SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Rahmet ve Ma?firet Ay?
Abdullah DEMİRCİOĞLU
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Bir rahmet ay? olan Ramazan’a kavu?mu? bulunuyoruz. Geçmi? milletlere de yaz?lm?? olan oruç ve oruçla gelen bedenî rahatl?k, s?hhat ve âfiyetin yan? s?ra ibadetlerin kat kat ecir ve mükafat?n?n olu?u, Cenâb-? Allah’?n büyük bir lütfudur.

Bu ay herkes için büyük bir f?rsat olmal?d?r. Oruç ay?na birkaç yönden bakmak laz?md?r.

Ramazan orucu, Cenâb-? Allah’?n kesin emridir. Bu husus iyice kavranmal? ve titizlikle bu ay?n orucuna noksanl?k getirmeden farz ifa olunmal?d?r. Dinin, oruç tutmalar? s?hhat aç?s?ndan zararl? olanlar, yani haz?k/uzman müslüman doktorlar?n tespitiyle ortaya konulan gerekçeler do?rultusunda tutamayanlar hariç, bir gün bile olsa bu aydaki oruçta noksanl?k yapmak büyük kay?pt?r. Kim bir gün bu ?ekilde oruçta lakayt davran?rsa, senenin hepsini oruçlu bulundurmu? bile olsa o tek günü telafi edemeyece?ini unutmamal?d?r.

Kur’ân-? Kerîm’de buyruluyor:

“Ey iman edenler! Oruç sizden evvelkilere yaz?l?p farz k?l?nd??? gibi size de farz k?l?nm??t?r. Umulur ki sak?nanlardan olursunuz.” (el-Bakara, 2/183)

Sevap bak?m?ndan ecri büyük bir ibadettir oruç…

الصوم لى وانا اجزى به / Oruç benim içindir ve mükafat?n? da ancak ben veririm.” (Buhârî, Savm/2, 9, Libas/78; Müslim, S?yâm/164; Muvatta, S?yâm/58; Ebu Dâvud, Savm/25; Tirmizî, Savm/55; Nesâî, S?yâm/41; ?bnu Mâce, S?yam/1, Edeb/58)

Bire on, yetmi?, yedi yüz ve daha fazlas? bir sevap ki bunun takdiri O’na aittir.

Oruç tutanlar?n iki sevinçli vakitlerinin oldu?u hadîste bildirilmi?tir.

للصاﺋم فرحنان اذا افطرفرح واذا لقى ربه فرح بصومه / Oruçlunun iki sevinçli an? olur: ?ftar etti?i zaman ve Rabbine kavu?tu?u an tuttu?u orucu sebebiyle mesrur olur.” (Buhârî, Savm/9; Müslim, S?yâm/163)

Manevî yararlar? saymakla bitmez. Bunun yan?nda bedenler üzerinde s?hhat bak?m?ndan ne kadar çok etkisi oldu?u da tart???lamaz. Hz. Peygamberin (s.a.s), “Oruç tutunuz ki s?hhat bulas?n?z” (Mecmua’z-Zevâid, III, 170; Taberânî) gibi müjdeleri unutulmamal?d?r.

Ramazan; oruç ay? olmas?n?n d???nda Kur’ân ay?, hayr ve hasenât ay? olarak addedilmeli, fukarây? koruma, zekâtlar?n? vereceklerin ise y?l dönümü olarak de?erlendirilmelidir. Bar?? ay?, karde?lik ay?, dua ay?d?r o…

Bir gün Rasûlullâh (s.a.s) ashâb?yla konu?urlarken ?öyle buyurmu?lard?r:

“Cennetin öyle kap?lar? vard?r ki, bunlardan biri ‘Reyyân’ kap?s?d?r. Bir di?eri ?u kap?, bir di?eri de ?u kap?lard?r.” Efendimiz (a.s) devamla; Reyyân kap?s?ndan oruç tutup yak?c? susuzluk çekenlerin girecek oldu?unu, di?er kap?lardan da ?unlar?n ?unlar?n gireceklerini, o kap?lardan ça??r?lacaklar?n? belirtince orada bulunanlardan Ebû Bekr (r.a) sormu?,

“Bu kap?lar?n her birinden ça??r?lacaklar var m?d?r?” Bu soruya,

“Evet vard?r, o da sensin” diye cevap verilmi?tir. (Buhârî, Savm/4, Bed'ü’l-Halk/9; Müslim, S?yâm/166; Nesâî, S?yâm/43; Tirmizî, Savm/55)

Bu aklen de muhal de?ildir. Bir anda ayr? ayr? kap?lardan girme nas?l olur, diye akla bir soru gelecek olursa deriz ki, bunlar Cenâb-? Allah’a gayet kolayd?r.

 Oruç tutmakla mükellef olanlar?n Cenâb-? Allah’?n her emrinde oldu?u gibi bunda da ciddiyet ortaya koymalar?, bu ibadeti zedeleyecek hareketlerden sak?nmalar? laz?md?r. ?ftar ve imsak vakitlerinde titizlik göstermeleri ve bu meyanda mideye de?il bütün organlara orucu yans?tmalar? gerekir.

Avam?n orucu, havass?n ve havassu’l-havass?n oruçlar? diye üç k?sma ayr?lm?? olan bu ibadet, havass?n orucu derecesinde tutmal?d?r. Böyle olan oruçlarda sevaplar bol olur. Ramazan bereketi böyle oruçlar üzerine ya?ar.

Ramazan ay?nda, ma?firete nail olunarak bayramla cennet müjdeleri al?nabilir. Yoksa hutbeye ç?kan Rasûlullâh’?n âminlerine, Cebrâil’in bir nevi beddualar?na muhatap oluruz ki, yar?n?m?z için bunlar ki?iye telâfisi mümkün olmayan ac?lar getirir.

Saadet, mutluluk, s?hhat ve âfiyetler içerisinde, birçok Ramazan ve bayramlara kavu?mak dile?iyle…

4

05/11/2018 Tasavvuf Peygamber Efendimizin Yolu ve Şeriatın Aynıdır.

4

18/09/2018 ?ahadet ve Namaz

4

09/03/2018 Bir Gün Gelecek?

4

29/10/2017 Tasavvuf yolunu tuttum giderim

4

29/10/2017 Do?ru ve Sa?lam ?tikad

4

17/07/2017 Dua Üzerine

4

23/02/2017 Kandiller ve Hadiselere Bak??

4

23/02/2017 Bütün Müslümanlar, Bütün Maneviyat Erleri, Karde?lerim

4

26/10/2016 Zaman Gelecek ki?

4

25/10/2016 D?YALOG

4

09/03/2016 Emaneti Yüklenmek

4

31/01/2016 Be?eriyetin ?htiyaçlar?; ?lim ve Kur?ân-? Kerîm

4

31/10/2015 Bir Hadîs-i ?erîf Üzerine

4

30/07/2015 ?ehr-i Ramazan

4

28/02/2015 Rab?tan?n Mahiyeti?

4

16/11/2014 Kul Haklar?

4

03/06/2014 Mekke Ve Medine?nin Fazileti

4

09/02/2014 Do?ru Söylediyse Kurtuldu

4

17/09/2013 Biz Neredeyiz?

4

25/05/2013 ?lim Üzerine

4

16/02/2013 Temel ?ki Kaynak

4

03/11/2012 Dinî Hassasiyet

4

11/08/2012 Kur?ân ve Sünnet?te Veli Kavram?

4

11/03/2012 O?ndan Af Dileyiniz!

4

29/12/2011 Zikrullâh?n Feyz ve Bereketleri

4

06/10/2011 Hasb-i Hâl / ?ntibalar?m

4

28/06/2011 Üç Aylar ve Oruç

4

15/04/2011 Kutlu Do?um ve Kaside-i Bür`e

4

26/02/2011 Hayat Veren Davet

4

25/12/2010 Zamân? Durdurun

4

25/12/2010 Mâ ?Adette Lehâ

4

12/10/2010 E?itim ve Ö?retim Y?l? Münasebetiyle

4

08/08/2010 Rahmet ve Ma?firet Ay?

4

22/07/2010 Dört Unsur

4

22/07/2010 Ne Olurdu

4

04/04/2010 Hz. Peygamber\'in Yüksek Ahlâk?
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net