SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Hassas Bir Ortam
Dr. Durak PUSMAZ
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

?çerisinde bulundu?umuz ortam her zamankinden daha fazla birlik ve beraberlik, tesanüt ve yard?mla?ma içerisinde bulunmam?z? gerekli k?l?yor. Dünyadaki emperyalist güçler kanl?, h?rsl? ve doymak bilmeyen aç gözlerini memleketimize dikmi?lerdir. Gayeleri birlik ve beraberli?imizi bozarak bizi birbirimize dü?ürmektir. Bizler bu oyuna gelmemeliyiz, uyan?k olmal?y?z, onlar?n oyunlar?n? bo?a ç?karmal?y?z. Bizim bütün bu olup bitenlerden hiç haberimiz yokmu? gibi birbirimizle çeki?memiz, dövü?memiz en az?ndan gafletin eseridir. Bu hareketler bizden çok dü?manlar?m?z?n i?ine yarar. Bunlar aziz milletimize zarar, hain dü?manlar?m?za yarar sa?lar. Dü?manlar?m?z? sevindirecek ve ekmeklerine ya? sürecek hareketlerden kaç?nmal?y?z.

Birlikten kuvvet do?ar. Tarihimiz bunun parlak misalleriyle doludur. ?stiklal harbindeki ve K?br?s harekât?ndaki muzafferiyetimiz bunun son ve canl? örnekleridir. Co?rafi yerimiz birlik ve beraberlik içerisinde olmam?z? gerekli k?l?yor. Milli menfaatlerimiz bunu zorunlu k?l?yor. Ak?l ve mant?k bunu söylüyor. Bütün bunlar?n ötesinde dinimiz bunu emrediyor. ?slam tefrikan?n, ayr?l???n dü?man?d?r. Birlik ve beraberlik içerisinde olmamam?z için hiçbir sebep yok. ?stiklal ?airimiz Mehmet Akif Ersoy ne güzel söylemi?:

De?il mi cephemizin sinesinde iman bir

Sevinme bir, ac? bir, gaye ayn?, vicdan bir!

De?il mi sinede birdir vuran yürek… Y?lmaz!

Cihan y?k?lsa emin ol bu cephe sars?lmaz.

 

Milleti meydana getiren fertler aras?nda ayr?l?k ve tefrikan?n meydana gelmesi dü?man istilas?ndan daha tehlikelidir. Dü?man topunun ve tüfe?inin yapamad??? ?eyi ayr?l?kç? unsurlar yapar. Onun için dü?man, bir memleketi istila etmek istedi?i zaman yapaca?? ilk ?ey o memlekette tefrika, ayr?l?k tohumlar? ekerek insanlar? birbirine dü?ürmektir. ?air ne güzel demi?:

Girmeden bir millete tefrika dü?man giremez.

Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.

 

Milli meseleler etraf?nda hep beraber birle?ti?imiz, birlik ve beraberli?imizi muhafaza etti?imiz, yüreklerimiz toplu vurdu?u müddetçe dü?manlar?m?z bizi yenemez, top ve tüfek bizleri sindiremez.

Bunun fark?na varan Müslüman Türk milletinin topla, tüfekle yenilemeyece?ini anlayan dü?manlar?m?z her türlü gayret ve faaliyetlerini, bizi içten y?kmaya, aram?zda tefrika ç?kartmaya, fitne ve fesat tohumlar?n? atarak milletimizi kamplara bölmeye teksif etmi?lerdir. Bu, dün böyle oldu?u gibi bugün de böyledir. Dün Osmanl? Devletini y?kmaya çal??an devletler, bugün de Türkiye Cumhuriyeti´ni y?kmaya çal???yorlar. Ecnebi bir mahfelde büyük devletlerin kudretinden bahis aç?ld??? bir s?rada Fuat Pa?a:

“En kuvvetli devlet Osmanl? Devleti´dir. Siz d??ar?dan biz içeriden y?kmaya çal???yoruz da yine y?kam?yoruz.” diye söze kar??m??t?. (M.Zekai Konrapa, Bolu Tarihi, Bolu, 1960, s. 418)

Kuvvet ve kudretimizi, hiddet ve ?iddetimizi dü?manlar?m?za saklayal?m, onlara kar?? kullanal?m. ?efkat ve merhametimizi, sevgi ve sayg?m?z? birbirimize gösterelim. Kur’an-? Kerimde Hz. Muhammed (s.a.s) den ve ashab?ndan (r.a) bahsedilirken, onlar?n durumlar? ?öyle belirtilir:

“Muhammed Allah´?n resulüdür. Onun maiyetinde bulunanlar da kâfirlere kar?? çetin ve metin, kendi aralar?nda çok merhametlidirler.”(Fetih Suresi,48/29)

Çünkü bütün müminler karde?tirler. Karde? karde?e kar?? dirsek çevirmez, s?rt?n? dönmez, hele kavga ve niza hiç yapmaz. Aralar?nda ayr?l?k, gayr?l?k olmaz.

Dinimiz birlik dini, beraberlik dini, karde?lik dini, kar??l?kl? sevgi ve sayg? dinidir. Peygamber efendimiz (s.a.s):

“Kudret ve iradesiyle ya?ad???m Allah´a yemin ederim ki sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmi? say?lmazs?n?z.”(Müslim, ?man, 94)

“Sizden biriniz kendi öz nefsi için sevdi?i ?eyi din karde?i için de sevmedikçe imanda kemale eremez, tam ve kâmil mümin olamaz.”(Buhari, ?man, 7)buyurur.

Bizler bu yüce duygu ve anlay?? içerisinde bulunmal?y?z. Birbirimizle olan münasebetlerimizi bu ölçüler içerisinde yürütmeliyiz.

Çimento zerreleri gibi da??lmayal?m. Esen tehlikeli rüzgârlar?n önünden kendimizi kurtaramay?z. Bir araya gelerek harç meydana getirelim, beton kesilelim ki dü?manlar?m?z bizi yerimizden sökemesin.

Hem birle?mememiz için bir sebep yok. Çünkü tarihimiz bir, kültürümüz ayn?, dinimiz bir, Peygamberimiz bir, kitab?m?z bir, k?blemiz bir, Allah’?m?z bir. Öyle ise biz niçin birlik ve beraberlik içerisinde olmayal?m?

Ve son olarak Mevlana Hazretlerine kulak verelim:

Beri gel daha da beri,

Mademki ben senim, sen de bensin,

Niye bu senlik benlik?

I??k ???ktan ne diye kaçar böyle?

Herkesle bar???p kayna?

Kendinde kald?kça bir zerresin

Ama herkesle birle?ince bir ummans?n.

4

18/09/2018 Dualar?m?z Kabul Olmuyor mu?

4

09/03/2018 Mü?min E?ini ?ncitmez

4

29/10/2017 Hassas Bir Ortam

4

17/07/2017 Bir Olay

4

23/02/2017 Allah Sevgisi

4

09/03/2016 Ki?i Noksan?n? Bilmek Gibi ?rfan Olmaz

4

27/02/2015 Hayra Anahtar, ?erre Kilit Olabilmek

4

03/06/2014 Bir Kez Gönül Y?kt?n ?se

4

26/02/2011 Kalbin Ar?-Duruluk K?vam?, ?hlâs

4

25/12/2010 Allah??n R?zas?

4

12/10/2010 Allah Bes Bâkî Heves

4

22/07/2010 Namazda Hu?û
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net