SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Korku ?le Ümit Aras?nda Olmak
Zakir
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Rasûlullah (s.a.s) Efendimiz, ölüm halinde bulunan bir gencin yan?na gitti. Gence:

“Kendini nas?l buluyorsun”diye sordu. Genç:

“Allah Teâlâ’n?n rahmetini umuyorum. Günahlar?mdan da korkuyorum”dedi. Bunun üzerine Efendimiz (s.a.s):

“Bir kulun kalbinde bu ikisi bir araya gelirse, Allah Teâlâ o kula umdu?unu verir, korktu?undan emin k?lar”buyurdu. (Tirmizî; ?bn Mace)

Hz. Ali (r.a) o?ullar?ndan birine ?öyle nasihat etmi?tir:

“O?lum! Bütün hay?r ve taatler senin olsa, bunlar?n seni kurtaramayaca?? korkusuyla Allah Teâlâ’dan kork! Dünyadaki bütün günahlar senin olsa bile, Allah Teâlâ’n?n onlar? af ve ma?firet edece?i ümidiyle de Allah Teâlâ’dan ümitli ol!”

Hz. Ömer (r.a) ?öyle derdi:

“Semadan birisi, ‘Ey insanlar, bir ki?i hariç hepiniz cennete gireceksiniz!’ demi? olsayd?, o bir ki?inin kendim olmas?ndan korkard?m. Yine semadan birisi, ‘Ey insanlar, bir ki?i hariç hepiniz cehenneme gireceksiniz’ demi? olsayd?, cehenneme girmeyecek olan o tek ki?inin ben olaca??m? ümit ederdim.”

Ebû Ali Ruzbarî (k.s) ?öyle demi?tir:

“Havf ve reca bir ku?un iki kanad? gibidir. ?kisi birden bulunursa hem ku?un kendisi, hem de uçu?u düzgün olur. Kanatlar?n birisi bulunmazsa, ku? da, uçmas? da eksik olur. Kanatlar?n ikisi de bulunmayan ku? ölüme terk edilmi? olur.”

Rivayet edildi?ine göre Hz. Lokman o?luna ?öyle demi?tir:

“?mtihan?ndan emin olmayacak bir ?ekilde Allah’tan kork. Fakat Allah’?n (c.c) rahmetine olan ümidin korkundan daha çok olsun.”

O?lu:

“Baba, bunlar? nas?l yapabilirim ki? Benim tek kalbim var” deyince Hz. Lokman:

“Sen müminin iki kalp sahibi oldu?unu bilmiyor musun? Birisi ile Allah’tan korkar, di?eri ile O’na ümit ba?lar”dedi.

Ebû Osman Ma?ribî (k.s) da ?öyle der:

“Kendini hep ümitle me?gul eden tembelle?ir, amelsiz kal?r. Kendini sürekli korku ile me?gul eden de ümitsizli?e dü?er. Bu sebeple insan hem ümit hem korku ile me?gul olmal?d?r.”

?bn Vefâ (k.s) ?öyle derdi:

“Allah Teâlâ’n?n merhameti vard?r diyerek isyana kalk??ma. Kahr?ndan korkarak da ümitsizli?e dü?me.”

Ebu’l-Kâs?m Nasrabadî (k.s), havf ve recan?n kula menfaatini ?öyle izah etmi?tir:

“Ümit hali insan? ibadet ve taat yapmaya sevkeder. Korku hali de, insan? günah i?lemekten uzakla?t?r?r.”

Bir kudsî hadiste Cenab-? Hakk’?n (c.c) ?öyle buyurdu?u rivayet edilmi?tir:

“Kulum yeryüzü dolusu günahla bana gelse, ben de yeryüzü dolusu afla onu kar??lar?m. Yeter ki bana hiçbir ?eyi ortak ko?ma hali içinde gelmesin.” (Müslim; ?bn Mâce; Ahmed b. Hanbel)

Bir di?er kudsî hadiste ?öyle rivayet edilmi?tir:

“Kul, birçok günah i?lese ve günahlar? gök bo?lu?unu dolduracak dereceye varsa bile benden ma?firet diledi?i ve aff?m? umdu?u müddetçe onu affederim.”(Tirmizî; Ahmed b. Hanbel)

Bir di?er hadiste ?öyle rivayet edilmi?tir:

“Kul günahlar?ndan tövbe etti?i zaman Allah meleklerine ve günah?n i?lendi?i yerlere onun günahlar?n? unutturur ve günahlar?n? hasenata çevirir. Öyle ki kul k?yamete geldi?inde yapt??? kötülüklere ?ahitlik edecek hiçbir ?ahit kalmaz.”(Ali el-Müttakî, Kenzü’l-Ummal)

Enes b. Malik (r.a) rivayet ediyor:

“Bedevî bir adam, Hz. Peygamber’e (s.a.s) gelerek;

– Ey Allah’?n Rasûlü, mahlûkat?n hesab?n? kim görecek, diye sordu. Allah Rasûlü (s.a.s):

– Allah Teâlâ görecektir, buyurdu. Bedevî:

– Bizzat kendisi mi görecek, diye tekrar sordu. Allah Rasûlü (s.a.s):

– Evet, kendisi görecek, buyurdu. Bunun üzerine adam tebessüm etti. Allah Rasûlü (s.a.s):

– Niye güldün, diye sorunca bedevi:

– Kerim ve cömert olan zat gücü yetti?inde affeder; hesaba çekti?inde müsamaha gösterir, dedi. Bunun üzerine Efendimiz (s.a.s):

– Bedevî do?ru söyledi. Dikkat ediniz, Allah’tan daha çok kerem (cömertlik ve iyilik) sahibi yoktur. O cömertlerin en cömerdidir, buyurdu ve ?unu ekledi: Bedevi fakih oldu (meseleyi kavrad?.)”(?bn Ebi’d-Dünya)

Bir di?er hadiste de ?öyle buyrulmu?tur:

“E?er hiç günah i?lemeseniz, Allah günah i?leyen bir kavim yarat?r, daha sonra kendilerini affeder.”(Tirmizî; Beyhakî)

Bizlere dinimizi ya?amada birer örnek olan Allah dostlar?, hiçbir zaman Allah Teâlâ’n?n aff?na güvenip salih amelleri b?rakmam??, aksine ibadet için bütün güçlerini seferber edip, ard?ndan amellerine de?il Allah’?n lütfuna güvenmi?tirler.

Süfyan-? Sevrî (k.s) ?öyle demi?tir:

“Kurtulu?u en çok umulan ki?i, nefsi hesab?na en çok korkanlard?r. Görmüyor musunuz? Yunus (a.s) toplumu aleyhinde yapt??? bedduadan dolay? Allah’?n kendisine azap etmeyece?ini dü?ününce, Allah Teâlâ derhal onu bal???n karn?na atmakla cezaland?rd?.”

Said b. Cübeyr’e (r.a):

– Allah ile ma?rur olmak ne demektir, diye sorarlar. Cevap verir:

– Kulun isyan?n? sürdürüp, ard?ndan Allah’tan ma?firet beklemesidir.

Hasan-? Basrî (k.s) der ki:

“Baz? insanlar Allah’?n ma?firetine bel ba?lad?klar?ndan, iyi amellerden mahrum olarak dünyadan ayr?ld?lar. Hatta bunlardan birisi, ‘Yüce Rabbim hakk?nda güzel zan sahibiyim, bu bak?mdan amelim azm??, ald?rmam.’ der. Bu ki?i samimi de?ildir. Gerçekten bu kimse Rabbi hakk?nda güzel zan sahibi olsayd? güzel ameller yapard?.”

Meyseretü’l-Âbid çokça mücahedesinden dolay? bir deri bir kemik kalm??, kaburgalar? ç?km??t?. Kendisine:

– Allah’?n rahmeti geni?tir, denildi?inde bu sözü söyleyeni azarlar ve derdi ki:

– Bu do?rudur. E?er O’nun rahmeti olmasayd? günahlar?m?zdan geçtik, ibadetlerimizdeki kusurlar?m?z yüzünden helak olurduk.

Süleyman Teymî hazretleri vefat edece?i zaman o?luna: “Bana ilahî rahmeti ümitlendiren hadisler oku. Ki böylece Yüce Allah’a güzel zan içindeyken kavu?ay?m.” demi?tir.

Ayn? ?ekilde Süfyan-? Sevrî hazretleri de ölüm dö?e?inde yatarken etraf?nda toplanan âlimler, kendisine Allah’?n rahmetini ve O’na güvenmesini anlat?yorlard?.

Ahmed b. Hanbel (rh.a) de ölüm esnas?nda o?luna: “Bana Allah’?n rahmetine güvendiren ve Allah’a kar?? güzel dü?ünmeyi öven hadisleri anlat.” demi?tir.

Rivayet edildi?ine göre Hz. Ali (r.a), günahlar?ndan korkup ümitsizli?e dü?en birine:

Seni bu hale dü?üren nedir, diye sordu. Adam:

– Büyük günahlar?m, diye cevap verdi. Hz. Ali (r.a):

– Hay yaz?k sana! Allah’?n rahmeti senin günahlar?ndan daha büyüktür, dedi. Adam:

– Benim günahlar?m hiçbir ?eyin temizlemeyece?i kadar büyük, dedi. Hz. Ali (r.a):

– Hay?r! As?l senin Allah’?n rahmetinden ümidini kesmen, i?ledi?in günahlar?ndan daha büyük,dedi.

4

23/09/2018 ?eyh Ziyauddin Abdurrahman Hâlis Kerkükî (k.s) Hazretlerinin vefat?na yak?n o?lu ?eyh Ali?ye yazm?? oldu?u nasihâtnâmesinin tercümesi

4

09/03/2018 Hangi Günah Sebebiyle ?man?n Kaybolmas?ndan Korkulur?

4

29/10/2017 Korku ?le Ümit Aras?nda Olmak

4

29/10/2017 Âlimlerin Mür?ide ?htiyac?

4

17/07/2017 Uyan Gözün Aç

4

17/07/2017 Teslimiyet ve Tevekkülle ?lgili Sorular

4

17/07/2017 Helâl Olmal?

4

17/07/2017 Geçmi?ten, Günümüze ve Yar?nlara Hay?r Yar??? Devam Ediyor

4

23/02/2017 Dost Olal?m Mevlâ ?le

4

25/10/2016 Uyan Gözün Aç

4

30/07/2015 Beden Ülkesinin Sultan?

4

27/02/2015 Riyazet ve Nefsânî ?ehvet

4

06/11/2014 Nefsin Terbiye Ve Islâh?na Duyulan ?htiyaç

4

03/06/2014 Hikaye-i Ebu Eyyub

4

08/02/2014 Esta?firullah Tevbe - E?refo?lu RÛMÎ

4

17/09/2013 Hz. ?brahim?in Zühdü_Ahmed b. Hanbel

4

25/05/2013 Dualar Zikirler

4

16/02/2013 Dualar, Zikirler?

4

03/11/2012 Dualar ve Zikirler
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net