SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Gülmek, Bir Nimet
Ayşe DEMİRCİOĞLU
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

?nsan de?i?ken bir varl?kt?r, duygular? vard?r. Ya?ad??? olaylar kar??s?nda tepkisini ya a?layarak verir ya da gülerek/tebessüm ederek. Bu iki duygu birbirinin z?dd?, fakat her iki duygu sonras?nda bir ayr? rahatlama hissederiz. Diyelim ba??m?za bir musibet geldi, bir güzel a?lar?z, içimizdeki ate? bir nevi gözya?lar?m?zla söndürülür. Sonras?nda öyle farkl? bir duygu olu?ur ki sanki o musibetin a??rl??? hafiflemi? gibi. Gerçekten Allah (c.c), kimseye ta??yamayaca?? yükü yüklemez diyerek tasdik ederiz.

Diyelim bir komik vakayla kar??la?t?k ve kendimizi gülmekten al?koyam?yoruz. Bundan önce gergin bir durumda olsak bile, gülme esnas?nda kaslar?m?z gev?er ve yine bir rahatlama hissederiz. Gülmek veya tebessüm etmek, mutlu olman?n bir göstergesidir. A?lamak ise, üzüntülü olman?n bir göstergesidir. Bu iki birbirine z?t olan duygular? yaratan ve ya?atan kimdir?

“Do?rusu güldüren de a?latan da O'dur.” (Necm, 44)

Hiç ?üphesiz âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah’?m?zd?r. Ya?atan da O’dur, öldüren de O. Güldüren de O’dur, a?latan da... Allah-u Teâla, bu iki duyguya Yüce Kur’an’da yer vermi?tir. Yer verirken bile ilk “a?latmak” de?il de, “güldürmek” buyurmu?tur. Yani sanki Yüce Rabbimiz bizi hep güldürmek istiyor, mutlu olmam?z? istiyor, a?lamam?z? de?il de…

Allah (c.c), yumu?ak ve güler yüzlü kimseyi sever (Câmiü’s-Sa?îr, 2/503). Hem Allah (c.c) bir kimseyi sevdi?i zaman Cibrîl (a.s)’a: “Ben felan kulumu seviyorum, sen de onu sev! ” der, Cibrîl (a.s) da onu sever. Sonra gökyüzünde ?öyle seslenir: “Allah, falan kimseyi seviyor, siz de onu sevin! ”. Bunun ard?ndan tüm gök ehli onu sever. Sonra o kul, yeryüzünde de herkes taraf?ndan sevilir (Müslim). Baz? kimseler vard?r, herkes taraf?ndan sevilir ve bütün dikkatleri üzerine -ister istemez- çeker. O ki?iden bahsedildi?inde bile ayr? bir muhabbet duyulur. Demek ki Allah (c.c) o kulunu sevdi?i için, bizlere de o ki?iyi sevme duygusunu verdi?i için seviyoruz. Bu muhte?em bir döngüdür. Gülümsemekten bile Allah’?n r?zas?na ula?abiliriz, O’nun sevdi?i bir kul olabiliriz. Bunun aksini dü?ündü?ümüzde Müslüman karde?ine surat asan kimseye Allah bu?z eder (Câmiü’s-Sa?îr, 2/500).  Bu hadis-i ?erifi okurken bile insan bir ürkmeli. Allah korusun, Allah’?n bu?z etti?i bir kimse olursak, yanar?z, biteriz, hayat?m?z söner her anlamda.

Gülmek kadar a?lamakta do?ald?r, tabiidir. Her ?eyin a??r?s? nas?l zararsa, gülmenin ve a?laman?n a??r?s? da zarard?r. Bu konuda en güzel örnek, orta yolu seçen Peygamber Efendimizdir. O gülerken bile, bizim gibi 32 di?ini göstererek kahkahalara bo?ulmam??t?r. Her zamanki mütebessim olu?unu -komik olan durumlarda bile- korumu?tur. Nitekim Kendisi de buyuruyor ki çok gülmek kalbi öldürür/kat?la?t?r?r (Tirmizî, Zühd, 2; ?bn Mace, Zühd, 19) diye... Fakat mütebessim olmak, t?pk? ortada dola?an bir pozitif enerji kütlesi gibidir.

Tebessüm etti?i her insana aksettirilir o enerji, bulutlu bir günde üzerine do?an bir güne? gibi, saçar her yere mutluluk ???lt?lar?n?...

Nas?l a?laman?n ard?ndan gülme geliyorsa, gülmenin ard?ndan da a?lama geliyorsa, öyle de s?n?rl?d?r duygular. Ve fanidirler, geçicidirler, t?pk? bizim gibi... Her ?ey gelip geçer, duygular da, sevgiler de, üzüntüler de. Her zorlu?un beraberinde bir kolayl?k vard?r elbet derse Yaradan, her a?laman?n ard?nda bir gülümse de olur elbet. Fâni kal?pta, fâni duygular ya?an?p dururken, hat?rlamal?y?z Sonsuz olan? tekrar tekrar. “Sadece azamet ve ikram sahibi olan Rabbinin yüzü, sonsuza dek kalacakt?r.” (Rahman, 27)  O yüzden diyoruz ki, iyi ki sonlu bu dünya, iyi ki dünya kadar bizler de sonluyuz, duygular?m?z da, gülmelerimiz de, a?lamalar?m?z da...

?air demi? ki “Do?du?un gün gülüyordu herkes, sen a?larken... Öyle bir hayat ya?a ki, öldü?ün gün gülebilesin, herkes sana a?larken...” (Mehmet Akif Ersoy) Do?arken a?lad?k. ?u fani dünyaya veda ederken, o sonsuz âleme do?ru giderken gülmeyi nasip etsin Yüce Yaradan. O gün gelip çatt???nda, baz? yüzler gülerken baz? yüzler keder kaplayacakt?r (Abese suresi, 38-41).

Bizler de Allah’?n (c.c) izni ile bu dünyada gülüp a?lad?ktan sonra, Sonsuz olan Cennet yurdumuzda hiç durmadan mutluluk ve huzur içinde gülelim in?aAllah...

4

18/09/2018 Her An Gidecek Gibi Ya?amak?

4

09/03/2018 Gülmek, Bir Nimet

4

29/10/2017 Hz. Yusuf (a.s) Gibi Olabilmek...

4

17/07/2017 Ça??n Hastal??? Depresyon ve Sars?lmayan Bir ?man

4

21/02/2017 Ey Müzzemmil!

4

25/10/2016 Rabbim, Bunu Bo? Yere Yaratmad?n...

4

09/03/2016 Her An Gidecek Gibi Ya?amak?

4

31/01/2016 Duymak ve Dinlemek?

4

30/07/2015 ??nsanlara Güzel Ahlak?n Gere?ine Göre Davran!? (Hadis-i ?erif)

4

26/02/2015 Nasihatler; Bo? Ver!
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net