SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Hanyal? Nûri Dîvan??nda Hz.Peygamber (s.a.v)
Edebali KARABIYIK
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

 

Divanda ismi en çok zikredilen peygamber Hz. Muhammed (s.a.v)’dir.  Divanda Hz. Muhammed (s.a.v) hakk?nda yaz?lm?? otuz alt? adet müstakil manzume bulunmakta­d?r. Birçok beyitte O’nun çe?itli özellikleri ?âirâne bir üslûpla i?lenir. Dünyaya te?rifinden ba?lay?p, vefat?na kadar geçen süre içerisindeki birçok hâdise, mucize ve fiilleri Nurî Divan?’nda geni? yer bulur.

“Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ruhu, yarat?lan ilk cevherdir.”(1) “Allah’?n ilk yaratt??? benim nurumdur.” (2) meâlindeki hadis-i ?erifte, yarat?lan ilk cevherin Hz. Peygamber’in (s.a.v) ruhu oldu?u belirtilir. ?air, Hz. Muhammed’in (s.a.v) mübârek ruhu ezelde nebi olarak irsal olundu?unda, kâinatta henüz insan nefsinin, topra??n, suyun ve ate?in yarat?lmam?? oldu?unu söyler:

 

Ezelde ruh-? ?erifin Nebi-i mürsel iken

Yo? idi Âdem ü ba‘d u türâb u mâ vü ne nâr

 

Soyu, nesebi hâlis bir gül gibi olan Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) kutlu do?umu her iki âlem için de bir ikramd?r:

 

Senin mevlid-i pâkin ey asl-? gül

Dü kevnin nüfusuna oldu kerem

 

O’nun (s.a.v.) dünyaya te?rifi ?üphesiz ki bir rahmettir. ?nsanl?k âlemi için bir ikramd?r:

 

Oldu te?rîfin senin dünyaya rahmet ?übhesiz

‘Âlem-i nasut an?nçündür mükerrem merhaba

 

?âir, beyitlerini Hz. Muhammed’in (s.a.v) vas?flar?yla süsler. Hz.Peygamber’in (s.a.v) fizikî güzelliklerini anlatarak O’nu taltif eder. Cihan O’nun güzelliklerinin tecellisidir. Hz. Muhammed’in (s.a.v) mübârek yüzü güle benzer, saçlar? sümbül bahçesini and?r?r. Gözleri nergis, boyu servidir:

 

Lebi mül çehresi gül perçem-i suh? sünbül

Çe?mi nergis kadi serv ü ruhudur lale-i al

 

?air, “Hz.Yusuf dönemindeki insanlar e?er Hz. Muhammed’in (s.a.v) yüzündeki gösteri?li, parlak tüylerden birini görmü? olsalard? o güzel M?s?r’da Yusuf’un güzelli?ine kimse dönüp bakmazd?. Yusuf’u ayaklar at?nda ezerlerdi.” diyerek Hz.Yusuf dönemine telmihte bulunur:

 

Tumturak-? hat?n? görse bu ?evketle an?n

M?sr-? hüsnünde eger Yusuf olurdu pa-mal

 

E?erçi Yusuf ahsen oldu?u me?hurdur amma

Bütün peygamberân?n dilberisin ya Resulallah

 

Ey Ha?im’in soyundan gelen Mustafa (s.a.v)! Senin övgünü hiçbir kalem yazamaz. Kimse senin vas?flar?n? sayamaz. Ümmetinin akl? Sen’i iyice anlamaya, tan?maya yetmez. Sana tâbi olmak için seni zahiren tan?mak yeterlidir. Seni uzaktan tan?yan Arap ve di?er milletler hemen sana tâbî oldular.

 

Eya Ha?imiyyü’n-neseb Mustafa

Ne mümkin ki yaza medihan kalem

 

Kalem ne gedad?r seni vasf ede

Seni derk eder mi ‘ukul-i ümem

 

Senin zahirin bildi cümle enam

Sana tabi‘ oldu ‘Arabla ‘Acem

 

Takvada en ileri olan Hz. Muhammed’e (s.a.v) köle olmayan, O’na (s.a.v) gönülden ba?lanmayan?n gönlü ?irkten kurtulamaz:

 

Sadru’l-verâ Muhammed ‘aleyhi’s-selama ta

Bend olmay?nca dil bulamaz ?irkden rehâ

 

Sen (s.a.v) öyle bir peygambersin ki saç?ndan tek bir k?l dü?mesin diye biz can?m?z? feda ederiz. Sen (s.a.v) suçlular?n, günahkârlar?n ?efaatçisisin. Asilerin yard?mc?s?s?n.

 

O peygamber ki dü?se bir k?l? ba?lar fida olsun

?efì-‘i müznibîndir dest-gir-i ‘âsiyand?r bu

 

Hz. Muhammed (s.a.v), Divan’da ahlak?n?n yüceli?iyle ve soyunun temizli?iyle memduhlar için bir te?bih unsurudur. O, bütün nebilerin ba??d?r, seyyididir. Kâinat?n iftihar vesiledir. Yarat?lm??lar?n en ulusudur. Allah’?n en güzide peygamberidir. O (s.a.v), nebiler zümresine Cenâb-? Hakk’?n bir ikrâm?d?r:

 

Cemi‘-i enbiyan?n serverisin ya Resulallah

?erefle kâinat?n mefhar?s?n ya Resulallah

 

Yarad?lm??lar?n sen ekberisin ya Resulallah

 

Hüdâ’n?n en güzide mürselisin ya Resulallah

Nebiler zümresinin efdalisin ya Resulallah

 

Kaynaklar:

1.      Emine Yeniterzi, “ Hulâsatü’l-Hakây?k’ta Hz. Peygamber’in Üstün Özellikleri ”, Uluslararas? Hace Muhammed Lütfi (Alvarl? Efe) Sempozyumu Bildirileri, Erzurum, 2013.

2.      Ahmed b. Muhammed el-Kastalani, Mevahibü'l-Ledünniye Tercümesi (çev.: ?akir Baki), ?stanbul 1899, I, 47.

4

18/09/2018 Manevî Yükseli? Kudüs?ten Ba?lar*

4

09/03/2018 Mest kim Hu?yâr kim

4

29/10/2017 Muhabbet Yükünün Kervan?: Surre Alay?

4

23/02/2017 Hanyal? Nûri Dîvan??nda Hz.Peygamber (s.a.v)

4

09/03/2016 Hanyal? Nuri Osman Divan??nda ?eriat, Tarîkat, Hakîkat, Ma?rifet

4

31/10/2015 Girit?teki Kadirî Tekkeleri

4

30/07/2015 Kâdirîli?i, Anadolu?ya Ta??yan Velî E?refo?lu Rûmî (k.s)

4

27/02/2015 Bayezid-i Bistâmî Hazretleri Kimdir? (777-848)

4

06/11/2014 Korkma!

4

03/06/2014 Kutadgu Bilig ve Bilgelik Kavram?

4

16/02/2013 Tarihimizden?

4

03/11/2012 Yâ Nureddin!

4

11/08/2012 Osmanl?n?n Erdemli ?nsanlar?

4

11/03/2012 Çanakkale Sava?lar?ndan

4

29/12/2011 Ana, Biz Dilenci De?iliz; Senin O?ullar?n?z!

4

28/06/2011 Senin ?stifa Ettirdi?ini Biz de ?stifa Ettirdik!
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net