SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Bir Olay
Dr. Durak PUSMAZ
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Bir gazvede Rasûlullâh (s.a.v.)ile beraberdik. Bir kavme rastlad?k. Rasûlullâh (s.a.v.):

- Bu kavim kimlerdir? buyurdu. Onlar:

- Biz Müslümanlar?z, dediler.

Orada tand?r?n? yakmaya çal??an bir kad?n ve yan?nda bir o?lan çocu?u vard?. Tand?r iyice tutu?up alevleri yükselince kad?n Rasûlullâh´?n (s.a.v.) yan?na geldi ve:

- Sen Allah´?n Rasûlü müsün?” dedi. Rasûlullâh (s.a.v.):

- Evet, dedi. Kad?n:

- Anam babam sana feda olsun, söyle bana. Allah “erhamu´r-râhimîn/merhametlilerin en merhametlisi” de?il midir? dedi. Efendimiz(s.a.v.):

- Evet. O, “erhamu´r-râhimîndir, merhametlilerin en merhametlisidir” buyurdu. Kad?n sormaya devam ederek:

- Allah´?n kullar?na olan merhameti, annenin çocu?una olan merhametinden daha çok de?il midir?” dedi. Efendimiz(s.a.v.):

- Evet, daha çoktur, buyurdu. Kad?n:

- ?üphesiz bir anne çocu?unu ate?e atamaz. Merhametlilerin en merhametlisi olan Allah kullar?ndan bir k?sm?n? nas?l ate?e atar? dedi.

Rasûlullâh (s.a.v.) ba??n? e?erek a?lamaya ba?lad?. Sonra mübarek ba??n? kald?rarak:

- Allah kullar?ndan iman etmemekte ?srar eden, Allah´a kar?? gelmekte direnen ve “La ilâhe illallah/Allah´tan ba?ka hiçbir ilah yoktur.” demekten çekinen kimselerden ba?kas?na azap etmez, buyurdu. (?bn-i Mâce, Zühd, 35/II, 1436)

Evet... Allah´?n rahmeti sonsuzdur, s?n?rs?zd?r. Kullar?na ve bütün yarat?klar?na o sonsuz rahmet ve merhametiyle muamele eder, kullar?n?n da merhametli olmas?n? ister. Beled Sûresi’nin 17-18´inci ayetlerinde ?öyle buyurur:

“Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabr? tavsiye edenlerden, birbirine merhameti tavsiye edenlerden olanlar var ya, i?te onlar ahiret mutlulu?una erenlerdir.”

Peygamber Efendimiz de hadis-i ?eriflerinde ?öyle buyurmu?tur:

“Sizler yerde olanlara merhamet edin ki gökte olanlar da size merhamet etsin.” (Tirmizî, Birr, 16)

“?nsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez.” (Tirmizî, Birr, 16)

“Merhamet, yani ac?ma duygusu ancak bedbaht olanlardan al?n?r.” (Tirmizî, Birr, 16)

“Siz ba?kalar?na merhamet ediniz, ac?y?n?z ki size de merhamet edilsin.” (Aclûni, Ke?fü´l hafa, I, 110)

Maraz, hastal?k demektir. Bir atasözümüzde: “Merhametten maraz do?ar.” denilmi?tir. Merhamet genel olarak iyidir. ?nsan, kendisine kar?? suç i?leyenleri merhametinden dolay? affedebilir, ama topluma kar?? suç i?leyenlere merhametle yakla?mak kötü sonuçlar do?urur. ??te yukar?daki atasözümüzde bu husus vurgulanmaktad?r.

Yüce Rabbimiz bir ayet-i kerimede:

“Azab?m var ya, diledi?im kimseyi ona u?rat?r?m. Rahmetim ise her ?eyi ku?atm??t?r.” (A‘raf, 7/156) buyurmaktad?r.

Yine Kur’ân-? Kerim’de meleklerin, tövbe edip Allah´?n dinine uyanlara ?öyle dua ettiklerini ö?reniyoruz:

“Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her ?eyi ku?atm??t?r. O halde tövbe edenleri ve senin yoluna uyanlar? ba???la ve onlar? cehennem azab?ndan koru.” (Mü´min, 40/7)

Peygamber Efendimiz de bir kutsi hadiste Allah Teâlâ’n?n ?öyle buyurdu?unu söylemi?tir:

“?üphe yok ki ben Allah´?m. Benden ba?ka hakiki ma‘bûd yoktur. Rahmetim gazab?m? geçmi?tir.”

“Allah´tan ba?ka ilah yoktur, Muhammed de Allah´?n Resulüdür” diye ?ehadette bulunan kimse cennete girecektir.” (H. Hüsnü Erdem, ?lahi Hadisler, s.10)

Di?er bir kudsî hadiste de:

“Rahmetim gazab?ma üstün geldi.” (Buhari, Bed´ü’l-halk, 1; Tecrid-i Sarih Tercemesi, II, 6) buyrulmaktad?r.

Bütün bunlardan anla??lmaktad?r ki ?slâm dini rahmet ve merhamet dinidir. Yüce Allah da sonsuz rahmet ve merhamet sahibidir. Kur´ân-? Kerim´de Allah´?n rahmet ve merhametini ifade eden pek çok ayet-i kerime vard?r. Öyle ki Kur’ân´da 321 yerde “rahmet” kökünden türeyen kelime geçmektedir.

Cenab-? Allah kalplerimizden merhameti almas?n ve bizlere rahmeti ile muamelede bulunsun.

4

18/09/2018 Dualar?m?z Kabul Olmuyor mu?

4

09/03/2018 Mü?min E?ini ?ncitmez

4

29/10/2017 Hassas Bir Ortam

4

17/07/2017 Bir Olay

4

23/02/2017 Allah Sevgisi

4

09/03/2016 Ki?i Noksan?n? Bilmek Gibi ?rfan Olmaz

4

27/02/2015 Hayra Anahtar, ?erre Kilit Olabilmek

4

03/06/2014 Bir Kez Gönül Y?kt?n ?se

4

26/02/2011 Kalbin Ar?-Duruluk K?vam?, ?hlâs

4

25/12/2010 Allah??n R?zas?

4

12/10/2010 Allah Bes Bâkî Heves

4

22/07/2010 Namazda Hu?û
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net