SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Nevzuhûr Âlimlere Dikkat!
Serkan ZEYBEKER
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Sen onlar? bir meselede, sanki daha önceki âlimler bunu ak?l edememi? de sadece kendisi bulmu? edâs?nda olduklar?n? görürsün.

Hâlbuki dinî ilimler umumiyetle önceki âlimler taraf?ndan sa?lam temeller üzerine kurulmu?, en ince ayr?nt?s?na kadar meselelerin çözüm yollar? ortaya konulmu?, ö?renmek isteyen taliplerini de hâlihaz?rda beklemektedirler.

Bu nevzuhûr âlimlerin bir k?sm? da belli ki, din bilgini görünümünde, ?slam dü?man? olan münaf?k kimselerdir.

Böyle kimselerin öne sürdü?ü fikirlere e?er dikkat edersen, birçok çeli?kileri de beraberinde bulundurdu?unu görürsün. Buna bir misal verirsek, di?erleri de bu misale k?yasla de?ifre olacaklard?r in?allah. Çünkü hakikat birbiriyle çeli?kili fikirleri bir arada bulundurmaz. Bat?l ise öyle de?ildir.

Misal olarak günümüzde baz? modernist kimselerin biz sadece Kur’ân’a uyuyoruz,  dediklerini i?itiyoruz. Böylelikle hadislere ihtiyaç duymad?klar? söylemek istiyorlar. Bunu bazen aç?kça, bazen de toplum tepkisinden çekindiklerinden hileyle de yapabiliyorlar.

?imdi sureti haktan görünen (hak gibi görünen) “Biz yaln?z Kur’ân’a uyuyoruz” sözündeki çeli?kileri irdeleyelim:

Birincisi, yaln?z Kur’ân’a uydu?unu söyleyen bir kimsenin ?u ayetlerinde Kur’ân’da bulundu?unu biliyor olmas? gerekir:

“Rasûlüme uyun ki, do?ru yolu bulas?n?z!” [A’raf, 158]

“Rasûle itaat eden, Allah’a itaat etmi? olur.” [Nisâ, 80]

“Allah’a ve Rasûlüne kar?? gelen, apaç?k bir sap?kl?ktad?r.” [Ahzâb, 36]

“Allah ile Rasûllerinin emirlerini birbirinden ay?r?p ikisi aras?nda bir yol tutmak isteyen kâfirdir.” [Nisâ, 150, 151]

?kincisi, Hadisler Kur’ân’-? Kerim’in daha iyi anla??lmas?nda çok önemli bir rol oynar. Ama bu kimseler Kuran ayetlerini güya izah ederlerken hadisi ?eriflerden istifade etmeye imtina ederler. Fakat kendi fikirleri ile izahatlar? bazen saatleri bulabilmektedir.

??te olay?n üzerinden perde bu ?ekilde kald?r?ld???nda ?slam’?n Rasûlullah’a verdi?i yetkiyi be?enmeyen bu kimselerin, üstelik bu alanda kendilerini yetkili bir konuma koymaya çal??t?klar?n? görürüz. T?pk? meyve a?ac?na zarar vermeye çal??an zararl? canl?lar gibi...

Bunu yapan f?sk?ndan m?, sapk?nl???ndan m? yoksa münaf?kl???ndan m? böyle yap?yor? Elbette hesab?n? er geç ahirette verecektir.

4

18/09/2018 Zaman, Tasavvuf Zaman?d?r

4

09/03/2018 ?imdi Ku?a Benzedi!

4

29/10/2017 Kem Alet ?le Kemâlât Olmaz

4

17/07/2017 Nevzuhûr Âlimlere Dikkat!

4

23/02/2017 Kad? Burhaneddin Çilehanesi

4

25/10/2016 Kutbu?l-Aktâb

4

09/03/2016 Ricâlü?l-Gayb

4

31/01/2016 Mür?it Kimdir?
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net