SON SAYI
1. Sayż
es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek iēin tżklayżnżz
 
Zamana De?er Verenler - Lādikli Hac? Ahmet A?a (k.s)
Editör
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Ârif, Ümmî ve Velî. H?z?r aleyhisselâm?n s?rda??…

Konya Lâdik kasabas?nda dünyaya gelmi?tir. Aslen Buharal?d?r. Köyünde çobanl?kla me?gul iken Birinci Cihan harbi patlak verir. O da her kahraman Türk evlad? gibi din ve vatan için sava?a ko?ar.

Yirmi alt? sene askerlik yapm?? bir ?stiklâl Sava?? gazisidir. Kanal Harekât?’nda ?ngilizlere kar?? arkada?lar? ile birlikte harp ederken, sa? om­zundan hilâl ?eklinde yaralan?r. En yak?n dört arkada??n?n kahramanl?klar?n? ve ?ehit dü?ü?lerini ya­ral? bir vaziyette seyreder. Sonra oralar? dü?man istilâ eder. Dü?man askerleri, yaral? askerlerimizi, “Ölmeyen kalmas?n!” diyerek süngülerler. Bu esnada Lâdikli Ahmet A?a ba??n? bir ?ehidin kolunun alt?na sokar. Dü?manlar, “Hiç diri asker kalmad?.” diyerek uzakla??p giderler.

Orada, aç susuz yaral? bir vaziyette kal?r. O anda bulundu?u yeri de dü?man i?gal etmi?tir. Ellerini açarak yalvar?r: “Allâh’?m, beni dü?man eline b?rakma!”

Bu yakar?? yerine varm??t?r. Cenâb-? Hakk’?n izniyle H?z?r aleyhisselâm at?yla gelir. Lâdikli Ahmet A?a’ya mataras?ndan bir bardak a?k ?erbeti içirir. Ancak yar?s?na kadar içer, tamam?n? bitiremez. ?erbeti içtikten sonra açl??? ve susuzlu?u bir anda gider. Yaran?n verdi?i a?r? ve hâlsizlik de son bulur. O zaman dili söylemeye ba?lar:

 

Ne garip garip bakan Tîh’le Tûr’a

Ömründe ku? bile uçmad? bura

Seni Hakk’a yakla?t?rd? bu yara

Yansa da ayr?lmaz Hakk’tan Hüdâî

 

A?k elinden içtim a?k?n dolusun

Yalvar Ahmet sen Rabb’?n?n kulusun

Hak yolunda arzuhâlin bulunsun

Yâ Muhammed sen hidâyet gülüsün

 

Askerlik Sonras?

Bu dönemi Ahmed A?a (k.s) ?öyle anlatm??t?r:

“Elhamdulillah iyile?ip taburcu oldum. Çok sürmedi bizi terhis ettiler, art?k memleketim olan Lâdik’e gelmi?tim. ??te Hocam?n bana çölde yaral? iken gelip kurtard??? s?rada verip içirdi?i, bana hayat bah?eden o sudan sonra bende bir a?k ba?lad?. A?k ate?i beni günden güne sinemi yakmaya ve beni da?lara, ?ss?z yerlere sürüklemeye ba?lad?. Evde duramaz oldum, derdimi de kimseye anlatam?yordum. ??te böyle günler aylar geçiyor, hep gözlerim yollar? gözlüyor, O’nu bekliyorum. Çünkü “Gelece?im.” demi?ti. Gönlümdeki yang?n ate?i artt?kça, lisan?m gönlümdeki feryad? d??ar?ya döküyordu. Tam on iki sene geçmi?ti aradan. Nihayet bir gün Elhamdülillah, Hocam te?rif edip göründüler, art?k dünyalar benim oldu.

??te o günden sonra, hemen hemen her gün u?rar, lüzum eden ders ve malumat? verirdi. Zaman geldi art?k beni al?r, kendisi ile beraber manevî toplant?lara götürürdü. Kendisi gelmedi?i zaman manevî telefonla haberle?ir, emredilen yere saatinden önce var?rd?m. Daima böyle saatinden önce vard???m için de üstad?m beni çok sever memnun olurdu.”

 

Ahmet A?a, zaman?n?n ço?unu odas?na gelen misafirlerine hizmet ederek geçirmi?, kimseye yük olmam??, almam??, hep vermi?, onlar? iyili?e ve hayra davet etmi?, kimseyi ay?rmadan herkese duâ etmi?, sohbetine kat?lan hiç kimseyi eli ve gönlü bo? çevirmemi?tir. Bo? kald??? zamanlarda da?larda çobanl?k yapm??, tarla ve bahçelerini ekip biçmekle me?gul olmu?tur.

 

Hocas? H?z?r (a.s)

Onu her yönüyle tan?yan bilen 40 sene arkada?l?k yapt??? hocas? H?z?r aleyhisselâmd?r.

“Hocam? yedi ad?m geriden takip ederim. Hocam yüzüme bakt??? zaman, yüzümün rengi solar. Hocam bana derdi ki: “Hüdâî! Ben çok evliya ile arkada?l?k yapt?m. Sendeki hâli görmedim.”

Ahmet A?a bazen, “Bende bir ?ey yok, çoban?n birisiyim.” der, bazen de âdeta co?arak:  “O?lum, benim hocam ilim deryas?d?r. Ne soracaksan?z sorun. Ben size bir peygamberin hayat?n? günlerce anlat?r?m. Fakat sizler dinlemeye tahammül edemezsiniz.” derdi.

 

Son Günleri ve Vefat?

Son zamanlar?nda hasta yatarken, “Sen gidince bizler ne yapaca??z Ahmet A?a?” diye a?lamaya ba?layan misafirlerine, yataktan do?rula­rak “ALLÂH var o?lum. Allâh var, keder yok!” demi?tir.

Evlatlar?ndan birisi eline var?p, “Baba hakk?n? helal et!” dedi?i zaman “O?lum, bende üç emanet var. Onlar? sahiplerine verirsen, hakk?m? helal etmi? olaca­??m. Sen olmasan da onlar emanetleri al?p götürecekler. Ama sen de onlar? görsen iyi olur.” der.

Ve tarihler 8 Haziran 1969 Per?embeyi gösterirken rahmet-i Rahmân’a kavu?ur.

Vefat?ndan bir kaç ay sonra o?lu Zekeriya “Haydi, odaya gel e­manetleri ver.” diye bir ses duyar.

Bu odada 1967 y?llar?nda meydana gelen Küba krizi çözülmü?.

Kore sava??ndaki olaylar?n seyri de?i?tirilmi?.

Odaya geldi?i zaman odan?n kap?s? kilitli oldu?u hâlde 3 ki?i içeride namaz k?lmaktad?r. Hemen o da na­maz k?lmaya ba?lar. Birisi bembeyaz örtüler içerisinde kapal? bir vazi­yettedir. Aç?k olan konu?ur. “Sen otur dayanamazs?n.” der. Gece sabaha kadar namaz k?larlar. Bir lokma verirler, a?z?na atar fakat tad? ho?una gitmez ç?kar?r. Belli etmeden kenara koyar. Üç ki?iden biri “O lokmay? yeseydin baban?n vazifesine sen devam edecektin, nasibin bu kadarm??” der.  Emanetleri isterler. Emanetlerin birisi “Tayy-i Mekân” elbisesi, birisi mühür, öbürü de ?eceredir.

“Beraber kabrine kadar gidelim, baban?n kabrini birlikte ziyaret edelim.” derler. Yolda giderler­ken bir ?ah?s bunlar? görür. “Bu adam fazla ya?amaz” derler. Kapal? ve bürgülü olan kabristan?n biraz d???nda namaz k?larlar. Namaz k?l?nan yerde o sene otlar kurumaz. Kabirden ayr?l?p a?açl?k bir yerden geçer­lerken içlerinden bir tanesi ‘ALLÂH!’ deyince a?açlar secdeye kapan?r gibi olur. O?lu oraya dü?er bay?l?r. Onlar da giderler, gözden kaybolurlar.

 

Hakk Â????

Allâh ve Rasûlü’nün â????, Hakk a????, Hakk dostu idi.

O, hayat? ile Allâh’a ve Rasûlü’ne nas?l â??k olunaca??n? gösterdi. Onun murad?, ne dünya ne de dünya içindeki olanlar… Onun as?l murad?, her yerde ve her mekânda hakikat nurunu aramak, Allâh’?n r?zas?n? kazan?p cemalini görmek, hak ve hakikate ermek. O da her fâni gibi dünyaya geldi, kullu?a yak???r bir ?ekilde hayat sürdü, gönüllere taht kurdu. Dünyan?n dört bir taraf?nda onun sevgisi gönüllerde ya??yor. Hac? Veyiszâde ile çok s?k? dost idi. Onu daima överdi.

O, hiç kimsenin övgüsüne ve iltifat?na ihtiyaç duymam??, kendisini metheden birine, “O?lum! Ben, Allâh’? ve Rasûlü’nü seviyorum, sen de onlar? sev!” demi?tir. ?öhretten ve riyadan son derece kaç?nm??t?r. “Bana türbe yapmay?n, bir ta? dikin yeter…” demi?tir.

 

Kimseler bilmez benim i?imi

Bu a?k?n yoluna koydum ba??m?

Dikmesinler benim mezar ta??m?

Gecelerde do?du nuru Muhammed (s.a.s)

 

Ziyaretçilerinden birisi: “Hac? Ahmet A?a baz? ki?iler senin hak­k?nda kötü sözler sarf ediyorlar.” deyince, “Benim Allâh ile aram iyi ise, herkes bana kötü dese ne ç?kar! Benim Allâh ile aram kötü ise herkes bana iyi dese ne ç?kar!” diyerek ?u beytini okumu?tu:

 

Kimi atl? kimi yayan

Her ameller olur ayan

?çmi?im a?k?n ?arab?n

?sterse desinler yalan

 

Güzel Ahlak?

Güzel ahlâk ve merhamet sahibiydi. Kollar?n? aç?p Ümmet-i Muhammed’i kucaklad?. Sanki herkes onun evlad? ve torunu gibiydi. Evinin kap?s? gece ve gündüz herkese aç?kt?. Küçük ve büyük herkese hizmet etti. Meseleleriyle ilgilendi, dertlilerin dertlerine çareler arad?, istisnas?z herkese duâ etti. Yetimi, öksüzü görüp gözetirdi. Hediye vermeyi seven cömert bir karakteri vard?. O, halk?n içinde halktan biri gibi, fakat gönlü daima Hakk’la beraber olan bir Hakk eriydi.

Az uyuyan, çok ibadet eden, az gülüp çok a?layan kimselerdendi. Ciddî, vakur ve daima tefekkürlü bir hâlde bulunurdu. Celâlli olu?unun ard?nda kullara ve mahlûkata kar?? ince bir merhameti vard?. Gözü gönlü öbür âleme dönüktü. Kaza ve kadere boyun e?ip, kaderine raz? olan bir sab?r numunesiydi. Kendine has manevî bir kokusu vard?, eline ald??? ve kulland??? e?yalar o güzelim kokuya bürünürdü.

Manevî ilme sahip oldu?u için, âlim bir insanla sohbet ederken o da âlim olurdu. Dünya sanki avucunun içinde gibiydi.

Be? vakit namaz?n? camide k?lard?. Camiye gidip gelirken yere bakarak -sanki bir ?eyler kaybetmi? de onu ar?yor gibi- dü?ünceli, a??r a??r hareket ederdi. Çok güzel giyinir, temizli?ine çok dikkat ederdi. Abdest al?rken, namaz k?larken çok emek çekerdi. Namaz? hiç bitmez zannedilirdi. Geceleri uyumaz, sabaha kadar ibadet ederdi. Gerek beyitlerinde gerekse sohbetlerine seher vaktinin önemini defalarca beyan etmi?tir. Gelen giden misafirlerine birçok tavsiyelerde bulunmu?tur.

“?htiyarl???n?zda genç ya?amak istiyorsan?z, onu bunu bahane etmeden, be? vakit namaz?n?z? camide cemaatle k?l?n. Dizlerinize sar? su inmeden, genç iken namaz? çok k?l?n. Çocuklar?n?z?n r?zk?n? helalinden kazan?n, aln?n?z?n terini yiyin, kimsenin eline bakmay?n. Bu din Allâh’?n dinidir. Allâh ne derse onu yerine getirin. Hizmet ehli olun, hizmetten geri kalmay?n. Allâh sonumuzu hayra getirsin, Allâh hakk?m?zda hay?rl?s?n? versin.” derdi.

Yine sohbetlerinde dünyan?n yarad?l???ndan, peygamberlerin hayat?ndan, Peygamber Efendimizin (s.a.s) ve ashab?n?n hayat?ndan bahsederdi. Büyük veliler ve âlimlerle ilgili k?ssalar da anlat?rd?. Sohbetine kat?lanlar büyük bir haz duyard?. Duygusal anlar ya?an?rd?. Herkes memnun kalarak, tekrar bulu?mak niyetiyle, selâm ve duâs?n? da alarak ayr?l?p giderdi.

“Allâh’?m! Sev bizi, sevdir bizi, dünyada ve ahirette a?latma güldür bizi…” diye dua ederdi.

Sohbetinden ve a?kla söyledi?i beyitlerinden sonra mutlaka “Allâh hakk?m?zda hay?rl?s?n? versin! ?man?m? kurtarabilirsem ne mutlu bana” deyip, korku ile ümit aras?nda ya?ard?.

Her türlü eza ve cefaya katland?. Bir taraftan dünya me?galesi, öbür taraftan halk?n eziyeti…  Hepsinden zor olan? ise a?k ate?inin onu yakmas?yd?.

Ehl-i Sünnet inanc?na göre velilerin keramet sahibi olmalar? hakt?r ve gerçektir. Veliler etraf?nda anlat?lan ak?llara durgunluk verici baz? kerametlerin fizikî anlamda izahlar? elbette kolay de?ildir. Ancak kâinattaki birçok hâdiselerin de, iyi bak?ld??? takdirde ak?llar? zorlayacak nitelikte oldu?u görülür. Sadece duyu organlar?yla baz? ?eyleri anlamaya çal??mak, illâki maddî görüntü ve bilgiler arac?yla fizikötesi hâdiseleri kavramaya u?ra?mak, ço?u zaman insan? bir ç?kmaza sürükleyebilmektedir.

Bir anda dünyan?n en uzun mesafelerini kat edebilen -Allâh’?n lânetledi?i- ?eytan bile böyle ola?anüstü özelliklere sahip iken, Allâh’?n bir veli kulu niçin daha iyi özelliklere sahip olmas?n?

 

Merhameti

Bir seveni anlatm??t?r:

“?lk görü?memizde Ahmet A?a ayn? Yunus gibi çok güzel ?iirler okudu, adeta kendinden geçti. Ben edebiyat hocal??? yapt???m için ?a??rd?m bu co?kunluk kar??s?nda. Daha sonraki zamanlarda tek ba??ma onu ziyarete gitmeye ba?lad?m. Bir defas?nda yaln?zca ikimizin bulundu?u ortamda ona,

- Ahmet A?a, sen bu hali nas?l elde ettin?’ dedim. Ahmet A?a:

- Bende bir hal yok, ben ümmî bir çoban?m’ dedi. Kendisine:

- Ama zaman zaman siz, ‘Göreve ça??r?yorlar.’ diyerek ç?k?p gidiyorsunuz, sizi göremiyoruz’ deyince, anlatmak zorunda kald?:

‘Seferberlik zaman?nda Gazze’de sava??yorduk. Dü?man bizi muhasara alt?na ald?. Bir hafta boyunca ne su, ne yiyecek bulabildik. Daha sonra yard?m ula?t?, kazanlar kaynamaya ba?lad?. Yemek da??tt?lar bize. Bir ekme?in içine tahin koymu?lard?. Ben ekme?i ?s?rd?m, bir lokma a?z?ma ald?m. O s?rada kar??mda, bir deri bir kemik kalm?? bir köpek gözlerini bana dikmi? bak?yordu. Biraz ekmek bölüp ona att?m. Yan?mdakiler: ‘Ahmet delilik etme, ye yeme?ini’ dediler. Ancak benim gönlüm bu hale elvermedi. Bir lokma kendim yedim, bir lokma köpe?e verdim. Gece uykuya dal?nca Peygamber Efendimiz (s.a.s) te?rif ettiler, s?rt?m? s?vazlay?p: ‘Ahmet, evlad?m! Ben seni sevdim.’ buyurdular. Daha sonra uyand???mda Peygamber Efendimize (s.a.s) kar?? büyük bir a?k ba?lad? içimde. O günden beri bu haldeyim.”

 

Evet, Anadolu bo? de?il

Evliya ve ?ehit diyar?

Anadolu Erenleri sadece Türkiye ile de?il

Dünyan?n her bölgesi ile tek tek u?ra??yorlar.

 

Lâdikli Ahmet A?a kendisini k?? günü  ziyarete gelenlere yaz gününün meyvelerini ç?kar?rd?. Hatta köylü bu seferlerini bildi?i için  Lâdikli Ahmet A?a’ya “Bize dal?yla taze hurma getir, muz getir” gibi ?smarlamalar yapard?.

Bu görevlerinden en çarp?c?s? ise Kore’de s?k??an Türk tugay?na yard?m için gitmesidir. O, Kunuri  çarp??malar?nda s?k??an Türk tugay?n? kurtar?r.

1957’lerde patlak veren füze krizi hakk?nda Cezayir da?lar?nda konu?an k?rklar ile toplant? yapar. Bunlar hep Allâhü Azîmü??ân Hz.lerinin izin, emir ve müsaadesi iledir. Meleklerden askerleri oldu?u gibi insanlardan da kendine yak?n k?l?p kerametler verdi?i kullar? vard?r.

Birçok ki?i sorar Ahmet A?a’ya,

“Ahmet A?a, madem bu kadar göreve gidiyorsun, nedir bu ?slâm âleminin hali?” O da cevap verir:

“?zin yok o?lum, izin yok. Olsa her ?ey düzelir.”

Lâdikli Ahmet A?a yine bir sohbette sorarlar:

“Ahmet A?a bugün nereye gidiyorsun?”

“Washington’a”

Köylüler yine sorar:

“Ahmet A?a kaç saatte gidersiniz Washington’a?”

“Lâdik’ten Washington 4 dakika” der.

Lâdikli Ahmet A?am?z da bir Berat gecesi evinde toplanan misafirlerinin ‘‘Eee Ahmet A?a, bugün nereye gideceksiniz?” sorusu üzerine,

“Bu gece Mekke-i Mükerreme’de bir toplant? olacak. Harem-i ?erif’te Zemzem kuyusunun ba??nda. Her sene bu gece Zemzem kuyusunun suyu co?ar kabar?r, a?z?na kadar gelir. Rasûlullâh Efendimizin ruhaniyeti, bütün peygamberler ve evliyâullâh orada toplan?r. Hep birlikte dua yap?l?r. Sonra o kuyudan bir su içilir, artan? da oraya dökülür. Ondan sonra su normale çekilir. Zemzem kuyusunun suyunun bitmeyi?inin hikmeti budur.  Her sene bu merasim yap?l?r.” diye cevap verir.

 

Kore Harbi Ve Yar?lan Ku?atma

Bir seveni ?unlar? anlat?r:

“Kore harbinin oldu?u devre, yine bir ziyaretimde Hac? Babay? ziyaret için Lâdik’e gitmi?tim, gece odas?nda kal?p misafiri olduk. Yats? namaz?na kadar beraber kald?ktan sonra, Hac? Baba namaz? k?ld? ve sonra bizden müsaade al?p gitti. Sabah namaz?nda geldi ve bize:

‘Bugün Kore’de idik; Türk askeri çember içine girmi?, imha edilmek üzere idi. Kurtar?lmak için Mevla’dan izin ç?kt?, manevî arkada?lar?mla Kore’ye yeti?tik. Bizim askerin önüne dü?tük. Kâfir askerleri bizi görürler, lakin bizim askerler göremezler. K?l?çlar? çektik, küffâr askerini k?l?çtan geçirerek bizimkilere yol verdik. Bak?n sabah radyo haberleri verirken duyacaks?n?z.’ dedi.

Sabahleyin bir radyo getirdiler, ilk haberleri açt?lar. Kore’de bulunan, General Tahsin Yaz?c? komutas?ndaki Türk birli?i çember içine al?nm??, inan?lmaz bir kahramanl?k örne?i vererek çemberi yarm??, kâfirleri peri?an etmi?ler, diye radyo haber veriyordu.”

??te Allâh’?n manevî ordular?n?n vazifeleri ve zaferleri!

Yine Lâdikli Ahmed Hüdâî (k.s) Hazretleri; 1960’l? y?llarda komünist Rus rejiminin 1990 y?l?nda y?k?l?p 16 parçaya bölünece?ini, ?ran’da ihtilal olup siyah cübbelilerin duruma hâkim olacaklar?n? ve bunun gibi daha birçok hadiseyi Allâh’?n (c.c) izniyle önceden bildirmi?lerdir.
Kendisi tayy-i mekân yapmas?na ra?men birçok s?k?nt?lara katlanarak 1966 y?l?nda haccetmi?ler, bu esnada yan?nda bulunanlar birçok harikulade olay? mü?ahede etmi?lerdir.

Kabri, Konya Lâdik Kasabas? mezarl???ndad?r. Allâh (c.c) s?rr?n?n kudsiyetini art?rs?n,  ?efaatine nail eylesin.

 

Kaynaklar:

Mustafa ÖZDAMAR, Lâdikli Ahmed A?a (k.s), K?rkkandil Yay?nlar?

Ahmed ELMA, Lâdikli Ahmed Hüdâî ve Beyitleri

4

23/09/2018 Ēingene Ali

4

23/09/2018 Avrupa ?lahiyat Fakültesi - Gent

4

18/09/2018 Cem Olmu? Dervi?leri

4

18/09/2018 Müslümanlar zamane yatl? oldu,

4

18/09/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 21. Mektubu

4

09/03/2018 Tasdik ve ?nkār Bak?m?ndan ?nsanlar - Ömer Nesefī

4

09/03/2018 Kudüs Davas? Sahipsiz De?ildir!

4

09/03/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

09/03/2018 Hz. Peygamber, Bar?? ve Sava?

4

09/03/2018 Peygamberimiz, Efendimize Hitap!- Divān-? Kebīr“den

4

29/10/2017 Kabir Azab?n? ?nkār Edenlere Güzel Bir Cevap

4

29/10/2017 Sular?n K?s?mlar?

4

29/10/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

29/10/2017 Bir Mucize, Süheyl b. Amr (r.a)

4

29/10/2017 Olmay?nca

4

29/10/2017 Gel Papaz Efendi!

4

17/07/2017 Oruē yüzünden bizim can?m?z dirilik elde edecektir!

4

23/02/2017 es-Selāmü Aleyküm

4

23/02/2017 Abdesti Bozmayan ?eyler

4

23/02/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 18. Mektubu

4

23/02/2017 Himmetini Ālī Tut - Pir Abdulkādir Geylāni Hazretleri

4

02/11/2016 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh - TAKD?M

4

25/10/2016 Bize Ula?an Haberler

4

25/10/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 16. Mektubu

4

25/10/2016 Sünnetsiz ?slam Aray??lar?

4

09/03/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 11. Mektubu

4

09/03/2016 Mü?min Kul ve Dünyan?n Hali - Pīr Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

31/01/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

31/01/2016 Bir Kāmil Mür?ide Varmasan Olmaz

4

31/10/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 12. Mektubu

4

31/10/2015 Mustafa Hayri Ö?ÜT Efendi (k.s) Hazretlerini Rahmet ve Minnet ile An?yoruz (1895 ? 1979)

4

31/10/2015 Rab?ta

4

26/10/2015 Āhireti Dü?ününüz! - Pīr Abdülkādir GEYLĀNĪ

4

26/10/2015 Osmanl??n?n Manevi Kurucusu ?eyh Edebālī (k.s)

4

30/07/2015 Namazda Huzur ve Hu?uyu Yakalamak

4

30/07/2015 Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

30/07/2015 Seyyidü\'l-?sti?fār - ?mam GAZALĪ

4

30/07/2015 Abdullah b. Mes?ūd (r.a) Müslüman Olu?u

4

30/07/2015 Tāif Duas?

4

01/03/2015 O Günden Beri Bu Haldeyim

4

27/02/2015 Baz?lar?na Ne Oluyor ki!

4

27/02/2015 Ebū Hanife\'nin Tasavvufi Hayat?

4

27/02/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

26/02/2015 Olgun Müslüman??n Vas?flar?

4

26/02/2015 Tasavvuf, Havāssa Ait Ledün ?lmidir

4

06/11/2014 ?efaati Ve Vesile (Arac?) K?lmay? ?irk Olarak Görme Hastal???

4

06/11/2014 Āriflerin ?lāhī Huzurdaki Edepleri

4

06/11/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

06/11/2014 ?ntisāb Niēin Gereklidir?

4

06/11/2014 Gerēek Teslimiyet -Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

25/09/2014 Zilhicce Ay? Nas?l ?hya Edilmeli

4

03/06/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 9. Mektubu

4

08/02/2014 Kendimizi Nas?l Aldat?yoruz? ?mam GAZALĪ

4

08/02/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

08/02/2014 Asr-? Saādette Mescid-i Nebevī ve Di?er Mescidler

4

08/02/2014 es-selāmü aleyküm

4

17/09/2013 Mustafa Hayri Ö?üt (ks.)

4

17/09/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 6. Mektubu

4

17/09/2013 Esmā?ya Babas?ndan Mektup

4

25/05/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (39. Mektub)

4

25/05/2013 ?eyh Abdurrahman Hālis et-Tālebānī

4

16/02/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (38. Mektub)

4

03/11/2012 GEYLANĪ TEFS?R? - Kitap Tan?t?m?

4

03/11/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (1. Mektub)

4

03/11/2012 es-selāmü aleyküm

4

11/08/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (17. Mektub)

4

11/08/2012 Sūfīlerden Esintiler - Cüneyd-i Ba?dadi (k.s)

4

11/03/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (30. Mektub)

4

11/03/2012 Sūfīlerden Esintiler-Ku?eyrī Risālesi

4

11/03/2012 Tasavvuf-Abdülkadir GEYLANĪ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmet Ākif ve Sudanl? Genē

4

11/03/2012 Merhabalar Efendim

4

29/12/2011 Temizleme Yollar?

4

29/12/2011 Anadolu Selēuklu Dönemi, Müslim-Gayr-i Müslim ?li?kileri

4

29/12/2011 Mesnevīden - Mür?id-Mürid-?lāhī A?k

4

29/12/2011 On Dört As?r Evvel

4

29/12/2011 Kalbin Māhiyeti

4

29/12/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (28)

4

29/12/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

29/12/2011 es-selāmü aleyküm

4

05/10/2011 Sūfilerin Ahlak?

4

05/10/2011 ?evvāl Orucunun De?eri

4

05/10/2011 Peygamberimizin K?lmam?z? ?stedi?i Namaz

4

05/10/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (25)

4

05/10/2011 Alt?n Ö?ütler - Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

05/10/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

05/10/2011 es-selāmü aleyküm

4

28/06/2011 Kitap Tan?t?m? - Dostluk Üzerine

4

28/06/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (15)

4

28/06/2011 Mesnevī?den - Benli?in ??mart?lmas?

4

28/06/2011 K?ssadan Hisse

4

28/06/2011 Sohbet, Abdülkādir GEYLĀNĪ (k.s)

4

28/06/2011 es-selāmü aleyküm

4

15/04/2011 Röportaj - Rektör Abdullah Demircio?lu

4

15/04/2011 Müslüman Kimleri Sever?

4

15/04/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (4)

4

15/04/2011 Geēmi?ten Günümüze Naat-? ?erifler

4

15/04/2011 Abdulkadir Geylani Hz.nin Hicrī 18 Zilkade 545 Tarihli Konu?mas?

4

15/04/2011 Yeniliklere Aē?k Olu?u

4

15/04/2011 ?aka ve Latīfe Yapmas?

4

15/04/2011 Ashab?yla Münasebeti

4

15/04/2011 ?ecāat ve Necdeti

4

15/04/2011 Allah?? Zikretmesi

4

15/04/2011 Cömertli?i

4

15/04/2011 Do?ru Sözlülü?ü

4

15/04/2011 Zühdü

4

15/04/2011 Hayās? ve Tevāzuu

4

15/04/2011 Peygamberimizin ?emāili

4

26/02/2011 Hadislerle Kabir Azab?

4

26/02/2011 Serdār-? Hakan

4

26/02/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (3)

4

26/02/2011 Erzurumlu ?brahim Hakk? ve ?smail Fakirullah (k.s) Türbesi

4

26/02/2011 es-Selāmü Aleyküm

4

25/12/2010 Aziz Okuyucular?m?z;

4

25/12/2010 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (2)

4

25/12/2010 Hz. Ali?nin (k.v) Zühdü

4

25/12/2010 Hz. Mevlānā?dan

4

25/12/2010 Muharrem Orucu ve A?ūre Günü

4

25/12/2010 Hz. Āi?e-i S?ddīka (r.anhā) Annemizden Peygamberimize (as.)

4

12/10/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

12/10/2010 Köstendilli Halil Efendi?nin (k.s) Müridine Mektubu

4

12/10/2010 Zamana De?er Verenler - Lādikli Hac? Ahmet A?a (k.s)

4

08/08/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

08/08/2010 Tasavvufi ?iir ?erhi

4

08/08/2010 Hikmet Deryās?

4

22/07/2010 Ey Gönül

4

22/07/2010 Gönül Ālemi

4

22/07/2010 Kitap Tan?t?m?

4

03/04/2010 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh

4

31/03/2010 Kalbin ?ikayeti

4

31/03/2010 Nas?l Sevdiler?

4

31/03/2010 Rasūlullāh??n (s.a.v.) Toplum ?ēindeki Ahvali
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemirciošlu Facebook/7KubbeSufiGenēlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Haklarż Saklżdżr © 2010 (Müžteri Hizmetleri Telefon Numarasż : (0 533) 474 70 26 ) Tasarżm & Yazżlżm : Networkbil.Net