SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Kem Alet ?le Kemâlât Olmaz
Serkan ZEYBEKER
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Kur’ân mealini okuyarak elbette kendi ilmî çerçevemiz dâhilinde ondan istifade ederiz. ?slam’?n inanç esaslar?na dair hususlar, Rabbimizin (c.c) emir ve yasaklar?, hakikate yönlendiren geçmi? ümmetler hakk?nda ibretlik k?ssalar... Bunlar hayat?m?za yön verecek, bizleri dalalete dü?mekten muhafaza edecek çok önemli bilgilerdir.

Fakat Kur’ân’dan hüküm ç?karabilmek, ince meselelerde son noktay? koyabilmek ve onu kemaliyle anlayabilmek için güzel bir niyet, azami bir gayret, ciddi ve usulüne uygun çal??mak ile ancak mümkün olabilir. Ayr?ca hatalara dü?memek için de baz? alet ilimlerini bilmek gerekir. Bunlara örnek verecek olursak:

- Arapça gramerini ve edebî inceliklerini bilmek…

- Muhkem (kesin), mensuh (hükmü kald?r?lm??) ayetleri bilmek.

- Sebebi nüzulü (ayetlerin ini? sebeplerini) bilmek…

- Ayet indikten sonra Peygamber Efendimizin (s.a.s) ve Sahabenin (r.a. ecmain) verdikleri tepkileri bilmek.

- Ayet ile ilgili hadisi ?erifleri bilmek.

- Bu bahsedilen Kur’ân’? anlamada yard?mc? olacak haberlerin ilim ifade etme derecelerini bilmek.

- Usul ilmini bilmek… (Zahiren çeli?ir durumda görünen dini haberlerde, her haberin hakk?n? vererek aras?ndaki hükmü bulabilmek)

Oysaki bu ilimleri ö?renmek, talibin ömrünün ciddi bir bölümünü bu u?urda sarf etmesiyle ancak mümkün olabilir.

?lim bazen apaç?k görünür. Bu talipleri için âdeta haz?r ve zahmetsiz elde edilen bir kârl? bir ticaret gibidir. Ama bazen de ilim, güne?in bulutlar arkas?nda gizlendi?i gibi nazlan?r. Onu elde edebilmek için çok çal???lmas? gerekir.

Kur’ân içinde pek çok hakikati bulundurur. E?er ki Kur’ân’da her ?ey ayr?nt?lar? ile beraber apaç?k izah edilseydi, buna kütüphaneler bile yetmeyecekti.

Yukar?da bahsedilen alet ilimlerine hiç ehemmiyet verilmeden Kur’ân’? lay?k?yla ö?rendi?ini sanmak beyhude, hatta cehaletten öte bir iddiad?r. Daha da ötesinde tehlikeli bir i?tir. Çünkü ayetlere yanl?? manalar verilerek hidayetten uzakla?abilmek de söz konusudur. Tarih bunun örnekleriyle doludur. Birçok kimse kendi nefsinin isteklerine Kur’ân ad? vererek dalalete dü?mü?tür. Alet ilimleri olmazsa e?er, Kuran ifade etti?i manalardan kopar?larak geni? bir yorum imkân? ortaya ç?kacak ve böylelikle art niyetliler için bulunmaz bir f?rsat ortaya ç?kacakt?r. Münaf?klar?n asl?nda ?u an ki en güncel çal??malar? bunlard?r. “Ben Kur’ân’a kar??y?m” deseydi, hangi münaf?k itibar görürdü?

?lim sahibi olmak hakk? itiraftan ibarettir. Niyetler bozuk olunca en güzel de?erlerler bile nefse uydurulabilir. ??te Kur’ân’? anlamam?z? sa?layan bu alet ilimleri, böylelerinin önündeki engeldir. Yoksa Kur’ân, kalplerinde hastal?k bulunanlar için içeri?i bo?alt?lm??, istedi?i yöne çekilebilecek s?radan bir metin olarak görülecektir.

Rabbim ?erlerinden Ümmet-i Muhammed’i muhafaza buyursun. Duam?z ve yakar???m?z her cihetten ku?at?lm?? ?slam ümmetinin art?k felaha kavu?mas? içindir. Ve bu münaf?klar emellerine asla ula?amayacaklard?r…

“?üphesiz o Zikr’i (Kur’ân’?) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz.”(Hicr, 9)

4

18/09/2018 Zaman, Tasavvuf Zaman?d?r

4

09/03/2018 ?imdi Ku?a Benzedi!

4

29/10/2017 Kem Alet ?le Kemâlât Olmaz

4

17/07/2017 Nevzuhûr Âlimlere Dikkat!

4

23/02/2017 Kad? Burhaneddin Çilehanesi

4

25/10/2016 Kutbu?l-Aktâb

4

09/03/2016 Ricâlü?l-Gayb

4

31/01/2016 Mür?it Kimdir?
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net