SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Geçmi?ten, Günümüze ve Yar?nlara Hay?r Yar??? Devam Ediyor
Zakir
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Bu ba?lamda düzenli aral?klara ç?kan ve bir Kültür, Edebiyat ve Tasavvuf dergisi olan ZUHÛR Dergisi ve uzant?s? zuhurdergisi.com sitesi ücretsiz olarak okurlar?yla bulu?maktad?r. Yazarlar?m?z aras?nda Avrupa ?slam Fakültesi Rektörü Abdullah Demircio?lu, Prof. Dr. Mustafa Kara,  Prof. Dr. Mustafa Tahral?, Prof. Dr. Süleyman Uluda?, Prof. Dr. Hüseyin Algül, Müfid Yüksel, Mustafa Özdamar… gibi yetkili ve mâhir kalemler kâindir.

?stanbul-Üsküdar merkezli çal??malar?n? sürdüren ve çe?itli illerde ?ubeleri bulunan Yedi Kubbe E?itim Kültür ve Yard?mla?ma Derne?i, geçti?imiz y?llarda Eski?ehir’de Ara?t?rmac? yazar Müfid Yüksel Beyefendi’nin konu?mac? olarak kat?ld??? “Tasavvuf ve Hâlisiyye” ba?l?kl? bir konferans düzenlemi?tir. Ayr?ca derne?imizi, Eski?ehir´in sevilen valisi Say?n Güngör Azim TUNA, ziyaret ederek çal??malar?m?z hakk?nda bilgi alarak dernek binam?z?n birinci bölümünde bulunan “Tekke-Dergah-Dervi?” temal? galerimizi dola?m?? ve memnuniyetlerini ifade etmi?tir.

Yine derne?imiz Altunizade Kültür ve Sanat Merkezinde, “Kazasker Mustafa ?zzet Efendi ve Tasavvuf Musikisi” konulu bir kültür-sanat program? düzenlemi?, programda Zuhûrat Musiki Grubu, güftesi ve bestesi Mustafa ?zzet Efendi’ye ait eserlerin yan? s?ra Yunus Emre ve Niyazi M?sri’den birçok eser me?k etmi?, dinleyiciler ?zzet Efendi ve eserleri hakk?nda bizzat Mustafa ?zzet Efendi’nin torunu taraf?ndan bilgilendirilmi?tir. Derne?imiz, tasavvuf kültürünü topluma do?ru bir ?ekilde aktarmak için bu alanda konferanslar vermeyi sürdürmektedir.

Derne?imizde ö?rencilere dönük Kuran-? Kerim, Arapça, Osmanl?ca, Kaligrafi, Ney alanlar?nda dersler verilmekte, kitap ve k?sa film atölye çal??malar? devam etmektedir.

Her kesime, her me?rebe hitap eden ve bir kültür ilim-kültür ve sanat portal? olma özelli?i ta??yan 7kubbe.net isimli sitemiz, ?slam ve insanl?k ad?na güzellikleri temsil etme gayesindedir.

?nternet dünyas?n?n nitelikli tasavvuf sitelerinden muridan.com Hz. Peygamber’den günümüze uzanan feyiz, ilham ve rahmet memba?n? takipçileriyle payla?an nezih bir portal olma özelli?ini ta??r.

Belçika-Gent’te kurulan Avrupa ?slam Fakültesi (Islamitische Faculteit van Europa – www.ifeg.be) 2005 y?l?ndan bu yana bilhassa Avrupa’daki yeti?mi? din insan? ihtiyac?n? kar??lamak üzere büyük gayretler sarf etmi?tir, etmektedir. Günümüzde dini yanl?? anlamaktan kaynaklanan sorunlar göz önüne al?nd???nda bu e?itim-ö?retim kurumunun önemi daha iyi anla??lacakt?r. Fakültemize de?i?ik zamanlarda ilim adamlar? davet edilerek dini-kültürel alanlarda konferanslar düzenlenmi?tir. Fakülte binam?zda akademik faaliyetlerin yan? s?ra halka yönelik Hafta Sonu Kur’ân Kursu hizmeti verilmektedir.

Camiam?z için Nev?ehir-Kozakl? toplant?lar? ayr? bir anlam ifade eder. Burada Abdullah Demircio?lu´nun riyasetinde 9 y?l aral?ks?z olarak düzenlenen “Maneviyat ve Karde?lik Programlar?” bahsi geçen bütün hay?rl? faaliyetlerimizin men?eini te?kil eyler. Vakf?m?z ve derne?imizin k?ymetli müntesipleri Sn. Demircio?lu’nun doyumsuz ve bir o kadar da yeti?tirici sohbetleri sayesinde Kur’ân-? Kerim’i ve Sünnet-i Seniyye’yi asl?na ve amac?na uygun olarak dinlemenin ve anlaman?n manevi zevkine ermi?lerdir.

4

23/09/2018 ?eyh Ziyauddin Abdurrahman Hâlis Kerkükî (k.s) Hazretlerinin vefat?na yak?n o?lu ?eyh Ali?ye yazm?? oldu?u nasihâtnâmesinin tercümesi

4

09/03/2018 Hangi Günah Sebebiyle ?man?n Kaybolmas?ndan Korkulur?

4

29/10/2017 Korku ?le Ümit Aras?nda Olmak

4

29/10/2017 Âlimlerin Mür?ide ?htiyac?

4

17/07/2017 Uyan Gözün Aç

4

17/07/2017 Teslimiyet ve Tevekkülle ?lgili Sorular

4

17/07/2017 Helâl Olmal?

4

17/07/2017 Geçmi?ten, Günümüze ve Yar?nlara Hay?r Yar??? Devam Ediyor

4

23/02/2017 Dost Olal?m Mevlâ ?le

4

25/10/2016 Uyan Gözün Aç

4

30/07/2015 Beden Ülkesinin Sultan?

4

27/02/2015 Riyazet ve Nefsânî ?ehvet

4

06/11/2014 Nefsin Terbiye Ve Islâh?na Duyulan ?htiyaç

4

03/06/2014 Hikaye-i Ebu Eyyub

4

08/02/2014 Esta?firullah Tevbe - E?refo?lu RÛMÎ

4

17/09/2013 Hz. ?brahim?in Zühdü_Ahmed b. Hanbel

4

25/05/2013 Dualar Zikirler

4

16/02/2013 Dualar, Zikirler?

4

03/11/2012 Dualar ve Zikirler
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net