SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar - 1
Zül-Cenâheyn
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

1. Allah’? zikretmek her zaman lâz?md?r. Bunun için maddenin getirdi?i a??r bunal?mlardan kurtulup kalp ve ruh huzuruna ermek ancak Cenab-? Allah’? çokça zikretmekle mümkün olur

2. Nefsini tezkiye ve terbiye etmekle, Allah’?n r?zas?n? kazanmaya talip olan mürit, günlük zikrini hiç aksatmadan yapmak mecburiyetindedir. Aksi takdirde Hadis-i ?erifte i?aret edildi?i üzere cennet ehli cennette olduklar? halde, dünyada iken Allah’? zikretmeden geçirdikleri günlerine nedamet edecekler, pi?man olacaklard?r. Ayr?ca günlük zikrini yapmayan mürit zikrin manevi lezzet ve bereketlerinden istifade edemez.

 3. Bir mür?itten el alan bir mürit ona söz vermi?, ahdetmi?tir. Dinimizde ahde vefa etmek emredilmi?tir. Onun için mürit ahdini bozmayan ki?idir. Allah’?n emirlerine s?ms?k? sar?l?r, yasaklar?ndan ?iddetle kaç?n?r. Be? vakit namaz?n? vaktinde eda ederek orucunu tutar, hali vakti yerinde ise hacc?n? yaparak zekat?n? da verir. Ayr?ca kaza namaz ve ibadetlerini bir an önce ikmal etmeye u?ra??r. Kalbe perde olan bo? ?eylerle dilini me?gul etmez. Aya??n? kötü yerlere atmaz. Azalar?n?n hiç birisi Allah’?n (cc) nehyetti?i semt ve mahallere gitmez. Be?er hali elde olmadan i?lenilen günahlar olursa hemen tevbe ve isti?far ederek, Cenab-? Allah’tan affedilmesini diler. E?er vakit ve f?rsat buluyorsa farz namazlardan sonra baz? nafileleride ifâ eder . Bunlar ku?luk namaz?, ak?am namaz?ndan sonra k?l?nan evvâbin namaz?, bir de teheccüd namazlar?d?r.

 

4. Güzel ahlâk sahibi olmaya, herkesin g?pte edip  imrendi?i bir müslüman olmaya gayret eder. Bu hususta mensubu oldu?u silsileye, mür?ide söz getirmemeye gayret gösterir. K?sacas? Resulullah’?n sahip oldu?u Kuran ahlak?yla ahlaklanmaya çal???r.

 

5. Mevcut di?er hak tarikatlar? ve onlar?n mensuplar?n? da sever. Ama mensubu bulundu?u tarikat? daha çok severek, onun ilerlemesi, yükselmesi için canla ba?la çal???r. Bunu yaparken k?r?c?, ezici, usand?r?c?, y?k?c? olmaz. Bu hususta örne?imiz peygamberimiz, onun yüce sahabeleri ve tasavvufta büyüklü?ünü ispat etmi? ki?ilerdir.

 

6. ?hvanlar aras?nda sevgi ve sayg? çok önemlidir. Ayn? mür?idden el alm?? müridler Allah r?zas? için birbirlerini severler , bu hususta kat?ks?z, hilesiz bir ?ekilde birbirlerini seven kimseler için enbiyan?n ve ?ühedan?n bile imrenece?i, göz al?c? parlakl?kta kö?klerin haz?rland???n? haber veren Peygamber Efendimizin mübarek sözleri bize daima yol göstermeli ve en büyük önderimiz olmal?d?r.

 

7. Tarikat ve tasavvufun d???nda olup, bunun tad?n? tatmayan kimseler çoktur. Bunlar ister ilim sahiplerinden olsun, isterse olmas?n, bu yolun yolcular? olan sizlere sata??p söz att?klar? zaman asla incinmemeli ve k?r?lmamal?s?n?z. Onlara hay?r dua etmeliyiz. Her ne olursa olsun onlar?n dedikleri bizleri yolumuzdan al?koymamal?d?r. Çünkü ki?i bilmedi?inin dü?man?d?r denilmi?tir.

 

8. ?nsanl???n a??r fesada dü?tü?ü, gittikçe bozuldu?u bir devirde ya??yoruz. Bunun için en yak?nlar?m?zdan ba?lamak suretiyle islâm? tatl? dil güler yüzle yolunu ?a??rm??lara anlatmak mecburiyetindeyiz. Bunu yapabilmemiz için en çok bilgimizi art?rmal?, bo? bulundu?umuz zamanlarda kitap okumal?y?z. Öncelikle farz? ay?n olan ilimleri ö?renmek için f?k?h ve ilmihal kitaplar?n? zaman zaman okumal?y?z. Ayr?ca tasavvuf ve tarikata ait bilgilerimizi art?rmam?zda zaruridir. Bunun için bu sahada yaz?lm?? ve tavsiye edilen eserleri de okumak icap eder.

 

9. Çok uyan?k olmal?y?z. ?slâm dü?manlar?n?n bizi hangi silahla vuracaklar?n?, vurmak istediklerini anlamal?y?z, kavramal?y?z. Bunun için onlar?n silahlar?na gerek maddeten, gerekse manen ayn?s?yla kar?? koyup hiçbir saniyenin islâm?n yükselmesi için kan ak?t?lmadan geçmedi?ini ve bu dinin böyle me?ekkatlerle ve ?ehitlerin  kanlar? ile bir gül gibi bize teslim edildi?ini dü?ünerek hizmet edip çal??mal?y?z.  Böyle samimi çal??anlara her hususta yard?mc? olmal?y?z.

 

10. “Allah kat?nda en üstününüz ondan en çok korkan?n?zd?r” buyuran  Cenab-? Allah’?n ayetine kulak vermeliyiz. Bunun için rengi, ?rk?, cinsi, ne ?ekilde olursa olsun “Müslüman müslüman?n karde?idir” hadisi ?erifini hat?r?m?zdan ç?karmamal?y?z. Bunun için Allah dü?manlar?n?, Kur’an ve islâm dü?manlar?n?, peygamber ve müslüman dü?manlar?n? çok iyi tan?y?p onlara asla yard?mc? olmamal? ve onlar bizim en yak?nlar?m?z bile olsa asla sevmemeliyiz. Bunun için “Ki?i sevdi?i ile beraber olur” Hadisi ?erifini asla unutmamal?y?z. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesini dü?üne dü?üne okumal? ve anlamal?y?z.

***

Zülcenâheyn

4

18/09/2018 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar ? 3

4

18/09/2018 Kadiri Mar??

4

09/03/2018 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar ? 2

4

09/03/2018 Zikir; ?badet ve Taatin Özüdür, ?li?idir

4

09/03/2018 Nasihatim Var

4

29/10/2017 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar - 1

4

17/07/2017 Cenâb-? Allah?? Sesli/Cehrî Zikir - 6

4

17/07/2017 Nas?l Ya?arsan

4

25/10/2016 Bir Nasihat; Temiz Ol, Temiz Öl!

4

25/10/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir (Cehrî Zikir) ? 5

4

09/03/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir (Cehrî Zikir) ? 4

4

31/01/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir - 3 (Cehri Zikir)

4

31/01/2016 Gel Seninle Dost Olal?m!

4

26/10/2015 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir - 2 (Cehri Zikir)

4

31/07/2015 CENÂB-I ALLAH?I SESL? Z?K?R- 1- (CEHR? Z?K?R)

4

30/07/2015 DAVET

4

27/02/2015 Seher Vakti Gördüklerim

4

06/11/2014 Rabbime Yalvard?m

4

03/06/2014 Ölüm Ötesi

4

08/02/2014 Mevlânâ ve Müsamaha

4

08/02/2014 Allah?? Zikredelim

4

17/09/2013 Hayata Bak??

4

17/09/2013 Cenâb-? Allah, Sekîneyi Müminlerin Kalplerine ?ndirdi

4

18/07/2013 Rahmet ve Merhamet Ay?

4

25/05/2013 Fikir Ya?muru

4

16/02/2013 Yâ Resûlallah

4

16/02/2013 Mevlid Kandili

4

03/11/2012 K?rk Ya??n Dü?ündürdükleri

4

03/11/2012 Ey Allah??m

4

11/08/2012 Sana S???n?r?m

4

11/08/2012 Tayy-i Zamân, Tayy-i Mekân

4

11/03/2012 Ak?emseddin

4

11/03/2012 Ölüm An?n?n Deh?eti

4

29/12/2011 Zelzeleye Çare Bulundu (mu?)

4

29/12/2011 EY RABB?M! SANK? BEN ?BRAH?M??M

4

05/10/2011 Bayram Gününde Hasret

4

05/10/2011 Kur?ân-? Kerîm ve ?lim

4

28/06/2011 Tokyo?da Deprem

4

28/06/2011 Zikrullâh??n Bereket Ve Üstünlü?ü

4

15/04/2011 ?brahim Gibi

4

26/02/2011 Topra??n (Anan?n) Dilinden

4

26/02/2011 Zikir ve Sohbet Meclisleri

4

25/12/2010 Ledünnî ?lim

4

12/10/2010 Ne Olurdu

4

12/10/2010 Mehdî Hakk?nda

4

08/08/2010 Mah?er Yolu Tutacaks?n

4

08/08/2010 Muhâsebe

4

22/07/2010 Üç Aylar?n Manevi ?klimine Do?ru

4

06/04/2010 Tasavvuf

4

31/03/2010 Sünnetin Önemi
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net