SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Muhabbet Yükünün Kervan?: Surre Alay?
Edebali KARABIYIK
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

“Surre”kelimesi “para kesesi, para ç?k?n?” gibi manalar ihtiva eder. “Surre alay?” ise, Hac zaman?nda ?slâm devletinin padi?âh? taraf?ndan, Mekke ve Medine’deki fakir ve muhtaçlara da??t?lmas? maksad?yla “Fera?et çantas?” ad? verilen çantalara konulan paralar ve özel hediyelerin yan?nda Kâbe örtüsünü ve kutsal yerlerin bak?m?n? ve temizli?ini yapacak ki?ileri de götüren bir tür yard?m kervan?na verilen isimdir. Bu kervana “Surre-i Hümâyûn” dendi?i gibi “Mahmil-i Hümâyun” da denir.

Tarihi sürece bakt???m?zda, Mekke ve Medine’ye “Surre” gönderilmesi gelene?i Abbasîler zaman?nda ba?lam??, Osmanl? Devleti’nin son zamanlar?na kadar devam etmi?tir. Surre gönderilmesi, Abbasî halifesi el-Muktedir Billâh zaman?nda Hicrî 311 (M.923-924) senesinde âdet olmu?tur. Devlet-i Âl-i Osman’a gelinceye kadar Hicaz’a gönderilen yard?m miktar? hiçbir devlet zaman?nda Osmanl?lar’?n yapt???na yakla?mam??t?r. Osmanl?lar’da ilk surre gönderen Çelebi Mehmed’dir. Bu dönemde iki defa surre gönderilmi?tir. Surre-i Hümâyun’un her y?l muntazam gönderilme âdeti ise Yavuz Sultan Selim zaman?nda ba?lam??t?r. Surre-i Hümâyun, karadan gönderildi?i dönemlerde Recep ay?n?n 12. günü merasimle ?stanbul’dan yola ç?kard?. Denizden gönderildi?i zamanlarda ise yolun k?salmas? dolay?s?yla ?aban’?n 15’inde gönderilmeye ba?lanm??t?r.

 

Muhte?em Te?rifat

Surre-i Hümâyun’un ?stanbul’dan Harameyn’e u?urlanmas?, devlet erkân? ve ?stanbul halk? taraf?ndan as?rlarca büyük bir titizlik ve alâkâ ile yap?l?rd?. “Surre merâsimi” ve devam?ndaki geçit resmi,  tatbik edilen 21 pârelik top at???yla sürdürülen ihti?aml? bir törenle olurdu. ?stanbul’dan yola ç?kan alay, Anadolu’nun birçok ?ehrinden geçtikten sonra ?am-Kudüs-Mekke güzergâh?nda 54 yerde konaklayarak nihayet Mekke-i Mükerreme’ye var?rd?. Elbette ki hac?lar?n ve Surre alay?n?n geçti?i bu güzergâhtaki yollar?n, geçitlerin, köprülerin sa?lam olmas?, konaklama hizmetlerinin ve güvenlik tedbirlerinin düzgün olmas? gibi hususlarda azami itina göstermeleri için eyalet pa?alar?na, sancak beylerine, kad?lara ve sair görevlilere s?k? talimatlar verilirdi. (?brahim Ate?, “Osmanl?lar Zaman?nda Mekke ve Medine’ye Gönderilen Para ve Hediyeler”)

Mahmil Mekke’ye ula??nca sevinç ç??l?klar?yla selâmlan?r, muhte?em bir merâsimle halk?n kalabal?k oldu?u sokaklarda gezdirilir, sonra da tahsis edilen yere konmak üzere hac?larla birlikte önce Arafat’? akabinde de Müzdelife ve Mina’y? ziyaret ederdi. Kurban Bayram? günü Mekke Emiri, merasim e?li?inde Surre-i Hümâyun’u ziyarete gelirdi. Bu merasime Mehter de e?lik eder, padi?âh?n mektubu olan “nâme-i hümâyun” törenle Mekke Emiri’ne teslim edilirdi. Mektup Türkçe ve Arapça olarak okunduktan sonra protokol, askerler ve halk Osmanl? Sultan?na dua ederdi. Duan?n ard?ndan padi?âh?n gönderdi?i elbiseler, Mekke Emiri, seyyidler, ?erifler ve di?er ileri gelenlere giydirilirdi. Son olarak da surreler ve kimlere verilece?inin yaz?l? oldu?u “surre defterleri” ilgili e?hasa teslim edilirdi.

Mahmil-i Hümâyun’la birlikte Harameyn’e gönderilen hediyelerin içerisinde ?üphesiz en k?ymetlisi ipekten mamül, üzerine s?rmalarla ayetler i?lenen, bir kö?esine de gönderen padi?âh?n ismi yaz?lan Kâbe örtüsüydü. “Kisve-i ?erif” de denilen Kâbe örtüsü, bayram?n birinci günü tan?nm?? âlimlerin te?rifiyle yenisiyle de?i?tirilir ve “Surre Emini”ne teslim edilirdi. Örtü, büyük bir hürmet ve edeple ?stanbul’a getirilir, ilk önce Eyüp Sultan Hazretleri’nin türbesinde halk?n ziyaretine sunulurdu. Sonra ulemâ, me?âyih ve devlet erkân?n?n kat?ld??? bir törenle, tekbirler ve dualar e?li?inde Topkap? Saray?’na getirilir, di?er kutsal emanetlerle birlikte H?rka-i Saadet Dairesi’nde saklan?rd?. (?smail Çolak, “Sevgi Alay?: Surre-i Hümayun”)

Durdurulan medeniyetimizin numûne-i imtisali olan bu muhte?em gelene?imizi muhtasaran arz etmeye çal??t?k. Tabii ki as?rlarca yap?lan surre alaylar? bu sat?rlara s??mayacak derecede e?siz hat?ralar bar?nd?rmaktad?r. Gönül isterdi ki bugün de ayn? ihti?am?yla ve adet oldu?u üzere surre alaylar? düzenlensin. Fakat ne çare ki, unutturulan ve unutulan birçok ?iar?m?z gibi bu da yaln?z hayali ho? günlerde kald?…   

                 

4

18/09/2018 Manevî Yükseli? Kudüs?ten Ba?lar*

4

09/03/2018 Mest kim Hu?yâr kim

4

29/10/2017 Muhabbet Yükünün Kervan?: Surre Alay?

4

23/02/2017 Hanyal? Nûri Dîvan??nda Hz.Peygamber (s.a.v)

4

09/03/2016 Hanyal? Nuri Osman Divan??nda ?eriat, Tarîkat, Hakîkat, Ma?rifet

4

31/10/2015 Girit?teki Kadirî Tekkeleri

4

30/07/2015 Kâdirîli?i, Anadolu?ya Ta??yan Velî E?refo?lu Rûmî (k.s)

4

27/02/2015 Bayezid-i Bistâmî Hazretleri Kimdir? (777-848)

4

06/11/2014 Korkma!

4

03/06/2014 Kutadgu Bilig ve Bilgelik Kavram?

4

16/02/2013 Tarihimizden?

4

03/11/2012 Yâ Nureddin!

4

11/08/2012 Osmanl?n?n Erdemli ?nsanlar?

4

11/03/2012 Çanakkale Sava?lar?ndan

4

29/12/2011 Ana, Biz Dilenci De?iliz; Senin O?ullar?n?z!

4

28/06/2011 Senin ?stifa Ettirdi?ini Biz de ?stifa Ettirdik!
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net