SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Kandiller ve Hadiselere Bak??
Abdullah DEMİRCİOĞLU
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Biz Müslümanlar, kandil gecelerini gere?ine uygun olarak ihya ederek de?erlendiririz. Bu mübarek gecelerin Müslümanlar nazar?nda apayr? bir yeri olup öteden beri hep kutlana gelmi?tir.

Bu geceleri kutlamak, ihya etmek, fakir fukaray? gözetmek, gündüzünü oruçlu bulunmak, gecesinde de gücü yetti?i nispetle Kur’an okuyarak, ibadet ederek geçirmek ne kadar güzeldir. Bu, baz? nâdânlar?n iddia etti?i gibi de bid’at de?ildir. Bu, tamamen halk? dinden so?utmak ve Peygamber sevgisinden uzakla?t?rmakt?r. O’nun sevgi ve sayg?s?ndan uzakla?t?rmak, dinden, imandan uzakla?t?rmaya sebep olur. ?mandan, dinden uzakla?t?rmak, dalalete dü?meye; dalalete dü?mek de cehenneme dü?meye sebeptir. Bunlardan Cenâb-? Allah muhafaza buyursun. Bu gibi kutlamalarda bir araya gelmek, konu?mak, latifeler yapmak, birbirlerinin dertlerine çare aramak, hâl hat?r sormak, Müslümanlar?n ahvâlini konu?mak, hastalar? soru?turmak güzel de?il midir? ?slâm dininin sosyal yönü çok geni?tir. Hiçbir sistem ve hiçbir kanunda yoktur. Bunun neresi bid’at olabilir?

Cemaatle camide namaz k?lmak yaln?z ba??na namaz k?lmaktan daha faziletlidir. Müslümanlar Cuma namazlar? için her Cuma günü, namaz için, zikir için bir araya geliyorlar. Halle?iyorlar. Dertle?iyorlar. Ya hacc, o dünya çap?nda bir olay, bu da ayr? bir husus.

O do?du?u zaman dünya çap?ndaki olaylar?n olmas? biz Müslümanlar? tefekküre sevk etmelidir. Sava gölünün kurumas?, mecusîlerin bin y?ldan beri hiç sönmeden yanan ate?lerinin sönmesi, ?ran hükümdar?n?n saray?ndan on iki sütunun y?k?lmas? ve saray?n batmas? ve di?er olaylar rahmet peygamberinin do?umu an?nda olmu?tur. Kur’an-? Kerim, Peygamberi sevin, itaat edin, Allah da sizi sevsin, günahlar?n?z? affetsin! (Âl-i ?mrân, 3/31) buyuruyor. Peygambere itaat Allah’a itaat oldu?una göre, gerek ayetlerde gerekse hadis-i ?eriflerde anlat?ld??? ölçüde O’nu iyi tan?y?p, sünnetine sar?l?p samimi bir müslüman olmal?y?z. Kendisini sevmeliyiz, çocuklar?m?za da sevdirmeliyiz. Evlad?m?za, e?imize, dostumuza bu sevgi ve ba?l?l??? anlatmal? ve a??lamal?y?z.

Ailemden sonra seni seviyorum.diyen Hz. Ömer’e Sevgin olmad?, yeterli de?il!(Buhârî, Ahkâm/19)diyen Resulullah’? ve bu olay? hat?rlamal?y?z. Kendimizi test edip muhasebemizi yapmal?y?z. “Ben neredeyim, ne durumday?m?” diye kendimize sormal?y?z. “Evlad?n?za benim sevgimi a??lay?n?z.” diye emreden herhalde bunu bo?una söylememi?tir.

K?zlardan veya han?mlardan ba?lar? aç?k olanlar? gördü?ümüzde çok ama çok üzülüyoruz. Ama ba?? kapal? sözde mesture olan k?z çocuklar?n? yolda, izde, sokaklarda, caddelerde veya parklarda elinde sigara üfleye üfleye, lâkayd gezi? tozu?lar?, bizleri birinci husustan kat kat daha fazla üzüyor. Birinin manevî a??rl??? bir kilo ise, di?erininki kilolarca hatta tonlarca bizlere giran/a??r geliyor. Nikâhs?z gayr-i me?ru ya?ay??lar da ayn?d?r. Sadece k?zlar de?il, sünnet-i seniyye icab? sakal? olanlar da ayn? durumdad?rlar. Sakal, örtü, tesettür günaha mâni de?ilse ne anlam? olur? Biri sakal sünneti, di?eri tesettürün farziyeti!

?eriat-? Ahmed-i ?arrâ’y? öyle ya?ayal?m ki, yar?n Rabbimizin huzuruna ç?kmaya yüzümüz olsun. Dünya, imtihan yeri. Ufak tefek s?k?nt?lar, musibetler, belâlar olabilir. ?u anda dünyadaki imtihan?m?z devam ediyor. Dünyadan sonra gözler kapan?nca hesap ba?l?yor. ?lk yer kabir, ahiretin kap?s?.

Sab?rla, namazla Cenâb-? Allah’tan yard?m dileyiniz!(Bakara, 2/153) emrine ne kadar uygun davran???m?z oluyor?

?efaat-i Resulullah hakt?r, mah?erde gerçekle?ecektir. “Ben O’na ne kadar lay???m.” diye her Müslüman kendini günde en az bir defa sorgulamal?d?r. Mah?erde O’na yak?n olma, cennette kom?u olma yollar?n? O bizlere haber vermi?tir. Bana salât u selâm getiriniz, size mukabelede bulunurum. (Ebû Dâvûd, Menâsik/97) Yahut da sâlât u selâm getirmemizi, O’na itaat ve sevgiyi emreden âyetlerin biz neresinde duruyoruz? Ya da tevbe isti?far?m?z, kelime-i tevhidimiz, Cenâb-? Allah’?n (c.c) isimlerini zikir ve tesbih edi?imizde biz kaç?nc? basamaktay?z. Semtimize u?ramad? m?, yoksa s?f?rda m?y?z? Ya da merdiven ba??nda m?, atsam m? atmasam m? diye bekle?mede miyiz? ?eytan ve nefis bizi ne kadar oyalay?p al?koymu?tur!

Yolculuk devam ediyor ahirete do?ru. Öyle bir yolculuk ki bunun geriye dönü?ü yok.

K?ymetli okuyucular?m, gelin sizinle ?öyle bir muhasebe yapal?m. Allah’a ?ükür, az da-çok da olsa ?u kadar müntesiplerimiz var. Bunun haricinde onlarca kat muhiblerimiz de mevcut. Uygulamalar?n? her gün verilen ölçüler ve rakamlar dâhilinde yapanlar?n manevî kazançlar?na bakal?m. Ahd ve vefa gere?i bir mür?ide ba?lanm?? ki?i her gün belli adette tesbihat yaparsa kar??m?za nas?l bir tablo ç?kar:

1.   Tevbe- ?sti?fâr - 100

2.   Salevât-? ?erîfe - 100

3.   Kelime-i Tevhîd - 100

4.   Allah (c.c) / Lafzatullâh - 500

5.   Besmele ile ?hlâs - 100

Burada okuyucular?m?z yormamak için di?erlerini yazmad?m. Yolumuzda bu ilk be? esma, “mübtedîlerin tesbihat ve zikri” olarak taraf?m?zdan isimlendirilmi?tir ve öyle tatbik edilmektedir. Bundan sonra mutasavv?flar?n, sonra da mütekâmillerin zikr ve tesbihat? gelmektedir. Bunun tatbikat?n? burada anlatmayaca??m. Uygulamas? da ayr? bir husustur. Bu tesbihata bir ay devam edildi?i takdirde zikreden zâkir isti?far?, salavât? ve kelime-i tevhîdin her birisini üç biner defa ve lafzatullâh? da on be? bin kere söylemi? oluyor. Yüz defa ihlâs da üç bin defa olaca??na göre al?nacak ecir ve mükâfat, bire on, yetmi?, yedi yüz ve daha da fazla olabilece?i dü?ünülecek olursa var?n gerisini hesap edelim ve hesab? ç?karal?m, bakal?m nas?l bir sonuç ortaya ç?k?yor. Bir senelik has?lat:

3000 x 12  = 36.000

Lafzatullâh = 180.000

E?er bunu ink?ta’s?z (kesintisiz) on sene yapm??sa; 360.000, lafzatullâh ise 1.800.000 etmektedir. Böyle bir ki?i bulu? ça??nda ba?lam??, ölümüne kadar 70, 80, 90 veya daha fazla ömür sürmü?se ona göre hesaplan?nca devasa bir rakam ortaya ç?kacakt?r. Rabbimizin keremi, rahmeti ve ihsan? sonsuzdur. Verdikçe o lütuflara lay?k kullar?na verir. Bunun için O’na bir ad?m gitmek veya yürüyerek gitmeye göre farkl?l?klar olacakt?r. Bu münasebetle, ?u hadis-i ?erifi hat?rlamamak mümkün mü!

Ömrü uzun, ameli güzel olan kul ne güzel kuldur!(Tirmizî, Zühd/21,22; Darimî, Rikak/30; Ahmed b. Hanbel V, 40, 43)

Salavat çok okuyanlara Resulullah’?n müjdesi vard?r.

Di?er tarafta Sülüsü’l-Kur’ân olarak haber verilen ?hlâs Sûresi yüz defa günde okunmakla 33 hatim sevab? olacakt?r.Kur’ân’?n her harfi için on sevap verilirse ve sadece Elif, Lâm, Mîm: Elif’e 40, Lâm’a 30, Mîm’e 30, toplam 100 sevap oldu?una göre hesap ona göre yap?lacak olursa ortaya astronomik rakamlar ç?kar ve bu sadece bir ki?i için veriliyor. Milyon, milyar ki?iler yaparsa hayret verecek hesaplar ortaya ç?kacakt?r.

??te, sizin yan?n?zdakiler tükenir, Allah’?n yan?nda olanlar asla tükenmez, bitmez…

4

05/11/2018 Tasavvuf Peygamber Efendimizin Yolu ve Şeriatın Aynıdır.

4

18/09/2018 ?ahadet ve Namaz

4

09/03/2018 Bir Gün Gelecek?

4

29/10/2017 Tasavvuf yolunu tuttum giderim

4

29/10/2017 Do?ru ve Sa?lam ?tikad

4

17/07/2017 Dua Üzerine

4

23/02/2017 Kandiller ve Hadiselere Bak??

4

23/02/2017 Bütün Müslümanlar, Bütün Maneviyat Erleri, Karde?lerim

4

26/10/2016 Zaman Gelecek ki?

4

25/10/2016 D?YALOG

4

09/03/2016 Emaneti Yüklenmek

4

31/01/2016 Be?eriyetin ?htiyaçlar?; ?lim ve Kur?ân-? Kerîm

4

31/10/2015 Bir Hadîs-i ?erîf Üzerine

4

30/07/2015 ?ehr-i Ramazan

4

28/02/2015 Rab?tan?n Mahiyeti?

4

16/11/2014 Kul Haklar?

4

03/06/2014 Mekke Ve Medine?nin Fazileti

4

09/02/2014 Do?ru Söylediyse Kurtuldu

4

17/09/2013 Biz Neredeyiz?

4

25/05/2013 ?lim Üzerine

4

16/02/2013 Temel ?ki Kaynak

4

03/11/2012 Dinî Hassasiyet

4

11/08/2012 Kur?ân ve Sünnet?te Veli Kavram?

4

11/03/2012 O?ndan Af Dileyiniz!

4

29/12/2011 Zikrullâh?n Feyz ve Bereketleri

4

06/10/2011 Hasb-i Hâl / ?ntibalar?m

4

28/06/2011 Üç Aylar ve Oruç

4

15/04/2011 Kutlu Do?um ve Kaside-i Bür`e

4

26/02/2011 Hayat Veren Davet

4

25/12/2010 Zamân? Durdurun

4

25/12/2010 Mâ ?Adette Lehâ

4

12/10/2010 E?itim ve Ö?retim Y?l? Münasebetiyle

4

08/08/2010 Rahmet ve Ma?firet Ay?

4

22/07/2010 Dört Unsur

4

22/07/2010 Ne Olurdu

4

04/04/2010 Hz. Peygamber\'in Yüksek Ahlâk?
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net