SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
A?k, Devrim Ve Küresel Sermaye
Ensar GÖK
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

A?ktan nasibimizi alamay?nca sard?k m? küresel sermayeye… Sabah kalk?yorum lanet olas? küresel sermaye, gece yat?yorum lanet olas? küresel sermaye. Bu arada lanet olsun küresel sermayeye. Galiba bu a?k hissiyat?m?z? da sömüren, o hissiyattan bizi uzakla?t?ran küresel sermayenin ta kendisi. Ciddi ciddi ?üphelenmeye ba?lad?m.

Ne zaman bu sosyal medya, diziler ve televizyon programlar? diye bir olu?um ç?kt? meydana, alg?lar?m?z? de?i?tirmeye ba?lad?. ?lk ba? mahrem kalkt? ortadan sonra benlik ç?kt? ortaya, olmad???n biri gibi gözüktürmeye, sen en güzelisin, sen muhte?emsin, en güzeli senin olmal?, kendini sev, kendine â??k ol, kendinden ba?ka hiçbir ?eyi önemseme gibi egosal duygular? materyalizm ile bir olup bu temalar ile a??lamaya, sirayet ettirmeye ba?lad?.

Küresel sermaye, pardon; lanet olas? küresel sermaye...

Haz?r konusu gelmi?ken peki nedir materyalizm? Varl?k veya gerçeklik hakk?nda bir görü?tür. Bu görü?e göre var olan veya gerçek olan sadece maddedir. Madde evrenin asli veya temel kurucu unsurudur. Sadece duyumlarla alg?lanabilen varl?klar, süreçler veya muhtevalar vard?rlar ve gerçektirler. Yani diyor ki dini inanç, mefhumlar, örfler, adetler ve ananeler materyalist sistemin ilgisini çekmez, çünkü bunlar oldu?u sürece a?k bitmez, çünkü a?k imandand?r ve a?k bitmeyince insano?lu körelmez, istedikleri gibi yönlendirilemez, ellerinde oynatamazlar onu… ??te bu yüzden küresel sermayenin meyvesi olan materyalist sistem yayg?nla?t?r?lmaya ba?lanm??t?r. Yani gözle görüp el ile tutamad???n ?eyleri bizlerden uzakla?t?rmaya ba?lad?lar.

Olaya sosyolojik aç?dan bakarsak topluma kendini rahat hissetmesini, içi ?i?irilmi? bir huzur, mutluluk ve sahte dü?ünceler içerisine girmesini sa?lay?p asl?nda alg?lar?n? ciddi derecede uyu?turan, körelten ve yoksunla?t?ran bir çal??ma içerisindedir küresel sermaye.
Yani diyor ki sevgili dostum sen â??k olma ve sevme. E?er â??k olur isen ya da sever isen üretirsin en iyisini yapars?n ve sen üretir, en iyisini yapar isen güçlü olursun ba??ms?z olursun. Yine senin gibi inanan, ayn? de?erlere sahip olan karde?lerini de güçlendirir desteklersin ve biz sizi bu sebepten dolay? yönetemeyiz, kullanamay?z, kölele?tiremeyiz ve tek güç olma gayemizi gerçekle?tiremeyiz.

“Sizin yerinize biz üretir biz gerçekle?tiririz size kolayl?klar sa?lar?z sizi mutlulu?a sevk ederiz sana öz benlik kazand?r?r?z sana toplumda yer açar?z”gibi yalanlar? sunarak bizi elden ayaktan dü?ürmeye çal???yorlar. Bunu da yaz?l? ve görsel medya ile yapmaya çal???yorlar, gençler aras?nda sosyal medya olarak adland?r?yorlar. Aile içinde de diziler ya da televizyon programlar? ile yönlendiriyorlar ve hepimizi ba??ml? birer köle haline getiriyorlar. Ve günümüzün en tesirli ileti?im arac? maalesef bu sosyal medya... Ayr?ca bunu çok iyi de ba?ar?yorlar.

Bugün kaç?m?z sosyal medya kullanm?yoruz, kaç tane babayi?it bu sosyal medya unsurlar?n? kapamaya cesaret edebiliyor ve hangimiz bu hassasiyeti sergileyebiliyoruz, tabi dü?ündürücü…

Diyebilirsiniz ki bu sosyal medyan?n faydal? yanlar? da var.

Demeyin efendim, sak?n bunu demeyin! Hepimiz biliyoruz ki ço?umuz bu faydas?z k?sm?n? bariz ?ekilde kullan?yoruz. Lütfen bildi?iniz halde bunu demeyiniz çünkü küresel sermayenin oyunu burada devreye giriyor burada yararl? bilgi var alg?s? ile asl?nda alg?lar? alt üst etmeyi ba?ar?yor.

Evet, alg?lar?m?z? alt üst ediyor. Dedim ya, a?ka da buradan uzan?yor küresel sermayenin eli, sosyal medya sayesinde içler ac?s? hale getiriliyor, erkeklerin ya da kad?nlar?n birbirine sayg? gösterme hadisesi silinip at?l?yor, ahlak seviyesi a?a??lara kadar çekiliyor. Neden mi? Bir kere sosyal medyadan engelleyince gönlünden de engelledi?ini san?yor ki o arkada??m?z hakl?. Çünkü onun gönlünde a?k da muhabbet de yok olmaya ba?lad?, yüzeysel ya??yor, zaten. Birkaç gün sonra ba?kas?na â??k olacak… Çünkü sen en güzelisin, sen muhte?emsin, en güzeli senin olmal?, kendini sev, kendine â??k ol alg?s?n? a??lamaya ba?lam??t?. Küresel sermayenin hileleri ve sonuç olarak nas?l olsa bir ba?kas?n? bulurum dü?üncesine de itmeye ba?l?yor ki?iyi…

??te yârin ad?na halel gelmesin diye ismini bile a?z?na almaya çekinen sevdalardan, herkesin a?z?na meze olmu? sevdalara… Sevdi?ine mektup gönderirken ben yâri görmeye hasret iken mektubumu postac? iletecek ve yârimi o görecek diye postac?y? dahi k?skanan sevdalardan, sosyal medyada tan?mad??? bilmem kaç ki?inin resmini be?enmesine (sosyal medya tabiri ile “like” almas?) ses etmeyen sevdalara yöneltmeye ba?lad? bizi, bu küresel sermaye.

Küresel sermayeye söylenecek söz çok fakat söylem yerine eylem gerçekle?tirmek gerekir. O yüzdendir ki A?k bir devrimdir. Â??k ise bir devrimci…

Â??k oldu?un ki?iye bir kitap al?p o kitab?n içinden en sevdi?in bölümlerin alt?n? çizerek hediye etmek bir devrim hareketidir. A????n bir davas? vard?r ve davas? elinden al?nan insan rüzgârda savrulan yaprak misali savrulup gitmeye mahkûmdur. Küresel sermayenin istedi?i de, i?te tam budur. Ve buna müsaade etmeyelim, rüzgârda savrulup gitmeyelim canca??z?m…

4

09/03/2018 A?k, Devrim Ve Küresel Sermaye

4

29/10/2017 Ebu?s-Suûd Efendinin Sigara Hakk?ndaki Fetvas?

4

17/07/2017 Benlik

4

31/01/2016 A?k Girince Kap?dan, Ak?l Ç?kar Bacadan

4

26/10/2015 ?lahi A?k
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net