SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din kardeşlerimiz, gönül dostlarımız!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Teslimiyet ve Tevekkülle İlgili Sorular
Zakir
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Ebû Bekir, Mirac olayında: “Bunları Muhammed söylüyorsa muhakkak doğrudur.” ve Hudeybiye´de anlaşmanın imzalanmasına karşı çıkan sahabelere: “Siz ne yapıyorsunuz? O, Allah´ın peygamberi ve vahiy alıyor.” diyerek teslimiyetin şâhika örneklerini göstermiştir. Hudeybiye´de Ömer ise: “Biz bu zillete nasıl râzı oluyoruz?” diyerek tepkisini göstermiştir. Fakat her ikisi de konumlarından bir şey kaybetmemiştir.  Ne teslimiyeti Hz. Ebû Bekir´e ne karşı çıkışı Hz. Ömer´e bir zarar vermiştir. Demek ki bu iş bir meşrep ve mizaç meselesidir. Bizim nasslarımızda kayıtsız şartsız bir kimseye tâbi olmamızı emreden bir hüküm olmadığı gibi, sevgi ile tâbi olmayı yasaklayan bir hüküm de yoktur.

Diğer taraftan mürid her konuda değil ama tasavvufi eğitim ve evrâdın miktarı gibi konularda mürşidini bir hekim gibi görmeli ve ona her hususta teslim olmalıdır. “Gassal önünde meyyit gibi” sözünden maksad bu olsa gerektir. Yoksa bu sözü her konuya genellemek uygun düşmez.

 

İstismâra açık görünen bağlılığın ölçüsü ne olmalıdır? Sâdece uhrevî işlerde mi, yoksa dünyevî işlerde de olmalı mıdır?

Anadolu´da da başka yerlerde de teslimiyet anlayışını istismar ederek saf Müslümanları kandıranlar çoktur. Tasavvuftaki teslimiyet, acem kılıcı gibi iki tarafı keskin bir şeydir. İyiye kullanılabileceği gibi, şerre de kullanılabilir. Burada sorumluluk, meydanı boş bırakan Müslümanlarındır.

Teslimiyet istidadında olan insanların bu kabiliyetlerini istismar etmeden, hayra kanalize edecek insanlar bulunmazsa; onları kendi menfaatine kanalize edenler bulunacaktır. Biz diyelim ki teslimiyeti reddettik. “Teslimiyet diye bir şey yoktur.” dedik. Bu istismarcılar huylarından; teslimiyete yakın insanlar da bu özelliklerinden vaz mı geçecekler? Bu mümkün olmadığına göre hastalık, halkın ilim ve irfan seviyesi ile alâkalıdır, teslimiyetle değil. Piyasada liyakatsiz kimselerin kol gezmelerine fırsat verilmemelidir.

Teslimiyet, kalbî bağ sonucu insanoğlunda oluşan aynîleşme arzusunun tabii bir sonucudur. Hiç kimse bir diğerini silahla teslim almadığına göre, insanları teslimiyete götüren şey karaktere duyulan hayranlıktır. İnsanlar dehayı takdir ederler, ama karakter sahibi ve kendilerine yakın yapıda gördükleri kimselerin ardından teslimiyetle giderler. Bu tabii bir hadisedir. Mecrasında aktığı zaman problem yoktur. Problem bu teslimiyet mecrasını şahsî menfaatlere kanalize etmektedir. Bundan kurtulmanın yolu insanlara doğruları öğretmek, yanlışlardan sakınmayı sağlayacak bilgilenmeyi sağlamaktır.

Bağlılığı dünyevî ve uhrevî diye ayırmak hayatımıza giren sekülarizmin sonucudur. Dinî ve İslamî bakımdan insan hayatının her boyutu uhrevî sonuçlar doğuracak özelliğe sahiptir. Bu bakımdan teslimiyet ve aynîleşme için dünyevî ve uhrevî bir ayrım yapılması uygun düşmez.

 

Müridin şeyhine kayıtsız şartsız teslimiyeti nedir? Oysa Kur´ân´daki teslimiyet ayetlerini araştırdığımızda hepsinde teslimiyetin Allah´a olacağı zikredilmektedir. Kişi, Allah ve din dışında, başka din ve şahıslara teslim olabilir mi?

Teslimiyet, sevgiye dayalı bir itaat işidir, diye belirtmiştik. Kayıtsız şartsız teslimiyet denilince mürşidin uyarılarına tenkitçi bir nazarla bakmadan, evham ve vesveselere düşmeden “Bunların benim manevî hayatıma faydası olur.” diye söylenenlere uymak anlaşılır. Doktora giden bir hasta, doktoruna ne kadar güvenir, onun hastalığını tedavi edeceğine ne kadar inanırsa o kadar çabuk iyileşir. Müspet anlamda bir önyargının faydası vardır.

Şeyhe teslimiyet, ashabın Allah Rasûlü (s.a.v)´ne teslimiyet ve güveni gibi, müridin mürşidinin söylediklerine inanmasıdır. İnsanın güvenip inanmadığı kişinin sözünü tutması mümkün değildir. Ayrıca ayette: Allah´a, Rasûlü´ne ve sizden olan Ulü´l-emr´e itâat edin!” (en- Nisa,4/59) buyurulmaktadır. Mürşid, müridi için manevî ve uhrevî konularda ülü´l-emr’dir. Böyle olunca müridin mürşidine bu anlamda teslimiyetle bağlanışının şeriatla çatışır bir yanı yoktur. Şeyh diye ortaya çıkan bozuk düşünceli insanlara karşı yapıldığında kötü neticeler verir diye teslimiyeti büsbütün reddetmemek gerekir.

 

Kaynak: 300 Soruda Tasavvufi Hayat, sf. 209, Erkam Yayınları-2014.

4

20/12/2018 Şeyh Ziyauddin Abdurrahman Hâlis Kerkükî (k.s) Hazretlerinden oğlu Şeyh Ali’ye yazmış olduğu nasihâtnâme

4

09/03/2018 Hangi Günah Sebebiyle İmanın Kaybolmasından Korkulur?

4

29/10/2017 Korku İle Ümit Arasında Olmak

4

29/10/2017 Âlimlerin Mürşide İhtiyacı

4

17/07/2017 Uyan Gözün Aç

4

17/07/2017 Teslimiyet ve Tevekkülle İlgili Sorular

4

17/07/2017 Helâl Olmalı

4

17/07/2017 Geçmişten, Günümüze ve Yarınlara Hayır Yarışı Devam Ediyor

4

23/02/2017 Dost Olalım Mevlâ İle

4

25/10/2016 Uyan Gözün Aç

4

30/07/2015 Beden Ülkesinin Sultanı

4

27/02/2015 Riyazet ve Nefsânî Şehvet

4

06/11/2014 Nefsin Terbiye Ve Islâhına Duyulan İhtiyaç

4

03/06/2014 Hikaye-i Ebu Eyyub

4

08/02/2014 Estağfirullah Tevbe - Eşrefoğlu RÛMÎ

4

17/09/2013 Hz. İbrahim’in Zühdü_Ahmed b. Hanbel

4

25/05/2013 Dualar Zikirler

4

16/02/2013 Dualar, Zikirler…

4

03/11/2012 Dualar ve Zikirler
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net