SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Hz. Yusuf (a.s) Gibi Olabilmek...
Ayşe DEMİRCİOĞLU
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Çok lezzetli bir yemek yedi?imizde “?imdiye kadar tatt???m en güzel yemekti” deriz. Çok güzel bir ev gördü?ümüzde “ne kadar orijinal güzel bir yap?” deriz. Veya okudu?umuz bir kitaba, “çok güzel bir kitap” deriz. Bizler bu fani dünyam?za dal?p, enleri/en güzelleri seçerken bakal?m Bâki olan Yüce Rabbimiz “ahsenü’l-kasas” ile hangi güzelden bahsediyor?

“Biz bu Kur’ân’? sana vahyetmekle, sana k?ssalar?n en güzelini anlat?yoruz. Elbette (sen) ondan önce (bunlardan) habersiz olanlardan idin…” (Yusuf suresi, 3)

Âlemlerin Rabbi olan Allah, Kur’ân-? Kerîm’de Yusuf’un (a.s) hayat?n? anlat?rken “ahsenu’l-kasas”, “k?ssalar?n en güzeli” olarak ifade buyuruyor. Dünya yarat?ld???ndan bu yana nice insanlar, resuller, nebiler, veliler ya?am?? ve ölmü?lerdir. Her ki?i ya?ad??? bu süre zarf?nda kendi hayat?n?n roman?n? yazm??t?r, ya mutlu, ya kötü sonla bitirmi?tir. Bu hayat romanlar?ndan elimize ula?anlar?n çok az?-özü bizlere Yüce Rabbimiz taraf?ndan Kur’an’da sunulmu?tur. Madem O anlat?yor, bizlere de bu k?ssalar? dinlemek, dü?ünmek ve ibret almak dü?er...

“Hani bir vakitler Yusuf, babas?na demi?ti ki: "Babac???m, ben rüyada on bir y?ld?zla güne?i ve ay? bana secde ederken gördüm.” (Yusuf suresi, 4)

Çocuklara masallar, hikâyeleranlatt???m?zda hep bir varm?? bir yokmu? deriz. Bizler de Yüce Kur’ân’da bu ya?anm?? hikâyeleriokurken ö?reniyoruz ki, zaman dilimlerinbirinde güzel yüzlü Yusuf (a.s) varm??. Bir gün rüyas?nda on biry?ld?z ile güne?i, ay? kendisine secde ederken görmü?tür. Bu rüyas?n? babas? Yakub’a (a.s) anlatm??. O da ?öyle cevap vermi?tir: (Babas?) Yavrucu?um! Dedi, rüyan? karde?lerine anlatma. Sonra sana bir tuzak kurarlar. Çünkü ?eytan insan?n aç?kça dü?man?d?r.(Yusuf suresi, 5)Hz. Yakub (a.s) peygamber, o?lu Yusuf’a (a.s) çok dü?kün idi. Onun di?er o?ullar?ndan farkl? oldu?unu sezmi? ve âdeta üzerine titriyordu. Yusuf’un  (a.s) rüyas?n?n sahih oldu?unu biliyordu ve O’nu uyar?yordu: dikkat et, bu rüyay? kimseye söyleme, çünkü ?eytan aç?kça dü?mand?r.

?nsanlar aras?nda en çok imtihana tâbi tutulanlar, en ?iddetli belaya dûçâr olanlar, peygamberlerdir. Öylede Hz. Yusuf (a.s) kuyudaki imtihan?ndan, azizin han?m? ile imtihan?ndan, zindandaki imtihan?na kadar birçok imtihan süzgecinden geçmi?tir. Ta M?s?r’a vezir olana kadar. Hz. Yusuf’u kuyuya atan karde?leri M?s?r vezirine i?leri dü?tü?ü gün gelip çatt???nda, devran dönmü?tür.

Bu vezirin Hz. Yusuf (a.s) oldu?unu ö?renince, kendisine zaman?nda kötülük yapan o karde?lerine ?u ibret verici sözü söylüyor Hz. Yusuf:

“(Yusuf) dedi ki: Ey babac???m! ??te bu, daha önce (gördü?üm) rüyan?n yorumudur. Rabbim onu gerçekle?tirdi. Do?rusu Rabbim bana (çok ?ey) lütfetti. Çünkü beni zindandan ç?kard? ve ?eytan benimle karde?lerimin aras?n? bozduktan sonra sizi çölden getirdi. ?üphesiz ki Rabbim diledi?ine lütfedicidir. Ku?kusuz O çok iyi bilendir, hikmet sahibidir.”(Yusuf, 100)

Hz. Yusuf’un anne ve babas?na: “i?te sabr?n sonu selamettir, bende sabrettim ve seneler önce gördü?üm rüyam i?te bugün gerçekle?ti” dedi. Bütün iyilikler güzellikler Allah’tand?r. Ki Allah o rüyay? gerçekle?tirdi, sonrada Hz. Yusuf’a birçok ?eyler lütfetti. Önce kuyudan kurtuldu, sonra vezirin han?m?ndan, sonra da zindandan. En sonunda da M?s?ra vezir oldu ve yüksek makamlarda oturdu ve yine Allah diledi de sevdiklerine kavu?tu. Hz. Yusuf, Allah’?n (c.c) lütfettiklerini sayarken ?u husus çok dikkat çekici: “ve ?eytan benimle karde?lerimin aras?n? bozduktan sonra…” Hz. Yusuf (a.s) ne kadar üstün ahlaka sahip ki, kendisine zaman?nda yap?lan o kötülü?ü unutup, karde?lerini mahcup etmeme amac?ndad?r.

Karde?ler aras?na nifak sokan kimdir? ?eytan… ?eytan, “adüvvün mübîn”dir, yani bizim az?l? ba? dü?man?m?zd?r. Kan?m?za kadar ili?en bu varl?k kâh vesvese, kâh kötü dü?ünceler verir, kâh açar sevdiklerimizle aram?z?. ??te öylede açm??t? Yusuf (a.s) ile karde?lerinin aras?n?. Nitekim babas? Yakub (a.s) da ba?ta O’nu uyarmam?? m?yd? ?eytan?n aç?kça dü?man oldu?unu?

Hz. Yusuf (a.s) o anda dileseydi karde?lerine küsebilirdi, hakaretler edebilirdi, sövebilirdi, i?neleyici sözler söyleyebilirdi, “i?te sizde zaman?nda beni kuyuya atm??t?n?z da ?öyle böyle oldu” diyebilirdi. Ki o, nice çileler çekti. 40 sene ailesinden uzak, kuyularda, zindanlarda hayat sürdü. Biraz empati kurdu?umuzda, e?er bizim ba??m?zdan böyle bir olay geçse, ilk ba?ta sebep olan ki?iye derin öfke duyar?z. Neden? Çünkü bir imtihanlar zincirine girmemize vesile oldu?u için.

Farz edelim bir kimse size bir kötülükte bulundu. Siz de bu kötülü?e kar??l?k olarak iyilikte bulunsan?z, o kimse kendisini nas?l hisseder? Yapt???ndan pi?manl?k duyar, utan?r, mahcup olur. Neden? Yapt??? kötülü?e kar??l?k olarak iyilik yapt???n için ve o kimsenin yüzüne o kötülü?ü vurmad???n için. Bunu ba?arabilmek her yi?idin harc? de?ildir ama yap?lmas? gereken: i?te budur!  Ba?kas?na yapt???m?z iyili?i ve ba?kas?ndan gördü?ümüz kötülü?ü unutal?m. Ne yap?lan iyilikle ba?a kalkal?m, ne de yap?lan kötülü?e kar?? k?l?c?m?za ku?an?p “haydi hodri meydan” diyerek sald?ral?m..

??te öylede Hz. Yusuf’un o güzel ahlak? kötülü?e kötülükle muamele etmeye, sövmeye, küsmeye, hakaretler etmeye müsaade etmiyordu. Nitekim o bir peygamber idi... Ve o kadar sabr?n sonunda ebeveyn ve karde?lerine dönüp i?te “asl?nda karde?lerim sizler iyi kimselersiniz fakat as?l ?eytan aram?z? açt?” deme üstünlü?ünde bulundu. O güzel peygamber, karde?lerinin yapt?klar? hatay? yüzlerine vurmad?. Ba?rolde olan ?eytand?, o aram?za girdi, o dü?ünceyi o verdi, bunu o yapt?rd? dedi.

Bizler öyle intikamperest olmu?uz ki, bize biri taraf?ndan ufac?k zarar dokunsa bile hemen k?sas yapmak isteriz, bana ya?att??? ?eylerin ayn?s?n? oda ya?ar in?allah deriz âmin denilemeyecek duaya bile...

Oysa de?il midir ki, dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek, dervi? gönülsüz gerek, sen dervi? olamazs?n düsturu... Dövülürsek, biz de dövmeyelim. Sövülürsek, biz de sövmeyelim. Bize kötülük yapana kötülük ile muamele etmek yerine sabredelim ve o kimseye çokça dua edelim. Yoksa bizler “kim zerre kadar bir hay?r yap?yorsa, onu görecek, kim de zerre kadar bir ?er i?liyorsa, onu görecek” (Zilzâl suresi, 7-8) vaadine inananlardan de?il miyiz? Hâ?â ve kellâ! ?nananlardan?z elhamdülillah/in?allah.

Öyleyse bizlerde b?rakal?m intikam pe?inde ko?may?, “sen af yolunu tut, iyili?i emret, cahillerden yüz çevir” (Araf suresi, 199) ayetine uyal?m. Uyal?m ve uyanal?m. Hz. Yusuf (a.s) gibi “as?l ?eytan aram?z? bozdu” diyerek erdem olal?m, böylelikle O’nun gibi nice M?s?rlara vezir olal?m in?allah...

4

18/09/2018 Her An Gidecek Gibi Ya?amak?

4

09/03/2018 Gülmek, Bir Nimet

4

29/10/2017 Hz. Yusuf (a.s) Gibi Olabilmek...

4

17/07/2017 Ça??n Hastal??? Depresyon ve Sars?lmayan Bir ?man

4

21/02/2017 Ey Müzzemmil!

4

25/10/2016 Rabbim, Bunu Bo? Yere Yaratmad?n...

4

09/03/2016 Her An Gidecek Gibi Ya?amak?

4

31/01/2016 Duymak ve Dinlemek?

4

30/07/2015 ??nsanlara Güzel Ahlak?n Gere?ine Göre Davran!? (Hadis-i ?erif)

4

26/02/2015 Nasihatler; Bo? Ver!
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net