SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Âlimlerin Mür?ide ?htiyac?
Zakir
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Âlimler söz, davran?? ve bilginin kendilerinde hâl olmas?, kalplerindeki baz? de?i?ikliklerin sükûnet bulmas? ve ilme’l-yakin bildiklerini ayne’l-yakin görebilmeleri için ehil bir mür?ide ihtiyaç duyarlar.

Nitekim Hz. Ömer el-Fârûk (r.a), Enes b. Mâlik’in (r.a) huzurunda diz çöküp, mütevaz? bir edâ içinde oturdu ve:

“Yâ Enes! Siz y?llarca Rasûlullâh sallallâhü aleyhi ve sellem’in hizmetinde bulundun, Binaen aleyh O’nun huzuru saâdetlerinde ömrünüzü geçirdin. Bu sebeple münaf?klar?n hallerini, kalplerinde nifak bulunup bulunmad???n? çok rahat kestirebilirsin. Benim kalbimde de nifak alâmeti var m?d?r?”diye rica etti?i zaman, Hz. Enes hüngür hüngür a?lamaya ba?lad?. Hz. Ömer, Hz. Enes’in bu a??t ve gözya?lar?n? kalbinde nifak izleri ta??d???na hamlederek, onu bast?r?rcas?na daha ?iddetle a?lamaya ba?lad???nda Hazreti Enes:

“Ey Ömer! Lütfen sus ve sakin ol! Fârûk olan sen bile nifak belâs?ndan bu kadar korkmaktas?n. Bu yüce hassasiyetine bak?yor ve ben kendi ba??ma yan?p a?l?yorum.”cevab?n? verdi. Bunun üzerine Hz. Ömer:

“Ey Enes! Nifak ve imtihandan ancak müna­f?klar emin olur. Allah’?n mekr ve imtihan?ndan emin olma!”buyurdu.

Burada söylenen nifaktan maksa­d?n ?irkle de?il riyâ ile ilgili oldu?u unutulmamal?d?r.

?mam Ku?eyrî me?hur Risâle’sinde ?öyle buyurmaktad?r:

“Tarikat ?eyhi durumunda bulunan sûfîler; naklî, aklî ve zâhirî ilimleri ilme’l-yakin bilmekten, ayne’l-yakîn görme derecesine yükselmi? kimselerdir. Öyle ki, insanlar için gaybî olan bir ?ey, onlar için apaç?k ve gözleri önünde seyredilebilir. Di?er insanlar taklit ve istidlâl, onlarsa tahkik ve vuslat ehlidir.”

“Leylâ, bizler senin güzelli?inle ayd?nlanmaktay?z, insanlar ise karanl?kta kalmaktad?r.”denilmi?tir.

Fahreddin-i Râzî’den bu konuya ???k tutmak üzere ?öyle bir rivâyet anlat?lmaktad?r.

Ba?dat’a gitmek üzere yola ç?kan Râzî, ?ehrin gi­ri?ine yakla?t??? vakit, ihtiyar bir kad?n d???nda bütün yöre halk?n?n kendisini kar??lamak üzere bekledi?ini görür. Kad?n?n hayret verici bu hareketi Râzî’ye haber verilince, onun bu davran??? merak?n? celbetmi? ve ziyaret etmek maksad?yla yan?na gitmi?, kar??lamaya ç?kmamas?n?n sebebini sormu?tu. Bunun üzerine kad?n:

“Sana tazim ve hürmet göstererek debdebe ile kar??laman?n sebebi nedir? Ne özelli?in var ki böyle davranmak gerekiyor?”?eklinde cevap verdi. Râzî ise:

“Ben Allah’?n varl??? ve birli?ini binlerce delil ile ispata muktedir bir ilim adam?y?m, O yüzden olsa gerek”deyince ya?l? kad?n ibret verici ve dü?ündü­rücü ?u cevab? lütfetti:

“Allah ü Azimü??ân’?n varl??? ve birli?i konu­sunda bir ?üphe ve tereddüdümüz yoktur. Dolay?s?yla O’nu ispat için bir delil ve dayanak aramak ihtiyac?n? da hissetmiyoruz. Zira biz Cenâb-? Hakk’?n tevhid denizinin dalgalar? aras?nda gark olmu?, mü?ahede ve vuslat ehliyiz. Siz ise taklit ve istidlâl ehlisiniz.”

Fahreddin-i Râzî, kad?n?n marifet ve irfan dolu bu cevab?n? gönülden tasdik etti.

Sûfi ve me?âyih huzurunda mezhep imamlar? bile her zaman sayg? hissi duymu?lar, onlar? kendi nefisleri üzerine tercih etmi?lerdir. E?er me?âyihte cezbedici böyle bir meziyet bulunmasayd?, duru­mun tam tersiyle tecelli etmesi gerekirdi. Kald? ki, ?mam ?âfii’nin ümmi ?eyh ?eybân-? Râî’ye gösterdi?i sayg? gözlerimizin önündedir. Bütün celâl, azamet ve büyüklü?üne ra?men Hz. Ömer el-Fârûk, Enes b. Mâlik’in önünde mütevazi bir ?ekilde diz çökerek oturur ve ?öyle derdi:

“Ey Enes! Sen Allah Rasûlü Efendimizin ve Ehl-i Beyti’nin y?llarca hizmetinde bulundun. Muhakkak ki Allah ve Celle ve Alâ münaf?klar?n du­rumunu ve iç görüntülerini sana ö?retmi?tir.”

Nitekim Cenâb-? Hakk ?öyle buyurur:

“Kalplerinde hastal?k olanlar, yoksa Allah’?n, besledikleri kinlerini ortaya ç?­karmayaca??n? m? sand?lar? (Hem Hz. Peygamber’e, hem de mü’minlere kin besleyen münaf?klar kâ­firlere yard?m ediyor, buna kar??l?k iman ve cihat gibi ?lâhi ho?nutlu?a sebep olacak davran??lara yönelmiyorlard?. Bu yüzden görünürdeki amelleri bo?a gitmi?tir.) Biz isteseydik onlar? sana gösterirdik de sen onlar? yüzlerinden tan?rd?n. Andolsun ki, sen onlar? konu?ma üsluplar?ndan tan?rs?n, Allah bütün i?lediklerini bilir.”(Muhammed, 47/29-30)

Bu âyetin nüzulünden sonra Hz. Peygamber’e hiçbir münaf?k gizli kalmad?. Hepsini simalar?ndan tan?rd?.

***

Da??stanî (k.s)

4

23/09/2018 ?eyh Ziyauddin Abdurrahman Hâlis Kerkükî (k.s) Hazretlerinin vefat?na yak?n o?lu ?eyh Ali?ye yazm?? oldu?u nasihâtnâmesinin tercümesi

4

09/03/2018 Hangi Günah Sebebiyle ?man?n Kaybolmas?ndan Korkulur?

4

29/10/2017 Korku ?le Ümit Aras?nda Olmak

4

29/10/2017 Âlimlerin Mür?ide ?htiyac?

4

17/07/2017 Uyan Gözün Aç

4

17/07/2017 Teslimiyet ve Tevekkülle ?lgili Sorular

4

17/07/2017 Helâl Olmal?

4

17/07/2017 Geçmi?ten, Günümüze ve Yar?nlara Hay?r Yar??? Devam Ediyor

4

23/02/2017 Dost Olal?m Mevlâ ?le

4

25/10/2016 Uyan Gözün Aç

4

30/07/2015 Beden Ülkesinin Sultan?

4

27/02/2015 Riyazet ve Nefsânî ?ehvet

4

06/11/2014 Nefsin Terbiye Ve Islâh?na Duyulan ?htiyaç

4

03/06/2014 Hikaye-i Ebu Eyyub

4

08/02/2014 Esta?firullah Tevbe - E?refo?lu RÛMÎ

4

17/09/2013 Hz. ?brahim?in Zühdü_Ahmed b. Hanbel

4

25/05/2013 Dualar Zikirler

4

16/02/2013 Dualar, Zikirler?

4

03/11/2012 Dualar ve Zikirler
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net