SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Kad? Burhaneddin Çilehanesi
Serkan ZEYBEKER
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

“Allah’?n velî kullar?n? görmek Allah’? (c.c) hat?rlat?r” hadis-i ?erifinin s?rr?nca gönüllerimizdeki bir nur i?tiyak?, bizleri ho? bir mekâna, Kayseri’deki Kad? Burhanettin'in çilehanesine çekiyor.

?hlas, vecd, cezbe, muhabbet, feyz, çile ve a?k kokular? sinen bu duvarlar lisan-? hâl ile bekledikleri sûfi me?rep karde?leriyle bulu?abilmenin mutlulu?u içinde...

Ortam biraz hüzünlü... Memleketin dertleri ile dertlenmi? gönüller birbirlerine bakt?kça daha da çok kederleniyorlar. Hele ki gönüllerimizin sertâc? olan Mür?idimize bakt?kça, o Server-i Enbiyâ’n?n (s.a.s) fem-i saadetletinden dökülen “Bildiklerimi bilseydiniz az güler, çok a?lard?n?z” sözlerini hat?rl?yoruz. Belli ki Allah (c.c) kimseye kald?ramayaca?? yükü yüklemiyor, da??na göre kar veriyor.

Dervi?ler cem olduktan sonra, k?sa ve öz bir sohbet dinliyoruz. Konusu ir?ad ve tebli? yapmak.

Demek ki cihad?n her türlüsü daha da elzemdir böyle zamanlarda... ?nsanl?k ?slam’a susam??, vicdanlar Allah’? unutman?n ac?s?yla karanl?klarda kalm??, gönüller e?ri ve do?ruyu anlama gayretinde.

Sohbetin ard?ndan, kalplerin huzuru ancak kendisiyle mümkün olan “zikrullâh zaman?...”

Evet, yer bir çilehane... Buras? ?imdiki ?slam beldelerine ne kadar da benziyor. Aç kurtlar gibi ?efkat ve merhamet duygular?n? kaybetmi?, insanl?ktan nasipleri kalmam??, türlü oyunlar kurarak habis ordular?n taarruz ettikleri ve böylelikle t?pk? Müslümanlar?n çilelerini doldurduklar? ?slam beldeleri gibi...

Tuzak kuranlar?n en hay?rl?s? (c.c) bir hikmet gere?i olmal? ki art?k b?çak tâ kemiklerine dayanm?? Müslümanlar?n gönüllerinden f?rlayan âh oklar?n? küffâr?n üzerine çekiyor. Bu çilehanelerden ç?kan “Yâ Kahhâr, Yâ Kahhâr…” nidâlar? ve mü’minlerin âh oklar? zâlimlerin üzerlerine f?rlayarak sa?anak ya?murlar gibi dü?üyor.

Dünyada nerede bir musibet görseniz çoklukla ma?durlar?n müslümanlardan oldu?unu anlaman?z için çok da bir gayret sarf etmenize gerek yok. Ama minareyi çalana k?l?f gerek... Ma?duru oynamas? ve zulmettikleri masumlara “hak ettiler” dedirtebilmeleri laz?md?r. O yüzden bunlar da terör örgütlerini kendileri kurdular, kendileri “Müslüman?z” dediler, kendileri propagandalar?nda kulland?lar ve sonunda kendilerini terörle mücadele eden kahramanlar olarak sundular.

Duam?z ?udur ki Ey Kahhâr (c.c) olan Rabbimiz:

“Bizler kudretinle onlar?n kar??lar?nda dikilmeni istiyoruz ve onlar?n ?erlerinden sana s???n?yoruz. Rabbimiz! Zalimleri zalimlerle me?gul et ve bizleri aralar?ndan sa? salim ç?kar.”

Sohbet ve zikrin ard?ndan ayr?l?k zaman?... Öyle ya, ayr?l?klar olmasa kavu?man?n da ne anlam ve önemi var!

Dillerde bir tat, gönüllerde huzur. Acaba ne zaman yeni bir vusul?

Allah’a ?smarlad?k Kayseri,

Allah’a ?smarlad?k Kad? Burhanettin çilehanesi,

Allah’a ?smarlad?k ey ihvân ve zaman?n bir tanesi...

4

18/09/2018 Zaman, Tasavvuf Zaman?d?r

4

09/03/2018 ?imdi Ku?a Benzedi!

4

29/10/2017 Kem Alet ?le Kemâlât Olmaz

4

17/07/2017 Nevzuhûr Âlimlere Dikkat!

4

23/02/2017 Kad? Burhaneddin Çilehanesi

4

25/10/2016 Kutbu?l-Aktâb

4

09/03/2016 Ricâlü?l-Gayb

4

31/01/2016 Mür?it Kimdir?
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net