SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Teslimiyet ve Tevekkülle ?lgili Sorular
Zakir
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Ebû Bekir, Mirac olay?nda: “Bunlar? Muhammed söylüyorsa muhakkak do?rudur.” ve Hudeybiye´de anla?man?n imzalanmas?na kar?? ç?kan sahabelere: “Siz ne yap?yorsunuz? O, Allah´?n peygamberi ve vahiy al?yor.” diyerek teslimiyetin ?âhika örneklerini göstermi?tir. Hudeybiye´de Ömer ise: “Biz bu zillete nas?l râz? oluyoruz?” diyerek tepkisini göstermi?tir. Fakat her ikisi de konumlar?ndan bir ?ey kaybetmemi?tir.  Ne teslimiyeti Hz. Ebû Bekir´e ne kar?? ç?k??? Hz. Ömer´e bir zarar vermi?tir. Demek ki bu i? bir me?rep ve mizaç meselesidir. Bizim nasslar?m?zda kay?ts?z ?arts?z bir kimseye tâbi olmam?z? emreden bir hüküm olmad??? gibi, sevgi ile tâbi olmay? yasaklayan bir hüküm de yoktur.

Di?er taraftan mürid her konuda de?il ama tasavvufi e?itim ve evrâd?n miktar? gibi konularda mür?idini bir hekim gibi görmeli ve ona her hususta teslim olmal?d?r. “Gassal önünde meyyit gibi” sözünden maksad bu olsa gerektir. Yoksa bu sözü her konuya genellemek uygun dü?mez.

 

?stismâra aç?k görünen ba?l?l???n ölçüsü ne olmal?d?r? Sâdece uhrevî i?lerde mi, yoksa dünyevî i?lerde de olmal? m?d?r?

Anadolu´da da ba?ka yerlerde de teslimiyet anlay???n? istismar ederek saf Müslümanlar? kand?ranlar çoktur. Tasavvuftaki teslimiyet, acem k?l?c? gibi iki taraf? keskin bir ?eydir. ?yiye kullan?labilece?i gibi, ?erre de kullan?labilir. Burada sorumluluk, meydan? bo? b?rakan Müslümanlar?nd?r.

Teslimiyet istidad?nda olan insanlar?n bu kabiliyetlerini istismar etmeden, hayra kanalize edecek insanlar bulunmazsa; onlar? kendi menfaatine kanalize edenler bulunacakt?r. Biz diyelim ki teslimiyeti reddettik. “Teslimiyet diye bir ?ey yoktur.” dedik. Bu istismarc?lar huylar?ndan; teslimiyete yak?n insanlar da bu özelliklerinden vaz m? geçecekler? Bu mümkün olmad???na göre hastal?k, halk?n ilim ve irfan seviyesi ile alâkal?d?r, teslimiyetle de?il. Piyasada liyakatsiz kimselerin kol gezmelerine f?rsat verilmemelidir.

Teslimiyet, kalbî ba? sonucu insano?lunda olu?an aynîle?me arzusunun tabii bir sonucudur. Hiç kimse bir di?erini silahla teslim almad???na göre, insanlar? teslimiyete götüren ?ey karaktere duyulan hayranl?kt?r. ?nsanlar dehay? takdir ederler, ama karakter sahibi ve kendilerine yak?n yap?da gördükleri kimselerin ard?ndan teslimiyetle giderler. Bu tabii bir hadisedir. Mecras?nda akt??? zaman problem yoktur. Problem bu teslimiyet mecras?n? ?ahsî menfaatlere kanalize etmektedir. Bundan kurtulman?n yolu insanlara do?rular? ö?retmek, yanl??lardan sak?nmay? sa?layacak bilgilenmeyi sa?lamakt?r.

Ba?l?l??? dünyevî ve uhrevî diye ay?rmak hayat?m?za giren sekülarizmin sonucudur. Dinî ve ?slamî bak?mdan insan hayat?n?n her boyutu uhrevî sonuçlar do?uracak özelli?e sahiptir. Bu bak?mdan teslimiyet ve aynîle?me için dünyevî ve uhrevî bir ayr?m yap?lmas? uygun dü?mez.

 

Müridin ?eyhine kay?ts?z ?arts?z teslimiyeti nedir? Oysa Kur´ân´daki teslimiyet ayetlerini ara?t?rd???m?zda hepsinde teslimiyetin Allah´a olaca?? zikredilmektedir. Ki?i, Allah ve din d???nda, ba?ka din ve ?ah?slara teslim olabilir mi?

Teslimiyet, sevgiye dayal? bir itaat i?idir, diye belirtmi?tik. Kay?ts?z ?arts?z teslimiyet denilince mür?idin uyar?lar?na tenkitçi bir nazarla bakmadan, evham ve vesveselere dü?meden “Bunlar?n benim manevî hayat?ma faydas? olur.” diye söylenenlere uymak anla??l?r. Doktora giden bir hasta, doktoruna ne kadar güvenir, onun hastal???n? tedavi edece?ine ne kadar inan?rsa o kadar çabuk iyile?ir. Müspet anlamda bir önyarg?n?n faydas? vard?r.

?eyhe teslimiyet, ashab?n Allah Rasûlü (s.a.v)´ne teslimiyet ve güveni gibi, müridin mür?idinin söylediklerine inanmas?d?r. ?nsan?n güvenip inanmad??? ki?inin sözünü tutmas? mümkün de?ildir. Ayr?ca ayette: Allah´a, Rasûlü´ne ve sizden olan Ulü´l-emr´e itâat edin!” (en- Nisa,4/59) buyurulmaktad?r. Mür?id, müridi için manevî ve uhrevî konularda ülü´l-emr’dir. Böyle olunca müridin mür?idine bu anlamda teslimiyetle ba?lan???n?n ?eriatla çat???r bir yan? yoktur. ?eyh diye ortaya ç?kan bozuk dü?ünceli insanlara kar?? yap?ld???nda kötü neticeler verir diye teslimiyeti büsbütün reddetmemek gerekir.

 

Kaynak: 300 Soruda Tasavvufi Hayat, sf. 209, Erkam Yay?nlar?-2014.

4

23/09/2018 ?eyh Ziyauddin Abdurrahman Hâlis Kerkükî (k.s) Hazretlerinin vefat?na yak?n o?lu ?eyh Ali?ye yazm?? oldu?u nasihâtnâmesinin tercümesi

4

09/03/2018 Hangi Günah Sebebiyle ?man?n Kaybolmas?ndan Korkulur?

4

29/10/2017 Korku ?le Ümit Aras?nda Olmak

4

29/10/2017 Âlimlerin Mür?ide ?htiyac?

4

17/07/2017 Uyan Gözün Aç

4

17/07/2017 Teslimiyet ve Tevekkülle ?lgili Sorular

4

17/07/2017 Helâl Olmal?

4

17/07/2017 Geçmi?ten, Günümüze ve Yar?nlara Hay?r Yar??? Devam Ediyor

4

23/02/2017 Dost Olal?m Mevlâ ?le

4

25/10/2016 Uyan Gözün Aç

4

30/07/2015 Beden Ülkesinin Sultan?

4

27/02/2015 Riyazet ve Nefsânî ?ehvet

4

06/11/2014 Nefsin Terbiye Ve Islâh?na Duyulan ?htiyaç

4

03/06/2014 Hikaye-i Ebu Eyyub

4

08/02/2014 Esta?firullah Tevbe - E?refo?lu RÛMÎ

4

17/09/2013 Hz. ?brahim?in Zühdü_Ahmed b. Hanbel

4

25/05/2013 Dualar Zikirler

4

16/02/2013 Dualar, Zikirler?

4

03/11/2012 Dualar ve Zikirler
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net