SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Bir Fatih Olarak Yeni Fetihlere Veya 4. Fethe Yelken Açmak
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir MACİT
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Bizler ne kadar bahtiyar insanlar?z ki, Rabbimiz bize ?slam tarihi boyunca pek çok fetih nasip etmi?tir. Peygamber Efendimiz (sav) ile Mekke’nin, ba?ta Hz. Ömer, daha sonra Selahaddin Eyyubî ile Kudüs’ün fethi, Sultan Alparslan ile Anadolu topraklar?n?n kap?lar?n?n aç?lmas? ve Fatih Sultan Mehmet ile ?stanbul’un fethi bunlardan sadece birkaç?d?r.

?slam Tarihi’nde genel hatlar?yla üç ana fetih ak?m?ndan bahsedecek olursak ?öyle ifade edebiliriz:

Birinci ana ak?m fetih: Allah Rasulü öncülü?ünde ba?lam?? ve günde 830 km², on senede ise 3 milyon km² fethedilmi?tir. Daha sonra sahabiler, Hülefa-i Ra?idin döneminde Allah Rasulü’nden devrald?klar? bu miras? 10 milyon km²’ye ula?t?rm??lard?r. Emevilerin sonunda ise Müslümanlar?n bir kolu ?spanya topraklar?ndan Fransa içlerine, bir kolu Hint s?n?rlar?na, bir kolu Maveraünnehir’in do?usuna, di?er bir kolu ise Anadolu içlerine ula?m??t?r.

?kinci ana ak?m fetih: Selçuklular ve Osmanl?lar taraf?ndan üstlenilmi? ve Anadolu, Balkanlar ve Avrupa’n?n içlerine do?ru fetihler gerçekle?tirilmi?tir.

Üçüncü ana ak?m fetih: Mo?ollar?n Müslümanla?mas? ile güney ve güneydo?uya do?ru yürüyü?leri ile gerçekle?tirdikleri fetihlerdir. Bu sayede bugünkü Hindistan, Malay Adalar? (Endonezya, Malezya vs.) ve kuzey bölgeleri ?slamla?m??t?r. Hatta neredeyse bu fetih ak?m? Ruslar?n ?slamla?mas?n? dahi gerçekle?tirecek noktaya ula?m??t?r.

?slam’?n ilk tebli? y?llar?ndan itibaren Sahabe-i Kiram, ?slam’?n tüm insanlara ula?t?r?lmas? (?lây-? Kelimetullah) u?runda dünyan?n dört bir yan?na da??larak öncü bir görev üstlenmi?lerdir. ?stanbul’un manevi fatihi Ebu Eyyub el-Ensari’nin Eyüp’teki kabri, ?üphesiz buna aç?k bir örnektir. Bu yaz?m?zda bizim için anla??lmas? gereken temel husus; fetihlerin sadece maddi boyutu, askeri ve siyasi taraf? de?il, as?l itibariyle onlar?n ruh ve mana taraf?d?r. Burada fethin üç boyutu, üç a?amas? üzerinde duraca??z. Birinci a?ama kalplerin fethi, ikinci a?ama zaman?n fethi, üçüncü a?ama ise mekânlar?n/topraklar?n fethidir.

Kalplerin fethi derken kalbin, Allah ve Rasulü’nün emri do?rultusunda hareket etmesi gerekti?ini kastediyoruz. Çünkü kalp, ?slam ile yo?rulursa bütün organlar ?slam üzerinde hareket eder. Dikkat etmeliyiz ki, insan?n ba?kenti konumunda olan kalp, ?eytan ile en büyük mücadelenin verildi?i aland?r. Aslolan, ba?kent olan kalbimize ?eytan? m?, yoksa Allah ve Rasul’ünün isteklerini mi hükümran k?lma meselesidir. Bu mahiyet itibariyle Hz. Peygamber (sav) “Ey kalpleri eviren ve çeviren Allah’?m. Kalbimi dinin üzerine sabit k?l” (Tirmizî, Da'avât: 135, 3581) diye çokça dua etmi?tir. Kalbin fethedilmesi demek, niçin yarat?ld???n? bilmek, Allah’?n yeryüzündeki kulu oldu?unu idrak etmek,  bo? yere yarat?lmad???n? hissetmek demektir. Yine unutmayal?m ki, kalpler uyanmad?kça bedenler uyurgezerdir. Zira, Hz. Peygamber, Mekke döneminde 13 y?l boyunca sahabenin kalplerini fethetmi?tir. O yüzdendir ki, Ebu Eyyüb el-Ensari 80 küsur ya??nda ?stanbul’a gelmi?, Musab b. Umeyr sahip oldu?u dünya zenginli?ini elinin tersiyle bir kenara iterek Yesrib’e ilk ö?retmen olarak gitmi?, Hz. Ebubekir malvarl???n? ?slam u?runa defalarca harcam??t?r.

Kendini fethetmi? kimse nefsini terbiye etmi? kimsedir. Biz önce kendimizi diriltmeli, sonra da Allah Rasulü gibi çevremizdeki insanlar?n kalplerini diriltme çabas?na girmeliyiz. ??te fethin ikinci a?amas? budur. Yani zaman?n ve insanl???n fethi. Bundan dolay? Musab b. Umeyr, kendi fethini tamamlay?nca zaman?n ve insanl???n fethine ç?km??t?r. Bir sene kald??? Yesrib’de, Ensar ?öhretini kazanarak insanlar?n kalbini fethetmi?tir. Efendimizin, kalplerini fethetti?i insanlar, Musab’?n davetinden sonra topu topu 500 ki?i olarak Medine’ye hicret ettiler. Medine’de 1500 ki?i oldular. Samimiyetle tebli? ve davet çal??mas?n? sürdüren sahabe, daha yar?m as?r geçmeden dönemin iki süper gücü olan Sasani ve Bizans’? dize getirdiler. Bu sayede ?slam’? dünyaya ve zaman?m?za ta??d?lar. Esasen dünya tarihini etkileyen en büyük olaylardan birisi zikretti?imiz birinci ak?m fetihtir. Bu sayede 1000 y?ll?k Pers imparatorlu?u yok olmu?, Bizans kadim havzalardan el etek çekmi?, paganizm tarihe gömülmü?, Zerdü?tlük ortadan kald?r?lm??t?r. Dinler yeniden tarihte etken olmu?tur. Harita yeniden düzenlenmi?tir. Çin bat?ya ilerliyordu, ilerleyi?i durdurulmu? ve bugünkü s?n?rlar?nda kalm??t?r.

Bu mahiyet itibariyle biz de, Allah Rasulü gibi çevremizdeki Ömer’lerin, Musab’lar?n, Eyyüb’lerin elinden tutma ve kendilerinin niçin yarat?ld???n? onlara hat?rlatma seferberli?ine girmeliyiz. Bugün de ihtiyac?m?z olan Kuran? asr?n idrakine söyletecek Musablard?r. ??te onlar? bulmak ve terbiye etmek fethin ikinci a?amas?d?r.

Zaman?n ve insanlar?n kaplerinin fethi tamamland???nda s?ra elbette topraklar?n ve ?ehirlerin fethine gelecektir. “?üphesiz biz sana apaç?k bir fetih verdik” (Fetih Suresi, 48/1) ayeti ile Mekke’nin fethinin müjdelenme zaman?n?n, yukar?da bahsetti?imiz süreçlerden sonra nazil oldu?unu unutmayal?m. Nitekim, kalpler ?slam’a aç?ld?ktan sonra mekanlar?n fethi kolayd?r. O zaman, Yesrib Medine, Kostantiniye ?stanbul olur.

Bugün de insanl???n kendisini diriltecek yeni fetihlere ihtiyac? vard?r. ?üphesiz bu fetih, öncelikle kaplerin ve vicdanlar?n Kuran ile, kalem ve kitap ile bulu?turulmas?ndan geçmektedir. ?uras? muhakkakt?r ki, zafer ve ?ehirlerin fethi bedel ödemeden, mallardan infak yapmadan, canlardan ise vazgeçmeden, yani Alah yolunda cihad etmeden gerçekle?memektedir.

Bugün üzerine silinmez bir ?ekilde vurdu?umuz mühürlerle ?stanbul, Diyarbak?r, ?am, Kahire, Buhara, Semerkant vs. elbette bizim topraklar?m?zd?r. Ancak üzerinde ya?ayanlar?n kaplerinin ?slam ile fetholunup olmad??? hususu meçhuldür. Bu yüzden yeniden yola dü?üp, o Rasulün izlerini takip ederek günümüzün Ömerlerini, Musablar?n?, Ammarlar?n? bulmak ve ellerinden tutmak; Selahaddinlerini, Fatihlerini yeti?tirmek için seferberlik içine girmek zorunday?z. Asla hat?rdan ç?karmayal?m ki, bütün bunlardan sonra Rabbimiz, yeni fetihleri bizlere nasip edecektir. Ve o zaman tarih, dördüncü ak?m fetih erleri aras?nda bizleri yazd??? gibi ?ehirleri aras?nda da Kudüs’ü, ?am’?, Kahire’yi, Bosna’y? elbette yeniden yazacakt?r.

?nsanl?k her zamanki gibi fethi gönüllerinde bir sevda olarak ta??yan ve eyleme dökerek insanl??a yeni imkânlar açan fatih ruhlu yi?itlere ihtiyaç duymaktad?r. Tüm bu aç?klamalardan sonra soruyu yineleyelim: 4. fethe haz?r m?s?n?z?

 

Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir Macit (1)*

 


(1)* Kocaeli Üniversitesi ?lahiyat Fakültesi Siyer ve ?slam Tarihi Ana Bilim Dal? Ö?retim Üyesi [email protected]

4

18/09/2018 Mescid-i Aksâ ve Bizden Bekledikleri

4

09/03/2018 ?nsan Olmam Neyi Gerektirir?

4

29/10/2017 Hicrete Haz?r m?s?n?z?

4

17/07/2017 Bir Fatih Olarak Yeni Fetihlere Veya 4. Fethe Yelken Açmak

4

28/05/2017 Bir Fatih Olarak Yeni Fetihlere Veya 4. Fethe Yelken Açmak

4

14/02/2017 ?ehit ve ?ehitlik Makam?

4

27/10/2016 K?TAP TANITIMI - Ali Ulvi Kurucu ve Hat?ralar?

4

25/10/2016 Bir Üniversite Ö?rencisine Hayat Rehberi

4

09/03/2016 Bir Hadis Ba?lam?nda -Özlenen Toplumsal Ya?am

4

31/01/2016 ?slâm Karde?li?i Ve Ümmet Olma Bilinci

4

31/10/2015 Vak?f ?nsan Olmak

4

30/07/2015 Tâlût K?ssas?ndan Günümüze Yans?yanlar
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net