SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Allah Sevgisi
Dr. Durak PUSMAZ
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Bizleri yoktan var eden ve enva-i çe?it nimetleriyle donatan yüce Rabbimize kar?? birtak?m görevlerimiz vard?r. Bu görevlerimizden biri de O´nu sevmektir.

Allah Teâlâ bizlere say?s?z lütuf ve ihsanda bulunmu?, bizleri en güzel ?ekilde yaratm??, ak?l vermi?, fikir vermi?, göz, kulak, el, ayak vermi?, yiyip içmemiz için sayamayaca??m?z kadar türlü türlü nimetler lütfetmi?tir. Ak?l sahibi bir kimse bütün bunlar? kendisine lütfeden Allah´? sever, hem de her ?eyden daha çok sever. Bu gerçek yüce kitab?m?z Kur´an-? Kerim´de ?öyle ifade edilir:

“De ki: E?er babalar?n?z, o?ullar?n?z, karde?leriniz, e?leriniz, akrabalar?n?z, elde etti?iniz mallar, durgunlu?undan korktu?unuz ticaret ve ho?land???n?z evleriniz sizin için Allah´tan, Peygamberinden ve Allah yolunda cihad etmekte daha sevgili ise, Allah´?n emri gelinceye kadar bekleyin. Allah fâs?klar gürûhunu hidayete erdirmez.”(Tevbe Sûresi, 9/24)

Görüldü?ü gibi yüce Allah, bu ayette insan?n zaaf duydu?u istek, arzu ve hazlar? sanki terazinin bir kefesine, Allah ve Peygamber sevgisi ile Allah yolunda cihad sevgisini de terazinin di?er kefesine koymu?tur. Ayette babalar?n?, o?ullar?n?, karde?lerini, e?lerini, h?s?m ve akrabas?n?, mallar?n?, ticaretlerini, ho?land?klar? ve be?endikleri evlerini Allah´tan ve Resulünden daha çok sevenler uyar?larak “Allah´?n emri gelinceye kadar bekleyin!”buyurulmaktad?r. Bu, dünyada herhangi bir ?eyi Allah ve Resulünden daha çok sevenler için bir uyar?d?r. Yukar?da say?lanlardan herhangi birini Allah ve Resulünden daha çok sevmek f?sk/günah kabul edilmi?tir. Asl?nda anne, baba, evlat, karde?, e?, akraba ve mal sevgisi insan?n yarat?l???nda, mayas?nda vard?r. ?nsan bunlar? yarat?l??? gere?i sever. Ayette bu sevgi yasaklanm?yor. Yasaklanan ?ey, bunlar?n sevgisinin, Allah ve Resulünün sevgisinin önüne geçmesidir. Mümin için Allah ve Peygamber sevgisi her sevginin üstünde olmal?d?r.

 

Müminler Allah´? Her ?eyden Çok Severler

Bakara sûresinin 165. âyetinde ?öyle buyrulur:

“?nsanlardan baz?lar?, Allah´tan ba?ka varl?klar? O´na e?ler ko?arlar. Onlar? Allah´? sevdikleri gibi severler. Müminler ise en çok Allah´? sever. O zalimler, azab? gördükleri zaman, bütün kuvvetin Allah´a ait oldu?unu ve O´nun azab?n?n çok ?iddetli oldu?unu bir bilselerdi!”

Âyet-i kerimeden aç?kça anla??l?yor ki müminler en çok Allah´? severler. Gerçekten müminler Allah´tan ba?ka bir ?eyi O´nun kadar ya da O´ndan daha çok sevmezler. Allah´?n d???ndaki ?eyleri O´nun kadar veya O´ndan daha çok severlerse sevgide Allah´a ortak ko?mu? olurlar.

Bu âyetin tefsirinde ?bn Cüzey el-Kelbî “Kitabü´t-Teshih li ‘Ulûmi´t-tenzîl” isimli tefsirinde ?unlar? kaydeder:

“Bil ki kulun Rabbini sevmesi/ muhabbeti iki derecede olur.

Birinci umumi sevgidir. Bundan hiçbir mümin hali olmaz, herkes için vaciptir.

Di?eri hususi sevgidir. Bu sevgi rabbani âlimlere, evliyaya ve Allah´?n seçkin kullar?na mahsustur. Bu tür sevgi, makamlar?n en yücesidir, isteklerin son noktas?d?r. Çünkü salihlerin havf/korku, reca/ummak, tevekkül vb. makamlar? nefsin hazlar?yla ilgilidir. Zira korkan, nefsine bir zarar gelmesinden korkar. Uman da nefsi için menfaat umar. Hâlbuki sevgi böyle de?ildir. Sevgide bir kar??l?k beklenmez, o s?rf sevilen kimse için olur.

Allah´? sevmenin sebebi, marifet yani O´nu bilmektir. Marifet ne kadar kuvvetli olursa O´nu sevme de o ölçüde kuvvetli olur. Marifet ne kadar zay?f olursa sevgi de o ölçüde zay?f olur. Çünkü sevgiyi gerekli k?lan iki ?eydir. Bunlar?n ikisi bir insanda birle?irse o, kemalin son noktas?na ermi? olur. Bunlardan birincisi, hüsn ve cemal, di?eri de ihsan ve icmaldir. Cemal/güzellik, yarat?l?? itibariyle sevilir. Çünkü insan tabii olarak her güzel olan ?eyi sever. ?cmal ise ak?llar? hayrette b?rakan, kalpleri heyecanland?ran üstün hikmetinde, e?siz sanat?nda, nur saçan güzel s?fatlar?ndaki Allah´?n cemali gibidir. Allah´?n cemali, ba?taki gözle de?il, kalp gözüyle bilinir. ?hsana gelince bu, iyilik demektir. Kalpler kendisine iyilik yapan kimseyi sevmek üzere yarat?lm??t?r. Allah´?n kullar?na ihsan? devaml?, nimetleri ise aç?k ve gizlidir.

“Allah´?n nimetlerini saymak isteseniz sayamazs?n?z.”(Nahl, 16/18)?u kadar?n? bilmen yeterlidir:

Allah itaatkâr kuluna da, isyan edene de, mümine de, kâfire de ihsan da bulunur.

Ba?kas?na nispet edilen her ihsan/iyilik asl?nda O´ndand?r. Öyle ise sevgiye müstahak olan sadece Allah´t?r.

Bil ki Allah sevgisi kalpte yerle?ince eserleri azalarda görülür. Kul Allah´a itaat etmeye çal???r, dinine hizmet etmeye gayret eder, r?zas?n? elde etmeye çal???r. O´na yalvarmaktan haz duyar, kazas?na r?za gösterir. O´na kavu?maya özlem duyar. O´nu zikretmekle yaln?zl?ktan kurtulur. ?nsanlar?n ?erlerinden kaçar, halveti tercih eder. Dünya sevgisi kalbinden ç?kar. Allah´?n sevdiklerini sever ve Allah´?, Allah´tan gayri her ?eye tercih eder. Haris el-Muhasibî demi?tir ki: Muhabbet bütün varl???nla kendini mahbuba teslim etmen, sonra onu kendi nefsin ve ruhuna tercih etmen, sonra aç?k ve gizli ona uyman, sonra da onu sevmen hususunda kusurunu bilmendir.”

4

18/09/2018 Dualar?m?z Kabul Olmuyor mu?

4

09/03/2018 Mü?min E?ini ?ncitmez

4

29/10/2017 Hassas Bir Ortam

4

17/07/2017 Bir Olay

4

23/02/2017 Allah Sevgisi

4

09/03/2016 Ki?i Noksan?n? Bilmek Gibi ?rfan Olmaz

4

27/02/2015 Hayra Anahtar, ?erre Kilit Olabilmek

4

03/06/2014 Bir Kez Gönül Y?kt?n ?se

4

26/02/2011 Kalbin Ar?-Duruluk K?vam?, ?hlâs

4

25/12/2010 Allah??n R?zas?

4

12/10/2010 Allah Bes Bâkî Heves

4

22/07/2010 Namazda Hu?û
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net