SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Allah?a ?timat Etmek
Mizan
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Sonra... Hele bir zaman halk? b?rak. Yapt???n büyük günahtan dön. Helal kazan, helal ye. Yapt???n i?lere güvenme, Allah’?n fazl?n? gör. Allah’?n sana verdi?i ihsan? unutma. O’nun ihsan?n? unutursan yine ?irk yolunu tutmu? olursun. ?lki kadar büyük olmaz, ama yine de ?irktir. Bir gün büyür. Hafî iken, aç?k ve büyük ?irk olur. 

Bu haline de tövbe et, ?irkin bu derecesini de kald?r. Kâr?na, kesbine (kazanc?na) güven, ama as?l kuvvet vereni gör. Bu i?leri sana kolayl?kla yapt?rana ve sebepleri yaratana ba?lan. O, seni her hayra muvaffak eder.  Çünkü her hayra O götürür, r?z?k O’nun elindedir. 

Sen devam et, yani O’na güven, r?zk?n? O’ndan bil; nasibini çe?itli yollardan sana gönderir. Bazen seni halka gönderir istetir ama bu senin için bir iptila, ya da riyazet nevinden bir ?ey olur. Bu halde çok dikkatli olmak laz?m gelir. Bazen de r?zk?n?, sana bir mükâfat olarak, vas?talar? göstermeden, onlar? hakiki sebep göstermeden gönderir. Sen de rahatça O’na dönersin. O’nun kudreti önünde tazimle e?ilirsin. Bu kere perde kalkar O’nun fazl?n? görürsün. Mevlâ sana bir doktordan daha çok, mizac?na uyan? fazl? ve ihsan? icab? verir. Bunlar? yapmakla seni kötü huylardan muhafaza eder. Ba?kas?na meyil etmekten esirger. Nihayet sana verdi?i güzel, büyük nimetlerle gönlünü al?r. 

Kalbinden cümle kötü istek, ?ehvet, matlûb, mahbûb... her ne varsa ç?kt??? zaman ve sende, O’nun arzusundan ba?ka bir ?ey kalmad??? vakit, verece?i nimeti çok rahat verir. 

Senin için gönderdi?i bir r?zk?, mutlaka sen alacaks?n, ba?kas? el süremez... Çünkü r?zk?n, senden ba?kas?na nasip de?ildir. ?ehvetini teskin için sana bir ihsan yapar, ihtiyac?n? onunla giderirsin. Ve sen bunlar? sana göndereni bilir, anlars?n. Bunlar? sana nasip edenin Hakk oldu?unu anlar, ?ükür yolunu tutars?n... Dolay?s?yla irfan?n artar, ilmin ço?al?r. Allah seni halk?n külfetinden uzakla?t?r?r. Ruhunu mâsivadan temiz tutma?a seni muvaffak eder. 

Sonra kalbin nurlan?r, hakiki ilimleri anlamaya kabiliyetin artar. Gönül gözün aç?l?r, kalbin nurlan?r. Hakk’a yak?nl???n ilerler, tam o âlemin mal? olursun. 

O manevi, büyük ilmin s?rlar?n? muhafaza edebilecek hale gelirsen, sana r?z?k ne zaman ve ne vakit gelecekse bilirsin. Bu hal sana Allah’?n fazl?, keremi olarak verilir. ?an?n? tazim etmek için bu hale getirilirsin. Netice olarak, bunlar?n hepsi sana Allah’?n bir ihsan?d?r. Allahu Teâla, bak bu manada neler buyuruyor: 

“Biz onlar?n içinden i?lerimizin hakikatine eren imamlar yapt?k, sabrettikleri takdirde buna ererler. Onlar bizim ayetlerimize inan?rlar.” (Secde, 32/24) 

“Yolumuzda gerçekten çal??anlara, yollar?m?z? açar?z.” (Ankebût, 29/69) 

“Allah’a kar?? ittikâ sahibi olunuz ki, size ö?rete…” (Bakara, 2/282)

Bu hallere erdikten sonra tekvin s?fat? tecellisi gelir. Aç?k bir emirle o i?i yapma?a ba?lars?n. Bu emirde hiçbir ?üphe yoktur. Güne? gibi aç?k meydandad?r. Bu emir sana verilir ki; her tatl?dan daha ho? ve her güzelden daha tatl?... Bu vazifeyi yapmak için, sana gelen ilhamda kar??l?k bulunmaz. Bu ilham nefsin kirlerini eritir. Allahu Teâlâ, peygamberlerine gönderdi?i baz? kitaplarda ?öyle buyurmu?tur: 

“Ey  Âdemo?lu, ben öyle bir Allah’?m ki, benden ba?ka ilah yoktur; ancak ben var?m. Ben her neye ol desem, olur. Bana itaat et ki, seni de benim gibi k?lay?m; bir i? için ‘ol’ diyesin, o da ola…”

Bu haller hayret edilecek haller de?ildir. Bunu peygamberler çok yapm??t?r. Velilerin de bir k?sm?nda bunlara benzeyen haller zuhura gelmi?tir. Bazen havas tabakas?na da bu vergi, Hakk (cc) taraf?ndan bir ihsan olarak verilmi?tir.

Pîr Abdülkâdir Geylânî (ks)

4

18/09/2018 Gül yapra?? olmak, kolay de?il!

4

09/03/2018 ?lhâm Bilgi Kayna?? m?d?r?

4

09/03/2018 Allah?? Zikretmenin Fazileti

4

29/10/2017 Ömer Hüdâî Baba Kö?engî Hazretleri ve Mür?idi

4

17/07/2017 K?ssadan Hisseler

4

17/07/2017 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 2. Mektubu

4

17/07/2017 Allah?a ?timat Etmek

4

23/02/2017 ?nsan?n Manevî Yap?s? ile ?lgili Sorular

4

25/10/2016 Tasavvuf ve Tarikatlarla ?lgili Fetvalar

4

09/03/2016 Nefsin Kötü Hasletlerinden Haset

4

31/10/2015 Nefsin Kötü Hasletlerinden; Kibir ve Ucb

4

30/07/2015 Sa?lam Bir Tasavvuf Yolunun Esaslar?

4

30/07/2015 ?mam-? ?âfiî?nin Mür?idi

4

27/02/2015 Ashâb-? Suffa?n?n Tasavvufa Etkisi

4

06/11/2014 ?stimdât, Tevessül ve Teveccüh

4

08/02/2014 Beni Seviyorsan / Abdülkâdir GEYLÂNÎ

4

17/09/2013 Hakk Yolunda Cesur Ol

4

17/09/2013 Ey Azrail! _ Cengiz NUMANOGLU

4

25/05/2013 Mücâhede Ehli ve Huylar?

4

16/02/2013 Dostuyla Dost Olmak

4

03/11/2012 Pîr Abdülkâdir Geylanî?nin Akîdesi

4

11/08/2012 Dualar, Zikirler?

4

05/10/2011 Harabe
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net