SON SAYI
1. Sayż
es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek iēin tżklayżnżz
 
Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 18. Mektubu
Editör
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Allah’a hamd, Rasûlü’ne salât u selâm olsun…

Gözümün nuru, Cenâb-? Hakk’?n bu fakîre ihsân?, ?hsan Efendi o?lum, Esselâmu aleyküm.

Hak Teâlâ nurunu ziyâde eylesin. Kur’ân-? Kerîm ve kelime-i tevhîd ile kalbini pür nur eylesin. Nurunla Efendimiz’in nurunu bir eylesin. Cenâb-? Hakk senden râz? olsun.

?hsan Efendi o?lum, her geçen gün hem hizmetin hem bu hizmete binaen evrâd ü ezkâr?n artacak. Derler ya, Cenâb-? Hakk, da??na göre kar verirmi?. ?n?âallah bu kar Efendimiz(sav)’in buyurdu?u gibi günahlar?m?z? temizleyip götüren kar suyu gibi olur. Bu da yan?m?za in?âallah kâr olarak kal?r. Zaten ki?i hizmet edebilmek için vird ve zikre muhtaçt?r. Çünkü ibadet, zikir ve mücâhede dervi?in az??? gibidir. Az?k olmadan yola ç?k?lmayaca?? gibi ibâdât ü taat olmadan hizmette muvaffak olmak mümkün de?ildir. Hele dervi?in zikri onun için nefes almak gibidir. Allah muhafaza, ki?i taatsiz ve ibadetsiz hizmet etse belki insanlar ondan istifade eder fakat kendisi manen iflas?n e?i?ine kadar gelir. Cenâb-? Hakk’a boyun e?ecek, itaat edeceksin ki, kullar?n hizmetini dimdik ayakta kalarak göresin. Eskilerin tabiriyle taatta dâim olacaks?n ki hizmetle kâim olas?n.

?hsan Efendi o?lum, Cenâb-? Hakk verilmi? olan Vird-i Settar’?n s?rr?na ve feyzine eri?tirsin. Malum, Vird-i Settar’?n söylenildi?i gibi sabah namaz?ndan sonra okunmas? âdâbdand?r. ?stersen sabah namaz?n? edâ eyledikten sonra malum sünnet tesbihât?n? yapars?n, dua meyân?nda Vird-i Settar’? okuyabilirsin. Yahut Âyete’l-Kürsî okuduktan sonra do?rudan Vird-i Settar’a da ba?lay?p okuyabilirsin. Çünkü virdin sonunda otuz üç Sübhânallah, otuz üç elhamdülillah, otuz üç Allahuekber sünnet tesbihat vard?r. Her ikisi de caizdir. Belki ileride mür?idin sana sabah namaz? sonras? tesbihat verirse bunlardan sonra Vird-i Settar’? okuman, dua yerine de kâim oldu?undan daha iyi olur. Vird-i Settar çok bereketli bir evrâdd?r. Evrâd-? ?erîfeler büyüklerin kendi ba?lar?na ictihad ettikleri ve böylece intihâb (seçerek, toplayarak) ettikleri dua kitaplar? de?ildir. Seyr u sülûkün kemâlinde ve neticesinde Hakk’a vâs?l olan bu zâtlara Hak Teâlâ kendisinin vâs?l olma s?rr?n? sâliklerine tebli? eylesin ve böylece bendegân? ir?ad eylesin deyu ihsanda bulunmu?tur. Onlar dahî bu tevhîd ve irfan mektebinde talihlerine bu dersleri okutturmaya mezun olmu?lard?r. ??te Seyyid Yahya ?irvanî Hazretleri bu izn-i ilâhîyeye tam ve kâmil olarak mazhar olmu? kitab sahibi zâtlardand?r. Dünyan?n dört bir taraf?nda Vird-i Settar okunmakta. Bu vird ile me?gul olanlar Cenâb-? Hakk’a vâs?l olma yolunda mesafe alm??lard?r. Allah cümlesinden raz? olsun. Himmetleri üzerimize sayebân olsun.

?hsan Efendi o?lum, manada gösterilen o çocuklar senin veled-i kalbindir (kalb çocu?undur). Allah mübarek eylesin. Zira hem bir de?il üç çocuk zuhûr etmi?, erkek evlâd olmas? da ayr? bir s?rd?r. O?lum, dervi?lik mesle?ine giren ki?i âdetâ ?eyhiyle manen nikâhlan?r ve iki kalbin nikâhlanmas? neticesinde bazen erkek bazen k?z çocu?u zuhûr eder. Buna veled-i kalb denir. Veled-i kalbin ahvâlini sana mür?idin âlem-i manada s?rr?yla anlatacakt?r. ?imdi bu sat?rlar? kaleme alan fakire yard?mc? olan Abdullah karde?im bu mevzulara â?inâ de?il. Ol sebepten teferruat?na girmek ?u an için mümkün de?ildir. Zaten me?âyih hazerât? da bu mevzu’u pek sat?ra getirmemi?ler. Halden hale kalbden kalbe bir al??veri?tir vesselâm.

Bu manevi nikâhtan çocuk olmayabilir. Veyahut zât-? âlinizde oldu?u gibi birkaç çocuk da olabilir. Bu, dervi?in kabiliyetiyle alâkal? oldu?u gibi ayn? zamanda bir nasîb i?idir. Her halükârda dervi?e lâz?m olan r?za kap?s?nda isbat-? vücûd edip, kanaat üzre teslimiyetle sülûkuna devam etmektir. ?n?âallah Cenâb-? Hakk size mür?id olmay? nasîb edecek. Bu haber size müjde gibi de gelebilir, mahzun olman?za da vesile olabilir. ?kisi de do?rudur. Çünkü her mür?id müridinin ir?ada mezun olmas?n? ister. Her hocan?n talebesini hoca olarak görmek istemesi gibi. Amma mesûliyeti, hizmeti a??rd?r. Çünkü en zor hizmet insana hizmettir. Bu veled-i kalb (kalb çocu?u) elbette çocuk kalmaz. Çocuk nas?l ya?ar, büyür, kalb çocu?u da belli bir kemâle erer. Yaln?z bedenî birle?meden vücûda gelen çocuk gibi de?ildir. Bedenin ölümü vard?r. Bu manan?n ma’rifet meyvesi olan çocu?un ölümü yoktur. S?rr? vard?r. Tefekkür et. Bu kadar kâfidir. Ancak ?u kadar?n? ilâve edeyim ki, evliyân?n s?rr? ile bu kalb çocu?unun alakas? erbâb?na malûmdur.

Hat?r?ma gelmi?ken bir malûmat daha arzedeyim, belki ileride sizden feyiz alan zâtlara bu terbiye sahas?nda hizmet ederken lâz?m olur. Kalb çocu?u k?z olursa seyr u sülûkunu tamamlayaca??na lâkin ba?ka ki?iye seyr u sülük yapt?rmaya henüz izin olmad???na i?arettir. Amma Allah Teâlâ’n?n acayip tecellîleri vard?r. Hani nas?l biz dünya hayat?nda evlâd ediniyoruz veya evlatl?k al?yoruz. Baz? kimselere ba?kas?ndan do?an çocu?un vesayeti verilir ve böylece o ki?i çocuk sahibi gibi olabilir. Yolumuzda bu nev’î haller de vard?r. Seyr u sülük d??ar?dan bak?larak anla??lan yollardan de?ildir. Dâhil olan?n ald??? zevkin ise ta’rifi mümkün de?ildir. Ne acayip ?eydir ki fakîr de ayn? esmâda ?eyhimden veled-i kalb sahibi olundu?uma müjde alm?? idim. Hatta fakîrinki dördüzdü. Daha sonra da iki cihan serveri Efendimiz manada te?rif buyurdular, bir yeti?kin erkek evlâd verdiler. ?imdi bunu yazan karde?imiz taaccüble fakîre bak?yor. Amma i?te böyle, pîrler seyr u sülûkta dervi?lerine seneler evvel göçseler dahî ayn? halleri, ayn? mertebelerde farkl? cilvelerle talim ediyor, ya?at?yorlar. Bunun ak?l ile îzah? mümkün de?ildir. Daha evvel bunlar? duymu? olsayd?n sonra da böyle ?eyler görseydin belki hayal mahsûlü diyebilirdin. Amma sen bunlar? bilmezken “hüve hüve” sine ayn? hali ya?atmalar? tesadüfle yahut hayalinin yans?mas?yla îzah edilebilir mi? ??te pîr yolu ve seyr u sülük akl?n mâveras?nda hal yoludur. Gördü?ünüz bu menzil sizi be?inci esmâ’?n s?rr?na âgâh edecek ve in?âallahu teâlâ, âb-? Kevser’i bu âlemdeyken Efendimiz’in elinden içmek nasîb olacakt?r. Bir nev’î ?ehâdet ?erbeti olan bu Kevser size ebedî hayatiyetin zevkini ve ?ehâdetini bulduracakt?r. Hak celle ve âlâ mübarek eylesin.

Muhterem ?hsan Efendi o?lum, tesbihat?n?z esnas?nda ve âlem-i manada ikram edilen o kokuya bûy-i Muhammedi yahut ?emme-i Muhammedi denir. Aynen buyurdu?un gibi gül kokusuna benzer ama gül de?ildir. Öd ile gül aras?. Sonra bu koku zât-? âlinizin vücûd ikliminde de zuhûr edecek, o koku sizde daha farkl? bir kokuya tekallüb edecektir (dönü?ecektir). ?nsandaki parmak izi hiçbir insana benzemedi?i gibi evliyâullah yolunda seyr u sülük eden dervi?lerin kokular? da nev-i ?ahs?na münhas?rd?r. ?nsan?n zâhirinde de böyledir. Hiçbir insan?n kokusu di?er insan?n kokusuna benzemez. Esmâ-i ilâhîyenin letâifiyle bu esmâ’?n kokular?, Efendimiz (sav)’in buy-i Muhammedîleri, pirinden gelen koku ve sende vücûd bulan koku birbiriyle mezcolur, ?ahs?na mahsus bir koku zuhûr eder. Bu dahî acayip bir ?eydir. Meselâ, bir Nak?î dervi?ine bakars?n, ayn? pîrden gelen o yolun kâmil dervi?lerinin hem kokular? birbirine benzer hem de simalar?, hatta oturduklar?nda mekânlarda ne?’et eden koku ayn?d?r. Daha da acayibi, bir musafaha edip ellerini tutsan tenlerinin s?cakl??? hatta ciltlerinin husûsiyeti bile birbirine benzer haldedir. Halvetîsi, Kâdirîsi hepsi böyledir.

Ba?lang?çta dervi? simâs? hiç ?eyhine ya da yoldaki büyüklerine benzemez haldeyken seyr u sülûkunda merhale kat ettikçe bir bakars?n ki simas? de?i?mi?, ya mür?idine ya yolundaki büyüklerin simâs?na benzemi?. Asl?nda maddî sahada da böyledir. Bir adamla kad?n evlenir, bir müddet sonra kar? kocan?n sîmas? birbirine benzemeye ba?lar. Maddî sahadaki muhabbet bile o al??veri? neticesinde birbirine benzerli?i vücûda getirir. Manevi sahadaki muhabbet de böyledir. Sîmalar, kokular, tav?rlar birbirine benzemeye, benze?meye ba?lar. Bizim yeti?ti?imiz o eski insanlar birbirlerini kokular?ndan ve simalar?ndan tan?r, hemen me?replerini anlarlard?. Bu sebepten dervi? olan ki?i akl?na esti?i gibi koku da sürünemez. Zaten zevk ald???, kendisine ihsan edilen kokusunun rayihas? hasebiyle ba?ka koku süremez hale de gelir. Kendisine eziyet veren kokulardan da öyle kokan mekânlardan da ictinab eder (kaç?n?r). Daha evvelce zikrettim mi, ?u anda hat?rlayam?yorum. Fakat Kur’ân-? Kerîm’deki Mutaffifin sûresini, kokusunu alarak okumaya gayret et. Bu anlatt???m manan?n s?rr?n? orada bulacaks?n.

Zuhûr etmi?ken ?unu da ilâve edelim. Cenâb-? Yakub (as) o?lu Yusuf (as) taraf?ndan M?s?r’dan kendisine gömle?in gönderildi?i esnada yan?ndakilere “Yusuf’umun kokusunu al?yorum.” demi?tir. Hazret-i Fahr-i âlem (sav) Efendimiz de Üveys el Karan? Hazretleri’nin evini ziyaretinden sonra Cenâb-? Âi?e validemize: “Burada Rahmân?n kokusunu al?yorum.” diyerek i?arette bulunmu?lar ve sonra da bu zât-? âliye h?rkalar?n? göndermi?lerdir. Bu h?rka ?stanbul’da ?u s?ralar in?a edilen H?rka-i ?erîf Câmii’nin içinde züvvara aç?k vaziyettedir (Ziyaretçilerin görebilece?i ?ekildedir.). Bendeniz bu vesileyle büyüklerimden duydu?um hatta ?âhid oldu?um ?u müjdeyi de size vereyim:

Efendimiz (sav) ile hemen hemen her ak?am görü?en bir zâta:

“?stanbul’daki Üveys el Karanî’ye verildi?i iddia edilen h?rka-i ?erîf hakk?nda ne buyurursunuz?”diye sordular. O cevap vermedi. Ertesi günü sabah namaz?ndan sonra bu soruyu soran zâtlara “Kendilerine sordum, cevaben ?stanbullulara hediyemdir.” buyurdular, dedi. Koku meselesinden buralara kadar geldik. ?emme-i Muhammedi hakk?nda daha evvel size malumat vermi?tim. Allah bu kokuyu üzerimizden eksik etmesin.

Dervi? ?hsan Efendi o?lum, halvet her yolda vard?r. Tarikatlar?n seyr u sülûkuna göre ?ekilleri de?i?iktir. Amma hepsinde mü?terek olan hususlar ?öylece ta’dad edilebilir: Halvethane be? vakit namaz k?l?nan mekâna biti?ik olacak. Zira halvetni?în, namaz vakitlerinde kimseyle konu?mamak, hiç kimseye bakmamak kayd? ?art?yla cemaate dâhil olur. Hatta baz? tarîklerde mescide yüzünde nikabla ç?kar. Namaza durdu?u vakit nikab? kald?r?r. Namazdan hemen sonra nikab? tekrar indirir. Bu meyânda cemaatle namaz k?lman?n ne kadar ehemmiyetli oldu?unu anlatmama herhalde gerek kalmad?. Demek ki ki?i cemaate dâhil olmakla cemiyete kar??m?? olmuyor. Namazda cemaat olma hali halvet ve uzlet ne?esini teyit ediyor. Bizi benli?imizden al?yor. O halde cemaat ki?iye halvet ne?esi verir. Halvette elde tesbih yoktur. Dilde de adetli tesbih yoktur. Ancak mür?idi kendisine belli bir adet tesbihat vermi?se ve “Halvette de böyle çek.” dediyse istisnad?r. Halvette saat yoktur. Uzan?p yatmak yoktur. Dervi? dizleri a?r?mas?n diye oturdu?u yere veya diz aras?na yünden, pamuktan ma’mul keçemsi ?eyler koyar. Ba?? dü?mesin diye ba??na destek olan ‘mütteka’ yahut kollar?n?n alt?na oturur vaziyetini korumas?, uyurken de dü?memesi için ‘muin’ denilen de?nekler konulur. Böylece âdetâ vücûd oturur haldeyken ask?ya al?n?r. Kendisine ne verilirse onu yer, bazen hiçbir ?ey de verilmeyebilir. ?zin almadan halvetten ç?kamaz. Ç?k denildi?inde de “Biraz daha kalay?m.” diyemez. Zira halvet ilk ba?ta ki?iye çok a??r gelir. Hatta ölmeye râz? olur, “Tek buradan ç?kay?m.” der amma halvetin zevki ki?iyi tamamen istila edince bu sefer de “Öldürseler de ç?kamam.” dermi?. Halvette mushaf verilmez. Halvetni?înin eline herhangi bir evrâd ya da kitap da verilmez, zaten ???k yok denecek kadard?r. Kendi vücûduyla ve hiçbir ?eyle me?gul olmas?n, mevhum benli?inden kurtulsun, sadece zât?n? tefekkür ve zikr ile me?gul olsun deyu halvet verilir. Efendimiz (sav)’in Hira’da inzivaya çekilmesi gibi. Hira’da mushaf yoktur, belli adette tesbihat yoktur. Kâbe-i Muazzama’ya, Rasûlullâh Efendimiz’in nazar? ve cism-i pâkleri ölçüsünde dü?ünürsek, yak?nd?r ve Mekke’nin Harem hudutlar? Kabe’ye dâhildir. Onun için Mekke’nin Harem hudutlar? içerisinde k?l?nan namaz ile Kâbe’nin yan?nda k?l?nan namaz aras?nda cemaat haricinde ecir fark? yoktur. Halvetin en önemli âdâb?ndan biri sahih niyettir. Sahih niyet üzre olan dervi? halvete girdi?inde ?u an insanlar benim ?errimden emindir. hissiyat?na sahip olmal?. ?imdi taklidde kalan baz? sofiler, halktan uzlet lâz?md?r; halk bizi bozuyor, maneviyat?m?za zarar veriyor diye halvetin k?ymetini kendilerince takdir ediyorlar. Bu ahmakl?k ve cahillik eseridir. Yani sen iyisin, do?rusun amma “Halk bozuk, uzlet lâz?md?r.” diyorsun. Mahlûkat? ?edîd, kendisini sahib-i hay?r kabul eden ki?inin halveti olur mu? Böyle halvet adam? Halvetî yapar m??

Efendimiz (sav)’in: “Sizin hay?rl?n?z insanlardan uzlet eder, kimselerin görmedi?i bir yerde ibadet taata çekilir ve ‘Yâ Rabbî, benim ?errimden insanlar? muhafaza et!’ diye dua eder.” buyurdu?unu büyüklerimiz meâlen bizlere beyân ediyor. Yani niyet bozuk olursa zaten amel sâlih olmaz. Halvet, ki?inin niyetiyle de olacak bir amel de?ildir. Ki?i usûlüne uygun ve seyr u sülûkunda mezun olarak halvete dâhil olabilir.

Netice-i kelâm, ?hsan Efendi o?lum, halvet, bulmak için uzlete çekilmek de?ildir. Halvet, bulan adam?n buldu?uyla beraber olmak için uzlete çekilmesidir. Hani avâm aras?nda ne derler? Kar? koca mahrem odalar?na girdi?inde “Halvet oldular.” denir. Dolay?s?yla celvette bulamayan, cemiyette mü?âhede edemeyen ki?i bir oyu?a, bir deli?e girmekle hayal etti?i hali bulamaz veyahut daha kötüsü, hayal etti?ini bulur ama as?l maksûduna eri?emez.

Gözümün nuru ?hsan Efendi o?lum! Bir adam gözü aç?kken mahlûkatta ve âlem-i hilkatte yani cemiyette Cenâb-? Hakk’?n ni?ânelerini göremiyor ise gözünü kapatmakla, yummakla hiçbir ?ey göremez. Gözünü s?rlamak, gördü?ünü s?rlamak içindir. Tefekkür et. Cenâb-? Hakk bizleri râz? oldu?u hal üzre eylesin. Kalplerimizdeki mâsiva muhabbetini ihraç eylesin. Sad?rlar?m?za ilhâmât-? Rabbâniyesini havâle eylesin. Celvette halveti, halvette celveti idrak ile bizleri insan-? kâmiller meyân?na ilhak eylesin.

Selâmetle…

4

23/09/2018 Ēingene Ali

4

23/09/2018 Avrupa ?lahiyat Fakültesi - Gent

4

18/09/2018 Cem Olmu? Dervi?leri

4

18/09/2018 Müslümanlar zamane yatl? oldu,

4

18/09/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 21. Mektubu

4

09/03/2018 Tasdik ve ?nkār Bak?m?ndan ?nsanlar - Ömer Nesefī

4

09/03/2018 Kudüs Davas? Sahipsiz De?ildir!

4

09/03/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

09/03/2018 Hz. Peygamber, Bar?? ve Sava?

4

09/03/2018 Peygamberimiz, Efendimize Hitap!- Divān-? Kebīr“den

4

29/10/2017 Kabir Azab?n? ?nkār Edenlere Güzel Bir Cevap

4

29/10/2017 Sular?n K?s?mlar?

4

29/10/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

29/10/2017 Bir Mucize, Süheyl b. Amr (r.a)

4

29/10/2017 Olmay?nca

4

29/10/2017 Gel Papaz Efendi!

4

17/07/2017 Oruē yüzünden bizim can?m?z dirilik elde edecektir!

4

23/02/2017 es-Selāmü Aleyküm

4

23/02/2017 Abdesti Bozmayan ?eyler

4

23/02/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 18. Mektubu

4

23/02/2017 Himmetini Ālī Tut - Pir Abdulkādir Geylāni Hazretleri

4

02/11/2016 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh - TAKD?M

4

25/10/2016 Bize Ula?an Haberler

4

25/10/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 16. Mektubu

4

25/10/2016 Sünnetsiz ?slam Aray??lar?

4

09/03/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 11. Mektubu

4

09/03/2016 Mü?min Kul ve Dünyan?n Hali - Pīr Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

31/01/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

31/01/2016 Bir Kāmil Mür?ide Varmasan Olmaz

4

31/10/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 12. Mektubu

4

31/10/2015 Mustafa Hayri Ö?ÜT Efendi (k.s) Hazretlerini Rahmet ve Minnet ile An?yoruz (1895 ? 1979)

4

31/10/2015 Rab?ta

4

26/10/2015 Āhireti Dü?ününüz! - Pīr Abdülkādir GEYLĀNĪ

4

26/10/2015 Osmanl??n?n Manevi Kurucusu ?eyh Edebālī (k.s)

4

30/07/2015 Namazda Huzur ve Hu?uyu Yakalamak

4

30/07/2015 Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

30/07/2015 Seyyidü\'l-?sti?fār - ?mam GAZALĪ

4

30/07/2015 Abdullah b. Mes?ūd (r.a) Müslüman Olu?u

4

30/07/2015 Tāif Duas?

4

01/03/2015 O Günden Beri Bu Haldeyim

4

27/02/2015 Baz?lar?na Ne Oluyor ki!

4

27/02/2015 Ebū Hanife\'nin Tasavvufi Hayat?

4

27/02/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

26/02/2015 Olgun Müslüman??n Vas?flar?

4

26/02/2015 Tasavvuf, Havāssa Ait Ledün ?lmidir

4

06/11/2014 ?efaati Ve Vesile (Arac?) K?lmay? ?irk Olarak Görme Hastal???

4

06/11/2014 Āriflerin ?lāhī Huzurdaki Edepleri

4

06/11/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

06/11/2014 ?ntisāb Niēin Gereklidir?

4

06/11/2014 Gerēek Teslimiyet -Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

25/09/2014 Zilhicce Ay? Nas?l ?hya Edilmeli

4

03/06/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 9. Mektubu

4

08/02/2014 Kendimizi Nas?l Aldat?yoruz? ?mam GAZALĪ

4

08/02/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

08/02/2014 Asr-? Saādette Mescid-i Nebevī ve Di?er Mescidler

4

08/02/2014 es-selāmü aleyküm

4

17/09/2013 Mustafa Hayri Ö?üt (ks.)

4

17/09/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 6. Mektubu

4

17/09/2013 Esmā?ya Babas?ndan Mektup

4

25/05/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (39. Mektub)

4

25/05/2013 ?eyh Abdurrahman Hālis et-Tālebānī

4

16/02/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (38. Mektub)

4

03/11/2012 GEYLANĪ TEFS?R? - Kitap Tan?t?m?

4

03/11/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (1. Mektub)

4

03/11/2012 es-selāmü aleyküm

4

11/08/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (17. Mektub)

4

11/08/2012 Sūfīlerden Esintiler - Cüneyd-i Ba?dadi (k.s)

4

11/03/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (30. Mektub)

4

11/03/2012 Sūfīlerden Esintiler-Ku?eyrī Risālesi

4

11/03/2012 Tasavvuf-Abdülkadir GEYLANĪ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmet Ākif ve Sudanl? Genē

4

11/03/2012 Merhabalar Efendim

4

29/12/2011 Temizleme Yollar?

4

29/12/2011 Anadolu Selēuklu Dönemi, Müslim-Gayr-i Müslim ?li?kileri

4

29/12/2011 Mesnevīden - Mür?id-Mürid-?lāhī A?k

4

29/12/2011 On Dört As?r Evvel

4

29/12/2011 Kalbin Māhiyeti

4

29/12/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (28)

4

29/12/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

29/12/2011 es-selāmü aleyküm

4

05/10/2011 Sūfilerin Ahlak?

4

05/10/2011 ?evvāl Orucunun De?eri

4

05/10/2011 Peygamberimizin K?lmam?z? ?stedi?i Namaz

4

05/10/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (25)

4

05/10/2011 Alt?n Ö?ütler - Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

05/10/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

05/10/2011 es-selāmü aleyküm

4

28/06/2011 Kitap Tan?t?m? - Dostluk Üzerine

4

28/06/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (15)

4

28/06/2011 Mesnevī?den - Benli?in ??mart?lmas?

4

28/06/2011 K?ssadan Hisse

4

28/06/2011 Sohbet, Abdülkādir GEYLĀNĪ (k.s)

4

28/06/2011 es-selāmü aleyküm

4

15/04/2011 Röportaj - Rektör Abdullah Demircio?lu

4

15/04/2011 Müslüman Kimleri Sever?

4

15/04/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (4)

4

15/04/2011 Geēmi?ten Günümüze Naat-? ?erifler

4

15/04/2011 Abdulkadir Geylani Hz.nin Hicrī 18 Zilkade 545 Tarihli Konu?mas?

4

15/04/2011 Yeniliklere Aē?k Olu?u

4

15/04/2011 ?aka ve Latīfe Yapmas?

4

15/04/2011 Ashab?yla Münasebeti

4

15/04/2011 ?ecāat ve Necdeti

4

15/04/2011 Allah?? Zikretmesi

4

15/04/2011 Cömertli?i

4

15/04/2011 Do?ru Sözlülü?ü

4

15/04/2011 Zühdü

4

15/04/2011 Hayās? ve Tevāzuu

4

15/04/2011 Peygamberimizin ?emāili

4

26/02/2011 Hadislerle Kabir Azab?

4

26/02/2011 Serdār-? Hakan

4

26/02/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (3)

4

26/02/2011 Erzurumlu ?brahim Hakk? ve ?smail Fakirullah (k.s) Türbesi

4

26/02/2011 es-Selāmü Aleyküm

4

25/12/2010 Aziz Okuyucular?m?z;

4

25/12/2010 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (2)

4

25/12/2010 Hz. Ali?nin (k.v) Zühdü

4

25/12/2010 Hz. Mevlānā?dan

4

25/12/2010 Muharrem Orucu ve A?ūre Günü

4

25/12/2010 Hz. Āi?e-i S?ddīka (r.anhā) Annemizden Peygamberimize (as.)

4

12/10/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

12/10/2010 Köstendilli Halil Efendi?nin (k.s) Müridine Mektubu

4

12/10/2010 Zamana De?er Verenler - Lādikli Hac? Ahmet A?a (k.s)

4

08/08/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

08/08/2010 Tasavvufi ?iir ?erhi

4

08/08/2010 Hikmet Deryās?

4

22/07/2010 Ey Gönül

4

22/07/2010 Gönül Ālemi

4

22/07/2010 Kitap Tan?t?m?

4

03/04/2010 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh

4

31/03/2010 Kalbin ?ikayeti

4

31/03/2010 Nas?l Sevdiler?

4

31/03/2010 Rasūlullāh??n (s.a.v.) Toplum ?ēindeki Ahvali
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemirciošlu Facebook/7KubbeSufiGenēlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Haklarż Saklżdżr © 2010 (Müžteri Hizmetleri Telefon Numarasż : (0 533) 474 70 26 ) Tasarżm & Yazżlżm : Networkbil.Net