SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Do?ru ve Sa?lam ?tikad
Abdullah DEMİRCİOĞLU
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Bilinmelidir ki, itikad ve iman sa?laml??? milletlerin veya fertlerin hayatlar?nda en kuvvetli hayat unsurudur. Kötülüklere mâni duvar, hay?rlara aç?lan kap?lar gibidir. Bu sa?lam itikad sebebiyle, müslümanlar geçmi?te çok parlak sayfalarla tarih-i be?eriyyeyi süslemi?lerdir.

Kur’ân-? Kerim’i dinleyin, orada neler neler var. Ne ibretli olaylar geçiyor. Üç yüz dokuz sene uyutulan ve bu seneler esnas?nda k?llar?na bile dokunulamayan Ashab-? Kehf’den, yüz sene e?e?iyle ölü kalan olaylar ne kadar da ibret vericidir. Yüz sene uyutulmu?, yeniden gözlerini aç?nca gördü?ü manzaraya inanamam??. Sanki dünkü günün sabah? imi? gibi, fakat binek hayvan? bir kemik y???n?...

Ve nihayet di?er olaylar. Kudret-i ?lâhî onu tekrar diriltiyor.

?brahim Peygamber’in ate?e at?lmas?, onu ate?in yakmamas? ve kalbinin mutmain olmas? için dört ku?un kesilip, havanda dövülüp, k?yma yap?l?p da? ba?lar?na b?rak?l???, ça??r?l?nca bunlar?n uçarak geli?leri ne kadar da üzerinde dü?ünmemiz gereken olaylardand?r.

Ya Hz. Musa’ya denizlerin yol olu?u ne demektir? Peki, Son Peygamber’in ?srâ-Mirâc mucizeleri, uzaklar?n dürülmesi, okuyan, dinleyen mü’minlerin imanlar?n? kat kat art?rmaz m?? O’nun kavlî/sözlü (hadislerle) verdi?i haberlerin tamam? paha biçilemeyecek de?erde olan hazinelerdendir. Ama anlayana, anlamayana, hidayeti, iman? olmayana ne demeli? Onun için ihlasla dua edelim ki, Allah bize hidayet verdikten sonra dalalete dü?ürmesin. Dalalette olanlara da hidayet versin. ?ster istemez Kur’ân’ a ait ihtar? hat?rl?yoruz:

“Sen sevdiklerine hidayet veremezsin, fakat Allah hidayet verir.”(Kasas, 28/56)

Yine Kur’ân’dan örnekler vermeye devam edelim; Hz. ?brahim’in ve han?m?n?n çok ileriki ya?larda olmas?na ra?men çocuk sahibi olmalar?, Hz. ?sa öldürülmek istendi?inde, dü?manlar?n?n gözü önünde göklere ç?kar?l??? ve ona ba?ka birisinin benzetilerek öldürülü?ü, yani çarm?ha (farsça kelime; dört çivi manas?ndad?r) gerili?i…

Ve Hz. Musa’n?n uzun ça??r??lar?, Hakk’a davet edi?leri kâr etmeyince üzerlerine bit, pire, kurba?a ve kan ya?d?r?lmas? ?lahî azaplardan birkaç?d?r. Semûd kavmi üzerine ?sl?k ç?karan korkunç rüzgârlar?n gönderili?i ve onlar?n helâk olu?lar? Rabbimiz taraf?ndan bizlere haber verilerek ikaz olunmu?uzdur.

?çleri yenmi? ekin gibi ebâbil ku?lar?yla helak edilenler… Ebrehelerden ibret alal?m. Bu olaylar öyle canl? ve tesirli bir ?ekilde anlat?lmaktad?r ki, müminlerin kalpleri iman ile dolup dolup ta?ar. Konuyu bir hadis ile bitirelim.

Enes’den (r.a) rivayet ediliyor. Râvi Enes diyor ki:

Rasûlullâh (s.a.s) ashâb?na (r.a.ecmain) hitap ederek ?öyle demi?tir:

“Bana cennet de cehennem de gösterildi. O günkü kadar hay?rdan da ?erden de bu kadar?n?n gösterildi?ini ?imdiye kadar hiç görmemi?tim.”

Rasûlullah bundan sonra devamla buyurdular ki:

“Sizler benim bu hususlarda bildiklerimi bilseydiniz çok az güler fakat çok fazla a?lard?n?z.”

Râvi diyor ki:

“Bu günden daha ?iddetli bir günle ashâb kar??la?mam??t?r. Bunun üzerine onlar, ba?lar?n? önlerine e?erek hüngür hüngür a?lad?lar.”(Hadis, muttefekun aleyhtir.)

4

05/11/2018 Tasavvuf Peygamber Efendimizin Yolu ve Şeriatın Aynıdır.

4

18/09/2018 ?ahadet ve Namaz

4

09/03/2018 Bir Gün Gelecek?

4

29/10/2017 Tasavvuf yolunu tuttum giderim

4

29/10/2017 Do?ru ve Sa?lam ?tikad

4

17/07/2017 Dua Üzerine

4

23/02/2017 Kandiller ve Hadiselere Bak??

4

23/02/2017 Bütün Müslümanlar, Bütün Maneviyat Erleri, Karde?lerim

4

26/10/2016 Zaman Gelecek ki?

4

25/10/2016 D?YALOG

4

09/03/2016 Emaneti Yüklenmek

4

31/01/2016 Be?eriyetin ?htiyaçlar?; ?lim ve Kur?ân-? Kerîm

4

31/10/2015 Bir Hadîs-i ?erîf Üzerine

4

30/07/2015 ?ehr-i Ramazan

4

28/02/2015 Rab?tan?n Mahiyeti?

4

16/11/2014 Kul Haklar?

4

03/06/2014 Mekke Ve Medine?nin Fazileti

4

09/02/2014 Do?ru Söylediyse Kurtuldu

4

17/09/2013 Biz Neredeyiz?

4

25/05/2013 ?lim Üzerine

4

16/02/2013 Temel ?ki Kaynak

4

03/11/2012 Dinî Hassasiyet

4

11/08/2012 Kur?ân ve Sünnet?te Veli Kavram?

4

11/03/2012 O?ndan Af Dileyiniz!

4

29/12/2011 Zikrullâh?n Feyz ve Bereketleri

4

06/10/2011 Hasb-i Hâl / ?ntibalar?m

4

28/06/2011 Üç Aylar ve Oruç

4

15/04/2011 Kutlu Do?um ve Kaside-i Bür`e

4

26/02/2011 Hayat Veren Davet

4

25/12/2010 Zamân? Durdurun

4

25/12/2010 Mâ ?Adette Lehâ

4

12/10/2010 E?itim ve Ö?retim Y?l? Münasebetiyle

4

08/08/2010 Rahmet ve Ma?firet Ay?

4

22/07/2010 Dört Unsur

4

22/07/2010 Ne Olurdu

4

04/04/2010 Hz. Peygamber\'in Yüksek Ahlâk?
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net