SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Hicrete Haz?r m?s?n?z?
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir MACİT
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Rabbimiz Kur’ân-? Kerim’de insano?lunun daha ilk zamanlardan itibaren süregelen hicretinden bahseder. Bu hususta Hz. Âdem’in cennetten dünyaya hicreti; Hz. ?brahim’in Harran’dan Filistin ve Arabistan’a hicreti; Hz. Yusuf’un Kenan diyar?ndan M?s?r’a hicreti; Hz. Musa’n?n M?s?r’dan Filistin’e hicreti ve Ashab-? Kehf'in hicreti dikkate ?ayand?r.

 “Her zahmette rahmet vard?r”, “zorluk içinde kolayl?k vard?r” veya “karanl???n sonunda ayd?nl?k vard?r” hakikatleri gere?ince ?üphesiz peygamberlerin hicretlerinin sonras? imkân ve mükâfatlar ile dolu olmu?tur. Bu mükâfat haberleri ile Rabbimiz, asl?nda bizlere ?öyle sesleniyor:  Sen hicretini yap, sana Hz. Musa (a.s) gibi K?z?ldeniz’i yol yapar?m; Hz. ?brahim (a.s) gibi ate?e dü?sen de oray? sana gül bahçesine döndürürüm, Hz. Yusuf (a.s) gibi kuyudan ve zindandan kurtar?p seni vatan?na hükümran k?lar?m, Hz. Muhammed (s.a.s) gibi sadece Mekke de?il tüm Arabistan’a muzaffer k?lar?m.

Dolay?s?yla hicret, bu perspektifle okundu?unda kaç?? de?il yeni bir imkân aray???d?r. Ve tarih, hicretle elde edilen imkânlar? sarih bir ?ekilde gözlerimizin önüne serer. Bu minvalde ?slam Tarihi’nde belli ba?l? 4 hicret yolculu?undan bahsedebiliriz.

 

1.      Habe?istan’a olan hicret

Allah Rasulü’nün (s.a.s) izniyle 100 küsur sahabe hicret etmi?tir. Bunlar aras?nda Hz. Cafer’in (r.a) hicreti üzerinde durmam?z gerekmektedir. Muhacir Müslümanlar?n temsilcisi olarak vazifelendirilen 25 ya??ndaki Hz. Cafer (r.a), 12 sene süren (616-28) bu görevini lay?k-? vechile yerine getirmi?tir. Bu süre zarf?nda baba Ebu Talib ve anne Fat?ma binti Esed (r.a) vefat etmi?, karde? Hz. Ali (r.a) evlenmi?, çoluk çocu?a kar??m??, Mekke’den Medine’ye göç edilmi? vs. gerçekten önemli olaylar vuku bulmu?tur. Normalde bu olaylara i?tirak etmesi gereken Hz. Cafer (r.a), Allah Rasulü’nün (s.a.s) vazifesini yerine getirmek üzere Habe?istan’da görevinin ba??ndan ayr?lmam??t?r. Ne zamanki Allah Rasulü (s.a.s) “gel” diyecek, o zaman dönecektir. Peki, bu süre zarf?nda Hz. Cafer (r.a) ne yapm??t?r: Habe?istan kral? Neca?i’nin Müslüman olu?una vesile olmu?, Mekke elçilerinin kirli tuzaklar?n? bozmu?, Müslümanlar?n 12 sene selametle Habe?istan’da hayat sürmelerine öncülük etmi? ve Medine’ye sa? salim dönmelerini sa?lam??t?r. ??te görev bilinci ve örnekli?i... Hz. Cafer (r.a) ayn? bilinç ve örnekli?i Mute sava??nda komutan olarak görevlendirildi?inde de sergileyecek ve ?ehit olarak Rabbine yürüyecektir. Bu yürüyü? bize ?u hakikati ispat edecektir: Hayat? hicret içinde geçenin ak?beti de ?ehadet ve cennet olur.

 

2.      Medine’ye olan hicret

Bu sefer yeni imkânlar bulmak maksad?yla 186 aile, yakla??k 500 ki?i ile Mekke’den Medine’ye hicret etmi?tir. Bu hicretin sonucunda Medine’de Hz. Peygamberin öncülü?ünde Müslümanlar 1000 ki?i civar?nda bir say? ile ?ehir nüfusunun %10’unu olu?turmu?lard?r.

%10 oran? ile ilgili ?u ayete dikkatlerimizi verelim: “Ey peygamber! Müminleri sava?a te?vik et! E?er sizden sab?rl? yirmi ki?i bulunursa inkâr edenlerden iki yüz ki?iyi yener, sizden yüz ki?i olursa bin ki?iyi yener; çünkü onlar yapt?klar?n?n bilincinde olmayan bir topluluktur.” (Enfâl 65) Ayet-i kerimede Rabbimiz (c.c) 20 ki?inin 200 ki?iye yani 1 ki?inin 10 ki?iye galip gelece?inden bahsetmektedir. Di?er bir ifadeyle toplumun %10’luk kitlesi Allah’?n (c.c) izniyle %90’a galebe çalabilir.

Sabahaddin Zaim Hoca hemen hemen her toplumda hayr?n tesisi ve adalet için çal??an %10’luk, küfür ve masiyet için çal??an yine %10’luk bir kesimin varl???ndan bahseder. Toplumun kalan %80'lik kitlesinin de bunlar?n çal??ma ve gayretine göre ?ekillendi?ini ve pozisyon ald???n? vurgular. ??te Allah Rasulü’nün (s.a.s) öncülü?ünde ashab-? kiram?n (r.a) hicreti, toplamda %10’luk bir kitle olarak büyük bir gayret sergileyerek Medine’den büyük bir Medine-i faz?la ve medeniyet husule getirmi?tir. Zira bu durumu aç?klayan ?lah-i hüküm ayette ?öyle ifade edilmektedir: “Nice az topluluklar çok topluluklara Allah’?n izniyle galip gelecektir.” ??te Allah Rasulü (s.a.s) öncülü?ünde gerçekle?en bu hicret sonucunda Müslümanlar %10’luk kitle olarak ihlas, samimiyet ve azim ile günde 830 km², on senede 3 milyon km² fetih imkân?na kavu?mu?lard?r.

 

3.      Sahabenin özellikle Hz. Osman (r.a) döneminde fetih co?rafyas?na hicreti

Hülefa-i Ra?idin döneminde fütuhat?n arkas?nda bir cihetten Allah’?n (c.c) bat?l?n birliklerini bozarak Bizans ve Sasani’yi birbirine k?rd?rmas?n?n di?er cihetten sahabe-i kiram?n (r.a) samimiyet, ihlas, takva ve ?slam’? gönüllere ve topraklara ula?t?rmak için hicretinin oldu?unu unutmamak gerekmektedir. Nitekim Mekke’de, Medine’de ve di?er co?rafyalarda metfun bulunan sahabenin oransal rakamlar? buna aç?kl?k getirmektedir. 1000 civar?nda Mekke’de, 10.000 civar?nda Medine’de sahabe kabri bulunmaktad?r.

Özellikle Hz. Osman (r.a) döneminde s?n?r boylar?na hicret eden sahabiler, Allah Rasulü’nden (s.a.s) devrald?klar? 3 milyon km² miras? 10 milyon km²’ye ula?t?rm??lard?r. Müslümanlar?n bu dönemde zikretti?imiz hicreti sayesinde husule gelen birinci ana ak?m fetih alan? bir kolu ?spanya topraklar?na, bir kolu Anadolu içlerine, bir kolu Hint s?n?rlar?na, di?er bir kolu ise Maveraünnehir s?n?rlar?na ula?m??t?r.

Esasen Dünya tarihini etkileyen en büyük olaylardan birisi mezkûr üç hicret meydana gelen ?slam fütuhat?d?r. Bu sayede 1000 y?ll?k Pers imparatorlu?u yok olmu?, Bizans kadim havzalardan el etek çekmi?, paganizm tarihe gömülmü?, Zerdü?tlük ortadan kald?r?lm??t?r. Dinler yeniden tarihte etken olmu?tur. Harita yeniden düzenlenmi?tir. Çin bat?ya ilerliyordu, ilerleyi?i durdurulmu?tur. Bugünkü s?n?rlar?nda kalm??t?r.

 

4.      Abbasiler döneminde Türklerin do?udan bat?ya do?ru hicretleri

Emeviler döneminde ?slam’a giren Türklerin özellikle Abbasiler döneminde do?udan bat?ya do?ru hicretleri ?slam Tarihi’nde ikinci ana ak?m fetihleri beraberinde getirmi?tir. Hat?rlanaca?? üzere Müslümanlar XI. as?rda Haçl?lar, ard?ndan gelen Mo?ollar ile ciddi bir i?gal tehlikesi ya?am??t?r. Nitekim Haçl?lar ile ikiye bölünen ?slam dünyas?n?n irtibat? kopmu?, Mo?ollar tam da bu kopu?un üzerine ?slam dünyas?n?n alt?n? üstüne getirmi?tir. Bu dönemden itibaren Müslümanlar i?gale aç?k olan yönlerini revize etmi? ve i?galden gerekli dersi ç?kararak güçlü merkezi devletler üretmi?lerdir ki, Osmanl?lar, Babürlüler ve Safeviler bunun tipik üç örne?idir. Bu üç büyük Müslüman hanedanl?k, ?slam medeniyetinin iktidar ça?? olarak da niteleyebilece?imiz XIV. ve XVI. as?rdaki hicretleri ile M. Hodgson’a göre neredeyse dünyan?n büyük ço?unlu?una ?slam’?n mesaj?n? ula?t?racak noktaya/imkâna eri?mi?lerdir.

Bu hicretin birinci kolunu Selçuklular ve Osmanl?lar üstlenmi? ve Anadolu, Balkanlar ve Avrupa’n?n belirli yerlerinin fethedilmesini gerçekle?tirmi?lerdir. ?kinci kolunu ise Müslüman olan Mo?ollar üstlenmi?, onlar?n güney ve güneydo?uya do?ru gerçekle?tirdikleri hicretler ile bugünkü Hindistan, Malay Adalar? (Endonezya, Malezya vs.) ve kuzey bölgeleri ?slamla?m??t?r. Hatta neredeyse bu hicret, Ruslar?n ?slamla?mas?n? dahi gerçekle?tirecek noktaya ula?m??t?r.

 

5.      Dünyan?n küresel bir köy haline geldi?i günümüzde gerçekle?tirmemiz gereken hicret

Allah Rasulü (s.a.s), kendisini önceki peygamberlerden ay?ran be? hususiyeti zikrederken bir yerde “Ben tüm insanl??a gönderildim” buyurmaktad?r. Bu sözüyle üzerindeki vecibelerden birisinin ?slam’? tüm insanl??a ula?t?rmak oldu?unu belirtmektedir. Vefat?ndan sonra bu vecibenin de ümmeti taraf?ndan tüm insanlara ula?t?r?lmaya devam ettirilmesi gerekti?ini ayr?ca vurgulamaktad?r. Esasen önceki tüm hicretlerin ana gayesi ?‘lâ-y? Kelimetullah oldu?u gibi Allah Rasulü’nün (s.a.s) de hicreti ?üphe yok ki bu maksatla olmu?tur. Dolay?s?yla ümmet-i Muhammed de bu vecibenin gere?i tüm faaliyetlerini dünya sath?n? dü?ünerek yapmal?d?r.

Bugün insanl?k teknik ayg?tlar?n sundu?u imkânlar ile dünyan?n en uzak yerlerine dahi günlük ula??m? sa?layacak bir noktaya ula?m??t?r. Yani daha önce aylar süren yolculuklar art?k saatler sürmektedir. Bizim kanaatimiz odur ki, bugünün en önemli cihad? kalem ve kâ??t (günün ?artlar?nda bilgisayar ve teknik aletler) ile bilgi alan?nda gerçekle?mektedir. Bu cihad?n gere?i olan ilim yolculuklar? (rihle) tebli? faaliyeti çerçevesinde yap?lmal?d?r. Allah Rasulü’nün (s.a.s) ümmetine sorumluluk olarak yükledi?i tebli? ve hicret eylemi, yeryüzünün bugün en önemli ihtiyac?d?r. Günün Caferleri, Selmanlar?, Fat?malar? ve Ai?eleri bu bilinç düzeyi ile hareket etmelidir. Bu maksatla muhtelif lisanlar ö?renerek yurt d???na gerekti?inde hicret edip ?slam’? tebli? etmeli, insanl??a yeni imkânlar açarak kalp/gönül/ak?l fetihleri yapmal?d?rlar.

Bizim kanaatimiz odur ki, e?er bugün zulüm ve i?gal yayg?n ise, ayr?ca büyük bedbahtl?klara muhatap isek ümmetin %10’luk ?slah ehlinin dahi az çal??t???ndand?r. Bir de Aliya’n?n ?slam Dünyas?n?n gerilemesinin nedenlerinden birisi olarak belirtti?i “Müslümanlar?n dünyay? fethetme ve de?i?tirme talepleri”ni geri çekmeleri olsa gerektir.

?nsanl?k her zamanki gibi hicreti gönüllerinde bir sevda olarak ta??yan ve eyleme dökerek insanl??a yeni imkânlar açan muhacir ruhlu yi?itlere ihtiyaç duymaktad?r. Tüm bu aç?klamalardan sonra soruyu yineleyelim:

Hicrete haz?r m?s?n?z?

4

18/09/2018 Mescid-i Aksâ ve Bizden Bekledikleri

4

09/03/2018 ?nsan Olmam Neyi Gerektirir?

4

29/10/2017 Hicrete Haz?r m?s?n?z?

4

17/07/2017 Bir Fatih Olarak Yeni Fetihlere Veya 4. Fethe Yelken Açmak

4

28/05/2017 Bir Fatih Olarak Yeni Fetihlere Veya 4. Fethe Yelken Açmak

4

14/02/2017 ?ehit ve ?ehitlik Makam?

4

27/10/2016 K?TAP TANITIMI - Ali Ulvi Kurucu ve Hat?ralar?

4

25/10/2016 Bir Üniversite Ö?rencisine Hayat Rehberi

4

09/03/2016 Bir Hadis Ba?lam?nda -Özlenen Toplumsal Ya?am

4

31/01/2016 ?slâm Karde?li?i Ve Ümmet Olma Bilinci

4

31/10/2015 Vak?f ?nsan Olmak

4

30/07/2015 Tâlût K?ssas?ndan Günümüze Yans?yanlar
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net