SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
K?ssadan Hisseler
Mizan
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Fakat Haf?z Osman, yan?na para almay? unuttu?unu fark eder. Tabii art?k çok geçtir. Bir çare gelir akl?na.

Kay?kç?ya:

“Efendi, yan?mda param yok, ben sana bir ‘vav’ yazay?m. Bunu sahaflara götür, kar??l???n? al?rs?n.” der.

Kay?kç? yüzünü ek?itir, söylenerek yaz?y? al?r.

Bir zaman sonra kay?kç?n?n yolu sahaflara dü?er. Bakar ki yaz?lar, levhalar yüksek fiyatlara al?n?p sat?l?yor. Cebindeki yaz?y? hat?rlar ve sat?c?ya götürür.

Sat?c? yaz?y? al?r almaz,

‘Haf?z Osman Vav?’ diyerek aç?k art?rmaya ba?lar. Sonunda çok iyi bir fiyata satar.

Kay?kç? neredeyse bir haftal?k kazanc?ndan daha fazlas?n? bu ‘vav’ ile kazanm??t?r.

Gel gelelim, bir gün Haf?z Osman kar??ya geçmek istedi?inde yine ayn? kay?kç?yla kar??la??r.

Yol bitmek üzereyken ücretler toplan?r. Haf?z Osman da ücretini kay?kç?ya uzat?r.

Kay?kç?:

“Efendi, para istemez; sen bir ‘vav’ yaz yeter.” der.

Haf?z Osman, tebessüm ederek cevap verir kay?kç?ya:

“Efendi, o ‘vav’ her zaman yaz?lmaz.

Sen dua et ba?ka bir gün para kesemi yine evde unutay?m...”

 

Padi?ah?n ?ahitli?i Tehlikede

Osmanl? padi?ah? Y?ld?r?m Beyaz?t Han’?n bir meseleden dolay? mahkemeye gelip ?ahitlik yapmas? gerekmi?ti.

Ancak Bursa kad?s? Molla Fenârî, hiç çekinmeksizin padi?ah?n ?ahitli?ini reddetmi?, mahkemede ?ahitlik yapma liyakatinde olmad???n? iddia etmi?, gerekçe olarak da padi?ah?n cemaatle namaz k?lmakta ihmali oldu?unu ileri sürmü?tü.

Cemaati terk ederek, dinin mühim bir ?iar?nda kusurlu davranan birinin ?ehadetinin kabul edilemeyece?ini söylüyordu.

Molla Fenârî’nin bu karar? ve gerekçesi hukuka uygundu.

Bu yüzden Y?ld?r?m Beyaz?t ona hiçbir itirazda bulunmad?. Gerçi o devirde kad?lar? tayin eden padi?ah oldu?u için, istese onu görevden alabilirdi.

Fakat o, böyle bir davran???n hukuka en büyük sayg?s?zl?k ve adaleti ayaklar alt?na almak olaca??n? bildi?inden bu yola ba?vurmad?.

Bilakis Kad? Efendinin adalet i?lerindeki tarafs?zl???ndan, hükümdara kar?? bile hakk? söylemek cesaretini göstermesinden çok memnun oldu.

K?sa bir süre sonra da, Kad? Efendinin ileri sürdü?ü kusurunu giderdi.

Saray?n önünde bir cami yapt?rd? ve elverdi?ince be? vakit namaz?, bu camide cemaatle k?lmaya gayret etti.

 

Onlar m? Özürlü Yoksa Biz mi?

Y?llar önce, Seattle’da düzenlenen Engelliler Olimpiyat?nda, s?ra 100 metre finallerine gelmi?ti. Finale kalan dokuz yar??mac?dan her biri ya fiziksel aç?dan engelliydi yahut zihinsel aç?dan.

Yar??mac?lar, ba?lama çizgisindeki yerlerini ald?lar ve ba?lama i?areti verilir verilmez var güçleriyle ileri at?ld?lar. Hiçbiri, atletizm yar??malar?nda görmeye al???k oldu?umuz türden bir hamle gerçekle?tiremedi elbette. Ama hepsi de güçleri yetti?ince ko?maya, biti? çizgisine varmaya çal???yordu.

Biri hariç!

O, daha ilk birkaç metrede tökezleyip yere yuvarlanm??, dengesini koruyamad??? için yerde iki takla atm??, sonra da hüngür hüngür a?lamaya ba?lam??t?.

O kadar yüksek sesle a?l?yordu ki, öndeki sekiz yar??mac? da onun h?çk?r?klar?n? i?itip önce yava?lad?lar, sonra ba?lar?n? geriye çevirdiler, sonra da biti? çizgisine do?ru ko?may? b?rak?p yerdeki bu sakat gencin yard?m?na ko?tular.

?çlerinden down sendromundan muzdarip bir k?zca??z e?ildi, gözya?lar? içinde yerde oturan gencin dizini öptü ve elinden tutup onu kald?rmaya çal??t?. Di?erleri de yard?mc? oldular kendisine. Sonra, dokuz yar??mac? el ele tutu?up biti? çizgisine do?ru beraberce ilerlemeye ba?lad?lar.

Yar?? pistindeki bu tablo kar??s?nda bütün stadyum aya?a kalkm??t?. Seyirciler dokuz yar??mac?y? da ayakta alk??l?yor; izleyenlere adeta insanl?k veren bu genç yürekleri a?layan gözlerle, hayranl?k duygular? içerisinde izliyorlard?.

4

18/09/2018 Gül yapra?? olmak, kolay de?il!

4

09/03/2018 ?lhâm Bilgi Kayna?? m?d?r?

4

09/03/2018 Allah?? Zikretmenin Fazileti

4

29/10/2017 Ömer Hüdâî Baba Kö?engî Hazretleri ve Mür?idi

4

17/07/2017 K?ssadan Hisseler

4

17/07/2017 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 2. Mektubu

4

17/07/2017 Allah?a ?timat Etmek

4

23/02/2017 ?nsan?n Manevî Yap?s? ile ?lgili Sorular

4

25/10/2016 Tasavvuf ve Tarikatlarla ?lgili Fetvalar

4

09/03/2016 Nefsin Kötü Hasletlerinden Haset

4

31/10/2015 Nefsin Kötü Hasletlerinden; Kibir ve Ucb

4

30/07/2015 Sa?lam Bir Tasavvuf Yolunun Esaslar?

4

30/07/2015 ?mam-? ?âfiî?nin Mür?idi

4

27/02/2015 Ashâb-? Suffa?n?n Tasavvufa Etkisi

4

06/11/2014 ?stimdât, Tevessül ve Teveccüh

4

08/02/2014 Beni Seviyorsan / Abdülkâdir GEYLÂNÎ

4

17/09/2013 Hakk Yolunda Cesur Ol

4

17/09/2013 Ey Azrail! _ Cengiz NUMANOGLU

4

25/05/2013 Mücâhede Ehli ve Huylar?

4

16/02/2013 Dostuyla Dost Olmak

4

03/11/2012 Pîr Abdülkâdir Geylanî?nin Akîdesi

4

11/08/2012 Dualar, Zikirler?

4

05/10/2011 Harabe
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net