SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Bir Gün Gelecek?
Abdullah DEMİRCİOĞLU
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Bu yaz?m?z da günden güne azg?nla?an insanlar hakk?nda olsun.

K?yametin cuma günü kopacak oldu?unu haber verirken Cebrail (a.s) ile Rasûlullâh (s.a.s) aras?nda ?öyle bir konu?ma geçmi?ti.

Cibril (a.s), rivayet olundu?una göre Rasûlullâh’a (s.a.s) gelince, yan?nda bir ayna bulunuyordu. Kendisine ayna ve üzerindeki büyükçe bir nokta halindeki kabart?n?n ne oldu?u sorulmu?tu. O da cevaben, aynan?n cuma günü oldu?u, siyah noktan?n da i?lenin günahlar sebebiyle oldu?unu beyanla, ‘günahlar i?lendikçe bu nokta büyüyecek ve tamam?n? ku?att??? zamanda k?yamet kopacakt?r’ diye buyrulmu?tur.

Bugün insanl?k arkalar?na bakmadan günahlara süratle ko?uyor. Semavî ve arazî afetlere -ki bunlar birer ikazdan ibarettir- kimse ald?rm?yor. ?u k?sac?k dünya hayat?n? ebedi olan ahiret hayat?na tercih ediyor.

Ne kadar yaz?k!

Ayetlerde ve hadislerde geçmi? milletlerin helak olu?lar?ndan haber verilmi?tir. ??te Lût peygamber (a.s) kavminden kendisine bir tek ki?i bile iman etmemi?ti. Hatta en yak?n? olan han?m? bile. Helak olu?lar?na ait yap?lan günah malum. Helak olu?lar?n? anlatan geni? malumat? muhtelif kitaplarda bulabiliriz.

Birçok peygamber hakk?nda Kur’ân-? Kerim’de k?sa ve öz bilgiler verilmi?tir.

Hz. Musa (a.s) kavmiyle çok u?ra?m??t?r. Enbiyâ sûresinde di?er surelerin hiç birinde olmad??? kadar?yla, yakla??k 17 peygamberden bahsolunurken; “Hani o babas?na ve kavmine:‘?u ibadet edip durdu?unuz heykeller nedir?’ demi?ti. Dediler ki: ‘Biz babalar?m?z? onlara ibadet ederken bulduk.” (Enbiyâ, 52-53) ??te körü körüne putlara tapman?n sebebi buymu?! Babalar?n?, atalar?n? taklit ediyorlar. Ve Hz. ?brahim’in (a.s) ölünceye kadar mücadelesi “Onu (?brahim’i) ve Lut’u âlemler için mübarek k?ld???m?z yere hicret ettirerek kurtard?k.“ (Enbiyâ, 71) Tefsircilere göre hicret ettirilen yer ?am ve Filistin bölgesidir. ?brahim’e (a.s) ?shak’? (a.s) ve torun olarak da Yakub’u (a.s) vermi?tir. Derken Nuh (a.s) ve di?erleri… (salavâtullâhi aleyhim ecma‘în)

Onlar?n hayatlar?na bak?ld???nda hepsinin büyük bir mücadele verdikleri görülmektedir. Onlar?n yükleri a??r ve imtihanlar? da çok a??rd?.

Din kisvesi ad? alt?nda ne oldu?u belli olmayanlar?n Kur’ân?, hadisleri inkâr edi?lerine ?a??lmamal?d?r. Onlar?n hidayetten nasipleri yoktur. K?yametin kopu?u ile ilgili ayetler ve hadisler ve özellikle hadislerle alâmetlerin neler olaca?? ortada iken topyekûn bunlar? inkâr etmek ancak yapanlar?n? dinden ç?kar?r, kâfir yapar.

Ak?am kâfir sabah müslüman, ak?am mümin sabaha kâfir olarak, bukalemun gibi renk de?i?tirenler dinlerini dünya meta?na sat?yorlar. K?yamet günü için Rasûlullâh (s.a.s) buyuruyor:

“On i?aret görülmedikten sonra k?yamet kopmaz; güne?in bat?dan do?u?u, duhân, dâbbe, ye’cûc ve me’cûcün ç?k???, Meryem o?lu ?sâ’n?n geli?i, Deccâl ve do?uda bat?da ve bir de cezîretu’l-Arab’ta olmak üzere üç yerin yere bat???.” Ve bir de insanlar? önüne kat?p sürükleyen, Aden’in tam merkezinden ç?kacak bir ate? ki, bu ate? halk? mah?ere kadar sürükleyecektir. Öyle ki bu ate? onlar nerede gecelerlerse orada, gündüzlerlerse orada kendilerini takip edecektir. (Muhtasar Tefsir-i ?bn-i Kesîr, thk. Muhammed Ali es-Sabûni, cilt 3, sayfa 300, Beyrut 1981)

Ak?l etmiyorlar m??

En iyi bir edebiyatç? olsa bile, istikbalde olacak bir olay? nas?l dü?ünüp yazabilir! Bu mümkün mü?

Bunlar ancak ve ancak vahye dayal? olan bir peygamberin sözleridir, hadis-i ?eriflerdir. Bu hadislerin ravileri de; “Men kezebe” hadisinin ne manaya geldi?ini gayet iyi biliyorlard?.

“Benim söylemedi?imi, bana, söyledi diye yalan söyleyenler… CEHENNEMDEK? YER?N? HAZIRLASINLAR!”(Buhârî, ?lim/38)

Peki, o halde söylediklerini inkâr edenler, kabul etmeyenler?

O’na (s.a.s) tabi olmay?, O’nu (s.a.s) sevmeyi, itaat etmeyi kabul etmeyenler?

Onlar da, dünden, bir an önce haz?rl?kl? olsunlar…

Vesselam.

4

05/11/2018 Tasavvuf Peygamber Efendimizin Yolu ve Şeriatın Aynıdır.

4

18/09/2018 ?ahadet ve Namaz

4

09/03/2018 Bir Gün Gelecek?

4

29/10/2017 Tasavvuf yolunu tuttum giderim

4

29/10/2017 Do?ru ve Sa?lam ?tikad

4

17/07/2017 Dua Üzerine

4

23/02/2017 Kandiller ve Hadiselere Bak??

4

23/02/2017 Bütün Müslümanlar, Bütün Maneviyat Erleri, Karde?lerim

4

26/10/2016 Zaman Gelecek ki?

4

25/10/2016 D?YALOG

4

09/03/2016 Emaneti Yüklenmek

4

31/01/2016 Be?eriyetin ?htiyaçlar?; ?lim ve Kur?ân-? Kerîm

4

31/10/2015 Bir Hadîs-i ?erîf Üzerine

4

30/07/2015 ?ehr-i Ramazan

4

28/02/2015 Rab?tan?n Mahiyeti?

4

16/11/2014 Kul Haklar?

4

03/06/2014 Mekke Ve Medine?nin Fazileti

4

09/02/2014 Do?ru Söylediyse Kurtuldu

4

17/09/2013 Biz Neredeyiz?

4

25/05/2013 ?lim Üzerine

4

16/02/2013 Temel ?ki Kaynak

4

03/11/2012 Dinî Hassasiyet

4

11/08/2012 Kur?ân ve Sünnet?te Veli Kavram?

4

11/03/2012 O?ndan Af Dileyiniz!

4

29/12/2011 Zikrullâh?n Feyz ve Bereketleri

4

06/10/2011 Hasb-i Hâl / ?ntibalar?m

4

28/06/2011 Üç Aylar ve Oruç

4

15/04/2011 Kutlu Do?um ve Kaside-i Bür`e

4

26/02/2011 Hayat Veren Davet

4

25/12/2010 Zamân? Durdurun

4

25/12/2010 Mâ ?Adette Lehâ

4

12/10/2010 E?itim ve Ö?retim Y?l? Münasebetiyle

4

08/08/2010 Rahmet ve Ma?firet Ay?

4

22/07/2010 Dört Unsur

4

22/07/2010 Ne Olurdu

4

04/04/2010 Hz. Peygamber\'in Yüksek Ahlâk?
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net