SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Ömer Hüdâî Baba Kö?engî Hazretleri ve Mür?idi
Mizan
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Evliyan?n büyüklerinden, âriflerin ileri gelenlerinden olan Hac? Ömer Hüdâî Baba Hz.leri, 1821 y?l?nda Harput´un Mürü köyünde dünyaya gelmi?tir. Gençlik y?llar?nda gönüllü olarak asker oca??na kaydoldu ve k?r serdarlar?na reis oldu.

Askerlerinin üstünü örter, kendisi de sabaha kadar zikrullah ile me?gul olurdu. Bir gece mana âleminde kendisine “Bu kadar zaman maddi pa?al?k yapt?n, biraz da manevi pa?al?k yap!” denilir. Böylelikle tasavvuf yoluna dâhil olarak, Me?âyih-? Kâdiriyye-i Hâlisiyye’den Dede Osman Avni Baba (k.s) Hz.lerine intisab eder. ?eyhinin her bir emrini harfiyen uygulayarak, o yüce zat?n pek çok dua ve teveccühüne mazhar olup, ir?ada memur edilir.

Do?uda bat?da say?s?z müridi, 80’i a?k?n da halifesi vard?. ?lm-i bât?nda deryâ-y? bî payand?. Âlimler, veliler, huzuruna gelip feyz al?rlard?. Zaman?n?n Gavs'? oldu?u bilinmektedir. Say?s?z kerametine ?ahid olunmu?, vah?i yarat?klar?n kendisiyle zikrullah yapt?klar? görülmü?tür. Arifane ?iirleri vard?r. Halifelerinin en ba?ta geleni e?-?eyh es-Seyyid Hac? Muhammed Baba Kürkî (k.s) Hz.leridir. Hac? Ömer Hüdâî Baba (k.s) Hz.leri 1905 tarihinde vefat etmi?tir. Kaddesallahu esrarehüm. Kabri Elaz??-Kö?eng köyündedir.

Himmeti haz?r olsun, Allah (c.c) ?efaatine nail eylesin.

Hac? Ömer Hüdâî Baba (k.s), günlerden bir gün büyük bir âlimin Mekke’ye geldi?ini, Kâbe’de halka vaaz etti?ini duydu. Ak?n ak?n o tarafa giden halka kar??t?. Beytullah’a gitti. Gördü ki, hakikaten de çok büyük bir âlim o kadar güzel vaaz ediyordu ki, dinleyenler co?kunluk içindeydiler. Kimisi a?l?yor, kimisi kendinden geçmi?, kimisi de bayg?n bir haldeydi. Avam tabakas?ndaki halktan yukar?lara do?ru âlimler, ?eyhler ve ?ehir e?raf? o büyük âlimi dinlemek için Kâbe’de bulunuyorlard?.

Yüzü ye?il bir nikapla örtülü olan âlim zat gittikçe co?tu, halk? da o derece co?turdu. Sohbetin ard?ndan Beytullah’ta bulunanlar?n cümlesi o kadri yüce zata intisap ettiler. Hac? Ömer Hüdâî Baba ise bir kö?eye çekilmi?, hiç sesini ç?karmadan duruyordu. Onun bu hali sohbet eden zat taraf?ndan anla??lm?? olacak ki, Hüdâî Baba Hazretleri’ne yakla??p:

“Ey asas?na dayanm?? olan ki?i! Seni tek kanatl? bir ku? gibi görüyorum. Bana biat edersen seni çift kanatl? ku? yapar?m.”?eklinde manidar bir söz söyledi.

Hüdâî Baba Hazretleri hiç tahmin etmedi?i bir anda kendisine yöneltilen bu suale kar??l?k birdenbire duraklad?. Sonra kendini toplay?p tan?mad??? bu zata ?öyle cevap verdi:

“Efendim, benim de sizin gibi bir sultan?m var. O beni lay?k olursam, isterse alîl eder, isterse zelîl eder. Size kar?? bir kusur i?lediysem affedip beni mazur görün. Bana dua buyurun yeter.”

Bu sad?kâne cevap üzerine Dede Osman Avni Baba (k.s) Hazretleri yüzündeki nikab? kald?rd?. Hüdâî Baba (k.s) ise bu kadri yüce insan?n kendi ?eyhi oldu?unu görünce hepten ?a??r?p kald?. Ziyadesiyle memnun ve mesrûr oldu. Dede Efendi (k.s) Hazretleri de, müridinin bu sad?kâne teslimiyeti ve ba?l?l??? üzerine ona teveccüh edip nazar buyurdu. Nice manevî mertebelerden geçirip onu maksuduna eri?tirdi.

Hüdâî Baba (k.s) Hazretleri, Dede Osman Avni Baba (k.s) Hazretleri için ?öyle derdi:

“Zahiren görmezdi ama manen mü’minlerin halini sezer, onlar?n durumlar?n? bilirdi.”

O, devrinin kutbu idi.

Gönüllere ?ifa, iki ?iiri ile bitirelim.

 

Bu dünyaya gelen canlar

Geda vü bay ü sultanlar

Turab oldu bütün onlar

Gelin zikredelim Ya Hû...

 

Bu dünya bir t?marhane

Gidenleri dü?ünsene

Gönül verme bu külhane

Gelin zikredelim Ya Hû...

 

Etme sivaya iltifat

Diler isen gamdan necat

Ver Muhammed'e salavat

Gelin zikredelim Ya Hû...

 

Bu sim ü zer i derme gel

?nkâr? ko ikrara gel

Bülbül gibi gülzara gel

Gelin zikredelim Ya Hû...

 

Zikirle me?gul ol heman

Kalbe dolar nur u iman

Zikr-i Hüdâ et her zaman

Gelin zikredelim Ya Hû...

 

Bu dünyaya gelen gitmi?

Kamu var?n? terk etmi?

Bugün nöbet bize yetmi?

Gelin zikredelim Ya Hû...

 

Meyil verme bu dünyaya

Evlad iyâl ehibbâya

Dü?ersin sonra cezaya

Gelin zikredelim Ya Hû...

 

Olma zâhid-i hu?k ile

Koma mâsivây? dile

Mücadele et nefs ile

Gelin zikredelim Ya Hû...

 

Elinde var iken f?rsat

Zikr-i Hüdâ'ya et dikkat

Tutup durmaz seni s?hhat

Gelin zikredelim Ya Hû...

 

Hüdâî eyledi pendi

Göz ile kalblerin bendi

Huzuru kalbe efendi

Gelin zikredelim Ya Hû...

 

--------------------------

 

Bu dünya dâr-? gaflettir

Rahat? hep yaland?r ha

Bilir misin ahir fani

Vefas?z bir cihand?r ha...

 

Sivân?n rengine hiç bakma

Mevti daima zikret

Elinde var iken f?rsat

Gönlünü gel uyand?r ha...

 

Büyük söz söylemekten k?l ictinâb

Y?kma gönül birden

Uyup nefse gönül y?kma

Â??klara ziyand?r ha...

 

Görülür türlü ziynette

Gözüne gerçi bu dünya

Bak?p nak??na aldanma

Bâkisi yok yaland?r ha...

 

Devam et zikr-i Yezdân’e

Sak?n divane bo? gezme

Haberdar ol ki eri?ti

Vakit ahir zamand?r ha...

 

Bilir misin duhul eden

Hüdâî cennete kimdir

Tutup emr-i ?lâhiyi

Kula??na koyand?r ha...

 

Kutbu’l-‘Ârifîn Gavsu’l-Vâs?lîn e?-?eyh es-Seyyid Hac? Ömer Hüdâî Baba Kö?engî (k.s)

4

18/09/2018 Gül yapra?? olmak, kolay de?il!

4

09/03/2018 ?lhâm Bilgi Kayna?? m?d?r?

4

09/03/2018 Allah?? Zikretmenin Fazileti

4

29/10/2017 Ömer Hüdâî Baba Kö?engî Hazretleri ve Mür?idi

4

17/07/2017 K?ssadan Hisseler

4

17/07/2017 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 2. Mektubu

4

17/07/2017 Allah?a ?timat Etmek

4

23/02/2017 ?nsan?n Manevî Yap?s? ile ?lgili Sorular

4

25/10/2016 Tasavvuf ve Tarikatlarla ?lgili Fetvalar

4

09/03/2016 Nefsin Kötü Hasletlerinden Haset

4

31/10/2015 Nefsin Kötü Hasletlerinden; Kibir ve Ucb

4

30/07/2015 Sa?lam Bir Tasavvuf Yolunun Esaslar?

4

30/07/2015 ?mam-? ?âfiî?nin Mür?idi

4

27/02/2015 Ashâb-? Suffa?n?n Tasavvufa Etkisi

4

06/11/2014 ?stimdât, Tevessül ve Teveccüh

4

08/02/2014 Beni Seviyorsan / Abdülkâdir GEYLÂNÎ

4

17/09/2013 Hakk Yolunda Cesur Ol

4

17/09/2013 Ey Azrail! _ Cengiz NUMANOGLU

4

25/05/2013 Mücâhede Ehli ve Huylar?

4

16/02/2013 Dostuyla Dost Olmak

4

03/11/2012 Pîr Abdülkâdir Geylanî?nin Akîdesi

4

11/08/2012 Dualar, Zikirler?

4

05/10/2011 Harabe
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net