SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Mü?min E?ini ?ncitmez
Dr. Durak PUSMAZ
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Yüce Rabbimiz (c.c) Nisa suresinin 19’uncu ayetinde han?mlar için erkeklere:

“Onlarla ho?ça ve güzelce geçinin”buyuruyor. Han?mlar?n da kocalar?yla güzel geçinmeleri gerekir. Zira haklar ve görevler kar??l?kl?d?r.

Ayetin metninde geçen ‘â?irû’ fiilinin mastar? olan ‘muâ?era’ insanlarla ünsiyet peyda etmek, ho? geçinmek, güzel muamelede bulunmak, muhabbetle sohbet etmek gibi anlamlara gelir.

Buna göre ayetin anlam? ?öyle olur: 

- E?inize güzel davran?n,

- Onlara kar?? ?efkatli ve merhametli olun,

- Tatl? dilli, güler yüzlü olun,

- Onlar?n haklar?na riayet edin,

- Onlarla sevgi ve muhabbetle sohbet edin,

- Onlara kar?? sorumlulu?unuzun bilincinde olun,

- Varsa baz? kusurlar?n? affedin…

E?lerden her biri di?erini yüce Rabbimizin (c.c) kendisine bir lütfu ve emaneti olarak görmeli ve kabul etmelidir. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadis-i ?eriflerinde erkeklere hitaben:

“Kad?nlar?n haklar?n? yerine getirme hususunda Allah’tan korkunuz. Zira siz onlar? Allah’?n bir emaneti olarak ald?n?z” (Müslim, Hacc, 147) buyuruyor.

E?ler birbirlerini hanelerinin saadet ve huzur kayna?? olarak görmeli ve birbirlerine bu nazarla bakmal?lar. Böyle dü?ünen ve bu nazarla bakan e?lerin birbirlerini k?rmalar?, incitmeleri dü?ünülebilir mi?

E?ler birbirlerini incitmemeli, gayet ho? tutmaya çal??mal?lar. Müslüman, sadece e?ini de?il, kimseyi incitmez. Peygamber Efendimiz (s.a.s) müslüman? tarif ederken: 

“Müslüman; müslümanlar?n elinden, dilinden zarar görmedi?i, incinmedi?i kimsedir”(Buhârî, ?mân, 4) buyurmu?tur.

?slam?n ruhunu, özünü kavram?? olgun Müslüman, kimsenin kalbini k?rmaz, gönlünü incitmez. Hele e?inin kalbini hiç k?rmaz, gönlünü asla incitmez.

Yunus Emre (k.s), gönlü Allah’?n (c.c) taht? olarak görür ve gönül y?kan?n hem bu dünyada, hem ahirette bedbaht olaca??n? belirterek ?öyle der:

Gönül Çalab’?n taht?, Çalap gönüle bakt?

?ki cihan bedbaht?, kim gönül y?kt? ise.

 

Sinan Pa?a da müminin kalbinin Allah’?n (c.c) Ar?? oldu?unu, onu y?kman?n çok azg?nl?k ve ta?k?nl?k olaca??n? belirterek ?öyle der:

Kalb-i mümin Ar?-? Rahmân’d?r,

An? y?kmak ziyade tu?yand?r.

 

Mümin bütün insanlar?n, özellikle de ailesinin, e?inin, yak?nlar?n?n gönüllerini k?rmamaya dikkat etmeli. Gönül bir defa k?r?l?rsa kolay kolay yap?lmaz, tamir edilmez.

Onun için atalar?m?z:

“Gönül bir s?rça sarayd?r, k?r?l?rsa yap?lmaz”demi?lerdir. Bak?n?z bir ?airimiz bu hususu ne güzel ifade etmi?:

Gönül bir p?nard?r, çe?mesi var tas? yok

Y?kma kimsenin kalbini yapacak ustas? yok.

 

Bir ba?ka ?airimiz de ?öyle der:

Gönül derler buna s?rçadan ince,

K?rma o gördü?ün ?i?e de?ildir.

Açar çiçe?ini bahar gelince,

Kesme o gördü?ün me?e de?ildir. 

4

18/09/2018 Dualar?m?z Kabul Olmuyor mu?

4

09/03/2018 Mü?min E?ini ?ncitmez

4

29/10/2017 Hassas Bir Ortam

4

17/07/2017 Bir Olay

4

23/02/2017 Allah Sevgisi

4

09/03/2016 Ki?i Noksan?n? Bilmek Gibi ?rfan Olmaz

4

27/02/2015 Hayra Anahtar, ?erre Kilit Olabilmek

4

03/06/2014 Bir Kez Gönül Y?kt?n ?se

4

26/02/2011 Kalbin Ar?-Duruluk K?vam?, ?hlâs

4

25/12/2010 Allah??n R?zas?

4

12/10/2010 Allah Bes Bâkî Heves

4

22/07/2010 Namazda Hu?û
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net