SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 2. Mektubu
Mizan
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Muhabbetli, muhterem dervi? evlad?m,

Cenâb-? Hak sözünü ve gönlünü nurland?rs?n. R?zas?na muvaf?k amel ile iki cihan saadeti ihsan eylesin. Sizi de bizi de manevi ne?eye erdiren sat?rlar?n?z? okudum. Pekâlâ, Allah feyzini artt?rs?n. Art?k yola kabul edildi?in gördü?ün rüya ile a?ikâr olmu?.

Rüya bahsi dervi?likte bilhassa nefsânî tariklerde çok önemlidir. Bundan sonra gördü?ün rüyalar? mür?idinden gayr?ya anlatmayas?n zira dervi?lik mahrem bir haldir. Mür?id ile mürid aras?nda cereyan eder. Bu manevi cereyan? d??ardan bakanlar hissetse de anlayamazlar. Nas?l ki evli olan?n halinden evli olan anlar ama kimse kendi mahrem hallerini bir ba?ka aileye ve ?ahsa açmaz. ?mdi anla??ld? ki dervi?likte böylesi bir haldir. Dervi? olan kimseler, dervi? olanlara dahi özel hallerini anlatmaz. Mahremiyete riayetsizlik olmas?n deyu nerde kald? bu hale yabanc? olana anlatmak. Elbette bu durum abesle i?tigaldir.

Lakin mür?id haricinde e?er mür?id ba?ka bir ki?iyi sana arkada? veya s?rda? ve yahut sohbet ?eyhi tayin ederse bu durum müstesnad?r. O zaman kendindeki çok hususi tecellileri, rab?ta hallerini açmaz fakat müsaadesi ile baz? rüyalar?n?, mü?killerini hurda-i tarik denilen tarikattaki bilinmesi gereken malumat? sorup ö?renirsin. Di?erlerini zamana ve zemine b?rak?r zuhurata tabi olursun.

Bildikleriyle amel eden ki?iye Cenâb-? Hak bilmediklerini ö?retir buyuran Peygamber Efendimiz bu halin cevab?n? vermi?tir. Aç?lmas? mahrem olan hadisat? ve sence mü?kil olan mevzuat? sana ahiret karde?i olmu? o mürebbi huzurunda kalbini tut mü?kiline cevap bulursun. Cevab? ald?ktan sonra ?ek ?üphe gösterme. O öyledir. Yanl?? bir hal üzere isen ya rüya ile ya ba?ka zuhurat ile tembih ederler. Telafiye imkân bulursun. Rüya hakk?nda zât-? âlînize k?sa bir malumat arz ediyorum. Bu yolun yolcusuna ?imdi beyan edece?im malumat her daim laz?m olacakt?r.

Bil ki bilhassa dervi?in rüyas? s?rd?r. S?r saklamak ise cümle tarikte sâlikin en önemli vazifelerindendir. Rüya üç k?s?md?r: Birincisi Allah taraf?ndan gösterilen (vas?tas?z olarak) rüya. ?kincisi melekler vas?tas? ile gösterilen rüya. Üçüncüsü nefsin tazyiki ?eytan?n vesvesesi ile zuhur eden hayallerdir ki kelam-? kadimde (Kur’ân-? Kerim’dir) “ad?âsü ahlâm” diye tabir olunan görülmü? ?eylerdir. Buna zaman?m?zda ?uuralt? da deniliyormu?. Sanki ?uurun üstü bilmiyormu? gibi. Neyse biz gelelim birinci k?sma. Allah Teâlâ taraf?ndan kuluna ilham edilen rüyan?n tabiri yoktur zira aynen ç?kar. Mesela görürsün ki evine filanca gelmi? ertesi günü ç?kar gelir tabire ihtiyac? yoktur vesselam.

Cenâb-? Hak bu nevi rüyalar? bazen kudretini bildirmek için bazen de kudreti ile ku?att??? ve muhafaza etti?i ki?ileri teyid için gösterir. Ba?ka sebepleri de vard?r lakin ?u kadar?n? arz edelim ki gayr-i müslimler de bu nevi rüyalar görür. Yukar?da beyan etti?imiz kudretinin bilinmesi için. Hidayet yolunu kollas?n hak nam?na sözleri i?itsin deyu. Peygamberlerin de gördü?ü rüyalar aynen ç?kar, bu ise Hakk’?n onlar? teyidi içündür. Bu k?sma ait malumat ?imdilik yeter.

Gelelim ikinci nevi rüyaya. Melekler taraf?ndan gösterilen (melekler vas?tas? ile) Cenâb-? Hakk’?n ilhamat? olan rüyalar kendi için de k?s?mlara ayr?l?r. Bazen tevil bazen tefsir bazen de tabir olunur. Amma tefsir midir tabir midir erbab? dinledi?i zaman anlar. ?unu bil ki rüya ilminin okulu yoktur. Rüya kitaptan da tabir olunmaz. Peygamberlere varis olan zatlar?n baz?s?na Hz. Yusuf misali ikram edilen ledünni bir ilimdir. Mür?idler müridlerinin ahvaline ba?ka türlü bilmelerinin yan?nda ayr?ca anlatt?klar? rüya ile âgâh olurlar. Terfi-i derecât m?? (Dereceleri mi yükselmi?) Tenzil-i rütbe mi? (Manevi rütbeleri mi dü?ürülmü?) Gaflette mi? Âgâh m?? Rüyay? dinleyince anlar. Anlamayandan mür?id olmaz. Bilmezse nas?l ir?ad edecek. Tabi ki bilir. Rüya kitaptan niçin olmaz? der isen, deriz ki, ayn? rüyay? ayn? ?ekilde iki ayr? ?ah?s görse tabirleri de?i?iktir. Ayn? rüyay? ayn? ?ah?s ba?ka bir zamanda tekrar görse yine tabiri de?i?iktir.

Peki âlimler rüya tabiri kitaplar?n? niçin yazm??lar? Bunca eseri kaleme alm??lar denilirse buna da cevaben o belli malumat? kaydetmekten ibarettir. Böyle bir ilim vard?r deyu. O kitaplara bakarak ilimden ve halden uzak olan ki?iler kendi rüyalar?n? ve ba?kalar?n?n rüyalar?n? tabir etmeye kalk???rlarsa bu tabir kitab?na bakarak tababetten anlamadan ba?kalar?na ilaç yazan deva tavsiye eden fodul kimselere benzer. Seyr-i sulûkta dervi? melekler vas?tas? ile gösterilen rüyalara çokça mazhar olur. Bilmediklerini böylece talim ettirirler. S?rlara agâh olur. Cenâb-? Hakk’a vuslata ?ahs?na özel yollar bulur. ??te bundan dolay? da bu s?rr? fark etmeyen ki?ilere rüyas?n? açarsa emanete h?yanet eder ve bu yolun h?rs?zlar?na, sahtekârlar?na kendi ile sermaye verip kazand???n? harceder.

Evlad?m, dervi? ona derler ki her hal üzere safâs? daim ola. Sana çirkin gelen ?ey oldu?unda yüzünü buru?turursan safân bozulursa veyahut senin için güzel bir hal tecelli etti?inde kalbindeki safâ, ruhundaki ne?e artarsa henüz dervi?li?i anlam?? de?ilsin demektir. Rüya da böyledir. Sana bazen iyi gelir, bazen kötü gelir. Sen te?vi?e kap?lma. (Kar???kl??a dü?me.) Safân? bozma ki dervi?lik mesle?ini tahsil edesin. Emrolundu?un kulluk üzere daima sebat edersen bu manevi zevki ol zaman tahsil edersin. Unutma ki bu nevi s?k?nt?lar ve lezzetler yine senin nefsin ile alakal?d?r. Bil ki vuku bulan her ?ey (Sen kullukta daim olduktan sonra) hay?rl?d?r.

Üçüncüsü olan ad?âsü ahlâma gelince erbab? bunu dinler pek bir ?ey söylemeden geçer. Cevab? verilmeyen rüyalar?n hepsini bu neviden zannetme. Sana laz?m olan?n tabiri yap?l?r. ?lle de tabir pe?inde olma “eyvallah” de, geç. Zaman? gelince anlars?n.

Evlad?m… Resulullah Efendimizin ?ekline, kisvesine hatta ismine bile ?eytan yakla?amaz. Ol sebepten dolay? ?eytan rüyada böylece aldatamaz. Ancak bir ?eyler gördüm deyu kendini oldum zanneder ucuba kap?l?rsan ?eytan sana da yakla?amaz zira sen ?eytan?n bile korktu?u bir kibir belas?na dü?mü? olursun. Allah muhafaza.

?unu da muhabbetle arz edeyim ki, ki?i rüyas?n? ?slah edebilir (düzeltebilir). Do?ru sözden ayr?lmayan, helale ra?bet eden, ibadet taata Allah için müdavim olan hâs?l? gün ve gecesini salih amellerle süsleyen elbette ki rüyas?nda da güzelliklere mazhar olur. Zaten böylesi hal üzere olan ki?iye uyuyor denmez. “Mihman oldu.” (Yani Cenâb-? Hakk’? semti ehadiyyetine misafir oldu.) tabiri kullan?l?r. Hülasa ?unu da beyan edelim ki rüya ve uyku hali seyr ü sulûkta yani dervi?lik mesle?inde müstakil önemli bir husustur. Fahr-i Âlem (s.a.s.) saadetle buyurdular ki: “Ölümünüzün nas?l olaca??n? anlamak isterseniz nas?l uyudu?unuza bak?n, ha?rinizin (dirili?inizin) nas?l oldu?unu anlamak isterseniz nas?l uyand?r?ld???n?za bak?n!” Anla??ld? ki hangi hal üzere oldu?umuz rüya ve uyku hali ile kendini gösteriyor. S.A.S. Efendimiz bir çok sabah namaz?ndan sonra ashab?na “Mü?kili olan var m?, rüyas? olan var m??” deyu sorarlarm??.

Feyizli, muhabbetli hak yoluna sulûk eden evlad?m… Allah Teâlâ intisab?n? mübarek eylesin. ?imdiden geru kendi ba??na, dan??madan isti?are etmeden heva hevesine uyarak fiillere tevessül etmeyesin. Unutma ki, dervi?lik yolu çok kolayd?r hem ne kadar kolayd?r söz dinleyene… Dervi?lik yolu ne kadar güç hem ne kadar zor ve sapad?r söz dinlemeyene…

Edeb talep edilir ve ö?renilir. Hiç bir mür?id-i âgâh ben sana edep veririm gel de seni edeplendireyim demez ancak kendisine edeble geleni de reddetmez. Bu dahi edebi tahsil etmek için yegâne edebdir. Bu yolun ba?? da sonu da edebdir. ?lk ?art? da son ?art? da söz dinlemektir vesselam.

Bu sat?rlar? senin pâk sadr?na, irfan?na, ferasetine havale ediyorum. Cenâb-? Hak, feyzini müzdâd eylesin, erenlerin sohbetine mahrem eylesin, seni ve bizleri tarik-i Muhammediye’de feyzyâb eylesin.

es-selâmu aleykum ve rahmetullâhi ve berakâtuhû…

4

18/09/2018 Gül yapra?? olmak, kolay de?il!

4

09/03/2018 ?lhâm Bilgi Kayna?? m?d?r?

4

09/03/2018 Allah?? Zikretmenin Fazileti

4

29/10/2017 Ömer Hüdâî Baba Kö?engî Hazretleri ve Mür?idi

4

17/07/2017 K?ssadan Hisseler

4

17/07/2017 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 2. Mektubu

4

17/07/2017 Allah?a ?timat Etmek

4

23/02/2017 ?nsan?n Manevî Yap?s? ile ?lgili Sorular

4

25/10/2016 Tasavvuf ve Tarikatlarla ?lgili Fetvalar

4

09/03/2016 Nefsin Kötü Hasletlerinden Haset

4

31/10/2015 Nefsin Kötü Hasletlerinden; Kibir ve Ucb

4

30/07/2015 Sa?lam Bir Tasavvuf Yolunun Esaslar?

4

30/07/2015 ?mam-? ?âfiî?nin Mür?idi

4

27/02/2015 Ashâb-? Suffa?n?n Tasavvufa Etkisi

4

06/11/2014 ?stimdât, Tevessül ve Teveccüh

4

08/02/2014 Beni Seviyorsan / Abdülkâdir GEYLÂNÎ

4

17/09/2013 Hakk Yolunda Cesur Ol

4

17/09/2013 Ey Azrail! _ Cengiz NUMANOGLU

4

25/05/2013 Mücâhede Ehli ve Huylar?

4

16/02/2013 Dostuyla Dost Olmak

4

03/11/2012 Pîr Abdülkâdir Geylanî?nin Akîdesi

4

11/08/2012 Dualar, Zikirler?

4

05/10/2011 Harabe
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net