SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Mehdî Hakk?nda
Zül-Cenâheyn
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Konu ba?l??? okuyucular?ma garip gelmesin. Unutulmamal?d?r ki, Rasûlullâh’?n sa?l???nda pek ortaya ç?kmam?? olmas?na ra?men, O’nun vefat?ndan sonra nebilik iddias?nda bulunan yalanc?lar peydah olmu?tur. Bunlara “müsenebbiler/yalanc? peygamberler” denilmektedir. ?lk ç?kan ki?i de, Hz. Ebûbekir devrinde Müseylemetü’l-Kezzâb ad?ndaki sahtekâr olup güya peygamberli?ini ispat ve yerle?tirmek için sabah ve yats? namazlar?n? kald?rd???n? ilân ederek gülünç durumlara dü?mü?tür. Nihayet durumun vehâmetinden dolay? halife, üzerine askeri kuvvet göndererek onu ortadan kald?rm??t?r.

Tarihi seyir içerisinde ilâhl?k iddia eden azg?n Nemrud ve Firavunlar?nki gibi birçok dalalet yollar? türemi?, bunlar?n ba??ndaki ki?iler kendileri sapt?klar? gibi etraflar?nda toplananlar? da hak yoldan sapt?rm??lard?r. Kendilerinde, manevî bir güç oldu?u iddias?yla ortaya ç?karak menfaat ve ç?karlar elde etme yoluna tevessül etmi?lerdir. Böylece Kadiyanîlik, bahâîlik, babaîlik gibi sap?k yollar türemi?tir. Bunlar? k?saca hat?rlatt?ktan sonra, k?yamete yak?n gelecek olan ve hadislerde ifadesini bulan Mehdî kimdir, nedir, ne de?ildir üzerinde durmak istiyorum.

Mehdî; hidayet eden, do?ru yolu gösteren, hidayete sebep ve vesile olan, bat?ldan do?ru yola ç?karan anlam?nda olan bir kelimedir. Hadislerde ifadesini buldu?undan dolay? da bu i?i yapan ki?iye özel ad olmu?tur. Asl?nda bahsimize konu olan Mehdî’nin bu ismi O’nun özel ismi de?il, bir nevi s?fat?d?r. ?unu da sarahatle belirtmek icap eder ki, bunu kabul etmeyen kas?tl? inkârc?lar, sanki tek ba??na yeterli bir delil imi? gibi Kur’ân-? Kerim’de Mehdînin gelece?ine dair, bir ayet veya bir i?aret var m?d?r, derler.

Tutars?z bir iddia... Allah’a itaatin Rasûlullâh’a itaat, Rasûlullâh’a itaatin ise Cenâb-? Allah’a itaat oldu?u hakikati ile “O’nun getirdiklerini al?n?z, nehyettiklerinden sak?n?n?z.” (Ha?r, 59/7)  ayetleri Kur’ân’dan birer ayet de?il midir, ?eklindeki bir soruya nas?l cevap verecekleri merak konusu olur.

O halde, k?yamete yak?n gelecek olan Mehdî vak?as? asla inkâr olunamaz. Di?er taraftan O, geli?iyle belli bir sene Hz. ?sa’ya zemin haz?rlayacakt?r. Yani, ?sa (a.s) geldi?i zaman ortam? ?slâm ve Müslümanlar?n lehine çok müsait bir tarzda hareket etmeye elveri?li olarak bulacakt?r. Rabbu’l- Âlemîn, onu isterse bir gecede, maddi ve manevi kuvvetlerle teçhiz edip ?slah edecektir. Havay?, suyu, ate?i ve topra?? emirlerine verecek, bi-iznillâh onlar?n kar??s?nda en mükemmel teknoloji bile olsa âciz kalacak, iflas etmeye mecbur olacakt?r.

Müteakip yaz?lar?m?zda bu konulara zaman zaman yer vermek kayd?yla ?unu da belirtmek isteriz ki; makam, mans?b, ?öhret, ?ehvet dü?künü olanlar, hiç olmayacak ?ekilde ortaya ç?karak Mehdîlik, müceddidlik veya ba?ka iddialarda bulunabilirler. Bunlar aç?k aç?k sap?kl?k içindedirler.

Bir de ?unu belirteyim ki, Mehdîy-i Muntazir (beklenen Mehdî) nam? alt?ndaki inanc?n, ?slâm dini inançlar? ile hiçbir ilgisi yoktur. Güya on iki imamdan olan birisi, bir anda kaybolmu? ve bu ki?i k?yamete yak?n tekrar gelecekmi?.

Bu aç?klamadan sonra mevzua gelebiliriz. Rasûlullâh (s.a.s) özet olarak Mehdî’nin yedi özelli?i oldu?unu, saymak suretiyle bizlere haber vermektedir. Buyuruyor ki:

“Mehdî, bendendir, benim soyumdand?r, benim kokumu ta??r. Fât?ma’n?n neslindendir. Burnu kavisli, aln? aç?kt?r. Yeryüzü, cevr ve zulüm ile doldu?u bir zamanda gelir ve adalet ve insaf ile yeryüzünü doldurur. Yedi sene hükümrân olur.” (Ebû Dâvûd, Mehdî/1; Tirmizî, Fiten/52)

Hadis-i ?erifi birkaç k?s?mda de?erlendirip k?saca yorumunu yapabiliriz. ?lk cümlelerde onun kimlerden ve neslinin kim olaca??na ait olan hususa i?aret olunmaktad?r. Burada ç?kaca?? mekâna da i?aret vard?r, o da Mekke’dir. Dolay?s?yla, Rasûlullâh’?n da Mekke’de do?mas? ve Kurey?’ten, yani bu kabileden gelmi? olmas? O’na bu hususta mutabakat? ortaya koyar. Di?er gelen iki husus, O’nun fizikî yap?s?n? gösterir. Aln?n?n aç?k, burnunun kavisli olu?u...

Di?erleri ise geldi?i ortamla ilgilidir. Bu ortamda O, öyle bir zamanda gelir ki yeryüzü zulme, eziyet ve cevre tamamen doymu? bir ça? veya devir ya?amaktad?r. Adeta barda?? ta??ran son damla an?d?r. O da bu zulmü durduracak ve yeryüzünü adaletle doldurup ?slah edecektir. Hadiste belirtilen en mühim özelliklerden biri de, yedi y?l dünyaya hâkim olup hükmetmesidir.

O makama özenenler, fizikî durum itibariyle, yani burun ve al?n yap?s? itibariyle kendilerini O’na benzetebilirler. Tabi ki bu benzetme ne kadar geçerlidir hususu ayr? bir meseledir. Yani her burnu kavisli ve aln? aç?k kimse ‘Ben Mehdîyim’ diye iddia edebilir mi? Böyle bir durumda, büyük bir kaos ortaya ç?kmaz m?? Bu itibarla, basit ?eylerle Mehdîlik iddia etme yerine, herkes oturdu?u yerde otursun. Bu hatas?ndan dolay? da tevbe ve isti?far etsin!

Di?er taraftan haber verilen di?er özelliklere nas?l ula??lacakt?r? Yukar?da da geçti. Cenâb-? Allah, O’nu isterse bir gecede ?slah ederek her türlü yetkilerle donat?r. Bu O’nun kudret elinde olan bir husustur. Hem mülkün sahibi olan Rabbu’l-Âlemîn iradesi gere?i, nas?l ki, Hz. Âdem ile tevhid üzere bu dünyan?n kap?s?n? açm?? ise yine Mehdî ve ?sa (a.s) gibi ki?ilerle tevhid üzere kapatacakt?r.

Mânâs?n? k?saca yukar?da verdi?imiz hadise bakarak ahir zaman da gelecek olan Mehdî’nin ?u özelliklerinin oldu?unu anlamaktay?z. Tabii ki, di?er hadislerde O’nun mümeyyiz vas?flar?ndan bahsedilmektedir.

1) Rasûlullâh’?n soyundan ve Fât?ma (r.anhâ) neslindendir.

2) Aln? aç?kt?r.

3) Burnu kavislidir.

4) Yeryüzünü adaletle dolduracakt?r.

5) O gelmeden önce dünyada adaletten eser kalmayacak, dünya zulüm ve cevr ile dolacakt?r.

6) Yedi sene dünyaya hükmedecektir.

7) Mekke’de do?acakt?r. Rasûlullâh’?n kokusunu ta??yacakt?r.

Hadislerden anla??ld??? kadar?yla Deccal?n ç?k???, Mehdî’nin geli?i ve Hz. ?sa’n?n gökten ini?i birbirini takip eden pe? pe?e olaylar olacakt?r.

4

18/09/2018 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar ? 3

4

18/09/2018 Kadiri Mar??

4

09/03/2018 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar ? 2

4

09/03/2018 Zikir; ?badet ve Taatin Özüdür, ?li?idir

4

09/03/2018 Nasihatim Var

4

29/10/2017 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar - 1

4

17/07/2017 Cenâb-? Allah?? Sesli/Cehrî Zikir - 6

4

17/07/2017 Nas?l Ya?arsan

4

25/10/2016 Bir Nasihat; Temiz Ol, Temiz Öl!

4

25/10/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir (Cehrî Zikir) ? 5

4

09/03/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir (Cehrî Zikir) ? 4

4

31/01/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir - 3 (Cehri Zikir)

4

31/01/2016 Gel Seninle Dost Olal?m!

4

26/10/2015 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir - 2 (Cehri Zikir)

4

31/07/2015 CENÂB-I ALLAH?I SESL? Z?K?R- 1- (CEHR? Z?K?R)

4

30/07/2015 DAVET

4

27/02/2015 Seher Vakti Gördüklerim

4

06/11/2014 Rabbime Yalvard?m

4

03/06/2014 Ölüm Ötesi

4

08/02/2014 Mevlânâ ve Müsamaha

4

08/02/2014 Allah?? Zikredelim

4

17/09/2013 Hayata Bak??

4

17/09/2013 Cenâb-? Allah, Sekîneyi Müminlerin Kalplerine ?ndirdi

4

18/07/2013 Rahmet ve Merhamet Ay?

4

25/05/2013 Fikir Ya?muru

4

16/02/2013 Yâ Resûlallah

4

16/02/2013 Mevlid Kandili

4

03/11/2012 K?rk Ya??n Dü?ündürdükleri

4

03/11/2012 Ey Allah??m

4

11/08/2012 Sana S???n?r?m

4

11/08/2012 Tayy-i Zamân, Tayy-i Mekân

4

11/03/2012 Ak?emseddin

4

11/03/2012 Ölüm An?n?n Deh?eti

4

29/12/2011 Zelzeleye Çare Bulundu (mu?)

4

29/12/2011 EY RABB?M! SANK? BEN ?BRAH?M??M

4

05/10/2011 Bayram Gününde Hasret

4

05/10/2011 Kur?ân-? Kerîm ve ?lim

4

28/06/2011 Tokyo?da Deprem

4

28/06/2011 Zikrullâh??n Bereket Ve Üstünlü?ü

4

15/04/2011 ?brahim Gibi

4

26/02/2011 Topra??n (Anan?n) Dilinden

4

26/02/2011 Zikir ve Sohbet Meclisleri

4

25/12/2010 Ledünnî ?lim

4

12/10/2010 Ne Olurdu

4

12/10/2010 Mehdî Hakk?nda

4

08/08/2010 Mah?er Yolu Tutacaks?n

4

08/08/2010 Muhâsebe

4

22/07/2010 Üç Aylar?n Manevi ?klimine Do?ru

4

06/04/2010 Tasavvuf

4

31/03/2010 Sünnetin Önemi
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net