SON SAYI
1. Sayż
es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek iēin tżklayżnżz
 
Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu
Editör
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Esselâmu aleyküm ve rahmetullahi ve berakâtuhû

Dervi? ?hsan Efendi o?lum

Tarîkat, kavl-i Muhammedî’nin yani ?eriat?n fiil-i Muhammedî’ye yani hayata tatbik edilmesine denir. Bir ki?i tasavvuf terbiyesinden geçti?i halde, tezkiye-i nefis ve tasfiye-i kalb ilm-i haliyle me?gul oldu?u halde bunlardan hissedar olmaz, ahvâlini de?i?tirmezse büyük günahlara düçâr olarak can verir. Fiil-i Muhammedî yani Efendimiz’in efâlini tatbikat hususunda tarîkat yolunun, di?er tatbikattan fark edilmesi gereken hususlar? vard?r. Bir kerre sûfî her ne i? yaparsa yaps?n, muhabbet ve irfan üzere yapar. Kuru kuruya taklidde kalmaz.

?badet ve taat?n zahirini muhafaza etti?i gibi, bât?n?ndaki ne?eyi de kesbeder ve bunu ziyân etmez. Cenâb-? Hakk âyet-i kerîmesinde “O kimseler ki, daimî namazdad?rlar.” buyurmaktad?r. Bir ba?ka âyet-i kerîmede “Namaz? muhafaza ediniz…” zikri geçer. Buradan anla??l?yor ki hem namaz? zahirî ve bât?nî ?artlar?yla edâ etmek îcab eder, hem de o manan?n kalbde uyand?rd??? hu?û’ ve huzur halini bir ba?ka zikir haline kadar muhafaza etmek gerekir.

Taklid, nefs-i emmârenin s?fatlar?ndand?r. Ki?iyi hayvan derekesine dü?ürür. Hayvanat içerisinde maymun, taklid illetinin remzi olarak gösterilmi?tir. Zira maymun yapt??? fiili idrak etmez. Aynen gördü?ü gibi yapar lâkin o fiilden taklid etti?inin ald??? zevki alamaz. Hatta maymunun bu mukallid halini görenler e?lenir, soytar? seyreder gibi zevk al?rlar. Taklidde kalan ki?i, ibadet ve taatta âbidleri, sâlihleri hatta süfîleri taklid eder lâkin i?in künhüne(özüne) muttali olamayan bu nevi ki?iler, maymuna ?air insanlar?n gülmesi gibi ?eytanlar? kendilerine güldürürler.

Bir cemiyette taklid ba?lad??? zaman o cemiyet muhakkak parçalan?r, umum aras?nda ve di?er cemiyetler beyninde(aras?nda) rezil ve sefih duruma dü?er. Taklidin ilac? tefekkürdür. Tefekkür feylesoflar gibi ak?l yürütmek de?ildir. Tefekkür, kalpteki do?ru hissiyat?n akl? ikaz etmesi, akl?n da bu ikaz ile kendine lâz?m olan ilmi tahsil etmesi, bu ilim tahsil edildikten sonra da ak?lla kalbin yani Cenâb-? Hakk’?n raz? oldu?u hissiyatla hakiki ilmin birbiriyle nikâhlanmas?n?n neticesidir. Nas?l ak?l iki bilinenden bir bilinmeyeni ç?kar?yor, hislerin yan?ld??? sahalarda devreye girerek o yanl??l??? tashih ediyor(düzeltiyor), i?te tefekkür de malûm olandan meçhulü bulmay?, mana sahas?ndaki do?rular vesilesiyle de nâk?sl?klar? bertaraf etmeyi insana bah?eder.

Akl?n bilgisi, kalbin bulu?u ve muhabbetiyle birle?mezse o ilmî fikir ki?iyi bât?la dü?mekten kurtaramaz. Kur’ân-? Kerîm’de Ebu Cehil aleyhillâne için “fekkera-fikir yürüttü, güya dü?ündü” manas?na gelen bir istihza cümlesi vard?r. Yani Kur’ân-? Kerîm’e bakt? bakt? da kendince ölçtü tartt?. Kendi k?t akl?n?n bozuk terazisinde tartt?. Peki, sonra ne oldu? “Bu ancak bir be?er sözüdür.” dedi. Allah Teâlâ, kalbi devreden ç?kararak sadece akl?yla dü?ünmeyi tefekkür zannedenleri Ebu Cehil’in süflî derekesini i?aret ederek “Can? ç?kas?ca, nas?l da fikir yürüttü, ölçtü biçti, yaz?klar olsun, helak olas?n.” mealindeki tehdidiyle ikaz etmektedir. Ak?l tabiî ki lâz?md?r. Amma hangi ak?l? ?imdi bunu tefekkür ederken ?unu dü?ün güzel evlâd?m! ?man kalbîdir. Kalpte o iman nuru zuhûr etti?inde hemen bunu muhafaza edip tasdik ederse art?k o kalp iman?n mazhar?d?r.

En büyük ilim Allah’? bilmek ve iman etmektir. Tüm ilimler bu ilme hâdimdir. Bu imana hizmetçi olmayan ilim, kendisini tahsil etmek isteyenden Cenâb-? Hakk’a s???n?r. Yani ilmin de kendine mahsus bir hüviyeti ve Hak kat?nda ta’yin edilen bir vücudu vard?r. Ol sebepten Allah’?n emrinde kullan?lmayan ilim hakk?n? mahkemede arayan ?ah?s gibi kâd?-y? mutlak olan Cenâb-? Hakk’tan adalet ister ve zâlim elinden kurtulmak için müracaat eder. ??te ol sebepten dolay?d?r ki kalpsiz ve imans?z ilim yeryüzünde nerede ba? gösterirse güya o ilim sahipleri oldu?unu iddia eden ki?iler cemiyetin en zâlimleri olarak ba? gösterirler. Zira ilmin kendilerinden bîzâr olmas?yla Allah hükmünü tahakkuk ettirmi? ve hakikî ilmi yani iman? onlardan alm??, bu ellerinden gittikten sonra da cahil insan?n yapaca?? en feci zulümleri kendi elleriyle yapar hale gelmi?lerdir.

?öyle bir tarihe baksana, en büyük zulmü yapanlar kendi devirlerinin sanat?nda, zenginli?inde en ileri olan kavimlerdir. Ezcümle ?unu demek isterim ki: ?lim bilmektir amma ilim tahsili bile taklidde kal?rsa yani kalp ile izdivaç etmeden hariçte saha bulmak derekesine dü?erse zulümden ba?ka bir ?ey ç?kmaz.

Allah Teâlâ da nerede zulüm varsa, oran?n çökmesini âdet-i subhaniyesi olarak vadetmi?tir. Kâbe’de zulüm olsa Kâbe-i Muazzama çöker. Evde zulüm olsa ocaklar söner, devlet, tebas?na zulmetse muhakkak o devlet parçalan?r. Ki?i kendi nefsine zulmetse o nefis de parça parça olur. Yani tevhîdden uzakla??r. Ruh, nefis, kalb bir cümle etraf?nda birle?emez. Parça parça olan bu nefis bir olan Allah’?n birli?ini, Fahr-i âlem Efendimiz’in nurundaki birli?i, s?rat-? mustakîm’in vahdet yolunu bulamaz. Bulsa da sadr?na ?ifa olmaz. Zira bu manay? cem edecek bir vücûda, bir manaya sahip de?ildir. Hüviyetini tescil edecek ?ahsiyet olmaktan uzakt?r. O ki?i, davas?nda samimi olamaz. ?badet taata ne?e gelir gibi olsa da parça parça oldu?undan tefekkür edemez. Tefekkür edemeyince de taklidde kal?r. Taklidde kalan hangi terbiyeyle kemâle eri?ebilir? Hangi benli?iyle tasdik makam?na eri?ebilir? Hazret-i Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin çok muhte?em bir sözü vard?r, Mesnevî-i Manevî’de.

O büyük Allah velîsi bir beytinde der ki: “Kâfirler maymun i?tahl?d?r.” Fakir, gençli?imde bunu okudu?umda pek manas?n? anlayamam??t?m. Kâfirleri yermek meyân?nda söylenmi? bir söz zannetmi? idim. Lâkin öyle de?ilmi?. Hazret-i Pîr bu beyitte kâfirlerin küfründe bile samimi olmad?klar?n? i?aret buyuruyormu? yani “Kâfirler Hakk’a kar?? ç?k???rlar, devaml? itiraz ederler. Bu çeki?meleri gerçekten bir fikre sahip olduklar? için de?ildir. Taklîden, laf olsun diye, öylece atalar?na kar?? olmak içindir. Yanl?? da olsa bir itikatlar? yoktur. E?er küfürlerinde samimi olsalard? o küfrün beyhude oldu?unu anlarlar ve neticede o küfrün dahî Hakk’a nisbeti oldu?unu, Hakk’?n müsaadesiyle zuhûr etti?ini fark edip bir ?ekilde iman cihetine tâbi olurlard?.

Amma öyle olmad?. Zira “Küfürleri bile samimi de?ildir.” denilmek isteniyor. Bu muhte?em bir sözdür. Bir ki?i samimiyetle puta tapsa, o tap?nman?n samimiyetinden edindi?i putun hiçli?ini ve bu yapt???n?n beyhude oldu?unu eninde sonunda anlar. Peki, durum böyleyse Hak Teâlâ’ya samimiyetle, ihlâsla, taklîden de?il hakikaten ve tahkîken ibadet eden bir ki?i Hakk’?n nice tezahürlerine ve tecellîlerine mazhar olur bir dü?ünsene!

Cenâb-? Hakk iman, ?slâm ve ihsan mertebelerine i?aret ederek bizi tefekküre sevk etmiyor mu? Taklîden iman ki?iyi menzile eri?tirmez. Tahkîken iman ki?iyi ?slâm’a, tahkîkî ?slâm ki?iyi ihsana, Cenâb-? Hakk’a kurbiyyete îsal eder (ula?t?r?r, vâs?l k?lar).

 

Devam? bir sonraki say?da…

4

23/09/2018 Ēingene Ali

4

23/09/2018 Avrupa ?lahiyat Fakültesi - Gent

4

18/09/2018 Cem Olmu? Dervi?leri

4

18/09/2018 Müslümanlar zamane yatl? oldu,

4

18/09/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 21. Mektubu

4

09/03/2018 Tasdik ve ?nkār Bak?m?ndan ?nsanlar - Ömer Nesefī

4

09/03/2018 Kudüs Davas? Sahipsiz De?ildir!

4

09/03/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

09/03/2018 Hz. Peygamber, Bar?? ve Sava?

4

09/03/2018 Peygamberimiz, Efendimize Hitap!- Divān-? Kebīr“den

4

29/10/2017 Kabir Azab?n? ?nkār Edenlere Güzel Bir Cevap

4

29/10/2017 Sular?n K?s?mlar?

4

29/10/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

29/10/2017 Bir Mucize, Süheyl b. Amr (r.a)

4

29/10/2017 Olmay?nca

4

29/10/2017 Gel Papaz Efendi!

4

17/07/2017 Oruē yüzünden bizim can?m?z dirilik elde edecektir!

4

23/02/2017 es-Selāmü Aleyküm

4

23/02/2017 Abdesti Bozmayan ?eyler

4

23/02/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 18. Mektubu

4

23/02/2017 Himmetini Ālī Tut - Pir Abdulkādir Geylāni Hazretleri

4

02/11/2016 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh - TAKD?M

4

25/10/2016 Bize Ula?an Haberler

4

25/10/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 16. Mektubu

4

25/10/2016 Sünnetsiz ?slam Aray??lar?

4

09/03/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 11. Mektubu

4

09/03/2016 Mü?min Kul ve Dünyan?n Hali - Pīr Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

31/01/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

31/01/2016 Bir Kāmil Mür?ide Varmasan Olmaz

4

31/10/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 12. Mektubu

4

31/10/2015 Mustafa Hayri Ö?ÜT Efendi (k.s) Hazretlerini Rahmet ve Minnet ile An?yoruz (1895 ? 1979)

4

31/10/2015 Rab?ta

4

26/10/2015 Āhireti Dü?ününüz! - Pīr Abdülkādir GEYLĀNĪ

4

26/10/2015 Osmanl??n?n Manevi Kurucusu ?eyh Edebālī (k.s)

4

30/07/2015 Namazda Huzur ve Hu?uyu Yakalamak

4

30/07/2015 Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

30/07/2015 Seyyidü\'l-?sti?fār - ?mam GAZALĪ

4

30/07/2015 Abdullah b. Mes?ūd (r.a) Müslüman Olu?u

4

30/07/2015 Tāif Duas?

4

01/03/2015 O Günden Beri Bu Haldeyim

4

27/02/2015 Baz?lar?na Ne Oluyor ki!

4

27/02/2015 Ebū Hanife\'nin Tasavvufi Hayat?

4

27/02/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

26/02/2015 Olgun Müslüman??n Vas?flar?

4

26/02/2015 Tasavvuf, Havāssa Ait Ledün ?lmidir

4

06/11/2014 ?efaati Ve Vesile (Arac?) K?lmay? ?irk Olarak Görme Hastal???

4

06/11/2014 Āriflerin ?lāhī Huzurdaki Edepleri

4

06/11/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

06/11/2014 ?ntisāb Niēin Gereklidir?

4

06/11/2014 Gerēek Teslimiyet -Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

25/09/2014 Zilhicce Ay? Nas?l ?hya Edilmeli

4

03/06/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 9. Mektubu

4

08/02/2014 Kendimizi Nas?l Aldat?yoruz? ?mam GAZALĪ

4

08/02/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

08/02/2014 Asr-? Saādette Mescid-i Nebevī ve Di?er Mescidler

4

08/02/2014 es-selāmü aleyküm

4

17/09/2013 Mustafa Hayri Ö?üt (ks.)

4

17/09/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 6. Mektubu

4

17/09/2013 Esmā?ya Babas?ndan Mektup

4

25/05/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (39. Mektub)

4

25/05/2013 ?eyh Abdurrahman Hālis et-Tālebānī

4

16/02/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (38. Mektub)

4

03/11/2012 GEYLANĪ TEFS?R? - Kitap Tan?t?m?

4

03/11/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (1. Mektub)

4

03/11/2012 es-selāmü aleyküm

4

11/08/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (17. Mektub)

4

11/08/2012 Sūfīlerden Esintiler - Cüneyd-i Ba?dadi (k.s)

4

11/03/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (30. Mektub)

4

11/03/2012 Sūfīlerden Esintiler-Ku?eyrī Risālesi

4

11/03/2012 Tasavvuf-Abdülkadir GEYLANĪ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmet Ākif ve Sudanl? Genē

4

11/03/2012 Merhabalar Efendim

4

29/12/2011 Temizleme Yollar?

4

29/12/2011 Anadolu Selēuklu Dönemi, Müslim-Gayr-i Müslim ?li?kileri

4

29/12/2011 Mesnevīden - Mür?id-Mürid-?lāhī A?k

4

29/12/2011 On Dört As?r Evvel

4

29/12/2011 Kalbin Māhiyeti

4

29/12/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (28)

4

29/12/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

29/12/2011 es-selāmü aleyküm

4

05/10/2011 Sūfilerin Ahlak?

4

05/10/2011 ?evvāl Orucunun De?eri

4

05/10/2011 Peygamberimizin K?lmam?z? ?stedi?i Namaz

4

05/10/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (25)

4

05/10/2011 Alt?n Ö?ütler - Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

05/10/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

05/10/2011 es-selāmü aleyküm

4

28/06/2011 Kitap Tan?t?m? - Dostluk Üzerine

4

28/06/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (15)

4

28/06/2011 Mesnevī?den - Benli?in ??mart?lmas?

4

28/06/2011 K?ssadan Hisse

4

28/06/2011 Sohbet, Abdülkādir GEYLĀNĪ (k.s)

4

28/06/2011 es-selāmü aleyküm

4

15/04/2011 Röportaj - Rektör Abdullah Demircio?lu

4

15/04/2011 Müslüman Kimleri Sever?

4

15/04/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (4)

4

15/04/2011 Geēmi?ten Günümüze Naat-? ?erifler

4

15/04/2011 Abdulkadir Geylani Hz.nin Hicrī 18 Zilkade 545 Tarihli Konu?mas?

4

15/04/2011 Yeniliklere Aē?k Olu?u

4

15/04/2011 ?aka ve Latīfe Yapmas?

4

15/04/2011 Ashab?yla Münasebeti

4

15/04/2011 ?ecāat ve Necdeti

4

15/04/2011 Allah?? Zikretmesi

4

15/04/2011 Cömertli?i

4

15/04/2011 Do?ru Sözlülü?ü

4

15/04/2011 Zühdü

4

15/04/2011 Hayās? ve Tevāzuu

4

15/04/2011 Peygamberimizin ?emāili

4

26/02/2011 Hadislerle Kabir Azab?

4

26/02/2011 Serdār-? Hakan

4

26/02/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (3)

4

26/02/2011 Erzurumlu ?brahim Hakk? ve ?smail Fakirullah (k.s) Türbesi

4

26/02/2011 es-Selāmü Aleyküm

4

25/12/2010 Aziz Okuyucular?m?z;

4

25/12/2010 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (2)

4

25/12/2010 Hz. Ali?nin (k.v) Zühdü

4

25/12/2010 Hz. Mevlānā?dan

4

25/12/2010 Muharrem Orucu ve A?ūre Günü

4

25/12/2010 Hz. Āi?e-i S?ddīka (r.anhā) Annemizden Peygamberimize (as.)

4

12/10/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

12/10/2010 Köstendilli Halil Efendi?nin (k.s) Müridine Mektubu

4

12/10/2010 Zamana De?er Verenler - Lādikli Hac? Ahmet A?a (k.s)

4

08/08/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

08/08/2010 Tasavvufi ?iir ?erhi

4

08/08/2010 Hikmet Deryās?

4

22/07/2010 Ey Gönül

4

22/07/2010 Gönül Ālemi

4

22/07/2010 Kitap Tan?t?m?

4

03/04/2010 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh

4

31/03/2010 Kalbin ?ikayeti

4

31/03/2010 Nas?l Sevdiler?

4

31/03/2010 Rasūlullāh??n (s.a.v.) Toplum ?ēindeki Ahvali
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemirciošlu Facebook/7KubbeSufiGenēlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Haklarż Saklżdżr © 2010 (Müžteri Hizmetleri Telefon Numarasż : (0 533) 474 70 26 ) Tasarżm & Yazżlżm : Networkbil.Net