SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Tasavvuf Okullar?
Yalçın ALBAYRAK
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Müslümanlardan baz? kimseler hayatlar?nda din ad?na, dinini daha iyi ya?amak ad?na hep bir aray?? içeresinde olmu?lar. Hz. Peygamber (s.a.s) bu manevi yolun inceliklerini sahabesine (r.a. ecmain) göstermi?, onlara kendi ya?ay??? ile örnek olmu?.

Daha sonra gelen baz? arif kimseler Peygamberimizden (s.a.s) ö?rendikleri bu usulleri adeta birer reçete haline getirip istifadeye sunmu?lar.

Zamanla baz? usuller ink?taa (kesilmeye) u?rasa da as?l Kur’an ve Sünnet eczanesi bu manevi reçeteleri da??tmaya devam etmi?tir.

Fakat zaman içerisinde baz? türediler, baz? müte?eyyih(sahteler) türeyerek manevi yollara zarar veremeseler de aray?c?lar?n?n yolunu kesmi?ler. Bu tür ki?ilere tasavvuf tarihinde “Kutta-i tarik” yani yol kesiciler olarak isimlendirilmi?ler. As?l yapt?klar? ?ey hakikati arayan saliklerin yollar?n? sahte i?ler ile sapt?rm??lar.

Hatta çok ki?iyi  “Bizim yolumuz en do?rudur” diyerek masumane görünerek adeta kuzu postuna bürünüp kendilerine ba?lam??lar. Günümüzde bu gibilerin etraf?ndaki insan say?s? on binleri, yüz binleri belki de daha fazla say? bulmu?tur. “Bu kadar ki?iyi kendine nas?l ba?l?yorlar” denilir ise ?öyle bir misalle aç?klamak uygun olur kanaatindeyim.

La te?bih ve la temsil.

Malumdur ki insanlar temizlenmek için hamama giderler. S?cak ortamda vücut kirleri yumu?ar. Sonras?nda kese ile kirler ovularak vücuttan ayr?l?r. Su ile de temizlik sa?lan?r. ??te insan?nda “manevi temizli?i” bir nevi buna benzer.

Tasavvuf ortam?na giren, bir mür?ide ba?lanan (inâbe alan) ki?i bu manevi temizlik ortam?na girmi?tir.  Mür?id-i Kamil zattan gelen feyiz ile nefis kirleri kabar?r. Sonra zikir kesesi ile bu kirden ar?n?r. Tevbe suyu ile y?kanarak nefsinden kurtulur.

Oysaki müte?eyyih olanlar talebeye bu harareti (s?cak bir ortam?) bu feyzi veremezler. Zira talebedeki hararet ancak Cenab-? Allah’tan (c.c) gelen feyz ile sa?lan?r. Kalpteki ilahi a?k ate?ini, vas?l-? ilallah (Allah’a (c.c), sevgiliye ula?ma)i?tiyak?n? ancak bu ?ekilde harekete geçirilebilir.

Peki, feyz yok. Bu sahteler zikir kesesi ile ba?larlar keseye. Yani hakikati arayan o ki?iye usulsüz vird verirler, evrat okuturlar, zikir çektirirler. Sürte sürte keseyi o ki?inin kirini ç?kartaca??m diye derisini yüzerler. Yara bere içinde kal?r o ki?ini vücudu. Oysaki deri insan vücuduna girecek bütün mikroplar?n önünü keser. Deriden hiçbir mikrop geçemez. ??te o deri Hz. Peygamberi (s.a.s) getirdi?i Kur’an ve Sünnet esaslar?d?r. Demek istiyorum ki bu türedilerin yapt?rd?klar? usuller güzel dinimizin emir, usul ve yasaklar?na ayk?r?d?r. Bu yüzdende o ki?ilerin hayatlar?na bak?ld???nda ?slam dinini naslar?na, emirlerine uymayan davran??lar sergilerler. Tasavvufta usullerden biriside “Birsini havada uçarken gördünüz, ancak ?eriata uymayan davran??lar? var ise ona itibar etmeyiniz” denilmi?tir.

??te böyle baz? Müslümanlar seyr u sülûkten habersiz, manevi yolculuk yapt?klar?n? dü?ünerek bu gibilerin etraf?nda ömür tüketmektedirler. Allah bizi böyle sahtekârlardan korusun.

Peki, bu i?in do?rusu yani “Tasavvuf okullar?” nedir? Bu okullar nas?l bulunur? Ö?reticileri, muallimleri (kâmil zatlar) nas?l tan?n?r? Usulleri nas?ld?r, ne yapmak laz?md?r? ?eklindeki sorular hemen akl?m?za gelebilir.

Kamil zatlar?n, ya?ayan insanlar?n içerisinde say? olarak miktar? 150 kadard?r denilmi?. Kim demi?? Mehmet Nuri ?emsuddin en-Nak?ibendî (k.s) yazd??? Miftihu’l-Kulüb adl? eserinde ya?ayan halde en fazla bu say?da olabileceklerini beyan etmi?tir. Bu kadar kalabal?k dünya içerisinde bu ki?ileri nas?l tan?yabilece?imize gelince o da ?öyledir.

Bir “Allah Dostunu” tan?mak için o ki?ide ?u üç özelli?in toplanm??, ondan zuhur ediyor (görünüyor) olmas? gerekir denilmi?.

1.      Böyle kâmil olmu? zatlar?n yan?nda insan?n akl?na dünyal?k i?ler gelmez. Dünya me?galesi senin onun yan?nda me?gul etmez.

2.      Bu zatlar konu?tuklar? zaman a??zlar?ndan dökülen sözcükler birer inci tanesi gibidir.

3.       Onlar?n yan?nda insan?n gö?sünü huzur hali kaplar.

Mehmet Nuri (k.s) hazretleri yazd??? eserde bu tan?mlamalar? yapm??. ?imdi görülüyor ki baz? cemaatlerin ba??ndaki baz? ki?iler hiç sohbet etmiyor. Olmad?. Çünkü Fahri Kâinat Efendimiz (s.a.s) Sahabesini (r.a) sohbet ile yeti?tirmi?tir. Onlar? kemal seviyesine getiren e?itimi s?ras?nda sohbet usulünü kullanm??t?r.

Ayr?ca zikir halakas?na herkesi dâhil etmi?ler. Ancak zaman?m?zda Müslüman dahi olsa “Sen bizden inabe almad?n” diye baz? cemaatler Müslümanlar? zikir halkas?na alm?yorlar. Olmad?. Usule uymad?. Ne demi? ecdad?m?z “Usulsüz vusul olmaz.” Yani usule uymadan sevgiliye (Allah’a) vas?l olamazs?n. Manen kavu?amazs?n.

Baz?lar?nda gereksiz ba??rmalar, titremeler ile adeta elektrik ak?m?na tutulmu? gibi korkutucu hareketlerzuhur etmektedir. Bu da varsa bu tür cemiyetlere ilk defa gelen ki?ileri korkutmakta, ürperip tekrar gelmelerinin önünü kesmektedir.

Yine baz? Kutta-i tarik olan yani tasavvufta Müslümanlar?n yolu kesen kesiciler kendi arzu ve hevalar?na göre vird tayin edebilmektedirler. Tasavvuf tarihinde vird olarak verilmemi? metinleri vird olarak vermektedirler. Oysaki manevi yollarda mihenk ta?? olmu? 12 manevi yolun hepsi de usullerini bizzat Peygamberimizin (s.a.s) sünnetinden ve Kur’an’dan alm??lard?r. Zaten bir insan kâmil olmadan usul belirlemedi?i gibi, her kâmil zatta yeni yeni usuller ortaya koymam??, geneli de önceden belirlenmi? esaslara tabi olmu?lard?r.

Ayr?ca Kamil Zatlar ilm-i Ledün sahibidirler. ?lm-i Ledün Cenab-? Allah (c.c) taraf?ndan manevi kemale erdikleri için kendilerine bah?edilmi?, verilmi?tir. Böyle bir ilmi olmayan?n da vird tayin etmesi, usul belirlemesi ancak heva ve hevesinden olsa gerekir. Zaten bu yol kesiciler burunlar?n?n ucunu dahi göremedikleri ehlince malum olsa gerektir.

Ayr?ca Kamil Zatlar sohbet ederler iken etraf?ndakileri a?latmak için sohbet etmemi?lerdir. ?mam Gazali (k.s), ?hya-? Ulumud’Din adl? eserinde diyor ki; “Bir insan hutbeye ç?karda,  insanlar? a?latmak için sohbet ederse o ki?i gaflettedir.” Kitaplar? as?rlarca Avrupa Üniversitelerinde okutulmu? ayn? zamanda mutasavv?f olan bu zat; “Bir insan böyle yaparsa gafildir, ona uymay?n” diyor. As?rlar öncesinde bugünkü baz? sahteleri i?aret etmiyor mu? Bir tak?m me?hur cemaat veya cemaatlerin önde gelenleri, cami minberlerinden a?laya s?zlaya, etraf?ndakileri adeta kendilerinden geçercesine a?latm?yorlar m?? Bu kadar duygu sömürüsünün ard?ndan türlü sahtekârl?klarla Müslümanlar? sömürmüyorlar m??

??te usule uymayan noktalardan hemen akla geliveren baz?lar?.

Cenab-? Allah’?n (c.c) veli kullar? aram?zdad?r. Her daim olmu?lar ve de k?yamete kadar olacaklard?r. Kore Sava??, K?br?s ç?karmas?, Çanakkale sava?? ve Kurtulu? Sava?? gibi yak?n tarihimizde bu milletin dua ve himmete muhtaç oldu?u durumlarda kendilerini adeta “biz buraday?z” dedirtecek birçok harikulade olay ile Müslümanlara (Allah’?n izni ile) yard?m etmi?lerdir.

Onlar?n duas?, nazar? üzerimize olsun. Allah sevdi?i kullar? aram?zdan ay?rmas?n. Zikir halkalar? ümmetin yüzy?llard?r adeta manevi paratonerleri olmu?, bela musibet ve afetlerden bizleri korumu?lard?r. Mevlanalar, Yunuslar, Hac? Bayramlar, Ak?emseddinler gibi gönül insanlar?n?n bu manevi halkalardan yeti?ti?ini unutmayal?m.

Sünnet-i Resulü (s.a.s) inkâr eden ki?ilere ve anlatt?klar?na itibar etmeyelim. Ümmetin âlimlerinin k?l? k?rk yar?p, titizlikle ortaya koyduklar? emir ve yasaklara “riayet etmeyin” diyenleri iyi bilelim. Din ad?na dinimizin emirlerini bozmaya çal??anlar var ise bunlara f?rsat vermeyelim. Sahtekârlar? da art?k tan?yal?m. Tan?tal?m ki milletimizin yak?n zamanda tecrübe etti?i 15 Temmuz benzeri makûs olaylar tekrar cereyan etmesin.

Allah’?n (c.c) selam?, rahmeti, bereketi üzerinize olsun.

4

18/09/2018 Allah (c.c) Dostlar?n?n Duas?

4

09/03/2018 Toplanmak ?çin Da??lmak Laz?m!

4

29/10/2017 Tasavvuf Okullar?

4

17/07/2017 Â??k Molla Rahim (ks)

4

21/02/2017 Aman Allah??m Aman, Zaman Âhir Zaman!

4

09/03/2016 Ç?kar Postu Aradan, Kals?n Seni Yaradan!

4

31/01/2016 Tohumu Ektik, Ç?kmazsa Toprak Utans?n!

4

31/10/2015 Manevi Yol Göstericiler, Gece Çakan ?im?ekler Gibidir
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net