SON SAYI
1. Sayż
es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek iēin tżklayżnżz
 
Kabir Azab?n? ?nkār Edenlere Güzel Bir Cevap
Editör
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

“Bize yaln?z Kur’ân yeter.”dü?üncesinde olan bir zat diyor ki; “Kur’ân’da kabir azab?n? ima eden bir ayet yoktur!”

Haydi, Sünnet’teki me?hur pek çok rivayeti bir kenara b?rakal?m da, tam da onun dedi?i gibi Kur’ân penceresinden kabir azab?na bakal?m…

 Öncelikle ifade etmem gerekir; “kabir hayat?” (ya da kabir azab? ve mükâfat?) simge bir kavramd?r. Bu kavram bir kabri olsun olmas?n, kabrinde çürümü? bulunsun ya da bulunmas?n insan?n ölümünden, k?yamet için dirilece?i zamana kadarki metafizik hayat?n? ifade eder. Yani öldün mü geriye dönemezsin. Dünya ya?am? ile senin ruhun aras?nda art?k a??lmas? imkâns?z bir perde var demektir. Bu perdenin ad? “berzah”t?r. Bu perdenin ard?ndaki hayat ise k?yametle ba?layacak ahiret hayat?ndan ba?ka bir ?ey olup “berzah âlemi” diye isimlendirilir. Ayetle sabit, inanmazsan/inan?rsan bak!

“Nihayet onlardan birine ölüm gelince, “Rabbim! Beni dünyaya geri gönderiniz ki, terk etti?im dünyada salih bir amel yapay?m” der. Hay?r! Bu, sadece onun söyledi?i (bo?) bir sözden ibarettir. Onlar?n arkas?nda, tekrar dirilecekleri güne kadar (devam edecek, dönmelerine engel) bir berzah/perde vard?r.”(Mü’minûn, 23/99-100)

Diyor ki; “Berzah hayat? diye bir ?ey yok!” Ama ayet “Var!” diyor. Üstelik ayet Allah’?n, berzahta bulunan ve dünyaya geri dönmek isteyen bir insanla konu?tu?unu bize haber veriyor. Yani adam ölmü?, ama ?uuru, muhasebesi, temennileri halen dipdiri. Allah’a yalvar?yor “Ne olur Allah’?m beni geri döndür!”diye.

Hadisleri ?imdilik bir kenara b?rakal?m desem de bir hadise at?f yapmadan geçemeyece?im. Bu bahsetti?im berzah hayat? “Ya cennet bahçelerinden bir bahçedir; ya da cehennem çukurlar?ndan bir çukur.” (Tirmizî, K?yamet, 26; el-Akidetu’t-Tahaviye,1/169; Ahmed b. Hanbel, el-Akide, s.64-76)Böyle buyuruyor Efendimiz (s.a.s).

Her ne kadar biz hissedemesek de ?ehitler diridirler ve Allah’?n kat?nda r?z?kland?r?l?rlar (Âl-i ?mrân, 3/129). Yani sen bir ?ehide “ölü” dedi?in an, yani ?u an o, diri ve nimetlendiriliyor… ??te cennet bahçelerinden bir bahçe…

Allah buyuruyor ki; “Firavunu ve ailesini çok kötü bir azap ku?att?.” (Mü’min, 40/46). Nedir bu kötü azap? ?imdi Allah’a kulak ver: “(O azap öyle bir) ate? ki, onlar sabah ak?am ona sunulurlar. K?yametin kopaca?? günde de, ‘Firavun ailesini azab?n en ?iddetlisine sokun!’ denilecektir” (Mü’min, 40/47). ??te cehennem çukurlar?ndan bir çukur…

?imdi azizim! Ayette iki azaptan bahsediliyor: Birincisi; k?yametin kopu?undan önce firavun ve avanesinin sabah ak?am maruz kald?klar? azap. ??te bu bildi?imiz ve itikat etti?imiz kabir azab?. Ayetin ikinci cümlesi ise “en ?iddetli azap” olarak ifade edilen cehennem azab?. O, zaten malum. ?imdi elini vicdan?na koy da karar ver.

Kur’ân’a göre kabirde bir sevap, bir azap ve bir hayat nas?l oluyor da olmuyor?
el-?nsaf… ?imdi mesele “basit bir kabir azab? inkâr?” meselesi de?il. Mesele bir ç?rp?da Kur’ân, Sünnet ve sebîlu’l-mü’minîn potas?nda vücut bulan on dört as?rl?k birikimi ala?a?? edip yok saymak. Mesele yeni bir din restorasyonu. Ac? olan ise konuyla ilgili ayetlere eklektik, parçac?, samimiyetsiz ve bütünsellikten uzak bir ?ekilde yakla?mak ve milletin gözünün içine baka baka as?rlar?n akidesini inkâr etmek…

Vâk?a suresinin son sayfas?nda Aziz ve Celil olan Allah; can gelip de bo?aza dayand??? zaman, ölünün yak?nlar?n?n bak?p kalaca??n?, o an kendisinin (ve ruh kabzeden meleklerin) ölüye, dostlar?ndan daha yak?n olaca??n? ifade ediyor (Vâk?a, 56/83-88) ve üç ölüm ?eklinden bahsediyor:

Bunlar?n ilki “E?er (ölen ki?i) Allah’a yak?n k?l?nm??lardan ise, ona rahatl?k, güzel r?z?k ve Naîm cenneti vard?r” (Vâk?a 56/88-89).Ayetin metninde ilginç olan husus, ölümden sonra ba?layan rahatl?k ve nimet sürecinin “hemen meydana gelmek” anlam?n? içeren “tâkibiye fâs?” ile gelmesidir. Buradaki rahatl?k ruh kabz?n?n kolayl???na; güzel r?z?k olarak meallendirilen “reyhan” ise cennete girmeden mazhar olunan nimete delalet ediyor. Cennet ise “takibiye vav”?ile üçüncü s?rada zikrediliyor.

?kincisi “E?er (ölen ki?i) Ahiret mutlulu?una ermi? ki?ilerden ise kendisine ‘Selâm sana Ahiret mutlulu?una ermi?lerden!’ denir.” (Vâk?a, 56/90-91). Bu ölü ortalama bir mü’min ki selamete erdi. Bunun için ilkinde kullan?lan övgü ve nimetler zikredilmedi ama bu da selamete erdi.

Üçüncüsü ise “Ama haktan sapan yalanc?lardan ise, i?te ona da kaynar sudan bir ziyafet, bir de cehenneme at?lma vard?r.” (Vâk?a, 56/92-94) Bu ölü için “takibiye fâs?” ile zikredilen “kaynar sudan ziyafet”, cehennemin d???nda gerçekle?en bir cezad?r. Cehenneme girmek “tasliyetü cahîm” ifadesiyle geliyor. Yani cehenneme girmek kaynar sudan sonra; kaynar su ise cehennemden önce…

?imdi zikredece?im iki ayet Vâk?a 92-94’ün adeta tefsiridir: “Melekler, kâfirlerin yüzlerine ve artlar?na vura vura ve “haydi tad?n yang?n azab?n?” diyerek canlar?n? al?rken bir görseydin!” (Enfâl, 8/50; Bkz. Muhammed, 47/27)Lütfen meleklerin “Haydi, tad?n yang?n azab?n?!” ifadesindeki azaba ve bu sözün ölüm esnas?nda söylendi?ine dikkat edelim. Yani azap ölümle birlikte ba?l?yor. Bir tutam Arapça bilgisi, bir parça insaf? olan herkes ayetlerin aç?k bir ?ekilde cennet ve cehennemden önce ödül ve cezan?n oldu?unu anlamakta zorlanmaz. Önceki yaz?m?zda ?ehitlere “ölü” denmemesi gerekti?ini, onlar?n diri bir ?ekilde Allah’?n kat?nda r?z?kland?r?ld?klar?n? ifade eden ayetlerden bahsetmi?tik. “Onlar?n dirili?i ve nimetlendirilmeleri k?yamet koptuktan sonrad?r” diye yorumlar yap?lm??.

Azizim! K?yamet “ba’s” ile yani ölümden sonra dirili?le ba?l?yor. O zaman herkes diri, yaln?z ?ehitler de?il. O zaman pek çok mümin r?z?kland?r?l?yor, yaln?z ?ehitler de?il. “Onlara ölüler demeyin!” hitab? bize dünyada yöneltiliyor, ahirette de?il. Hâs?l? biz burada onlar da orada diriler. Ya da biz burada ölüyüz, onlar orada diriler. Allah yolunda can veren ki?inin böyle mükâfat? olur da onun can?n? alan zalim ve her türlü zulmü icra eden, ruhlar âleminde m???l m???l uyur mu? el-Cevap: “Zalimlerin ?iddetli ölüm sanc?lar? içinde ç?rp?nd???; meleklerin, ellerini uzatm?? ‘Haydi canlar?n?z? ç?kar?n! Bugün a?a??lay?c? azap ile cezaland?r?lacaks?n?z’ diyecekleri zaman hâllerini bir görsen!” (En’âm, 6/93) Daha azap ölüm an?nda ba?l?yor ve melekler “bugün” derken ölüm ile ba?layan zaman dilimini zikrediyorlar. “A?a??lay?c? bir azapla cezaland?r?lacaks?n?z!” derken de acaba hangi azab? kastediyorlar?

?imdi soral?m; nas?l oluyor da Kur’ân’da kabir azab? olmuyor?

Bir de dedi ki; “Öyle, kabrin ba??nda telkinmi?, Kur’ân okumakm??. Bunlar bo? ?eyler…”
Ölüler bunlar? duymazm??. O halde niçin Hz. Peygamber Bakî’ kabristanl???na her girdi?inde; “Ey mü’minler toplulu?unun yurdu! Allah’?n selam? üzerinize olsun. (Yak?nda) biz de size kat?laca??z.”(Müslim, Nesâî, ?bn Mâce, ?mam Mâlik) diye onlarla muhatap sigas?yla selamla?t?. Ya da Bedir sava??ndan sonra mü?riklerin cesetlerini bir çukurun içine doldurup da onlara “Biz Rabbimizin bize vaad etti?ini (zaferi) hak olarak bulduk. Siz de Rabbinizin size vaad etti?ini (azab?) hak olarak buldunuz mu?” diye sordu. Hz. Ömer “Ruhu olmayan cesetlerle ne konu?uyorsun!” dedi?inde Allah Rasulü “Muhammed’in can?n? elinde bulunduran Allah’a yemin olsun ki; onlar sizden daha iyi duyarlar (siz onlardan daha iyi duyamazs?n?z)” (Buhârî, ?bn Mâce)buyurmad? m??

?stifini bozmad?, hadisleri duymad?.

Besbelli paradigmas?na uymad?…

***

Doç.Dr. Yasin P??G?N 

Al?nt?

4

23/09/2018 Ēingene Ali

4

23/09/2018 Avrupa ?lahiyat Fakültesi - Gent

4

18/09/2018 Cem Olmu? Dervi?leri

4

18/09/2018 Müslümanlar zamane yatl? oldu,

4

18/09/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 21. Mektubu

4

09/03/2018 Tasdik ve ?nkār Bak?m?ndan ?nsanlar - Ömer Nesefī

4

09/03/2018 Kudüs Davas? Sahipsiz De?ildir!

4

09/03/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

09/03/2018 Hz. Peygamber, Bar?? ve Sava?

4

09/03/2018 Peygamberimiz, Efendimize Hitap!- Divān-? Kebīr“den

4

29/10/2017 Kabir Azab?n? ?nkār Edenlere Güzel Bir Cevap

4

29/10/2017 Sular?n K?s?mlar?

4

29/10/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

29/10/2017 Bir Mucize, Süheyl b. Amr (r.a)

4

29/10/2017 Olmay?nca

4

29/10/2017 Gel Papaz Efendi!

4

17/07/2017 Oruē yüzünden bizim can?m?z dirilik elde edecektir!

4

23/02/2017 es-Selāmü Aleyküm

4

23/02/2017 Abdesti Bozmayan ?eyler

4

23/02/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 18. Mektubu

4

23/02/2017 Himmetini Ālī Tut - Pir Abdulkādir Geylāni Hazretleri

4

02/11/2016 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh - TAKD?M

4

25/10/2016 Bize Ula?an Haberler

4

25/10/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 16. Mektubu

4

25/10/2016 Sünnetsiz ?slam Aray??lar?

4

09/03/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 11. Mektubu

4

09/03/2016 Mü?min Kul ve Dünyan?n Hali - Pīr Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

31/01/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

31/01/2016 Bir Kāmil Mür?ide Varmasan Olmaz

4

31/10/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 12. Mektubu

4

31/10/2015 Mustafa Hayri Ö?ÜT Efendi (k.s) Hazretlerini Rahmet ve Minnet ile An?yoruz (1895 ? 1979)

4

31/10/2015 Rab?ta

4

26/10/2015 Āhireti Dü?ününüz! - Pīr Abdülkādir GEYLĀNĪ

4

26/10/2015 Osmanl??n?n Manevi Kurucusu ?eyh Edebālī (k.s)

4

30/07/2015 Namazda Huzur ve Hu?uyu Yakalamak

4

30/07/2015 Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

30/07/2015 Seyyidü\'l-?sti?fār - ?mam GAZALĪ

4

30/07/2015 Abdullah b. Mes?ūd (r.a) Müslüman Olu?u

4

30/07/2015 Tāif Duas?

4

01/03/2015 O Günden Beri Bu Haldeyim

4

27/02/2015 Baz?lar?na Ne Oluyor ki!

4

27/02/2015 Ebū Hanife\'nin Tasavvufi Hayat?

4

27/02/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

26/02/2015 Olgun Müslüman??n Vas?flar?

4

26/02/2015 Tasavvuf, Havāssa Ait Ledün ?lmidir

4

06/11/2014 ?efaati Ve Vesile (Arac?) K?lmay? ?irk Olarak Görme Hastal???

4

06/11/2014 Āriflerin ?lāhī Huzurdaki Edepleri

4

06/11/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

06/11/2014 ?ntisāb Niēin Gereklidir?

4

06/11/2014 Gerēek Teslimiyet -Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

25/09/2014 Zilhicce Ay? Nas?l ?hya Edilmeli

4

03/06/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 9. Mektubu

4

08/02/2014 Kendimizi Nas?l Aldat?yoruz? ?mam GAZALĪ

4

08/02/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

08/02/2014 Asr-? Saādette Mescid-i Nebevī ve Di?er Mescidler

4

08/02/2014 es-selāmü aleyküm

4

17/09/2013 Mustafa Hayri Ö?üt (ks.)

4

17/09/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 6. Mektubu

4

17/09/2013 Esmā?ya Babas?ndan Mektup

4

25/05/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (39. Mektub)

4

25/05/2013 ?eyh Abdurrahman Hālis et-Tālebānī

4

16/02/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (38. Mektub)

4

03/11/2012 GEYLANĪ TEFS?R? - Kitap Tan?t?m?

4

03/11/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (1. Mektub)

4

03/11/2012 es-selāmü aleyküm

4

11/08/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (17. Mektub)

4

11/08/2012 Sūfīlerden Esintiler - Cüneyd-i Ba?dadi (k.s)

4

11/03/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (30. Mektub)

4

11/03/2012 Sūfīlerden Esintiler-Ku?eyrī Risālesi

4

11/03/2012 Tasavvuf-Abdülkadir GEYLANĪ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmet Ākif ve Sudanl? Genē

4

11/03/2012 Merhabalar Efendim

4

29/12/2011 Temizleme Yollar?

4

29/12/2011 Anadolu Selēuklu Dönemi, Müslim-Gayr-i Müslim ?li?kileri

4

29/12/2011 Mesnevīden - Mür?id-Mürid-?lāhī A?k

4

29/12/2011 On Dört As?r Evvel

4

29/12/2011 Kalbin Māhiyeti

4

29/12/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (28)

4

29/12/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

29/12/2011 es-selāmü aleyküm

4

05/10/2011 Sūfilerin Ahlak?

4

05/10/2011 ?evvāl Orucunun De?eri

4

05/10/2011 Peygamberimizin K?lmam?z? ?stedi?i Namaz

4

05/10/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (25)

4

05/10/2011 Alt?n Ö?ütler - Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

05/10/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

05/10/2011 es-selāmü aleyküm

4

28/06/2011 Kitap Tan?t?m? - Dostluk Üzerine

4

28/06/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (15)

4

28/06/2011 Mesnevī?den - Benli?in ??mart?lmas?

4

28/06/2011 K?ssadan Hisse

4

28/06/2011 Sohbet, Abdülkādir GEYLĀNĪ (k.s)

4

28/06/2011 es-selāmü aleyküm

4

15/04/2011 Röportaj - Rektör Abdullah Demircio?lu

4

15/04/2011 Müslüman Kimleri Sever?

4

15/04/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (4)

4

15/04/2011 Geēmi?ten Günümüze Naat-? ?erifler

4

15/04/2011 Abdulkadir Geylani Hz.nin Hicrī 18 Zilkade 545 Tarihli Konu?mas?

4

15/04/2011 Yeniliklere Aē?k Olu?u

4

15/04/2011 ?aka ve Latīfe Yapmas?

4

15/04/2011 Ashab?yla Münasebeti

4

15/04/2011 ?ecāat ve Necdeti

4

15/04/2011 Allah?? Zikretmesi

4

15/04/2011 Cömertli?i

4

15/04/2011 Do?ru Sözlülü?ü

4

15/04/2011 Zühdü

4

15/04/2011 Hayās? ve Tevāzuu

4

15/04/2011 Peygamberimizin ?emāili

4

26/02/2011 Hadislerle Kabir Azab?

4

26/02/2011 Serdār-? Hakan

4

26/02/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (3)

4

26/02/2011 Erzurumlu ?brahim Hakk? ve ?smail Fakirullah (k.s) Türbesi

4

26/02/2011 es-Selāmü Aleyküm

4

25/12/2010 Aziz Okuyucular?m?z;

4

25/12/2010 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (2)

4

25/12/2010 Hz. Ali?nin (k.v) Zühdü

4

25/12/2010 Hz. Mevlānā?dan

4

25/12/2010 Muharrem Orucu ve A?ūre Günü

4

25/12/2010 Hz. Āi?e-i S?ddīka (r.anhā) Annemizden Peygamberimize (as.)

4

12/10/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

12/10/2010 Köstendilli Halil Efendi?nin (k.s) Müridine Mektubu

4

12/10/2010 Zamana De?er Verenler - Lādikli Hac? Ahmet A?a (k.s)

4

08/08/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

08/08/2010 Tasavvufi ?iir ?erhi

4

08/08/2010 Hikmet Deryās?

4

22/07/2010 Ey Gönül

4

22/07/2010 Gönül Ālemi

4

22/07/2010 Kitap Tan?t?m?

4

03/04/2010 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh

4

31/03/2010 Kalbin ?ikayeti

4

31/03/2010 Nas?l Sevdiler?

4

31/03/2010 Rasūlullāh??n (s.a.v.) Toplum ?ēindeki Ahvali
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemirciošlu Facebook/7KubbeSufiGenēlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Haklarż Saklżdżr © 2010 (Müžteri Hizmetleri Telefon Numarasż : (0 533) 474 70 26 ) Tasarżm & Yazżlżm : Networkbil.Net