen rüzgar?m?z! Güle bizden haber götür de de; “Gül bahçesinden kaç?p ?ekerle dost olan gül, nas?l oldu da yurdundan, anandan, babandan, karde?lerinden arkada?lar?ndan ve sana gönül veren, senin için feryat edip duran bülbülden ayr?ld?n geldin, ?ekere kar??t?n, ‘gülbe?eker’ tatl?s? oldun?”

• Ey gül’. Neden ?ekere kar??t?n? Asl?nda sen, kendin ?ekersin, ?eker gibi tatl?s?n, ho?sun. ?eker oldu?un için, herkesten çok sen, ?ekere lay?ks?n ama, neden gül bahçesine kar?? vefas?zl?kta bulundun? ?eker de, gül de ho?, fakat vefal? olmak her ikisinden de ho?, her ikisinden de tatl?.

• Ey gül, madem ki bahçeden ayr?ld?n gittin, sana bir iki sözüm var: O güzel yana??n? ?ekerin yana??na koy da ?ekerden tat al, ?eker gibi ol, ?ekere de bahçeden al?p götürdü?ün ho? kokunu ver! O da gül gibi olsun. Ayr?l??? göze ald?n ama, bu ayr?l?kta kazanc?n da var: Sen ?ekerin içine girdi?in için gül olarak oradan oraya götürülmekten, yolculu?un cefas?ndan, solup pörsümekten, yerlere at?lmaktan, çi?nenmekten kurtuldun.

• ?imdi ‘gülbe?eker’ tatl?s? oldun ya, seni yiyenlere gönül g?das?s?n, göz nurusun. Bu yüzden art?k gülden gönlünü çek; o nerede, bu nerede?

• Sen bahçede dikenle beraber oturuyorsun. Ak?l gibi cana yak?n idin, insana kar??t?n. ?ekerle beraber iken ?imdi insanla beraber oldun. Nur oldun. Haydi ?imdi de su günahlarla kirlenmi? yeryüzünden gökyüzüne yüksel menzil menzil, konak konak ta onunla manen bulu?ma yerine kadar yürü!...

• Ey gül! Sen ?imdi dünyaya yukar?dan bak?yorsun da, dünyadaki acaip halleri gördü?ün için dünyaya gülüyorsun. O yüzden elbiselerini y?rt?yorsun. Ey k?z?l kaftanl?, güçlü, kuvvetli yi?it er, ben senin hayran?n?m!

• Güller “Kim manen Hakk’a ulu?mak için merdiven isterse, belan?n, ?zd?rab?n bir merdiven oldu?unu bilsin de, bas?na gelenlerden ?ikayet etmesin! Belalardan korkmas?n, can?n? belalara ats?n!” diye naralar atarak, uçu?up saç?larak gökyüzünden gül bahçelerine ya?mada...

• Kendine gel de, ?u kaptan, gülsuyu ç?karan ustan?n testisinden bir yolunu bulup ter gibi s?z, o hapsedilmi? kaptan, bir ruh gibi kaç, kurtul.

• Ne de talihliymi?siniz, ne de baht?n?z yarm??! Benziniz gül gibi k?pk?rm?z?. Biz de sizin gibiydik, ruh olduk, kurtulduk. Haydi siz de ruh olun, bu kirli yeryüzünden kurtulun.

• Gülbe?ekerden maksad?m?z, Hakk’?n lütfuyla bizim varl???m?zd?r. Varl???m?z sanki demir k?r?nt?s?, Hakk’?n lütfu ise m?knat?s!..

• Ak?l da aynad?r. Demirden ayna yapan aynac?, onu parlatmak, ayna haline getirmek için ona çok eziyet etmededir de, bu yüzden olacak, ayna bizi istemiyor, bize gelmiyor, hep biz onu elimize al?yor, ona bak?yoruz. O bize ?unlar? söylüyor ama, kulaklar?m?z gaflet pamu?u ile t?kal? oldu?u için duyam?yoruz: “Ey insanlar, ben sizi sizsiz isterim.”

4

19/09/2018 Rüzgâr â??k olmasayd? böyle esip durmazd?. (c.7, tercî? 4)

4

18/09/2018 Siz Hiç Çocu?unuza Böyle Bir Mektup Yazd?n?z m??

4

09/03/2018 Ey Ahâlî, Rükû ve Secdelerimizle Hakk?a Meylimizi Art?ral?m

4

29/10/2017 Ahî Evran (k.s) ve Ahîlik

4

23/02/2017 Dîvân-? Kebîr?den?

4

25/10/2016 Divan-? Kebir´den...

4

09/03/2016 Ben çok eskiden sana gönül vermi?tim, ?imdi gel de sana can?m? vereyim

4

31/01/2016 Gönül Dokuyan Bir Güzelin Huzurunda

4

31/10/2015 Ey Dervi?, Ey Tâlib!

4

27/02/2015 Peygamberleri, Evliya-y? Kiram? Hat?rlama ve Rab?ta

4

06/11/2014 Dîvân-? Kebîr?den /Mevlânâ (k.s)

4

03/06/2014 Dîvân-? Kebîr?den -Bize Do?ru Gel, Bize

4

08/02/2014 Biz, orucumuzu gök sofras? ile açar?z!

4

17/09/2013 Allah\'?m! Bizi, Bedenimize Ait ?steklerden, ?ehvet ve Hiddetten Kurtar!

4

25/05/2013 Dîvân-? Kebîr?den?

4

16/02/2013 Divân-? Kebîr?den?

4

03/11/2012 Tarikat-? Kâdiriyye ve S?dk

4

03/11/2012 ?hvan ?le Hasbihal

4

11/08/2012 Güne? ve Ay? Görür Gibi - Abdülkadir GEYLANÎ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmed?i FAT?H Yapan AK?EMSEDD?N

4

11/03/2012 Divan-? Kebir den / Nas?l Oluyor da Seni Bu Kadar Seviyoruz!

4

29/12/2011 Lale (Lala) Camii

4

08/08/2010 Ey insanlar, ben sizi sizsiz isterim / Divan-? Kebir den
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net