SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Â??k Molla Rahim (ks)
Yalçın ALBAYRAK
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Daha çocuk ya??nda medreseye gitmek isteyen Â??k Molla Rahim, medreseye gönderilmi? ve çok uzun y?llar medresede e?itim görmü?tür. Medrese e?itimi boyunca Osmanl? harfleri ile e?itim alm?? olan Â??k Molla Rahim, tüm hayat? boyunca da Osmanl? harflerini kullanm??, Latin harflerini kullanmay? tercih etmemi?tir. K?rk ya??na kadar zaman?n?n ço?unu ibadetle geçiren Â??k Molla Rahim, 7 defa Haç ziyaretinde bulunmu? ve kendini Allah(cc) yoluna adam??t?r. Hayat? boyunca dört kere evlenmi? olup toplam 16 çocu?u olmu?tur. 24 Ocak1980 y?l?nda Konya’da vefat etmi?tir. Yine Konya’n?n Yunak mezarl???na defnedilmi?tir.

Gördü?ü bir rüyadan sonra yedi ciltten olu?an ilk kitab?n? yazmaya ba?lam??t?r.

Co?kun ?iir, Yeni Mevlit, Hz. Yusuf, Di?er Mevlit, Hac Rehberi, ?r?adü’l-Gafilin, Abdulkadir Geylani, Din Y?ld?z?isimlerinde toplam sekiz eseri bulunmaktad?r.

 

Gördü?ü Rüya

Â??k Molla Rahim k?rk ya??nda iken Hz. Peygamberimizi(sav) rüyas?nda görür. Bu rüya onu çok derinden etkiler ve büyük bir ilham kayna?? olur. Bu rüyadan sonra içinde derinden bir uyan?? olur. Adeta yeniden do?ar. Bu güne kadar ya?amad??? bu olay sonras?nda Molla Rahim etraf?na Allah a?k?n? ve onun yolunun güzelliklerini, Peygamber Efendimizin(sav) sünneti seniyesini, ?slam´? ya?aman?n getirdi?i derun güzellikleri anlatan ne?riyatlarda bulunur.

Rüyadan sonra kalp aynas?nda farkl? bir ne?v ü nema bulur. ?çinden gelen co?kuyu ve heyecan? dizelere döker. Yazd?klar? ile tasavvufun, Allah(cc) a?k?n?n ve gerçek güzelliklerin neler oldu?unu birer inci tanesi gibi dizelerine dizer.

Dikkatli ve kalbi hislerle bezenip, içten gelen bir i?tiyak ve sa?lam rab?ta ile okunan ?iirleri adeta okuyucular?na birer feyz kayna?? haline gelmektedir.

Yunus Emre’nin(ks) dedi?i;

 Okumaktan murad, ki?i kendin bilmektir,

  Sen kendini bilmezsen, bu nice okumakt?r.

sözünü adeta perçinlemi?, kalplere adeta nak?? gibi i?lemi?tir. O gece ya?ad?klar?n? anlatan ?iirini sizlerle payla??yoruz. Mevlam cümlemizi hisseyâb eyleye.

 

 

Murad?m verdi Allah

Gördüm ben Rasulullah

Yalan de?il bu Vallah

Dü?te elhamdülillah

 

Bize gelen o bakt?m

Bildim aya?a kalkt?m

Ku? olup uçacakt?m

A?ktan elhamdülillah

 

Gelmi?ti Saat üçe

Okutturdu o gece

Kendisi oldu hoca

Bana elhamdülillah

 

Üst taraf?ma geçti

Önüme Kur-an açt?

Nurdan gözüm kama?t?

Gördüm elhamdülillah

 

Kur-an hep altun yaz?

Harfleri ye?il baz?

Sar? idi biraz?

Rengi elhamdülillah

 

Dikti bana gözün

Dedi bir kitap yaz?n

Tesirli olur sözün

Dedi elhamdülillah

 

Çal?? hemen k?? ve yaz

Vars?n ilmin olsun az

Yard?m ederiz sen yaz

Böyle elhamdülillah

 

Kula??m böyle duydu

Kitaba tesir koydu

Sözlerim ?er'a uydu

Uydu elhamdülillah

 

Hala geçer gözümden

Sakal siyah üzümden

Yalan yoktur sözümden

Zerre elhamdülilllah

 

Münkir bana hiç k?zma

Kusurlar?m? yazma

Deme bu sözler düzme

De?il elhamdülilllah

 

Elli yedi bak ya??m

A?z?mda dü?tü di?im

Yalan demem karde?im

Asla elhamdülillah

 

Kâh a?lar kâh gülerim

Gözya??m? silerim

Koyun gibi melerim

Gece elhamdülillah

 

Dervi?ler arkada??m

Görsem akar gözya??m

Sanki ana bir karda??m

Sevgim elhamdülillah

 

Elli yedi hem ya??m

Zikir daim cümbü?üm

Çok lezzetli bu i?im

Baldan elhamdülillah

 

Münkir deme bu bo?tur

?u gördü?ün ne ho?tur

Bu ne güzel bir dü?tür

Sonsuz elhamdülillah

4

18/09/2018 Allah (c.c) Dostlar?n?n Duas?

4

09/03/2018 Toplanmak ?çin Da??lmak Laz?m!

4

29/10/2017 Tasavvuf Okullar?

4

17/07/2017 Â??k Molla Rahim (ks)

4

21/02/2017 Aman Allah??m Aman, Zaman Âhir Zaman!

4

09/03/2016 Ç?kar Postu Aradan, Kals?n Seni Yaradan!

4

31/01/2016 Tohumu Ektik, Ç?kmazsa Toprak Utans?n!

4

31/10/2015 Manevi Yol Göstericiler, Gece Çakan ?im?ekler Gibidir
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net