SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Cenâb-? Allah?? Sesli/Cehrî Zikir - 6
Zül-Cenâheyn
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

On Üçüncü Hadîs

?bn-i Cerîr tefsirinde, ?bn-i Abbas’tan (r.a) Cenâb-? Allah’?n ?u sözü hakk?nda ?öyle dedi?ini tahrîc etmi?tir.

“Onlar?n üzerine ne gök a?lad?, ne de yer. Onlar, ne de azap bak?m?ndan geciktirildiler.” (Duhân Sûresi, 29)

“Mü’min öldü?ü zaman üzerinde namaz k?ld??? ve Cenâb-? Allah’? (c.c) zikretti?i yer a?lar” buyurdu.

?bn-i Ebi’d-Dünyâ, Ubeyde’den tahrîc etmi?tir:

“Mü’min öldü?ü zaman üzerinde namaz k?ld??? ve zikir yapt??? yerler birbirlerine (haber vererek) seslenirler.”

?bn-i Ebi’l-Leylâ, Ubeyde’den tahrîc etmi?tir:

“Mü’min öldü?ü zaman yeryüzünün k?talar?, ‘Allah’?n kulu, mü’min ölmü?tür’ diye birbirlerine nida ederler. Bunun üzerine yer ve gök onun ölümüne a?larlar. Rahman olan Allah (c.c): ‘Kulumun üzerine sizi a?latan nedir?’ buyurur. Yer ve gök: ‘Ya Rabbi! Bast??? hiçbir yer yoktur ki o, seni anm?? olmas?n’ derler.”

Bu sebeptendir ki, yerin ve da?lar?n (zikredenin zikredi?ini i?iterek ?ahit olu?u) ancak cehrî yap?lan zikirlerde mümkün olur.

?zah?

Hadîs-i ?erîfte, ölen bir mü’minin üzerine Allah’? (c.c) zikretti?i yerin, namaz k?ld??? mekân?n a?lamas? akla uzak gelmesin. Cenâb-? Allah, her ?eye kâdirdir. Mucize olarak Rasûlü’nün elinden sular f??k?rtm??t?. Keramet olarak, sevdi?i kullar? üzerine topra??n a?lamas?n? da mümkün k?lar. Sahih-i Buharî’de mervî bir hadîs-i ?erîf vard?r ki, hurma kütü?ü Rasûlullâh’tan ayr?l??a tahammül edemeyip a?lam??t?r. (Tecrîd-i Sarîh, III, 75)

Kâinatta her ?ey Cenâb-? Allah’? tesbih eder, fakat insanlar?n ço?u onlar?n tesbih edi?lerini anlayamazlar. Ebû Dâvûd’da ?u hadîs-i ?erîf, Ebû Velid’den (r.a) rivayet edilmi?tir. Ebû Velid diyor ki:

“?bn-i Ömer’e mescitte olan ta?lardan sordum, o da ?öyle buyurdu: ‘Bir gece ya?mur ya?m??, yerler ?slanm??t?. Ki?i elbisesine çak?l ta?lar? dolduruyor, alt?na seriyordu. Rasûlullâh Efendimiz namaz? bitirince, ‘Bu ne güzeldir!’ buyurdular.” (Ebû Dâvûd, Salât/15)

Bu bâbta yukar?daki hadîsi biraz daha açan ?u hadîs-i ?erîf Ebû Salih’ten gelmi?tir.

“Deniliyor ki; ki?i mescitten ta?? ç?kard??? zaman ta?, o ki?iye kendisini mescitten ç?kartmamas? için yemin verdiriyor, tekrar mescide iade edilmesini istiyordu.” (Ebû Dâvûd, I, 125)

 

On Dördüncü Hadîs

el-Bezzâz’dan, el-Beyhakî sahih bir senetle ?bn-i Abbas’tan (r.a) ?öyle dedi?ini tahrîc etmi?tir. Rasûlullâh (s.a.s) buyurdular ki:

“Cenâb-? Allah (c.c) sübhânehû, hadîs-i kudsîsinde: ‘Kulum beni kimsenin olmad??? bir yerde zikrederse, ben de onu öylece zikrederim; e?er kulum beni bir toplulukta zikrederse, ben de onu o topluluktan daha hay?rl? olan bir toplulukta zikrederim’ buyurdular.” (Buhârî, Tevhîd/50; Müslim, Zikr/2; Tirmizî, Daavât/142)

 

On Be?inci Hadîs

el-Beyhakî, Zeyd b. Eslem’in ?öyle dedi?ini tahrîc etmi?tir. ?bnu’l-Evdâ (r.a) diyor ki:

“Bir gece Rasûlullâh (s.a.s) ile beraber ç?km??t?m. Mescitte sesini yükselten bir ki?iye u?rad?. ‘Ya Rasûlullâh! Belki de bir mürâî/gösteri?çidir’ dedim.

‘O, mürâî de?il belki evvâh/çok inleyen biridir’ buyurdular.”

el-Beyhakî; Ukbe b. ‘Âmir’den (r.a), Rasûlullâh’?n (s.a.s) ?öyle buyurdu?unu rivayet etmi?tir.

“O zata çok inledi?inden dolay? ‘zü’l-behâzin’ deniliyordu. Bu inleme hali onda Allah’? zikir halinde oluyordu.”

el-Beyhakî, Cabir b. Abdullah’tan (r.a) tahrîc etmi?tir.

“Bir zat, zikir an?nda sesini yükseltiyordu. Di?er bir ki?i:

‘?u adam ke?ke sesini k?ssayd?’ dedi. Rasûlullâh (s.a.s) da:

‘O evvâht?r’ buyurdular.”

Evvâh ne demektir? Hüznü, ah ah demesi çok olan kimseye ‘evvâh’ denilir. Herhangi bir söz ki, onun manas?ndan hüzün, elem ve üzüntü anla??l?yor, buna da ‘teevvüh’ denilir. Allah korkusu inleyi?inden anla??lan her ki?iye ‘evvâh’ denilmektedir. Nitekim:

“Muhakkak ?brahim yumu?ak huylu, o çok inleyip Rabbine dönen, inâbe edendir.” (Hûd Sûresi, 75)

Peygamberimiz (s.a.s) de dua ederlerken ?öyle buyururlard?:

“Ya Rabbi! Beni sana kar?? hu?û eden, çok a?layan, dua eden, sana dönenlerden eyle.” (?bnü’l-Esîr, en-Nihâye, I, 82)

 

On Alt?nc? Hadîs

el-Hakîm, Seddad b. Evs’den (r.a) tahrîc etmi?tir ki:

“Biz, Rasûlullâh’?n (s.a.s) yan?nda bulunuyorken birdenbire:

‘Ellerinizi kald?r?n?z ve Lâilâhe illallâh deyiniz!’ buyurdu. Biz de öyle yapt?k. Bunu takiben Rasûlullâh (s.a.s) ?öyle buyurdular:

‘Allah’?m! Beni bu kelime ile gönderdin, bana onu emrettin ve o kelime ile bana hayr? vaat ettin. Sen vaadinden asla hulf etmezsin.’ Sonra:

‘Ma?firet olundunuz, müjdeler olsun’ buyurdular.’ ” (?bn Hanbel, IV, 124)

 

On Yedinci Hadîs

el-Bezzâz, Enes’ten (r.a) tahrîc etmi?tir ki; Rasûlullâh (s.a.s) ?öyle buyurdular:

“Cenâb-? Allah’?n (c.c) yeryüzünde zikir halkalar?n? arayan seyyâh/gezici melekleri vard?r. Onlar?n yanlar?na gittikleri zaman kanatlar?n? üzerlerine gererler. Cenâb-? Allah buyurur ki:

‘Rahmetimle onlar? örtünüz, onlar öyle oturmu? bir topluluktur ki, onlarla dü?üp kalkan bile cehennemlik olmaz!’ ” (Buhâri, Daavât/66, Müslim, Zikr/25; Tirmizî, Daavât/140)

 

On Sekizinci Hadîs

et-Taberânî ve ?bn-i Cerîr, Abdurrahman b. Sehl b. Huneyk’ten tahrîc etmi?lerdir. Mu?ârun ileyh ?öyle buyurmu?lard?r:

“Biz, Rasûlullâh’? (s.a.s) bir k?s?m insanlarla oturur bir halde Kehf sûresinin 28. âyetinde b?rakm??t?k. O da onlar? (insanlar?) aramaya ç?km??t?. Onlardan Cenâb-? Allah’? (c.c) zikreden, saçlar? da??n?k, üstleri ç?plak, tek bir örtü içerisinde bir k?sm?n? buldu. Onlar? görünce yanlar?na oturdu ve buyurdu ki:

‘Ümmetimin içinde bana emredildi?i üzere nefsine sabretmeyi al??t?ran Cenâb-? Allah’a (c.c) hamdolsun.’ ” (Taberânî ve ?bn Cerîr rivayet etmi?lerdir.)

 

On Dokuzuncu Hadîs

el-?mâm Ahmed, Kitâbu’z-Zühd bölümünde Sabit’ten tahrîc etmi?tir.

Hz. Selman (r.a), Allah’? (c.c) zikreden bir cemaat hakk?nda demi?tir ki:

“Rasûlullâh (s.a.s) o cemaate u?ram??, onlar da zikri b?rakm??lard?. Rasûlullâh buyurdu ki: ‘Az önce üzerinize inen bir rahmeti gördüm, o rahmette sizinle ortak olmay? istedim.’ Sonra buyurdu ki:

‘Ümmetimden emrolundu?um üzere nefsimi onlarla olmaya sabretmek üzere yaratan Cenâb-? Allah’a hamdolsun.’

 

Yirminci Hadîs

el-?sbehânî, Ter?îb’inde Ebû Zerr b. Ak?llî’den (r.a) Rasûlullâh’?n (s.a.s) ?öyle buyurdu?unu tahrîc etmi?lerdir.

“Rasûlullâh (s.a.s), Ebû Zerr b. Ak?liyy’e demi?tir ki: ‘Sana dünya ve hay?rlar?na kendisiyle nail olaca??n bir i?i yapmana öncülük edeyim mi?’ O da: ‘Evet, et ya Rasûlullâh’ deyince, ‘Sen zikir meclislerine devam et, yaln?z kal?nca da dilini Hz. Allah’?n zikriyle hareket ettir’ buyurdular.”

 

Yirmi Birinci Hadîs

?bnu Ebi’d-Dünyâ, Beyhakî ve ?sbehânî, Hz. Enes’ten (r.a) ?öyle dedi?ini tahrîc etmi?lerdir.

“Rasûlullâh (s.a.s): ‘Benim, sabah namaz?ndan sonra güne? do?uncaya kadar Allah’? zikreden bir kavimle oturmam, güne?in üzerime do?du?u ?eylerden bana daha sevimlidir. Yine benim, ikindi namaz?ndan sonra güne?in bat???na kadar Cenâb-? Allah’? zikreden bir kavimle oturup zikretmem, dünyada ve dünyan?n içinde bulunan her ?eyden bana daha hay?rl?d?r’ buyurdular.”

4

18/09/2018 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar ? 3

4

18/09/2018 Kadiri Mar??

4

09/03/2018 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar ? 2

4

09/03/2018 Zikir; ?badet ve Taatin Özüdür, ?li?idir

4

09/03/2018 Nasihatim Var

4

29/10/2017 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar - 1

4

17/07/2017 Cenâb-? Allah?? Sesli/Cehrî Zikir - 6

4

17/07/2017 Nas?l Ya?arsan

4

25/10/2016 Bir Nasihat; Temiz Ol, Temiz Öl!

4

25/10/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir (Cehrî Zikir) ? 5

4

09/03/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir (Cehrî Zikir) ? 4

4

31/01/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir - 3 (Cehri Zikir)

4

31/01/2016 Gel Seninle Dost Olal?m!

4

26/10/2015 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir - 2 (Cehri Zikir)

4

31/07/2015 CENÂB-I ALLAH?I SESL? Z?K?R- 1- (CEHR? Z?K?R)

4

30/07/2015 DAVET

4

27/02/2015 Seher Vakti Gördüklerim

4

06/11/2014 Rabbime Yalvard?m

4

03/06/2014 Ölüm Ötesi

4

08/02/2014 Mevlânâ ve Müsamaha

4

08/02/2014 Allah?? Zikredelim

4

17/09/2013 Hayata Bak??

4

17/09/2013 Cenâb-? Allah, Sekîneyi Müminlerin Kalplerine ?ndirdi

4

18/07/2013 Rahmet ve Merhamet Ay?

4

25/05/2013 Fikir Ya?muru

4

16/02/2013 Yâ Resûlallah

4

16/02/2013 Mevlid Kandili

4

03/11/2012 K?rk Ya??n Dü?ündürdükleri

4

03/11/2012 Ey Allah??m

4

11/08/2012 Sana S???n?r?m

4

11/08/2012 Tayy-i Zamân, Tayy-i Mekân

4

11/03/2012 Ak?emseddin

4

11/03/2012 Ölüm An?n?n Deh?eti

4

29/12/2011 Zelzeleye Çare Bulundu (mu?)

4

29/12/2011 EY RABB?M! SANK? BEN ?BRAH?M??M

4

05/10/2011 Bayram Gününde Hasret

4

05/10/2011 Kur?ân-? Kerîm ve ?lim

4

28/06/2011 Tokyo?da Deprem

4

28/06/2011 Zikrullâh??n Bereket Ve Üstünlü?ü

4

15/04/2011 ?brahim Gibi

4

26/02/2011 Topra??n (Anan?n) Dilinden

4

26/02/2011 Zikir ve Sohbet Meclisleri

4

25/12/2010 Ledünnî ?lim

4

12/10/2010 Ne Olurdu

4

12/10/2010 Mehdî Hakk?nda

4

08/08/2010 Mah?er Yolu Tutacaks?n

4

08/08/2010 Muhâsebe

4

22/07/2010 Üç Aylar?n Manevi ?klimine Do?ru

4

06/04/2010 Tasavvuf

4

31/03/2010 Sünnetin Önemi
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net