SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Ça??n Hastal??? Depresyon ve Sars?lmayan Bir ?man
Ayşe DEMİRCİOĞLU
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Çareyi hekimlerde arayan hastalar, bir antidepresan ile hayata devam ediyorlar. Fakat antidepresan da çare de?il, ba??ml?l?k yap?yor ve bir sürü yan etkileri var. Ayr?ca b?rak?ld??? takdirde, hasta bo?lu?a dü?üyor ve intihara te?ebbüs edebiliyor.

Eskiden depresyon mu vard?” denilir. Bilemiyoruz, belki de… Ça??m?z?n manevi hastal???n?n ad?n? depresyon koymu?lar. Bu hastal?k insan? hayattan kopar?yor, ümitsizli?e sürüklüyor, bir felakete ça??r?yor. Sürekli üzgün hissetmek, hayattan zevk alamamak insan?n ruh halini alt-üst ediyor. “Ate? dü?tü?ü yeri yakar” derler ya, bu “hastal?k ate?i” de böyle bir ?ey. Ya?ayan bilir ve hastan?n halinden ancak hasta anlar. Haydi, bu ate?i birlikte söndürelim. ?man?m?z? bir güzel tazeleyelim. ?man ne güzel bir nimettir, görelim.

Bu dünya hayat? bir imtihan yeri, imtihan? kazanan cennetle ödüllendiriliyor. Kur’ân’? Kerim’de birçok ayet “Hüve’t-tevvâbu’r-Rahîm” ile bitiyor, yani “O tevbeleri çokça kabul edendir.” Allahu Teâlâ bizi bizden daha iyi biliyor, biz günah i?lemeye meyilli yarat?ld?k. E?er ki günah i?lememek için yarat?lm?? olsayd?k bu imtihan dünyas?n?n bir anlam? kalmazd? veya Allah dileseydi hepimizi melek olarak yarat?rd? o zaman kulluk nedir bilmezdik. Fakat öyle de?il, Allah bizi yaratt?, O’na kul olmak için, iman edip salih ameller i?leyip HUZUR bulmak için.

Cenneti kazanmak zor de?il, uyman gereken kurallara uyarsan, cennete buyur edilirsin. O yüzden insano?lu ?eytan?n f?s?ldamalar?na kulak asmamal?. Sinsice yakla??yor yan?na ve diyor ki “Sen zaten günahkârs?n, Allah seni affetmez!” Sonra huzurunu bozuyor. Dü?man?m?z ya, dü?manl?k edip duruyor. Hat?rla ey kul, Allah seni yoktan var etti, samimi gönülle tevbe edersen Allah senin günahlar?n? mutlaka affeder. T?pk? bir alacakl?n?n borçlu olana yapt??? jest gibi, borçlar?n? bir anda siler.

Evet, Allah buna hiç ?üphesiz kâdirdir. O tevbeleri çokça kabul edendir. Sanki Yüce Rabbimiz bize her f?rsatta “kulum üzülme” diyerek bizi zorla cennete götürüyor da biz de sanki inad?na gitmek istemiyoruz. ?eytan ise bunu f?rsat bilip sürekli f?s?ld?yor da f?s?ld?yor. Ya yapt???m?z hay?r i?lerinde niyetimizi bozuyor, ya sevdiklerimizle aram?z?. Parma?? oldu?u bir i? vard?r mutlaka. Eûzü besmele çekip ilk ba?ta onun sinsice planlar?ndan ve vesveselerinden âlemlerin Rabbi olan Allah’a s???nal?m. S???nal?m da ?eytan?n elini, kolunu baca??n? k?ral?m.

Bu yaz?m? okuyup anlayabiliyorsan, Türkçe biliyorsun veya Türk´sün. Ekseriyetle de, Türk isen Müslümans?n. Müslümansan, enderlerdensin. Be? vakit ezan okunan bir ülkede ya??yorsan, güzelli?in tam ortas?ndas?n. Gayri müslim bir devlette ya?ayanlar bilirler nedir onca Hristiyan, Musevi, ateist aras?nda dimdik Müslüman kalabilmek! Ac?n?lacak durumdalar, çünkü ?slamiyet’ten, o sars?lmaz imandan habersizler...

Kurtulu? ?slam’dad?r. ?slam, Allah’?n buyruklar?na iman etmektir. ?man ne müthi? bir nimettir. Fark?nda m?y?z acaba? ?man, Allah’?n birli?ine inanmakt?r, O’na dayanmakt?r, O’na müracaat etmektir, O’ndan yard?m dilemektir. ?man? olmayan bir kimse hangi aciz kraldan, hangi çaresiz patrondan medet umar? Bir Müslüman, sebeplere riayet etmeli ve “el-hamdulillah iman nimetini tatt?m, benim dayana??m ALLAH´t?r” demeli...

 ?man?m?z olmasa, Rabbimiz olmasa, biz ne yapard?k? el-Hamdulillahi âlâ ni‘meti’l-?slâm.

Rabbimiz bizi onca kâfir içinden seçip Müslüman olarak yaratt?. Yaratmayabilirdi de. Bu iman nimeti için ne kadar ?ükretsek azd?r. Hiç ?ükrediyor muyuz acaba?

“?man ahir zamanda elde tutulan kor gibidir.”hadis-i ?erifini çokça dü?ünmemiz gerekiyor. Müslüman olarak güzel ya?ay?p, ?slamiyet´i güzel temsil etmeliyiz. Bu sayede gayri müslimlere güzel örnek olup, onlar?n hidayetine vesile olabiliriz.

Peygamberimiz Hayber Gazvesi günü sanca?? Hz. Ali Efendimize teslim ederken buyurdu ki: “Tâ Hayberlilerin sahas?na ininceye kadar onlar?n üzere sükûnetle yürü! Sonra onlar? ?slam’a girmeye davet et! Ve onlara, ?slam’da üzerlerine vacib olacak Allah’?n haklar?n? haber ver! Allah’a yemin ederim ki, senin sayende Allah’?n bir tek ki?iye hidayet vermesi senin için, k?rm?z? tüylü develerin olmas?ndan daha hay?rl?d?r.” (Buhari 7/3468, Müslim 2406/34)

Rabbim güzel ya?ay?p, ba?kalar?n?n hidayetine vesile olanlardan eylesin bizleri.

?man varsa her ?ey vard?r. Ama tek ba??na iman yetmiyor, amel etmek gerekiyor. Amel etmeyenin durumu t?pk? bir lokman?n a?z?nda gevelenip durdu?u gibi bo?azda tak?l?r, a?a??ya inmez, inemez. Yüce Rabbimizin bizden istedi?i bir kaç ?ey var: Ba?ta namaz k?lmak. Allah diyor ki: Kulum bana ibadet et, hem bu dünyada rahat et hem de ahirette…

Allah’?n bizim O’na ibadet etmesine –hâ?â- hiç ihtiyac? yoktur. Ruhumuzun buna ihtiyac? vard?r, her gün be? kez O’nun huzurunda durup, o ba?? secdeye “dank” edercesine koymaya bizim ihtiyac?m?z var. Çünkü Rabbimiz bizi o biçimde yaratm??. Hem o lezzet nas?ld?r? Tarif edilmez, edilemez. Kalbin h?zl? at???, ruhun bamba?ka âlemlere göç edi?i. Ya?ayan anlar dedik ya, gerçekten de namaz k?lmayan namaz k?lan?n halinden hiç anlamaz. ?air demi? ki:

Bir ad?m kald?, bir ad?m da ne?

Cennet, aln?n? koydu?un secdede.

Dünyadaki cenneti tatmak m? istiyorsun?  Koy aln?n? secdeye…

Allah’?n emirlerini yerine getiriyor muyuz? ?n?allah getiriyoruz. Bu dünya imtihan yeri dedik ya… Allah’a kul oluruz, s?k?nt?lara sabrederiz sonra geçer gider 60-70 y?ll?k bir hayat. Sonras?nda ebedî bir âlemde hayal edemeyece?imiz güzellikleri tadar?z in?allah.  S?k?nt?lar, hayat?n tad? tuzu, s?k?nt?lar olmasa, rahatl??? bilemeyiz. Z?tl?klar?n yarat?lmas?ndaki hikmet budur.  Diyelim ba??na bir musibet geldi, sabret! Çünkü nas?l ki bu s?k?nt? ba??na geldiyse, geldi?i gibide gider. Hem Allah buyurmuyor mu Allah kimseyi gücünün yetti?inden ba?kas? ile mükellef k?lmaz. (Bakara, 2/286)

Peygamber Efendimizin sab?r tarifi ise ?öyledir: Sab?r musibet ân?ndad?r. Bu musibet ân? da “bir ân”d?r. Bir an gelir, o andan sonraki anlardaki üzüntü de azal?r. Yava? yava? azal?r, sonrada çekip gider. Bize dü?en görev sabretmektir ve Allah’a yönelmektir. Bu ya?ad???m?z s?k?nt?n?n hikmetini bilemeyiz, ?er gibi görünen olaylarda kim bilir ne hay?rlar sakl?d?r...

Aciz bir kul olarak söylememiz gereken: “Tevekkeltü ‘alallâh…”

Yani ben yapmam gerekeni yapt?m, ben ne kadar Allah’? göremesem de, O beni görüyor ve biliyor. A?z?mdan ç?kan samimi bir “hasbünallahü ve ni‘me’l-vekil” omuzlar?mdaki o “a??r yükü” bir anda üzerimden kald?r?r.

“Hasbünallahü ve ni‘me’l-vekil”deriz, çünkü O (c.c), vekil olarak yeter, çünkü O (c.c), dost olarak yeter.

Allah’tan ba?ka kimimiz var bizim?

Bu yaz?m? az ve öz bir duayla noktalamak istiyorum.

Yüce Mevlam?z depresyona girmi? olan hastalar?m?za ?ifa versin.

Ümmet-i Muhammed’in de maddi-manevi hastal?klar?na deva olacak manevi hekimler göndersin.

Âmin.

4

18/09/2018 Her An Gidecek Gibi Ya?amak?

4

09/03/2018 Gülmek, Bir Nimet

4

29/10/2017 Hz. Yusuf (a.s) Gibi Olabilmek...

4

17/07/2017 Ça??n Hastal??? Depresyon ve Sars?lmayan Bir ?man

4

21/02/2017 Ey Müzzemmil!

4

25/10/2016 Rabbim, Bunu Bo? Yere Yaratmad?n...

4

09/03/2016 Her An Gidecek Gibi Ya?amak?

4

31/01/2016 Duymak ve Dinlemek?

4

30/07/2015 ??nsanlara Güzel Ahlak?n Gere?ine Göre Davran!? (Hadis-i ?erif)

4

26/02/2015 Nasihatler; Bo? Ver!
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net