SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Dua Üzerine
Abdullah DEMİRCİOĞLU
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Ortaya ba?ka bir mesele ç?k?yor. O da “Ben bir Müslüman olarak ayet ve hadislerde geçti?i ?ekliyle asl?ndan (Arapças?ndan) yapam?yorum, ezberleyemiyorum ama (kendi) dilimde dua yapabilir miyim?” diyenler olabilir. “Böyle yapsam olmaz m??” diyenlere cevap olarak deriz ki, tabii ki olabilir.

Din zorluk de?il, kolayl?k dinidir. Yeter ki duada samimi olunsun. Duada günah olan ?eyler istenilmesin. Ama imkân? olanlar da ezberleyip as?llar?yla dua ederlerse aliyyü’l-a‘lâ olur.

Anadolu’da, özellikle e?itim-ö?retimden uzak yerlerde, Afrika’da, Asya’da ve benzeri yerlerde olan Müslümanlar? dü?ünün… Dinin dire?i olan namazda okunmas? farz olan Fâtiha sûresi veya k?sa zammî sûrelerde bile birçok yanl??l?klar yapabilmektedirler. Hele hele kad?nlar daha da mahrumiyet içerisinde bulunuyorlar. Geçim kayg?s?, zulümler, harpler, tabiî âfetler ve belâlar hayat?m?z? altüst ediyor.

Bu münasebetle hadis-i ?eriflerde olan dualardan baz?lar?n? muhterem okurlar?m?z?n istifadelerine sunuyorum.

Bir gün Ebû Bekir es-S?ddîk:

“Ey Allah’?n Rasûlü, bana sabah ak?am söyleyece?im bir dua ö?ret!” diyerek Peygambere müracaatta bulundu. O da ?öyle buyurdu:

“Ey gizli a?ikâr her ?eyi bilen, yerin ve göklerin yarat?c?s? olan, her ?eyin Rabbi ve Meliki bulunan Allah’?m! Ben senden ba?ka hiçbir ilâh olmad???na ?ehadet ederim. Bu iman ve ?ehadetimi vesile yaparak da nefsimin ve ?eytan?n ?errinden sana s???n?r?m ve ayr?ca onun beni ?irke dü?ürmesinden de sana s???n?r?m. Kendi öz varl???ma kar?? veya bir Müslümana kar?? herhangi bir kötülü?ü irtikâb etme durumuna dü?mekten de sana s???n?r?m. Beni bütün bunlardan koru Allah’?m!

Ey Ebû Bekir, i?te sabah ak?am böyle diyerek yüce Allah’a dua ve niyazda bulun. Tam yataca??n zaman da böylece Allah’a yalvar.” (Ebû Dâvûd, 5/310; Tirmizî, 5/467; Müsned, 1/9; Darimî, 2/688)

Muâviye b. Ebî Süfyân’dan rivayet olunmu?tur. O, Rasûlullâh’?n (s.a.s) ?öyle buyurdu?unu nakletmi?tir.

“Kim bu be? kelime ile Allah’a dua ederse, Allah istedi?ini mutlaka o kimseye verir.

Allah’tan ba?ka ilah yoktur ve Allah en yücedir. Allah’tan ba?ka ilah yoktur. Mülk O’nundur. Hamd O’na aittir. O, her ?eye kâdirdir. Allah’tan ba?ka ilah yoktur. Güç ve kuvvet, kudret, her ?ey O’na aittir. O’nun gücünün üzerinde bir güç yoktur. Kuvvet yaln?z Allah’t?r.” (Taberanî bu hadisi el-Avsat adl? eserinde, hasen bir senetle rivayet etmi?tir.)

Kabul edilen duan?n üç özelli?i vard?r.

1. Dua hemen gerçekle?tirilir. Dua sahibi k?sa zamanda murad?na erer.

2. Duan?n kabul edili?i, hemen de?il muktezaya göre tehir edilir.

3. Dua edenin duas? dünyada verilmez; sab?r, tevekkül ve kadere r?za göstermesi gibi sebeplerden ve dini ölçülerden dolay? sevap olarak kendisine ahirette bol bol kar??l?klar verilir.

Bir dördüncü olarak bu üç ?art? ta??mayan dualar olur ki kabul edilmemi?tir.

4

05/11/2018 Tasavvuf Peygamber Efendimizin Yolu ve Şeriatın Aynıdır.

4

18/09/2018 ?ahadet ve Namaz

4

09/03/2018 Bir Gün Gelecek?

4

29/10/2017 Tasavvuf yolunu tuttum giderim

4

29/10/2017 Do?ru ve Sa?lam ?tikad

4

17/07/2017 Dua Üzerine

4

23/02/2017 Kandiller ve Hadiselere Bak??

4

23/02/2017 Bütün Müslümanlar, Bütün Maneviyat Erleri, Karde?lerim

4

26/10/2016 Zaman Gelecek ki?

4

25/10/2016 D?YALOG

4

09/03/2016 Emaneti Yüklenmek

4

31/01/2016 Be?eriyetin ?htiyaçlar?; ?lim ve Kur?ân-? Kerîm

4

31/10/2015 Bir Hadîs-i ?erîf Üzerine

4

30/07/2015 ?ehr-i Ramazan

4

28/02/2015 Rab?tan?n Mahiyeti?

4

16/11/2014 Kul Haklar?

4

03/06/2014 Mekke Ve Medine?nin Fazileti

4

09/02/2014 Do?ru Söylediyse Kurtuldu

4

17/09/2013 Biz Neredeyiz?

4

25/05/2013 ?lim Üzerine

4

16/02/2013 Temel ?ki Kaynak

4

03/11/2012 Dinî Hassasiyet

4

11/08/2012 Kur?ân ve Sünnet?te Veli Kavram?

4

11/03/2012 O?ndan Af Dileyiniz!

4

29/12/2011 Zikrullâh?n Feyz ve Bereketleri

4

06/10/2011 Hasb-i Hâl / ?ntibalar?m

4

28/06/2011 Üç Aylar ve Oruç

4

15/04/2011 Kutlu Do?um ve Kaside-i Bür`e

4

26/02/2011 Hayat Veren Davet

4

25/12/2010 Zamân? Durdurun

4

25/12/2010 Mâ ?Adette Lehâ

4

12/10/2010 E?itim ve Ö?retim Y?l? Münasebetiyle

4

08/08/2010 Rahmet ve Ma?firet Ay?

4

22/07/2010 Dört Unsur

4

22/07/2010 Ne Olurdu

4

04/04/2010 Hz. Peygamber\'in Yüksek Ahlâk?
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net